Класифікатор управлінської документації

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 31 грудня 1998 р. N 1024

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

Чинний від 1999-06-01

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 28 липня 2014 року N 886

1. ВСТУП

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. ДКУД розроблено у зв’язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.

ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

Об’єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп’ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.

ДКУД містить такі класи:

1) організаційно-розпорядча документація (код 02);

2) первинно-облікова документація (код 03);

3) банківська документація (код 04);

4) фінансова документація (код 05);

5) звітно-статистична документація (код 06);

6) планова документація (код 07);

7) ресурсна документація (код 08);

8) торговельна документація (код 09);

9) зовнішньоторговельна документація (код 10);

10) цінова документація (код 13);

11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);

13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

14) документація з Пенсійного фонду (код 20);

15) словниково-довідкова документація (код 21).

Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура кодового позначення УФД

У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) – належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) – належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п’ятий, шостий і сьомий знаки – реєстраційний номер УФД підкласу.

Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. Актуалізація ДКУД здійснюється один раз на рік.

Із введенням в дію державного класифікатора управлінської документації нової редакції припиняється чинність ДК 010-96.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1 Система документації

Сукупність взаємопов’язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності.

2.2 Уніфікована система документації (УСД)

Система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.

2.3 Управлінська документація

Сукупність взаємопов’язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.

2.4 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації

Система документації, використовувана для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.

2.5 Уніфікована система первинно-облікової документації

Система документації, використовувана для управління виробничо-господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю, всіх форм власності.

2.6 Уніфікована система банківської документації

Система документації, використовувана для здійснення розрахунково-грошових операцій через банки.

2.7 Уніфікована система фінансової документації

Система документації, використовувана для організації фінансових взаємовідносин суб’єктів економіки.

2.8 Уніфікована система звітно-статистичної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань державної статистики й одержання статистичної інформації.

2.9 Уніфікована система планової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань прогнозування і планування розвитку економіки.

2.10 Уніфікована система цінової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань аналізу цін і ціноутворення.

2.11 Уніфікована система ресурсної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління ресурсами.

2.12 Уніфікована система торговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління торгівлею.

2.13 Уніфікована система зовнішньоторговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань зовнішньоторговельної діяльності.

2.14 Уніфікована система документації з праці, соціальних питань і соціального захисту населення

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління трудовими ресурсами і соціальним захистом.

2.15 Уніфікована система документації з бухгалтерського обліку

Система документації, використовувана для вирішення завдань бухгалтерського обліку бюджетних і госпрозрахункових установ і організацій.

2.16 Уніфікована система документації з Пенсійного фонду

Система документації, використовувана для вирішення завдань пенсійного забезпечення.

2.17 Уніфікована система словниково-довідкової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань керування інформаційною базою та її складовими елементами (бази даних, уніфіковані форми документів, інформаційні потоки, техніко-економічні показники тощо).

2.18 Уніфікована форма документа (УФД)

Сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань, що підлягають вирішенню у певній сфері діяльності і розташованих у визначеному порядку на носії інформації.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

КодНазва УФДІндекс
02ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0201Документація з організації та припинення діяльності юридичної особи
020101СтатутСТ
020102Положення про юридичну особуПЮО
020103Засновницький (установчий) договірЗД
020104Протокол загальних зборів засновників (учасників) юридичної особиПЗЗ
020105Положення про колегіальний виконавчий орган, особу, що виконує повноваження одноосібного органу, наглядову раду, ревізійну комісіюПКОВО
020106Структура і штатна чисельністьСШЧ
020107Штатний розписШР
020108Положення про структурний підрозділ юридичної особи; відділення, філію, представництво, колегіальний виконавчий (дорадчий) органПСПЮО
020109Колективний договірКД
020110Правила внутрішнього трудового розпорядкуПВТР
020111Інструкція з пожежної безпекиІПБ
020112Інструкція з техніки безпекиІТБ
020113Інструкція з діловодстваІД
020114Номенклатура справ юридичної особиНСЮО
020115Посадова інструкція працівникаПІП
020116Робоча інструкція працівникаРІП
020117Доручення керівних органів вищого рівняДКОВВ
020118План роботи (діяльності) юридичної особиПРЮО
020119План роботи структурного підрозділу, філії, відділення, колегіального виконавчого органу, представництва юридичної особиПРСП
020120План роботи працівникаПРП
020121Положення про організацію проведення заходуПОПЗ
020122Наказ (розпорядження) з основної діяльності юридичної особиН(Р)ОДЮО
020123Спільний наказ з основної діяльності кількох юридичних осібСНОДКЮО
020124Наказ (розпорядження) з адміністративно-господарської діяльності (питань) юридичної особиНАГД
020125Протокол засідання наглядової ради, колегіального виконавчого органу, ревізійної комісіїПЗНРКВОРК
020126Протокол засідання комісії, комітету, робочої групиПЗКРП
020127Протокол засідання загальних зборів трудового колективуПЗЗЗТК
020128Протокол оперативної наради у керівника юридичної особиПОН
020129Протокол засідання (наради) структурного підрозділуПЗСП
020130Договір господарськийДГ
020131Договір цивільно-правовийДЦП
020132Доповідна запискаДЗ
020133Пояснювальна запискаПЗ
020134Акт перевірки суб’єкта господарювання (напрямів роботи)АПСГ
020135Довідка перевіркиДП
020136Припис органу державного нагляду (контролю)ПОДН
020137Рішення (ухвала) судових установР(У)СУ
020138Передавальний акт (розподільчий баланс)ПА(РБ)
020139Акт ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особиАЛК
020140Приймально-здавальний акт, складений в разі зміни керівника юридичної особиПЗАЗК
020141Приймально-здавальний акт, складений в разі зміни посадової відповідальної (матеріально відповідальної) особиПЗАЗПВО
020142Акт про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фондуАВЗД
020143Акт про знищення зіпсованих бланків цінних паперів, бланків документів суворої звітності, службових посвідчень звільнених працівників; печаток і штампівАЗЗП
020144Звіт про роботу (діяльність) юридичної особиЗРЮО
020145Звіт про роботу структурного підрозділу, філії, відділення, колегіального виконавчого органу, представництва юридичної особиЗРСП
020146Звіт про роботу працівникаЗРП
020147Аналітична довідка про роботу (діяльність)АДР
020148Аналітична доповідь про роботу (діяльність)АДоР
020149Аналітичний огляд про роботу (діяльність)АОР
020150Службовий листСЛ
0202Документація з керування персоналом
020201Заява працівникаЗП
020202ПоданняПо
020203Наказ (розпорядження) з особового складуН(Р)ОС
020204Наказ (розпорядження) про прийняття на роботуП-1
020205Наказ (розпорядження) про переміщення за посадою, переведення на іншу роботуНПППР
020206Наказ (розпорядження) про сумісництвоН(Р)С
020207Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)П-4
020208Наказ (розпорядження) про атестацію кадрівН(Р)АК
020209Наказ (розпорядження) про допуск до державної таємниціН(Р)ДДТ
020210Наказ (розпорядження) про присвоєння званьН(Р)ПЗ
020211Наказ (розпорядження) про заохоченняН(Р)З
020212Наказ (розпорядження) про нарахування доплат і надбавокН(Р)НДН
020213Наказ (розпорядження) про надання відпусткиП-3
020214Наказ (розпорядження) про відрядженняН(Р)В
020215Трудовий договір (контракт)ТД(К)
020216Особова картка працівникаП-2
020217Особовий листок з обліку кадрівП-2ДС
020218Протокол засідання атестаційної (кваліфікаційної, тарифікаційної) комісіїПЗАК
020219Графік відпустокГВ
020220Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до нихП-9
020221Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до нихП-10
020222Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до нихАСБТКВ
020223АвтобіографіяАвт
020224ХарактеристикаХк
0203Скасовано 
0204Скасовано
03ПЕРВИННО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0301Скасовано
0302Облік використання робочого часу
0302001Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної платиП-12
0302002Табель обліку використання робочого часу (1)П-13
0302003Табель обліку використання робочого часу (2)П-14
0302004Список осіб, які працювали у надурочний часП-15
0302005Листок обліку простоївП-16
0305Облік розрахунків з робітниками і службовцями із заробітної плати
0305001Розрахунково-платіжна відомістьП-49
0305002Розрахункова відомість (1)П-50
0305003Розрахункова відомість (2)П-51
0305004Розрахунок заробітної платиП-52
0305005Платіжна відомістьП-53
0305006Особовий рахунок (1)П-54
0305007Особовий рахунок (2)П-54а
0305008Накопичувальна картка обліку виробітку і зарплатиП-55
0305009Накопичувальна картка обліку зарплатиП-56
0306Облік основних засобів
0306001Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобівОЗ-1
0306002Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктівОЗ-2
0306003Акт на списання основних засобівОЗ-3
0306004Акт на списання автотранспортних засобівОЗ-4
0306005Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машиниОЗ-5
0306006Інвентарна картка обліку основних засобівОЗ-6
0306007Опис інвентарних карток з обліку основних засобівОЗ-7
0306008Картка обліку руху основних засобівОЗ-8
0306009Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)ОЗ-9
0306010Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)ОЗ-14
0306011Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)ОЗ-15
0306012Розрахунок амортизації з автотранспортуОЗ-16
0306013Акт приймання-передавання основних засобівОЗ-1
(бюджет)
0306014Акт приймання-передавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктівОЗ-2 (бюджет)
0306015Акт про списання основних засобівОЗ-3
(бюджет)
0306016Акт про списання автотранспортних засобівОЗ-4
(бюджет)
0306017Акт про списання з балансу бюджетних організацій і установ вилученої з бібліотеки літературиОЗ-5
(бюджет)
0306018Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установахОЗ-6
(бюджет)
0306019Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах (для тварин і багаторічних рослин)ОЗ-7
(бюджет)
0306020Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установахОЗ-9
(бюджет)
0306021Опис інвентарних карток з обліку основних засобівОЗ-10
(бюджет)
0306022Інвентарний список основних засобівОЗ-11
(бюджет)
0306023Відомість нарахування зносу на основні засобиОЗ-12
(бюджет)
0307Облік сировини та матеріалів
0307001Журнал обліку вантажів, що надходятьМ-1
0307002Доручення (1)М-2
0307003Доручення (2)М-2б
0307004Журнал реєстрації дорученьМ-3
0307005Прибутковий ордерМ-4
0307006Акт про приймання матеріалівМ-7
0307007Лімітно-забірна карта (1)М-8
0307008Лімітно-забірна карта (2)М-9
0307009Акт-вимога на зміну (додатковий відпуск) матеріалівМ-10
0307010Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалівМ-11
0307011Картка складського обліку матеріалівМ-12
0307012Реєстр приймання-здавання документівМ-13
0307013Відомість обліку залишків матеріалів на складіМ-14
0307014Акт приймання устаткуванняМ-15
0307015Акт приймання-передавання устаткування до монтажуМ-15а
0307016Матеріальний ярликМ-16
0307017Акт про виявлені дефекти устаткуванняМ-17
0307018Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасуМ-18
0307019Матеріальний звітМ-19
0307021Інвентаризований описМ-21
0307022Акт про витрати давальницьких матеріалівМ-23
0307023Картка обліку устаткування для встановленняМ-26
0307024Лімітно-забірна карта (1)М-28
0307025Лімітно-забірна карта (2)М-28а
0307029Акт на списання бланків дорученьМ-2а
0308Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
0308001Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)МШ-1
0308002Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметівМШ-2
0308003Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)МШ-3
0308004Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметівМШ-4
0308005Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатніМШ-5
0308006Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроївМШ-6
0308007Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроївМШ-7
0308008Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметівМШ-8
0309Облік у капітальному будівництві
0309001Акт приймання виконаних підрядних робітКБ-2в
0309002Довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витратКБ-3
0309003Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робітКБ-4а
0310Облік автомобільного транспорту
0310001Товарно-транспортна накладна1-ТН
0310002Товарно-транспортна накладна (на перевезення спирту)1-ТН спирт
0310003Дорожній лист вантажного автомобіля2
0310004Дорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні1
(міжнародна)
0310019Талон замовника1-ТЗ
0310020Контрольний лист на перевезення спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів1-АТ
0314Облік роботи будівельних машин і механізмів
0314001Рапорт N про роботу баштового кранаЕБМ-1
0314002Дорожній лист N будівельної машиниЕБМ-2
0314003Рапорт N про роботу будівельної машини (механізму)ЕБМ-3
0314004Рапорт-наряд N про роботу будівельної машини (механізму)ЕБМ-4
0314005Карта обліку роботи будівельної машини (механізму)ЕБМ-5
0314006Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму)ЕБМ-6
0314007Довідка про виконані роботи (послуги)ЕБМ-7
0316Облік касових операцій
0316001Прибутковий касовий ордерКО-1
0316002Видатковий касовий ордерКО-2
0316003Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (1)КО-3
0316004Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (2)КО-3а
0316005Касова книгаКО-4
0316006Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошейКО-5
0316007Товарно-касова книгаТК-1
0317Облік об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій
0317001Заявка на раціоналізаторську пропозиціюР-1
0317002Акт про використання раціоналізаторської пропозиціїР-3
0317003Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозиційР-2
0317004Журнал реєстрації заявок на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки)ПВ-1
0317005Журнал реєстрації заявок на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), поданих до зарубіжних патентних відомствПВ-2
0317006Акт про використання об’єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка)ПВ-3
0317007Журнал реєстрації використаних об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків)ПВ-4
0319Погосподарський облік для сільських Рад народних депутатів
0319001Погосподарська книга1
0319002Список осіб, що тимчасово проживають на території сільської Ради2
0319003Алфавітна книга3
0322Облік з працевлаштування
0322005Відомості про прийнятих працівниківПН-1
0322006Реєстраційна картка громадянина України, працевлаштованого за кордоном за наймом органом служби зайнятості або посередницькою комерційною організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності1-ем
0322007Реєстраційна картка громадянина України, який працює за кордоном у межах договору підряду між українським та закордонним підприємствами2-ем
0322008Реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні1-ім
0323Облік бланків суворої звітності
0323001Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітностіСЗ-1
0323002Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітностіСЗ-2
0323003Акт на списання використаних бланків суворої звітностіСЗ-3
0323004Акт перевірки наявності бланків суворої звітностіСЗ-4
0323005Картка-довідка про видані та використані бланки суворої звітностіСЗ-5
0323006Квитанція форми N 000000 (під час розрахунків за зберігання транспортних засобів та інші супутні послуги на автостоянках)АС-1
0323007Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з індивідуального пошиття й оновлення швейних, хутряних, шкіряних, трикотажних виробів, головних уборів, взуття та виготовлення меблів)ПО-ВІ
0323008Замовлення, квитанція (на виконання фотопослуг, дрібного ремонту виробів та інших послуг невиробничого характеру)ПО-ДІ
0323009Квитанція, копія квитанції (на виконання послуг, що надаються в присутності замовника)ПО-Д2
0323010Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з хімічної чистки і фарбування виробів та прання білизни)ПО-ОІ
0323011Замовлення-зобов’язання, копія замовлення-зобов’язання (для оформлення надання у тимчасове користування предметів прокату)ПО-ПІ
0323012Квитанція, копія квитанції (для приймання коштів за прокат, за продовження терміну прокату, неповернення речей прокату та інше)ПО-П2
0323013Замовлення, квитанції, копія квитанції (на виконання послуг з ремонту побутових машин та приладів, радіоелектронної апаратури, транспортних засобів, меблів, взуття)ПО-РІ
0323014Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з ремонту і виготовлення ювелірних виробів)ПО-ЮІ
0323015Талон квитанції N 000000 про оплату екологічних послугСерія ПЕ
0323016Талон квитанції АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовищаСерія АШ
0323017Квитанція АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовищаАШ
0323018Анкета для громадянина України, який прибув до готелю1-Г
0323019Реєстраційна картка2-Г
0323020Візитна картка гостя на проживання у готелі3-Г
0323021Рахунок4-Г
0323022Журнал обліку громадян, які проживають у готелі5-Г
0323023Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі6-Г
0323024Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (місць)7-Г
0323025Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та проживання за безготівковим розрахунком8-Г
0323026Касовий звіт9-Г
0323027Квитанція за користування автостоянкою готелю10-Г
0323028Відомості обліку руху номерів і місць у готелі11-Г
0323029Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі12-Г
0323030Корінець квитанції на приймання речей до камери схову13-Г
0323031Особова медична книжка здоров’яОМК
0328Облік підприємств і організацій
0328001Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Облікова карткаЄДРПОУ
04БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0401Документація щодо здійснення касових операцій
0401001Об’ява на внесення готівкиДод. 1
0401002Приходний ордерДод. 2
0401003ПовідомленняДод. 3
0401004Приходний касовий ордерДод. 4
0401005Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)Дод. 5
0401006Довідка касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількості грошових документів, які надійшли до касиДод. 6
0401007Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальністьДод. 7
0401008Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкоюДод. 8
0401009Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття й опечатування грошових сховищДод. 9
0401010Книга обліку показів лічильників контрольного касового апарата і сум готівки, прийнятої вечірньою касоюДод. 10
0401011Супровідна відомість до сумки з валютними та іншими цінностямиДод. 11
0401012Явочна картаДод. 12
0401013Журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумокДод. 13
0401014Довідка про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних картДод. 14
0401015Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумкиДод. 15
0401016Дорожня відомість на збирання виручки касою залізничних станційДод. 16
0401017Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою касою залізничних станційДод. 17
0401018Реєстр сумок з готівкою підприємств зв’язку, що були здані установі банкуДод. 18
0401019Контрольна відомість перерахування виручкиДод. 19
0401020Зведена відомість обліку перерахування готівки сумок каси станцій залізницьДод. 20
0401021Контрольний лист касира-рахівникаДод. 21
0401022Картка обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинуДод. 22
0401023Картка обліку перерахунків, виявлених касиром банку в інкасаторських сумкахДод. 23
0401024Довідка про виявлені неплатіжні або фальшиві білети і монетиДод. 24
0401025Комплект позабалансових ордерівДод. 25
0401026Пересильна відомість з роздавання порожніх грошових сумокДод. 26
0401027Контрольний лист прийнятих і виданих цінностейДод. 27
0401028Типовий договір на організацію каси банку при підприємствахДод. 28
0401029Видатковий касовий ордерДод. 29
0401030Видатковий ордерДод. 30
0401031Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей банкуДод. 31
0401032Акт про недостачі (надлишки) грошових білетів у пачкахДод. 32
0401033Довідка касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, одержану під звітДод. 33
0401034Зведена довідка про касові оборотиДод. 34
0401035Загальні правила визначення ознак платіжних грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валютіДод. 35
0401036Заява про прийняття грошей на експертизуДод. 36
0401037Опис грошових білетів, відправлених на експертизуДод. 37
0402Документація щодо здійснення емісійних операцій
0402001Паспорт грошового сховищаДод. 38
0402002Повідомлення про відправлення цінностей з резервних фондівДод. 39
0402003Повідомлення управлінню емісійно-касових операцій про одержання з резервних фондів грошових білетів та монетиДод. 40
0402004Приходний позабалансовий ордерДод. 41
0402005Комплект ордерів (позабалансовий та касовий приходно-видатковий)Дод. 42
0402006Постійні індекси емісійних дозволів, закріплених Правлінням Національного банку України за установами Національного банку УкраїниДод. 43
0402007Реєстраційний журнал емісійних дозволів на перерахування із фондів в оборотну касу грошових білетівДод. 44
0402008Видатковий позабалансовий ордерДод. 45
0402009Текст відбитка штампа для папки касових документівДод. 46
0402010Опис цінностей, що обліковуються на рахунку NДод. 47
0403Документація із схоронності цінностей і додержання емісійно-касової дисципліни
0403001Книга обліку залишків бланків суворої звітностіДод. 48
0403002Книга обліку видавання із комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для оброблення, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховищеДод. 49
0403003Книга обліку грошей у фондахДод. 50
0403004Книга обліку наявності іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться у сховищіДод. 51
0403005Звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностейДод. 52
0404Документація про порядок індексації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей
0404001Типовий договір на збирання грошової виручкиДод. 53
0404002Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторамиДод. 54
0404003Журнал для обліку явочних карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію грошейДод. 55
0404004Доручення на інкасацію грошейДод. 56
0404005Журнал реєстрації видавання та приймання зброї і боєприпасівДод. 57
0404006Довідка про загальну суму проінкасованої виручкиДод. 58
0404007Маршрутний листДод. 59
0404008Супровідна відомість на цінності, що підлягають доставленню ранком наступного дняДод. 60
0404009Вимога на підкріплення готівкою філій, агентств, кас банкуДод. 61
0404010Книга обліку готівки, відправленої філіями, агентствами, касами через інкасаторів банкуДод. 62
0404011Доручення на перевезення цінностейДод. 63
0404012Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальністьДод. 64
0404013Опис цінностей, що пересилаютьсяДод. 65
0404014Опис бланків суворої звітностіДод. 66
0404015Акт здавання-приймання посилок з цінностями інкасаторами установ банківДод. 67
0404016Опис валютних та інших цінностейДод. 68
0405Документація про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами та коштовним камінням
0405001Квитанція на скуплені цінностіДод. 69
0405002Відомість скупки цінностейДод. 70
0405003Реєстр-квитанція на скуплені цінностіДод. 71
0405004Зведена відомість скупки цінностейДод. 72
0405005Звіт про рух скуплених цінностейДод. 73
0405006Акт вкладених скуплених цінностейДод. 74
0405007Акт на цінності, прийняті для оцінкиДод. 75
0405008Книга реєстрації реєстрів і відправлених посилокДод. 76
0405009Рекламація про розбіжностіДод. 77
0405010Книга обліку прийнятих і виданих цінностейДод. 78
0406Документація про роботу з іноземною валютою і платіжними документами в іноземній валюті
0406001Прибутковий валютний ордерДод. 79
0406002Видатковий валютний ордерДод. 80
0406003Зведена довідка про касові оборотиДод. 81
0406004Авансова заявка на видавання валютних та інших цінностей касовим працівникамДод. 82
0406005Положення про пункти обміну іноземної валютиДод. 83
0406006Типовий договір про купівлю іноземної розмінної монети у вільно конвертованій валюті від організацій, що ведуть торгівлю та надають послуги (1)Дод. 84
0406007Типовий договір про купівлю іноземної розмінної монети у вільно конвертованій валюті для організацій, що ведуть торгівлю та надають послуги (2)Дод. 85
0406008Акт передавання валютних та інших цінностейДод. 86
0406009Акт ревізії цінностей (частина 1)Дод. 87
0406010Опис валютних та інших цінностейДод. 88
0406011Довідка про приймання на експертизу грошового знака (платіжного документа), що викликає сумнів щодо його справжностіДод. 89
0406012Акт про знищення анульованих валютних та інших цінностейДод. 90
0406013Акт ревізії цінностей (частина 2) (установи банку)Дод. 91
0406014Реєстр проданої іноземної валютиДод. 92
0406015Реєстр купленої іноземної валютиДод. 93
0407Вихідна документація банку
0407001Особовий рахунокОР
0408Документація з валютних операцій
0408001Заява на відкриття валютного рахункуЗВВР
0408002Перелік необхідних документівПНД
0408003ПовідомленняПОВІД
0408004Заява на переказЗП
0408005Заява на продаж іноземної валютиЗПІВ
0408006Заява на купівлю валютиЗКВ
0408007Заява-ApplicationЗАП
0408008Заява на акредитивЗнаА
0408009Меморіальний ордер документівМО
0408010Заява на інкасоЗІ
0408011Квитанція з приймання інвалютних цінностейКПІЦ
0408012Дозвіл (форма 01)Д-1
0408013Дозвіл (форма 02)Д-2
0408014КвитанціяКв
0408015Картка із зразками підписів та відбитку печаткиКЗПП
0408016Звітна довідкаЗД
0408017Авансова заявкаАЗ
0408018Доручення у касуДУ
0408019Видатковий валютний ордерВВО
0408020Авансовий звіт в інвалютіАЗІ
0408021Інформаційне повідомлення про відсутність за межами України валютних цінностейВВУ
0408022Прибутковий валютний ордерПВО
0408023Розподіл зобов’язань і вимог банку щодо валютЗВБВ
0408024Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), попередня заявкаПЗ
0408025Реєстр покупцівРП
0408026УМВБ операційний листОЛ
0408027УМВБ біржове свідоцтвоБС
0408028Інформація про участь клієнтів у валютних торгахУКВТ
0408029Касовий журналКЖ
0408030Довідка про стан ресурсівДСР
0408031Розподіл зобов’язань та вимог банку в іноземній валюті за видамиЗВБІВВ
0408032Аукціон готівкової валюти (аукціонне свідоцтво)ГВААС
0408033Аукціон готівкової валюти (операційний лист)ГВАОЛ
0408034Аукціон готівкової валюти (попередня заявка)ГВАПЗ
0409Внутрішньобанківська документація
0409001Прибутковий позабалансовий ордерППО
0409002Видатковий позабалансовий ордерВПО
0409003Меморіальний ордерМО
0409004Авансовий звітАЗ
0409005Вимога на видавання зі складу матеріалівВВСМ
0410Платіжна документація з безготівкових розрахунків
0410001Платіжне дорученняПД
0410002Платіжна вимога-дорученняПВД
0410003Заява на акредитивЗА
0410004Розрахунковий чекРЧ
0410005Реєстр чеківРеЧ
0410006ВексельВек.
0410007Платіжна вимогаПВ
0410008Інкасове доручення (розпорядження)ІД
0410009Меморіальний ордерМО
0410010Заява про відмову від акцептуЗВА
0410011Реєстр документів за акредитивомРДА
0410012Реєстр платіжних дорученьРПД
05ФІНАНСОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0501Бухгалтерська документація бюджетних установ та організацій
0501001Баланс виконання кошторису видатківФорма 1
0501002Звіт про виконання кошторису видатків установи2 ЗВКВ установа
0501003Звіт про виконання плану за штатами і контингентами органів державного управління, судів, прокуратури та науково-дослідних установ3-1
0501004Звіт про виконання плану за штатами і контингентами закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів3-2
0501005Звіт про виконання плану за штатами і контингентами закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення3-4
0501006Звіт про виконання плану за штатами і контингентами початкових, неповних середніх (дев’ятирічних) і середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, шкіл – дитячих садків, інтернатів при школах3-5
0501007Звіт про виконання плану за штатами і контингентами інших закладів і заходів (річний)3-19 (рік)
0501008Звіт про виконання плану за штатами і контингентами інших закладів і заходів (квартальний)3-19 (квартал)
0501009Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів3-ДС
0501010Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (1)1-ММ
0501011Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (2)2-МДБ
0501012Звіт про виконання кошторису з спеціальних коштів (зведений)4-ЗВКСК
0501013Довідка про надходження та використання коштів фонду всеобучу4-Б
0501014Річний звіт про рух основних засобів5-РЗРОЗ
0501015Річний звіт про рух матеріальних цінностей6-РЗРМЦ
0501016Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах15-ЗНКБУ
0502Первинна бухгалтерська документація бюджетних установ і організацій
0502001Інвентарна картка обліку основних засобів (будинків і споруд, машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентаря)ОС-6
0502002Інвентарна картка обліку основних засобів (для тварин і багаторічних насаджень)ОС-8
0502003Інвентарна картка групового обліку основних засобівОС-9
0502004Авансовий звіт286-АЗ
0502005Меню-вимога на видавання продуктів харчування в бюджетних установах і організаціях298-МВ
0502006Табель обліку відвідування дітей у дитячих дошкільних установах305-ТО
0502007Відомість на видавання грошей з каси підзвітним особам317-ВГО
0502008Платіжна відомість на видавання планового авансу389-ПВА
0502009Розрахунково-платіжна відомість390-РПВ
0502010Інвентаризаційний опис (звіряльна відомість)39-ІО
0502011Картка-довідка з заробітної плати417-КДЗ
0502012Акт ліквідації основних засобівОС-4
0502013Накладна-вимогаНВ
0502014Книга обліку депонованої заробітної плати450-КОДЗ
0502015Відомість видавання матеріалів на потреби установи410-ВМПУ
0502016Касова книгаКО-4 440
0502017Прибутково-видаткова книга обліку бланків трудових книжок і вкладок449-ПВКО
0502018Опис інвентарних карток з обліку основних засобівОС-10
0502019Книга складського обліку матеріалівМ-17
0502020Інвентарний список з обліку основних засобівОС-13
0502021Акти про ліквідацію транспортних засобівОС-4а
0502022Акти на списання білизни, постільних речей, інструментів, виробничого і господарського інвентаря443-АСБ
0502023Акти на списання вилученої з бібліотеки літератури444-АСЛ
0502024Книга обліку виданих роздавачами грошей на виплату заробітної плати320-КОВЗ
06ЗВІТНО-СТАТИСТИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0601Статистика фінансів
0601001Звіт про формування інноваційного фонду та використання коштів на інноваційну діяльність1-ІФ
0601002Звіт про формування та використання коштів державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці1-ФОП
0601003Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (1)5-1С
0601004Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (2)5-2С
0601005Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість1-Б
0601006Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів2-Б
0601007Звіт про фінансову діяльність страхової організації1-СТ
0601008Звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду1-ПФ
0601009Звіт про страхування2-СТ
0601010Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи10-Д
0601011Звіт про фінансові результати5-Ф
0601012Звіт про фінансову діяльність довірчого товариства1-ДТ
0601013Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку1-ПП
0602Статистика житлових умов населення
0602001Звіт про житловий фонд1-житлофонд
0602002Звіт про доходи та витрати з експлуатації житлового фонду3-житлофонд
0602003Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень у будинках державного, колективного житлового фонду і фонду житлово-будівельних кооперативів4-житлофонд
0602004Звіт про хід приватизації державного житлового фонду1-приватизація (житло)
0602005Звіт про квартирний облік та забезпечення житлом сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи2-Чорнобиль (житло)
0602006Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії і води (короткий)1-прилади (коротка)
0602007Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії і води1-прилади
0602008Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії1-заборгованість (ЖКГ)
0602009Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг1-субсидії (ЖКГ)
0602010Звіт про витрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності1-С (житлове господарство)
0603Моральна, правова і політична статистика
0603001Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності1-АП
0603002Звіт про роботу прокурораП
0603003Додаток до звіту про роботу прокурораДод. до ф. П
0603004Звіт про роботу органів слідства та дізнання1-СЛ
0603005Звіт про роботу державних нотаріальних контор1-нотаріат
0603006Звіт про професійно-технічне навчання засуджених осіб, які утримуються в лікувально-трудових профілакторіях (ЛТП)УВП (профтехосвіта)
0603007Звіт про роботу адвокатських об’єднань1-АДВ
0603008Звіт про міжнародні об’єднання громадян і філіали іноземних громадських організацій1-МГО
0603009Звіт про політичні партії та громадські організації1-ПГО
0603010Звіт про трудове використання засуджених і осіб, які утримуються в ЛТП11-УВП
0603011Звіт про кількість, склад і переміщення осіб, взятих під варту і засуджених, які утримуються в слідчому ізоляторі (тюрмі)17-УВП
0603012Звіт про пожежі1-ППО
0603013Звіт про роботу військового прокурораВП
0603014Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини і події1-В
0603015Звіт про роботу судів з розгляду справ на виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією”1-К
0603016Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ1-РСКС
0603017Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду цивільних справ2-РСЦС
0603018Звіт про роботу судів з виконання рішень і вироків4-РСВРВ
0603019Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду кримінальних справ6-РСКІКС
0603020Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду цивільних справ7-РСКІЦС
0603021Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду кримінальних справ8-РСНІКС
0603022Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду цивільних справ9-РСНІЦС
0603023Звіт про кількість засуджених та міри кримінального покарання10-покарання
0603024Звіт про кількість засуджених за видами злочинів10-а-види злочинів
0603025Звіт про склад засуджених, місце і час скоєння злочину11-ЗСЗ
0603026Звіт про кількість засуджених в окремих галузях господарства11-ЗЧЗГ
0603027Звіт про кількість засуджених неповнолітніх12-ЗЗН
0603028Звіт про роботу дільничних інспекторів міліції1-ДІМ
0603029Звіт про судимість за порушення антиалкогольного законодавства16-АЗ
0603030Звіт про порушені кримінальні справи та злочини щодо незаконного перетинання державного кордону1-НПК
0603031Звіт про результати боротьби з організованими злочинними групами1-03
0603032Звіт про розгляд заяв і повідомлень про злочини2-В
0603033Звіт з кримінальних справ та злочинів про контрабанду1-К (митниця)
0603034Звіт про діяльність політичної партії, громадської організації1-ОГ
0603035Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної кари1-б
0603036Звіт про роботу судів касаційної та наглядової інстанцій з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної кари1-е
0603037Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ1-о
0603038Звіт про склад засуджених та міри кримінального покарання1-1
0603039Судимість по військових формуваннях України1-2
0603040Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду кримінальних справ1-3
0603041Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду кримінальних справ1-4
0603042Звіт про роботу військових судів по відшкодуванню збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами4-А
0603043Дані про кількість засуджених осіб за статтями карного кодексу (КК) (додаток до звіту N 1-1)5-КК
0603044Про боротьбу з корупцією1-кор
0603045Про роботу кримінальної міліції у справах неповнолітніх18
0603046Звіт про роботу судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру12-А
0603047Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини1-АБ
0603048Звіт про результати роботи попереднього слідства та дізнання служби безпеки України1-СЛБ
0603049Звіт про виявлених осіб, які вчинили злочини2-СБ
0603050Основні показники роботи органів слідства та дізнання служби безпеки України1-СЛМБ
0604Статистика освіти та культури
0604001Звіт денного середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладуЗНЗ-1
0604002Звіт вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи на початок навчального рокуЗНЗ-2
0604003Звіт середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу про професійне навчання учнів 10 – 11/12 класівЗНЗ-3
0604004Зведений звіт денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на початок навчального року (станом на 5 вересня)76-рвк
0604005Зведений звіт вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл на початок навчального рокуЗВ-1
0604006Відомості про матеріальну базу денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на початок навчального рокуД-4
0604007Групування денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів по кількості вчителів, класів і учнів на початок навчального року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку)Д-6
0604008Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах на початок навчального року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку)Д-7
0604009Відомості про викладання іноземних мов у денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку)Д-8
0604010Відомості про санаторні школи-інтернати та школи і школи-інтернати для дітей з вадами розумового або фізичного розвиткуД-9
0604011Відомості про професійне навчання учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладівД-11
0604012Звіт постійного дошкільного виховного закладу85-К
0604013Звіт про чисельність дітей, які знаходяться на обліку для влаштування у дошкільний заклад78-РВК
0604014Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1 жовтня83-РВК
0604015Звіт позашкільного навчально-виховного закладу1-ПЗ
0604016Зведений звіт позашкільних навчально-виховних закладів1-ПЗ (зведена)
0604017Звіт дитячого будинку (школи-інтернату)1-дитячий будинок
0604018Зведений звіт дитячих будинків (шкіл-інтернатів)Д-13
0604019Звіт підготовчого відділення при вищому навчальному закладі на початок навчального року1-ПВФ
0604020Звіт про чисельність дітей і підлітків, які залишились без піклування батьків103-РВК
0604021Звіт професійного навчального закладу про підсумки роботи1-(профтех)
0604022Звіт професійного закладу про приймання учнів2-(профтех)
0604023Звіт професійного навчального закладу про контингент учнів3-(профтех)
0604024Звіт про виробничу діяльність навчального господарства професійного навчального закладу4-(профтех)
0604025Звіт про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин5-(профтех)
0604026Про підсумки роботи професійних навчальних закладів за навчальний рік1 (профтех)-зведена
0604027Зведений звіт про приймання учнів до професійних навчальних закладів2 (профтех)-зведена
0604028Зведений звіт про учнів професійних навчальних закладів3 (профтех)-зведена
0604029Зведений звіт про виробничу діяльність навчального господарства професійних навчальних закладів сільськогосподарського та меліоративного профілю4 (профтех)-зведена
0604030Зведений звіт про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин у професійних навчальних закладах сільськогосподарського профілю5 (профтех)-зведена
0604031Звіт вищого навчального закладу освіти на початок навчального року2-3нк
0604032Звіт масової, універсальної бібліотеки6-нк
0604033Звіт закладу культури клубного типу7-нк
0604034Зведений звіт про діяльність закладів культури клубного типу7-нк (зведена)
0604035Зведений звіт про масові та універсальні бібліотеки80-а-рвк
0604036Звіт про діяльність музею8-нк
0604037Звіт про діяльність театру9-нк
0604038Звіт про роботу закладу кіно(відео)показу10-нк
0604039Звіт про роботу парку культури та відпочинку (міського саду)11-нк
0604040Звіт про діяльність концертної організації, самостійного професійного колективу12-нк
0604041Звіт про діяльність цирку13-нк
0604042Звіт зоопарку14-нк
0604043Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що містяться в музейних експонатах4-ф
0604044Звіт дитячого та іншого оздоровчого табору для школярів1-от
0604045Звіт про нерухомі пам’ятки історії та культури1-ОПІК
0604046Звіт видавництва, видавничої організації про випуск і здавання друкованої продукції1-В
0604047Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання1-ДМШ
0604048Зведений звіт дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв та інших шкіл естетичного виховання1-ДМШ (зведена)
0604049Звіт про обсяги телевізійного мовлення1-ТЛ
0604050Звіт про обсяги радіомовлення1-Р
0604051Звіт про виконання виробничого плану телевізійного мовлення2-ТЛ
0604052Звіт про виконання виробничого плану радіомовлення2-Р
0604053Звіт про роботу організації кіно(відео)прокату, кіно(відео)об’єднання з прокату кінофільмів2-пр
0604054Зведений звіт про наявність і експлуатацію закладів кіно(відео)показуК-2рвк
0604055Звіт з фізичної культури і спорту1-ФК
0604056Зведений звіт з фізичної культури і спорту2-ФК
0604057Звіт дитячо-юнацької спортивної школи5-ФК
0604058Зведений звіт по дитячо-юнацьких спортивних школах5-ФК (зведена)
0604059Звіт по школах вищої спортивної майстерності8-ФК
0604060Звіт підліткового закладу за місцем проживання1-М
0604061Зведений звіт про діяльність підліткових закладів за місцем проживання1-М (зведена)
0604062Звіт про діяльність туристичної організації (1)1-тур
0604063Звіт про діяльність туристичної організації (2)1-тур(к)
0604064Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти у навчальному році1-зсо
0604065Звіт про роботу аспірантури та докторантури1-НК
0604066Зведений звіт про результати державного тестування фізичної підготовленості населення України1-тести
0605Статистика охорони здоров’я
0605001Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання1-інфекція
0605002Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання (річний)2-інфекція (річна)
0605003Звіт про захворювання на грип та інші респіраторні захворювання3-грип
0605004Звіт про профілактичні щеплення5-щеплення
0605005Звіт про контингенти дітей і підлітків, прищеплених проти інфекційних захворювань6-прищеплення
0605006Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення7-новоутворення
0605007Звіт про захворюваність на активний туберкульоз8-туберкульоз
0605008Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту9-ЗЗСШГШЗ
0605009Звіт про захворюваність і контингенти хворих на психічні розлади10-психіка
0605010Звіт про захворюваність і контингенти хворих на алкоголізм, наркоманію і токсикоманію11-алкоголізм
0605011Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу12-ЗЗХ
0605012Звіт про аборти13-ЗА
0605013Звіт про причини інвалідності, показання до медичної і соціально-трудової реабілітації14-ЗПІ
0605014Звіт про медичне обслуговування населення, яке зазнало впливу радіації в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС і підлягає включенню до Державного розподільного реєстру15-радіація
0605015Звіт про кількість захворювань та причини смерті осіб, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС16-Чорнобиль
0605016Звіт про медичні кадри17-ЗМК
0605017Звіт про чинники навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я людини18-середовище
0605018Звіт про контингенти дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі19-ЗДІ
0605019Звіт лікувально-профілактичного закладу20-ЗЛПЗ
0605020Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям21-МДП
0605021Звіт станції (відділення, об’єднання) швидкої медичної допомоги22-ЗСШД
0605022Звіт про причини тимчасової непрацездатності23-ТН
0605023Звіт фельдшерсько-акушерського пункту24-фельдшер
0605024Звіт будинку дитини25-бд
0605025Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (1)1-СНІД
0605026Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (2)2-СНІД
0605027Звіт санаторію (пансіонату з лікуванням)64-санаторій
0605028Звіт закладу відпочинку (оздоровчого закладу)65-оздоровчий
0605029Звіт санаторію-профілакторію64-санаторій-
профілакторій
0605030Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки7-тнв
0606Статистика соціального захисту
0606001Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій94-ЗРПРП
0606002Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій94-РВКР
0606003Звіт будинку-інтернату для престарілих та інвалідів (психоневрологічного інтернату)1-БІПІ
0606004Звіт про державну допомогу сім’ям з дітьми2-допомога
0606005Звіт дитячого будинку-інтернату3-ЗДБІ
0606006Зведений звіт по будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів-дорослих3-ЗЗБІ
0606007Звіт про навчання інвалідів4-ЗНІ
0606008Звіт про матеріально-побутове обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них інвалідів і сімей загиблих військовослужбовців5-МПОІ
0606009Зведений звіт по дитячих будинках-інтернатах5-ЗЗДБІ
0606010Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом6-ЗІА
0606011Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами7-НЦД
0606012Звіт про надання натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення8-НГД
0606013Звіт про використання ліжкового фонду9-ВЛФ
0606014Звіт про організацію обслуговування одиноких непрацездатних громадян12-ООНГ
0606015Звіт про працевлаштування інвалідів органами соціального захисту населення14-ЗПІ
0606016Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення7-ВК (Чорнобиль)
0606017Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення8-ВК (Чорнобиль)
0606018Звіт про використання коштів, що спрямовуються на забезпечення житлом10-ВК (Чорнобиль)
0606019Звіт про виконання робіт з розділу “Розвиток сфери культури в радіоактивно забруднених регіонах”12-ВК (Чорнобиль)
0606020Звіт про використання коштів на спеціалізовану медичну допомогу, комплексне медико-санітарне забезпечення14-ВК (Чорнобиль)
0606021Звіт про використання коштів на надання санаторно-курортних путівок і путівок на відпочинок, повну або часткову компенсацію їх вартості15-ВК (Чорнобиль)
0606022Звіт про надання соціально-психологічної допомоги населенню, яке постраждало від аварії16-ВК (Чорнобиль)
0606023Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені компенсації і пільги (для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання)19 (Чорнобиль)
0606024Звіт про кількість оплачених днів по лікарняних листках особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи20 (Чорнобиль)
0606025Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені компенсації і пільги (для райдержадміністрацій)21 (Чорнобиль)
0606026Звіт про використання коштів на контрактову форму оплати праці працівників охорони здоров’я, освіти та культури, які працюють у зонах радіоактивно забруднених територій22-ВК (Чорнобиль)
0606027Звіт про стан заборгованості з фінансування (виплати) пенсій та грошової допомоги1-заборгованість (пенсії)
0606028Зведений звіт про стан заборгованості з фінансування (виплати) пенсій та грошової допомоги1-заборгованість (пенсії), зведена
0606029Звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів2-заборгованість (стипендії)
0606030Зведений звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів2-заборгованість (стипендії), зведена
0606031Звіт про стан заборгованості з виплати окремих видів соціальної допомоги3-заборгованість (допомоги)
0606032Зведений звіт про стан заборгованості з виплати окремих видів соціальної допомоги3-заборгованість (допомоги), зведена
0607Статистика населення
0607001Звіт про переселення жителів районів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони1 (Чорнобиль)
0607002Звіт про приймання жителів із населених пунктів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони2 (Чорнобиль)
0607003Звіт про чисельність населення, яке проживає в зонах радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС3 (Чорнобиль)
0607004Звіт про чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС7 (Чорнобиль)
0607005Звіт про іноземців, які звернулися в міграційні служби про надання статусу біженця1 (біженці)
0607006Звіт про статево-віковий склад біженців в Україні2 (біженці)
0607007Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (1)97
0607008Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (2)97-а
0608Статистика праці
0608001Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах1-ПВ (умови праці)
0608002Звіт з праці (піврічний)1-ПВ (термінова)
0608003Звіт з праці (місячний)1-ПВ (термінова), місячна (зведена)
0608004Звіт про стан заборгованості із заробітної плати1-ПВ (заборгованість)
0608005Повідомлення про початок і припинення страйку1-ПВ (страйк)
0608006Звіт з праці (річний)2-ПВ
0608007Звіт про використання робочого часу3-ПВ
0608008Зведений звіт про використання робочого часу3-ПВ (зведена)
0608009Звіт про використання норм виробітку і стан нормування праці4-ПВ
0608010Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів6-ПВ
0608011Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів6-ПВ (зведена)
0608012Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (авіація)55-ПВ (авіація)
0608013Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (автотранспорт)55-ПВ (автотранспорт)
0608014Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (залізничний транспорт)55-ПВ (залізничний транспорт)
0608015Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (водний транспорт)55-ПВ (водний транспорт)
0608016Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (метрополітен)55-ПВ (метрополітен)
0608017Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців9-ДС
0608018Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців у органах податкової інспекції9-ДС (податкова служба)
0608019Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців у органах митного контролю9-ДС (митна служба)
0608020Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України (1)1-ПН (працевлаштування)
0608021Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України (2)1-ПН (працевлаштування)
0608022Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках3-ПН
0608023Звіт про вивільнення працівників4-ПН
0608024Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби1-АС
0608025Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном1-ТМ (трудова міграція)
0608026Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність і склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні2-ТМ (трудова міграція)
0608027Звіт про чисельність і склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні3-ТМ (трудова міграція)
0609Статистика промисловості
0609001Річний звіт підприємства (об’єднання) по продукції1-п (річна)
0609002Річний звіт підприємства (об’єднання) лісової промисловості по продукції1-п (ліс)-річна
0609003Річний звіт підприємства (об’єднання) маслосироробної та молочної промисловості по продукції1-п (мол)-річна
0609004Річний звіт підприємства, організації споживчої кооперації по продукції1-п (споживспілка)-
річна
0609005Річний звіт підприємства (об’єднання) побутового обслуговування населення по продукції1-п (побутпром)
0609006Звіт про роботу підсобних промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі будівельних, міжгосподарських будівельних, торгових та інших непромислових організацій3-п (річна)
0609007Звіт видавництва про випуск друкованої продукції1-п (преса)
0609008Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об’єднання)22-(основні)
0609009Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)24-енергетика
0609010Баланс виробничої потужностіБП
0609011Звіт про заготівлю і первинну переробку брухту та утилю1-ВР (річна)
0609012Звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок), які перебувають на балансі непромислової організаціїПЕ-річна
0609013Річний звіт підприємства (об’єднання) рибної промисловості по продукції1-п (риба)-річна
0609014Звіт про роботу теплової електростанції6-тп
0609015Звіт про роботу гідроелектростанції6-тп (гідро)
0609016Звіт про роботу комунальних електростанцій та електромереж6-тп КЕС
0609017Звіт про наявність і роботу електростанції та підстанції дистанції електропостачання6-ЕД
0609018Баланс виробництва та розподілу електричної енергії23-Н
0609019Звіт про використання сировини та вихід олії4-АПК (олія)
0609020Звіт цукрового заводу про використання сировини та виробіток цукру6-АПК (цукор)
0609021Звіт про використання харчової сировини та вихід етилового спирту10-АПК (спирт)
0609022Звіт про роботу підсобних промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі сільськогосподарського підприємства29-АПК
0609023Рентабельність окремих видів продукції6-річна
0609024Річний звіт підприємства (об’єднання) м’ясної промисловості по продукції1-п (м’ясо)
0609025Терміновий звіт промислового підприємства (об’єднання) по продукції1-(термінова) місячна
0609026Терміновий звіт промислового підприємства (організації) споживчої кооперації по продукції1-п (термінова) (споживспілка)
0609027Квартальний звіт підприємства (об’єднання) лісового господарства про виробництво продукції1-п (ліс)
0609028Квартальний звіт підприємства (об’єднання) споживчої кооперації про виробництво продукції1-п (споживспілка)
0609029Квартальний звіт промислового підприємства про виробництво продукції1-п (квартальна)
0609030Звіт про виробництво прокату чорних металів за видами2-п (прокат)
0609031Звіт про виробництво металевих виробів2-п (метвироби)
0609032Звіт про виробництво сталевих труб2-п (труби)
0609033Квартальний звіт підприємства (об’єднання) м’ясної промисловості про виробництво продукції1-п (м’ясо) (квартальна)
0609034Квартальний звіт підприємства (об’єднання) маслосироробної та молочної промисловості по продукції1-п (мол) (квартальна)
0609035Квартальний звіт підприємства (об’єднання) рибної промисловості про виробництво та постачання продукції1-п (риба) (квартальна)
0609036Квартальний звіт промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі непромислових організацій (включаючи сільськогосподарські) про виробництво продукції3-п (квартальна)
0609037Звіт про оптові ціни підприємств на промислову продукцію1-ціни (пром)
0609038Звіт про діяльність підприємства, організації1-підприємництво
0610Статистика військово-промислового комплексу
0610001Звіт про виробництво і постачання продукції для потреб оборони і безпеки1-ПО
0610002Звіт промислового підприємства (об’єднання) про хід конверсії (реконверсії)Дод. до ф. 1-ПО
0610003Звіт про експорт (імпорт) продукції оборонного призначення1-ЕІО
0610004Звіт підприємства (організації) про виконання науково-технічних робіт спеціального призначення для потреб оборони і безпеки1-НО (наука/оборона)
0610005Звіт підприємства (організації) про виконання державного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи для потреб оборони та безпеки5-НО (наука/оборона)
0610006Звіт про стан охорони державної таємниці (1)1-СЗ
0610007Звіт про стан охорони державної таємниці (2)2-СЗ
0611Статистика комунального господарства
0611001Звіт про використання природного (скрапленого) газу1-газ
0611002Звіт про постачання теплоенергії1-теп
0611003Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)1-водопровід
0611004Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)1-каналізація
0611005Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності (теплопостачання)1-С (теплопостачання)
0611006Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності (водопостачання, водовідведення)1-С (водопостачання, водовідведення)
0611007Звіт про надання послуг та фінансові результати діяльності1-С (газопостачання)
0611008Звіт про обсяг оплат (виручки) за природний газ в газопостачальних організаціях1-С (проплат)
0612Статистика науки
0612001Звіт про виконання науково-технічних робіт (1)1-наука
0612002Звіт про виконання науково-технічних робіт (2)2-наука
0612003Показники наукової діяльності3-наука
0612004Звіт про виконання науково-технічних програм5-наука
0612005Картка обліку доктора наукДН
0612006Список змін до картки доктора наукДод. 1 до ф. ДН
0612007Список докторів наук, які вибули у звітному роціДод. 2 до ф. ДН
0612008Картка обліку кандидата наукКН
0612009Список змін до картки кандидата наукДод. 1 до ф. КН
0612010Список кандидатів наук, які вибули у звітному роціДод. 2 до ф. КН
0613Статистика інновацій
0613001Звіт про хід виконання найважливіших робіт з питань науки і технологій2/5-НТ (термінова)
0613002Звіт про надходження та використання об’єктів промислової власності4-НТ
0613003Звіт про оновлення продукції машинобудування5-НТ (оновлення)
0613004Звіт про освоєння закуплених за кордоном ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності5-НТ (ліцензії)
0613005Звіт про виробництво та постачання сертифікованої продукції5-НТ (сертифікація)
0613006Звіт про вперше створені в Україні зразки нових типів машин, устаткування, апаратів та приладів5-НТ (зразки)
0613007Звіт про вперше створені в Україні нові види сировини, матеріалів, речовин5-НТ (матеріали)
0613008Звіт про продаж за кордон ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності6-НТ (ліцензії)
0613009Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства1-Інновація
0613010Звіт про впровадження інновацій12-НТЗ
0614Статистика залізничного транспорту
0614001Звіт про власний рухомий склад1-зал
0614002Звіт про власне колійне господарство2-зал
0614003Звіт про розподіл експлуатаційної довжини залізничних колій по областях3-зал
0614004Звіт про технічні засоби господарства руху та пасажирського господарства4-зал
0614005Звіт про наявність власних контейнерів та перевезення вантажів у контейнерах та пакетах5-зал
0614006Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення6-зал
0614007Звіт про перевезення вантажів та доходи за видами сполучення12-зал
0614008Звіт про фінансову діяльність залізничного транспорту загального користування14-зал (фін)
0614009Звіт про виконання затвердженого розкладу рухів поїздів32-зал
0614010Звіт про роботу та використання рухомого складу51-зал
0614011Звіт про вивіз, ввіз, транзит вантажів у межах України27.1-зал
0614012Звіт про пасажирські перевезення і доходи за видами сполучення28.1-зал
0614013Звіт про відправлення багажу і вантажобагажу29.1-зал
0614014Звіт про залізничний транспорт незагального користування1-тр (зал)
0614015Звіт про роботу метрополітену1-метро
0615Статистика автомобільного транспорту
0615001Звіт про автотранспорт1-тр (авто)
0615002Наявність власних автомобілів, вантажних напівпричепів і причепів за марками і моделямиДод. 1 до ф. 1-тр (авто)
0615003Якісний склад водіїв і наявність служби безпеки дорожнього руху та спеціалізованої медичної службиДод. 2 до ф. 1-тр (авто)
0615004Звіт про автомобілі, які перебували у міжнародному русі1-ТР (МР)
0615005Звіт про роботу вантажного автотранспорту2-ТР (авто. в)
0615006Звіт про роботу пасажирського автотранспорту2-тр (авто. п)
0615007Звіт про чисельність громадян, яким надано право безкоштовного проїзду у громадському транспорті міського і приміського сполучення1 (пас. безкошт.)
0615008Звіт про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом51-авто
0616Статистика дорожнього господарства
0616001Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користуванняД-1
0616002Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій1-ДГ
0616003Звіт про наявність технічних засобів регулювання дорожнього руху і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод2-ДР
0616004Звіт про дорожньо-транспортні пригоди1-ДТП
0616005Звіт про залучення та використання коштів і ресурсів на дорожнє господарствоД-9
0616006Звіт про наявність дорожньо-мостового господарства відомчого підпорядкування1-дор
0616007Звіт про стан дорожньо-мостового господарства міст і селищ міського типу1-благоустрій
0616008Звіт про будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об’єктів міського дорожнього господарства2-благоустрій
0617Статистика водного транспорту
0617001Звіт про внутрішні судноплавні шляхи загального користування підприємствами річкового транспорту1-ріка
0617002Звіт про наявність морських (річкових) суден2-вод
0617003Звіт про відправлення експортних (прибуття імпортних) і транзит вантажів водним транспортом через морські та річкові порти України27-ЕІТ
0617004Звіт про виконання розкладу руху морських (річкових) пасажирських суден52-вод
0617005Звіт про доходи та витрати від діяльності підприємств водного транспорту14-фін (вод)
0617006Звіт про роботу морського (річкового) порту25-вод
0617007Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації51-вод
0617008Звіт про перевезення вантажів і пасажирів підприємствами водного транспорту31-вод
0617009Звіт про відправлення (прибуття) суден за національним прапором15-вод
0618Статистика авіаційного транспорту
0618001Звіт про наявність і використання літаків і вертольотів1-ЦА
0618002Звіт про фінансові результати роботи авіаційного підприємства14-ЦА (фін)
0618003Звіт про роботу авіаційного транспорту31-ЦА
0618004Звіт про регулярність відправлень авіаційних суден з турбореактивними і турбогвинтовими двигунами з аеропорту32-ЦА
0618005Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства51-ЦА
0618006Звіт про використання повітряного простору України літаками і вертольотами цивільної авіації1-ВП
0619Статистика трубопровідного транспорту
0619001Звіт про постачання і транспортування вантажів трубопровідним транспортом11-труб
0619002Звіт про транспортування вантажів трубопроводами12-труб
0620Статистика зв’язку
0620001Звіт про технічні засоби зв’язку незагального користування1-зв’язок
0620002Звіт про наявність телефонних апаратів відомчого телефонного зв’язку2-зв’язок
0620003Звіт про продукцію зв’язку11-зв’язок
0620004Звіт про доходи від послуг зв’язку12-зв’язок
0620005Звіт про наявність телефонних апаратів міського, сільського, міжміського і міжнародного телефонного зв’язку, радіотрансляційних точок13-зв’язок
0620006Звіт про структуру підприємства зв’язку загального користування18-зв’язок
0620007Звіт про власні технічні засоби та обладнання поштового зв’язку загального користування21-зв’язок
0620008Звіт про власні технічні засоби телеграфного зв’язку загального користування31-зв’язок
0620009Звіт про технічні засоби міжміського та міжнародного телефонного зв’язку41-зв’язок
0620010Звіт про власні технічні засоби міського і сільського телефонного зв’язку загального користування42-зв’язок
0620011Звіт про телефонізацію об’єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування43-зв’язок
0620012Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення, супутникового і радіозв’язку загального користування51-зв’язок
0620013Звіт про власні технічні засоби звукового проводового мовлення загального користування57-зв’язок
0620014Звіт про наявність об’єднань, концернів, підприємств зв’язку загального користування та їх структура18.1-зв’язок
0620015Зведений звіт про охоплення населення України телебаченням та радіомовленням52.1-зв’язок
0621Статистика інформатики
0621001Звіт про діяльність обчислювального центру1-інф
0621002Звіт про наявність парку обчислювальної техніки2-інф
0621003Звіт про використання програмних продуктів і комп’ютерних мереж3-інф
0621004Звіт про наявність і використання бази даних4-інф
0622Статистика послуг внутрішнього ринку
0622001Звіт про собівартість і рентабельність реалізованих послуг (робіт)1-с (послуги)
0622002Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню (місячний)1-послуги, термінова (місячна)
0622003Розшифровка рядка 196Дод. до ф. 1-послуги, термінова, місячна
0622004Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню1-послуги (піврічна)
0622005Звіт про обсяг реалізації побутових послуг населенню1-послуги (побут)
0622006Звіт про мережу побутового обслуговування населення1-побут (мережа)
0622007Звіт про роботу готелю1-готель
0622008Звіт про механізоване прибирання територій міст і селищ міського типу1-спецтранспорт
0622009Звіт про підготовку об’єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах1-ЖКГ (зима)
0622010Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного) господарства1-етр
0622011Звіт про наявність трамвайних вагонів (тролейбусів) та чисельність водіїв міського електротранспорту за віком, стажем, кваліфікацієюДод. до ф. 1-етр
0622012Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності1-С (міськелектро-
транспорт)
0623Статистика зовнішньої торгівлі послугами
0623001Звіт про експорт (імпорт) послуг9-ЗЕЗ
0623002Звіт про представницькі та інші витрати України за кордоном12-ЗЕЗ
0623003Звіт підприємств (організацій) про отриману міжнародну технічну допомогу1-МТД
0624Статистика сільського господарства
0624001Звіт про наявність насіння ярих культур1-сг
0624002Звіт про сівбу ярих культур3-сг
0624003Остаточний звіт про підсумки сівби4-сг
0624004Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на зяб7-сг
0624005Звіт про очікувані результати фінансово-господарської діяльності8-сг
0624006Звіт про внесення мінеральних та органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів9-б-сг
0624007Звіт про хід сінокосіння і заготівлю кормів10-сг
0624008Остаточний звіт про заготівлю кормів10-а-сг
0624009Баланс сільськогосподарської продукції16-сг
0624010Звіт про стан тваринництва24-сг
0624011Баланс кормів24-корми
0624012Звіт підсобного державного або кооперативного господарства про стан тваринництва24-підсобне
0624013Звіт про стан тваринництва24
0624014Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур29-сг
0624015Звіт про роботу підсобного сільського господарства1-сгп
0624016Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (річний)1 море-риба (річна)
0624017Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (квартальний)1 море-риба (квартальна)
0624018Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (місячний)1 море-риба (місячна)
0624019Звіт про стан рибництва1-рг
0624020Звіт про вилов риби в зариблених водоймах2-рг
0624021Заключний звіт про підсумки сівби під урожай6-п
0624022Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради4 (сільрада)
0624023Звіт про стан сільськогосподарської техніки і надходження пального6-мех
0624024Звіт про механізацію сільськогосподарських робіт9-мех
0624025Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 19__ р. селянського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина)1 (ферм)
0624026Звіт про діяльність селянського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина)2 (ферм)
0624027Звіт про заготівлю зернових культур1-заг (термінова)
0624028Звіт про закупівлю насіння олійних культур, трав’яного борошна та сіна2-заг (термінова)
0624029Звіт про закупівлю і використання сільськогосподарської продукції та сировини2-заг
0624030Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки хутра, хутросировини і каракуляДод. 1 до ф. 2-заг
0624031Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки шкірсировиниДод. 2 до ф. 2-заг (споживспілка)
0624032Звіт про заготівлю насіння трав та іншої продукції рослинництва3-заг
0624033Звіт про заготівлю цукрових буряків4-заг (термінова)
0624034Звіт про заготівлю продукції льону та конопель5-заг (термінова)
0624035Звіт про заготівлю картоплі6-заг (термінова)
0624036Звіт про заготівлю овочів7-заг (термінова)
0624037Звіт про заготівлю фруктів, винограду, баштанних культур і сухофруктів8-заг (термінова)
0624038Звіт про заготівлю тютюну, хмелю, цикорію, ефіроолійних культур9-заг (термінова)
0624039Звіт про заготівлю плодів та ягід дикорослих, грибів, горіхів, меду10-заг
0624040Звіт про заготівлю худоби, птиці та кролів11-заг (термінова)
0624041Звіт про заготівлю молока13-заг (термінова)
0624042Звіт про заготівлю яєць14-заг (термінова)
0624043Звіт про заготівлю вовни15-заг (термінова)
0624044Звіт про заготівлю, надходження від забою шкіряної, хутрової та іншої тваринницької сировини16-заг (термінова)
0624045Звіт про заготівлю коконів тутового шовкопряда17-заг (термінова)
0624046Звіт про укладання державних контрактів і договорів на закупівлю сільськогосподарської продукції та сировини18-заг (термінова)
0624047Звіт про реалізацію яєчного порошку та витрати яєць на його виробництво19-заг (термінова)
0624048Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (терміновий)21-заг (термінова)
0624049Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції21-заг
0624050Звіт про заразні хвороби тварин1-вет
0624051Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи1-вет А
0624052Звіт про незаразні хвороби тварин2-вет
0624053Звіт про хвороби риб3-вет
0624054Звіт про роботу ветеринарних лабораторій4-вет
0624055Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на забійних пунктах господарств і організацій, в лабораторіях ветсанекспертизи5-вет
0624056Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на м’ясо-, птахопереробних підприємствах6-вет
0624057Звіт про заразні хвороби тварин, виявлені під час їх транспортування7-вет
0624058Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд під час перевезень продукції тваринництва8-вет
0624059Звіт про ветеринарно-санітарну обробку транспортних засобів9-вет
0624060Звіт про роботу ветеринарного пункту10-вет
0624061Звіт про наявність і рух патогенних та непатогенних культур, мікроорганізмів, токсинів і отрут тваринного та рослинного походження11-вет
0624062Звіт про забезпеченість організацій і установ державної ветеринарної мережі кадрами фахівців12-вет
0624063Звіт про кількість виявлених адміністративних правопорушень вимог Ветеринарного статуту України та осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності13-вет
0624064Звіт про рівні забруднення молока, м’яса, раціонних кормів (силосу, сіяних трав) радіонуклідами цезію і стронцію в господарствах забруднених районів14а-вет
0624065Звіт ветеринарної лабораторії про дослідження радіоактивних об’єктів14-вет
0624066Звіт про стан здійснення земельної реформи1-зем
0624067Звіт про землі, що знаходяться у власності і користуванні2-зем
0624068Звіт про наявність земель та розподіл їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях6-зем
0624069Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях6а-зем
0624070Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях6б-зем
0624071Довідка про зміну площ сільськогосподарських угідь в усіх категоріях земель (із землями у власності та користуванні громадян)Дод. 1 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем
0624072Звіт про землі, відведені підприємствам, організаціям та установам для несільськогосподарських потреб у постійне користування (володіння)Дод. 2 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем
0624073Звіт про землі, відведені підприємствам, організаціям та установам для несільськогосподарських потреб у тимчасове користування, а також про землі, надані для ведення сільського господарства та здійснення (без вилучення) геологознімальних, пошукових геодезичних та вишукувальних робітДод. 3 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем
0624074Звіт про повернення підприємствами, організаціями та установами земель, наданих для несільськогосподарських потребДод. 4 до фф. 6-зем, 6а-зем, 6б-зем
0624075Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем на зрошуваних сільгоспугіддяхДод. 1 до ф. 6а-зем
0624076Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем на осушених сільгоспугіддяхДод. 2 до ф. 6а-зем
0624077Звіт про зміни цін на послуги ремонтно-транспортних підприємств і матеріально-технічного забезпечення1-(техсервіс)
0625Статистика природних ресурсів та навколишнього середовища
0625001Звіт про охорону атмосферного повітря (річний)2-тп (повітря) (річна)
0625002Звіт про екологічні платежі, плату за природні ресурси та поточні витрати на охорону природи1-екологічні витрати
0625003Звіт про утворення, використання та знешкодження токсичних відходів1-токсичні відходи
0625004Звіт про ведення мисливського господарства2-тп (мисливство)
0625005Звіт про використання води2-тп (водгосп)
0625006Звіт про охорону атмосферного повітря (піврічний)2-тп (повітря) (піврічна)
0625007Звіт про державний контроль за охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів1-охорона природи
0625008Звіт про заповідники та природні національні парки1-заповідник
0625009Звіт про залишки деревини на лісосіках і очищення місць рубок4-лг
0625010Звіт про лісові пожежі5-лг
0625011Звіт про проведення лісогосподарських робіт7-лг
0625012Звіт про проведення лісозахисних робіт12-лг
0625013Звіт про проведення лісокультурних робіт1-лг
0625014Звіт про рубки догляду за лісом і санітарні рубки лісу3-лг
0625015Звіт про проведення лісогосподарських робіт на землях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС5-Чорнобиль
0625016Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт01-гр
0625017Звіт про геологорозвідувальні роботи по корисних копалинах за стадіями робітДод. до ф. 01-гр
0625018Звіт про втрати корисних копалин під час видобутку70-тп
0625019Звіт про комплексне використання корисних копалин під час збагачення та металургійного переділу, розкривних порід та відходів виробництва71-тп
0625020Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та відкриті роботи)11-шрп
0625021Звіт про добування гелію, сірки, етану, пропану, бутанів, пентану та вище стабільного конденсату з природного та попутного газу під час перероблення31-тп
0625022Терміновий звіт про виконання геологорозвідувальних робіт1-гр (термінова)
0625023Звіт про виконання геологорозвідувальних робіт2-гр
0625024Звіт про приріст запасів корисних копалин4-гр
0625025Звітний баланс запасів корисних копалин (металічні, неметалічні корисні копалини, вугілля)5-гр (металічні, неметалічні корисні копалини, вугілля)
0625026Звітний баланс запасів корисних копалин (нафта, газ, конденсат)6-гр (нафта, газ, конденсат)
0625027Звітний баланс запасів корисних копалин (підземні води)7-гр (підземні води)
0625028Звітний баланс запасів корисних копалин (техногенні корисні копалини)8-гр (техногенні корисні копалини)
0625029Звіт про відпуск деревини, заходи догляду за лісом, підсочування і побічне користування3 (річна)
0625030Звіт про рекультивацію земель, зняття і використання родючого шару грунту2-тп (рекультивація)
0625031Звіт про виконання робіт з масових пошуків родовищ радіоактивної сировини10-гр
0625032Звіт про здійснення заходів з охорони земель4-зем
0625033Звіт про надходження та використання грошових коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища1-екологічні фонди
0625034Звіт органів по земельних ресурсах про державний контроль за використанням та охороною земель5-зем
0625035Звіт про виконання робіт з розділу “Лісове господарство”9-ВК (Чорнобиль)
0625036Звіт про виконання робіт з розділу “Агропромислове виробництво”11-ВК (Чорнобиль)
0625037Звіт про виконання робіт з реабілітації (дезактивації) населених пунктів і поховання радіоактивних відходів13-ВК (Чорнобиль)
0625038Звіт про виконання робіт з розділу “Система радіаційного контролю” (1)17-ВК (Чорнобиль)
0625039Звіт про виконання робіт з розділу “Система радіаційного контролю” (2)18-ВК (Чорнобиль)
0626Статистика товарних ринків
0626001Звіт про залишки і витрати матеріалів3-МТП
0626002Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів (квартальний)4-МТП (квартальна)
0626003Звіт про запаси палива4-МТП (запаси)
0626004Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів4-МТП
0626005Виконавчий баланс лому і відходів чорних металів9-МТП
0626006Звіт про результати використання палива, тепло- й електроенергії11-МТП
0626007Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робітДод. 1 до ф. 11-МТП
0626008Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсівДод. 2 до ф. 11-МТП
0626009Звіт про витрати сировини і матеріалів на виробництво найважливіших видів продукції машинобудування і металообробки12-МТП
0626010Звіт про використання і постачання вторинної сировини14-МТП (термінова)
0626011Звіт про утворення, використання і постачання вторинної сировини і відходів виробництва14-МТП
0626012Виконавчий баланс лому і відходів кольорових металів17-МТП
0626013Звіт про залишки, надходження і витрати природних та синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів в інструменті, порошках та пастах1-ДМ
0626014Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них2-ДМ
0626015Звіт про залишки, надходження і здачу до Держфонду дорогоцінних металів у вигляді лому та відходівДод. до ф. 2-ДМ
0626016Звіт про залишки, надходження і витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів3-ДМ
0626017Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів, які містяться у приладах, устаткуванні та інших виробах4-ДМ
0626018Звіт про діяльність біржі1-біржа
0626019Звіт про виконання державного замовлення1-держзамовлення
0626020Звіт про виконання державного замовлення за видами продукції, робіт, послуг2-держзамовлення
0626021Звіт про оптове постачання споживчих товарів для продажу населенню1-зб (опт-споживчі товари)
0626022Звіт про постачання товару1-зб (опт-бакалія)
0626023Звіт про постачання споживчих товарів для продажу населенню1-зб (споживчі товари)
0627Статистика роздрібної торгівлі та громадського харчування
0627001Звіт про товарооборот, продаж і запаси товарів1-торг
0627002Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі і мережі громадського харчування3-торг
0627003Звіт про продаж і запаси товарів і транспортних засобів для населення3-торг (авто)
0627004Звіт про надходження, продаж і запаси товарів у роздрібній мережі і на складах3-торг (здрав)
0627005Звіт про чисельність пайовиків, організаційну структуру, наявність складської мережі6-торг (споживспілка)
0627006Звіт про наявність складської мережі6-торг (складська мережа)
0627007Звіт про наявність мережі7-торг (здрав)
0627008Звіт про наявність торгової мережі і мережі громадського харчування7-торг
0627009Звіт про оборот каси11-торг
0627010Звіт про доходи, витрати і використання коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринків12-торг
0627011Звіт про надходження чистих продуктів харчування для продажу населенню, яке постраждало від катастрофи на Чорнобильській АЕС4 (Чорнобиль)
0628Статистика зовнішньої торгівлі товарами
0628001Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування5-ЗЕЗ
0628002Придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу14-ЗЕЗ
0629Статистика будівництва
0629001Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків1-ІЖБ
0629002Звіт про введення в дію об’єктів, основних фондів і освоєння капітальних вкладень2-кб
0629003Звіт про наявність і використання основних будівельних машин, які перебувають на балансі звітувальної організації12-будівництво
0629004Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об’єктів і потужностей18-кб
0629005Звіт про введення в дію об’єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт (місячний)1-кб (місячна)
0629006Звіт про введення в дію об’єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт (квартальний)1-кб (квартальна)
0629007Звіт про будівництво об’єктів житлово-цивільного призначення та виконання підрядних робіт з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС1-кб (Чорнобиль)
0629008Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків1-ІЖБ
0629009Звіт про кооперативне житлове будівництво1-ЖБК
0629010Звіт про будівництво об’єктів виробничого призначення, включених до Державної програми економічного і соціального розвитку України2-кб (будова)
0629011Звіт про будівництво об’єктів та споруд в сільській місцевості за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, що виділяються міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям та іншим формуванням, які входять до агропромислового комплексу2-кб (село)
0629012Звіт про введення в дію об’єктів, основних фондів і освоєння капітальних вкладень2-кб (квартальна)
0629013Звіт про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації4-кб
0629014Звіт про стан виробничого будівництва8-кб
0629015Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об’єктів і потужностей18-кб (піврічна)
0629016Звіт про виконання завдань капітального будівництва з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС2-кб (Чорнобиль)
0629017Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт2-с (буд)
0629018Звіт про стан будівництва об’єктів невиробничого призначення8-кб (нп)
0629019Звіт про введення в дію об’єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт (річний)1-кб (річна)
0630Статистика основних фондів
0630001Звіт про наявність і рух основних фондів, амортизаційні відрахування11-оф
0631Статистика інвестицій
0631001Звіт підприємства (організації) про іноземні інвестиції в Україну10-ЗЕЗ
0631002Звіт підприємства (організації) про інвестиції з України в економіку країн світу13-ЗЕЗ
0632Статистика реформування власності
0632001Інформація про приватизацію майна підприємства, організації, установи1-приватизація
0632002Кількість і вартість майна об’єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі цілісного майнового комплексуДод. до ф. 1-приватизація
0632003Звіт про акціонерне товариство, що перебуває в процесі розміщення державної частки майна (акцій)2-приватизація
0632004Дані про обсяги виробництва і робіт, виконаних власними силами, реалізацію послуг і сільськогосподарської продукції, доходи від транспортних перевезеньДод. 1 до ф. 2-приватизація
0632005Розміщення акційДод. 2 до ф. 2-приватизація
07ПЛАНОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0701Сільське господарство
0701001Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарствВОВСП-1
0702002Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарствВОВСП-2
0701003Споживання продуктів харчування на душу населення за рікВОВСП-3
0701004Баланс попиту і пропозицій (зерно, залікова маса)ВОВСП-4
0701005Баланс попиту і пропозицій (м’ясо та м’ясопродукти)ВОВСП-5
0701006Перелік попиту і пропозицій (молоко та молокопродукти)ВОВСП-6
0701007Баланс попиту і пропозицій (яйця та яйцепродукти)ВОВСП-7
0702Лісове господарство
0702001Ведення лісового господарства, відпуск деревини та відтворення лісів і лісових ресурсів21-ЛПК
0703Промисловість
0703001Структура промислової продукції1-ППРОМ
0703002Виробництво найважливішої промислової продукції2-ППРОМ
0703003Баланс оновлення та ефективності використання основних промислово-виробничих фондів1-ПБОФ
0703004Баланс виробничих потужностей2-ПБВП
0703005Баланс електроенергіїПБЕ-1
0703006Баланс електричної потужності з об’єднаної енергосистеми УкраїниПБЕ-2
0703007Баланс теплоенергіїПБЕ-3
0703008Розрахунок використання енергетичних потужностейПБЕ-4
0703009Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах (теплоенергія)ПБЕ-5
0703010Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах (електроенергія)ПБЕ-6
0703011Потреба в електроенергії (від енергосистем України)Дод. до ф. ПБЕ-6
0703012Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової продукції: цукор-пісок (з цукрових буряків)ВПТ(ц)
0703013Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової продукції: м’ясо і м’ясопродукти, молоко і молочні продукти, олія з сировини державних ресурсівВПТ(м)
0703014Розрахункові дані з обсягу виробництва промислової продукції: баланс використання рибної сировини та виробництва рибної продукції і консервів (рибна галузь)ВПТ(р)
0703015Баланс вугілля по Україні3-ПЕБ
0703016Баланс нафти, включаючи газовий конденсат4-ПЕБ
0703017Баланс природного газу5-ПЕБ
0703018Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та рідкому котельно-пічному паливі (міністерства)1-ПЕБ
0703019Зведена таблиця потреби в твердому, газоподібному та рідкому котельно-пічному паливі (фонди облдержадміністрацій)2-ПЕБ
0704Транспорт
0704001Зведені техніко-економічні показники з залізничного транспорту1-ПТ
0704002Зведені техніко-економічні показники з автомобільного транспорту2-ПТ
0704003Зведені техніко-економічні показники з повітряного транспорту4-ПТ
0704004Зведені техніко-економічні показники з повітряного транспорту5-ПТ
0704005Показники розвитку мережі автомобільних шляхів6-ПТ
0704006Баланс, оновлення та ефективність використання основних фондів з видів транспорту6-ПБТ
0704007Зведені техніко-економічні показники зі зв’язку загального користування7-ПТ
0705Наукова діяльність
0705001Обсяги фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел (без капітальних вкладень)ОФН
0705002Обсяги фінансування науково-технічних програмОФП-Н
0705003Державний контракт на проведення найважливіших досліджень, розробку та освоєння нових технологій і технікиДКН-3
0706Інвестиційна діяльність
0706001Капітальні вкладення, введення в дію основних фондів1-ІД
0706002Капітальні вкладення, що спрямовуються на розвиток галузі2-ІД
0706003Перелік будов (об’єктів) виробничого призначення, які споруджуються із залученням державних централізованих капітальних вкладень4-ІД
0706004Перелік будов (об’єктів) невиробничого призначення, які супроводжуються із залученням державних централізованих капітальних вкладень4-ІД/1
0706005Введення в дію виробничих та невиробничих потужностей3-ІД
0706006Капітальні вкладення на цільові програми розвитку економіки і соціальної сфери5-ІД
0706007Іноземні інвестиції1-ІІ
0706008Іноземні кредити1-ІК
0707Регіональне управління
0707001Показники економічного та соціального розвитку регіонівЕПО
0708Природні ресурси та навколишнє середовище
0708001Охорона навколишнього природного середовища1-ОНС
0708002Проект державного контракту на будівництво природоохоронних об’єктів за рахунок державних централізованих капітальних вкладень2-ОНС
0708003Капітальні вкладення на здійснення заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів3-ОНС
0708004Розрахунки лімітів коштів на геологорозвідувальні роботи і приросту запасів корисних копалинПГЗ
0708005Розрахунок лімітів коштів на топографо-геодезичні роботиПТГ
0709Населення
0709001Розрахунок чисельності населення, зайнятого в народному господарстві3-ПБТР
0709002Розрахунки коштів, спрямованих на споживання, включаючи доход колгоспників та середньомісячний доход робітників і службовців4-ПБТР
0710Матеріальні і торговельні баланси
0710001Матеріальний баланс виробництва і споживанняМБ
0710002Розрахунки до торговельного балансу України (звіт)5-ПТБ-1
0710003Розрахунки до торговельного балансу України (очікуване виконання)5-ПТБ-2
0710004Розрахунки до торговельного балансу України (прогноз)5-ПТБ-3
0710005Торговельний баланс (звіт)Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-1
0710006Торговельний баланс (очікуване виконання)Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-2
0710007Торговельний баланс (прогноз)Дод. 2 до ф. 5-ПТБ-3
0711Ринкові відносини
0711001Показники діяльності елементів ринкової інфраструктуриПДЕРІ
0711002Показники діяльності окремих суб’єктів малого підприємництваПДОСМП
0711003Пропозиції щодо отримання міжнародної технічної допомоги підприємництвом3-МТД
0712Прибуток
0712001Розрахунок прибутку (доходу)10-01 Ф
0712002Розрахунок прибутку промислових підприємств (об’єднань)10-02 Ф
0712003Розрахунок прибутку будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій10-03 Ф
0712004Розрахунок прибутку транспортних підприємств (об’єднань) і організацій10-04 Ф
0712005Розрахунок прибутку сільськогосподарських підприємств (об’єднань) і організацій10-05 Ф
0712006Розрахунок прибутку з інших галузей народного господарства (видів діяльності)10-06 Ф
0712007Основні показники економічного та соціального розвитку регіонів України. Розрахунок прибутку з галузі “Сільське господарство”РПГСГ
0713Рівень життя
0713001Баланс грошових доходів та витрат населенняПОСП 15-01 Ф
0713002Розрахунок виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах (відомства)1-ТНС
0713003Розрахунок обсягу випуску товарів народного споживання в натуральному виразі за наведеною номенклатурою (відомства)2-ТНС
0713004Реалізація платних послуг населенню01-ПП
0713005Реалізація побутових послуг02-ПП
0713006Розрахунок виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах (територія)3-ТНС
0713007Розрахунок виробництва товарів народного споживання в натуральному виразі за наведеною номенклатурою (територія)4-ТНС
0714Освіта, культура
0714001Вищі навчальні заклади1-ПОК
0714002Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів2-ПОК
0714003Професійно-технічні училища3-ПОК
0714004Розвиток мережі культурно-освітніх установ і видовищних підприємств4-ПОК
0714005Освіта5-ПОК
0714006Книговидання6-ПОК
0714007Реставраційно-ремонтні роботи пам’яток історії та культури7-ПОК
0714008Перелік об’єктів, на яких ведуться реставраційно-ремонтні роботиДод. до ф. 7-ПОК
0714009Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців8-ПОК
0714010Підвищення кваліфікації та перепідготовка робітничих кадрів8-1 ПОК
0714011Виробництво фільмів9-ПОК
0714012Перелік фільмів, виробництво яких здійснюється на умовах державного контрактуДод. до ф. 9-ПОК
0714013Випуск журналів та газет10-ПОК
0714014Державне замовлення у сфері культури та мистецтва11-ПОК
0714015Інформаційна продукція12-ПОК
0714016Капітальні вкладення, спрямовані на будівництво та реконструкцію будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків1-ДІТ
0714018Професійно-технічна освіта. Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах4-ПТО
0714019Післядипломна освіта. Підвищення кваліфікації і перепідготовка фахівців та робітничих кадрів6-ПДО
0714020Освіта – вища освіта5-ВО
0714021Освіта – аспірантура7-А
0714022Освіта – докторатура8-Д
0714024Засоби масової інформації. Телемовлення (за державним замовленням)ЗМІТМ-ДЗ
0714025Засоби масової інформації. Телемовлення (за державним замовленням) (по областях)Дод. до ф. ЗМІТМ-ДЗ
0714026Засоби масової інформації. ТелемовленняЗМІТМ
0714027Засоби масової інформації. РадіомовленняЗМІРМ
0714028Засоби масової інформації. Радіомовлення (за державним замовленням)ЗМІРМ-ДЗ
0714029Засоби масової інформації. Радіомовлення (за державним замовленням) (по областях)Дод. до ф. ЗМІРМ-ДЗ
0715Охорона здоров’я та соціальні послуги
0715001Показники охорони здоров’я, соціального забезпечення, туризму, фізкультури і спорту1-ОЗ
0716Комунальні послуги
0716001Житлово-комунальне господарствоПЖКГ
0717Вторинні ресурси
0717001Використання і постачання вторинних ресурсівПВР
0718Державний контракт
0718001Пропозиції про обсяги виробництва та постачання продукції, виконання робіт, надання послуг за державним контрактом1-ДК
0719Макропоказники
0719001Обсяги виробництва валового внутрішнього продуктуВВП
0719002Виробництво валової продукції і національного доходу у виробничих галузях народногосподарського комплексуНД
0719003Баланс основних фондівБОФ
0720Реформування власності
0720001Динаміка реформування об’єктів державної власності (за групами об’єктів приватизації)ДРОДВ
0720002Застосування способів приватизаціїЗСП
0720003Інформація про хід приватизації державного майнаІПХПДМ
0720004Надходження коштів від приватизації державного майна до бюджетуНКВПДМ
0721Державне управління
0721001Державна програма економічного та соціального розвитку УкраїниДПЕСРУ
0721002Основні прогнозні макропоказникиОПМ
0721003Державне регулювання монополізованих ринківАР (29-1)
08РЕСУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0801Заявкова та розрахункова
0801001Замовлення на постачання продукціїЗПП
0801002Зміни замовлення на постачання продукціїЗПП (зміни)
0802Оперативно-контрольна
0802001Повідомлення про виділення матеріально-технічних ресурсівПВМТР
0802002Зміни повідомлення про виділення матеріально-технічних ресурсівПВМТР (зміни)
0803Рознарядка продукції
0803001Наряд на постачання продукціїНПП
0803002Зміни наряду на постачання продукціїНПП (зміни)
0803003Зміни наряду на постачання продукції (технологічне устаткування)НППТУ (зміни)
0803004Груповий наряд на постачання продукціїГНП
0803005Зміни групового наряду на постачання продукціїГНПП (зміни)
0804Балансова
0804001Зведені дані потреби у продукції виробничо-технічного призначенняЗППВТП (зведена)
0804002Зведений поточний баланс основних видів матеріально-технічних ресурсівЗПБОВМТР (зведена)
09ТОРГОВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0901 Документація з планування товарообороту 
0901001Проект плану роздрібного товарообороту на 19… р.ПРТ (річна)
0901002Розрахунок очікуваного виконання плану товарообороту за поточний рікВПТ (річна)
0901003План роздрібного товарообороту на 19… р. (в розрізі організації)ПРТО (річна)
0901004План роздрібного товарообороту на … квартал 19… р.ПРТ (квартальна)
0901005Додаткове завдання з роздрібного товарообороту на … квартал 19… р.ДЗРТ (квартальна)
0901008Ринкові фонди на 19… р.РФ (річна)
0901009Розрахунок нормативу товарних запасів на … квартал 19… р.НТЗ (квартальна)
0901011Ліміт дрібного опту на … квартал 19… р.ЛДО (квартальна)
0902Документація з управління товаропостачанням
0902001Відомості з розбракування товарівВРТ
0902003Рознарядка на завезення товарівРЗТ
0902004Фондове повідомлення для підприємств і організацій торгівліФПТ
0902005Відомості про виконання плану постачання товарівВВППТ
0902006Заявка на потрібну кількість … товарів у плановому 19… р. для організації, підприємстваЗТ (1)
0902008Аналітичний розрахунок заявки на потрібну кількість … товарів на плановий 19… р.АРЗТ (річна)
0902010Специфікація на постачання … товарів в 19… р.СТ (річна)
0903Документація первинного обліку в роздрібній, оптовій торгівлі та громадському харчуванні
0903001Акт про установлену розбіжність у кількості та якості під час приймання товарно-матеріальних цінностейАУРТМЦ
0903002Акт про установлену розбіжність у кількості під час приймання імпортних товарівАУРПІТ
0903003Акт на приймання товарівАПТ
0903004Акт про оприбуткування тари, не зазначеної в рахунку постачальникаАПТара
0903005Акт про масу тариАМТара
0903006Книга реєстрації товарів, матеріалів, що потребують маси тариКРТМ
0903007Акт про переоцінювання товарівАПТ
0903008Акт про псування, бій, лом товару, матеріалуАПБМТ
0903009Акт про перерахунок кондитерських виробівАПКВ
0903010Картка обліку санспецодягу, інструменту та інвентарю в експлуатаціїКОСІЕ
0903011Відомість на видавання санспецодягуВВС
0903012Акт на списання малоцінного інвентарю та предметів матеріально-технічного оснащення, що стали непридатнимиАС
0903013Рахунок за дрібні роботи (послуги)РДР
0903014Супровідний реєстр здавання документівСРЗД
0903015Реєстр рахунків з дрібного оптуРРДО
0903016Накладна на відпуск товарівНВТ
0903017Видатково-прибуткова накладна (для дрібнороздрібної торгівлі)ВПН
0903018Довідка касира-операціоністаДКО
0903019Акт про переведення показів, які підсумовують грошові лічильники на нулі, та реєстрація контрольних лічильників касового апаратаАППЛ
0903020Акт про зняття контрольних і грошових лічильників під час здавання (відправлення) контрольно-касового апарата в ремонт та під час повернення його назад у торговельне підприємствоАЗКТЛ
0903021Книга касира-операціоніста торговельного підприємстваККОТП
0903022Книга реєстрації показів, що підсумовують грошові та контрольні лічильники касових апаратів, на яких працюють продавці, офіціанти тощоКРПРЛ
0903023Товарна книга комірникаТКК
0903024Звіт про таруЗТара
0903025Товарний звітТЗ
0903026Квитанція на приймання-здавання змінних кас і торгових автоматівКПЗЗК
0903027Розпорядження про проведення інвентаризації цінностей і рахунківРПІЦР
0903029Книга контролю за виконанням розпоряджень під час проведення інвентаризаціїКВРПІ
0903030Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностейАКПІЦ
0903031Книга контролю за виконанням плану контрольних перевірок інвентаризаціїККВКПІ
0903032Книга (картка) обліку бланків суворої звітностіКОБСЗ
0903033Товарний ярликТЯ
0903040Товарна книжка робітника дрібнороздрібної мережіТКРМ
0903041Акт про повернення грошових сум покупцям по касіАПГСП
0903042Акт про перемірювання тканинАП тканини
0903043Акт про перевірку наявності льодуАПНЛ
0903044Акт про уцінювання міряних шматківАУМШ
0903045Акт перевірки чеків на реалізовані товари з секцій магазинуАПЧ
0903046Замовлення на доставлення товарів додомуЗДТ
0903047Книга виконання замовлень покупцівКВЗП
0903055Звіт про розвезення товарів транзитомЗРТТ
0903056Специфікація до фактуриСФ
0903057Пакувальний ярликПЯ
0903058Журнал обліку вантажів, що надійшлиЖОВ
0903059Прихідне грошове відважування до приймального актаПГВА
0903060Акт про приймання плодоовочевого вантажуАППВ
0903061Журнал контрольного зважування товарів, що завозяться (вивозяться) автогужовим транспортомЖКЗТАТ
0903062Вагова відомістьВВ-1
0903063Акт контрольної перевірки товарів (вивезених з овочесховища)АКПТ(О)
0903064Акт про перебирання (калібрування, сортування) плодоовочевої продукціїАППП
0903065Книга комірникаКК
0903066Групова карткаГК
0903067Картка обліку овочів і картоплі в буртах (траншеях, овочесховищах)КООК
0903068Акт на зачистку бурта (траншеї, овочесховища)АЗБ
0903069Журнал обліку вантажів, що надійшлиЖОВ
0903070Перепустка на в’їзд автогужового транспортуПАТ-в’їзд
0903071Перепустка на виїзд автогужового транспортуПАТ-виїзд
0903072Прихідне групове відвантаженняПГВ
0903073Прихідне відвантаження-специфікаціяПВС
0903074Прихідна потарна специфікаціяППС
0903075Прихідне відвантаження-специфікація (з сиру)ПВС (сир)
0903076Акт контрольний (вибірковий) перевірки яєцьАКПЯ
0903077Акт контрольний (вибірковий) перевірки якості забитої птиціАКПЗП
0903078Акт з приймання товарів на холодильникАПТХ
0903079Приймальний акт (з птиці)ПА – птиця
0903080Приймальний акт (з яйця)ПА – яйця
0903081Видаткове відвантаження-специфікаціяВВС
0903082Видаткове групове відвантаженняВГВ
0903083Видаткова потарна специфікаціяВПС
0903084Видаткове відвантаженняВВ
0903085Журнал контрольного зважування товарів, що ввозяться автогужовим транспортомЖКЗТ-ввіз
0903086Журнал контрольного зважування товарів, що вивозяться автогужовим транспортомЖКЗТ-вивіз
0903087Акт контрольної перевірки товарів (що вивозяться з холодильника)АКПТ(Х)
0903088Журнал реєстрації перепусток на ввезення (вивезення) товаруЖРПТ
0903089Акт про витрачання товарів з партіїАВТП-1
0903090Акт про витрачання товарів з партійАВТП-2
0903091Акт на сортування яєцьАСЯ
0903092Акт на оброблення, підсортування (перетарування) товарівАОПТ
0903100План-менюПМ
0903101Вимоги до комориВК
0903102Калькуляційна карткаКК-1
0903113Накладна на відпуск продуктів з кладовоїНВПК
0903114Акт про зняття залишків продуктів, напівфабрикатів та готових виробів кухніАЗЛП
0903115Акт про передавання товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної особиАПТТ
0903116Журнал обліку столового посуду та приборів, що видаються під звіт працівникам підприємстваЖОСП
0903117Акт на бій, лом і втрату посуду та приборів (для підприємств громадського харчування без самообслуговування)АБЛВП-1
0903118Акт на бій, лом і втрату посуду та приборів (для підприємств громадського харчування з самообслуговуванням)АБВЛП-2
0903119Наряд-замовлення на виготовлення кондитерських та інших виробівН-ЗВКВ
0904Документація з вивчення та прогнозування попиту
0904001Інформація N 1 про стан торгівлі продовольчими товарамиІНФ-1
0904002Інформація N 2 про стан торгівлі одягом та взуттямІНФ-2
0904003Інформація N 3 про стан торгівлі товарами дитячого асортиментуІНФ-3
0904004Інформація N 4 про стан торгівлі тканинамиІНФ-4
0904005Інформація N 5 про стан торгівлі культтоварамиІНФ-5
0904006Інформація N 5 (коротка) про наявність у продажу спортивних і туристичних товарів для весняно-літнього сезонуІНФ-5 (літо)
0904007Інформація N 5 (коротка) про наявність у продажу спортивних товарів для зимового сезонуІНФ-5 (зима)
0904008Інформація N 6 про стан торгівлі галантерейними та господарськими товарамиІНФ-6
0904009Виробництво товарів народного споживання промисловістю УкраїниТНС
0904010Роздрібний товарооборот, включаючи громадське харчуванняРР
0904011Продаж окремих продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібній торгівліПТРТ
0904012Продаж і залишки товарів культурно-побутового та господарського призначення у роздрібній торгівлі, включаючи організації споживчої коопераціїПЗТКПТ
0904013Залишки окремих продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібній торгівліЗТ (3)
0904014Основні показники торгівлі УкраїниОПТУ
0904015Мережа роздрібної торгівлі та громадського харчуванняМРТ
0904016Постачання непродовольчих товарів народного споживання (без товарів легкої промисловості)ПНТНС
0904018Товарна структура роздрібного товарообороту і товарних запасів (частини 1 – 8)ТСРТЗ
0904019Товарні запаси в роздрібній торговій мережі та підприємствах громадського харчуванняТЗТМГХ
0904020Розрахунок індексів роздрібних цін на непродовольчі товари-представникиІРЦНТ
0904021Розрахунок індексів цін на продовольчі товари-представникиІРЦПТ
0904022Розрахунок індексів роздрібних цін у державній та кооперативній торгівлі, включаючи громадське харчуванняІРЦП
0904023Грошові доходи і витрати, купівля продуктів харчування і непродовольчих товарів за бюджетами населенняГДВ
10ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1001Оперативно-комерційна документація
1001101Контракт (експорт)КЕ
1001102Контракт (імпорт)КІ
1001111Специфікація на сировинні товари та машинне устаткуванняССМУ
1001112Специфікація на запасні частиниСЗЧ
1001113Специфікація типового переліку запасних частин (1)СТПЗЧ-1
1001114Специфікація типового переліку запасних частин (2)СТПЗЧ-2
1001121Додаток до контракту (експорт)КЕ дод.
1001122Додаток до контракту (імпорт)КІ дод.
1001131Повідомлення про укладення контракту (експорт)ПК-експ
1001132Повідомлення про укладення контракту (імпорт)ПК-імп
1001140Замовлення-нарядЗН
1001200Доручення на імпортДІ
1001201Контракт з зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиноюКЗОДС
1001202Свідоцтво про реєстрацію міжнародних торгівСРМТ
1001203Форма N 2-контракт “Інформація про хід виконання державного контракту уповноваженими зовнішньоторговельними організаціями (ЗТО)”2-контракт
1002Транспортна зовнішньоторговельна документація
1002010Експортне повідомленняЕП
1002020Імпортне повідомленняІП
1002041КоносаментКоносамент
1002042Таблиця N 61.10-ТР “Підсумки індексів тарифів на перевезення вантажів”Таблиця 61.10-ТР
1002043Зовнішня торгівля України товарами народного споживанняЗТ
1003Товаросупровідна документація
1003001Відвантажувальна специфікаціяВС
1003002Пакувальний листПЛ
1003003Комплектувальна відомістьКВ
1003004Сертифікат якостіСЯ
1003005Товаросупровідний документТД
1003006Типова форма основного товаросупровідного документаТФОТД
1004Розрахункова зовнішньоторговельна документація
1004010РахунокР
1004011Специфікація до звітуСЗ
1005Страхова зовнішньоторговельна документація
1005100Типова форма страхових документівТФСД
1006 Ветеринарна зовнішньоторговельна документація 
1006100Типова форма ветеринарних документів (тендерів)ТФВД
13ЦІНОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1301Документація загального призначення
1301001Дані про реєстрацію цін (прейскурант)ДРЦ
1301002Декларація про підвищення цінДПЦ
1301003Калькуляція для розрахунку оптової ціниКРОЦ
1301004Розшифровка матеріальних витрат до калькуляціїМВ
1301005Розшифровка витрат з основної заробітної плати робітниківВОЗП
1301006Рентабельність основних видів продукції з галузейРОВП
1301007Структура витрат на виробництво й оптових цін з галузей сфери матеріального виробництваСВОЦ
1302Індекси і рівні цін
1302001Індекси споживчих цінІСЦ
1302002Індекси оптових цінІОЦ
1302003Індекси роздрібних цін у торгівлі і тарифів на послуги населеннюІРЦ
1302004Середні роздрібні ціниСРЦ
1302005Середні ціни продовольчих товарів на міських ринкахСЦПТМР
1302006Вартість фіксованого набору основних продуктів харчуванняВФН
1302007Сукупний індекс витрат аграрними підприємствами на виробництво сільськогосподарської продукціїІВСГ
1303Грошовий баланс
1303001Загальний грошовий баланс Національного банку України та комерційних банківГБ
1303002Баланс грошових доходів і витрат населенняБГДВ
1303003Офіційний курс української гривні до долара США і російського рубляОКУГ
15ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
1501Документація з організації руху кадрів
1501004Типова форма контракту з працівникомТ-12
1502Документація з обліку праці і заробітної плати
1502003Розрахунково-платіжна відомістьРПВ
1502004Платіжна відомістьПВ
1503Документація з організації процесів управління
1503001Реєстр галузевих, регіональних угод, колективних угод, колективних договорівТ-13
1504Документація про зайнятість
1504001Обстеження про працевлаштування за кордоном16-ПЗ (працевлаш-
тування за кордоном)
1504002Звітність про залучення до роботи іноземців16-31 (залучення іноземців)
1504003Звітність про тих, хто від’їжджає на роботу за кордон16-ВК
1504004Звітність про стан неповної зайнятості16-НЗ (неповна зайнятість)
1504005Обстеження про індивідуальні зміни у трудовій діяльності16-ТД (трудова діяльність)
1504006Відомість про прийнятих працівниківПН-1
1504007Звіт про приймання та господарське влаштування переселенців16-ЗПВП
1504008Звіт про направлення робітників у порядку організованого наборуІ-оргнабір
1505Документація з призначення пенсій
1505001Обкладинка пенсійної справиОПС
1505002Заява про призначення (перерахунок) пенсіїЗПП
1505003Протокол опитування свідківПОС
1505004Протокол поданняПП
1505005Розрахунок (перерахунок) пенсіїРП
1505006Рішення про призначення пенсіїРПпенсії
1505007Перерахунок пенсіїПпенсії
1505008Розрахунок соціальної пенсіїРСП
1505009Довідка про заробітокДЗ
1505010Обчислення стажу роботиОС
1506Документація з призначення допомоги
1506001Особиста справа одержувача допомогиОСО
1506002Заява про призначення допомогиЗПД
1506003Заява про призначення допомоги малозабезпеченим сім’ямЗПДМ
1506004Рішення про призначення допомогиРПД
1506005Довідка про доходи сім’їДДС
1506006Відомості до протоколу про призначення допомоги сім’ям, які виховують дітейВПД
1506007Декларація про одержані доходиДД
1506008Довідка про заробітну плату й інші доходиДЗП
1506009Довідка про чистий доход від зайняття підприємницькою діяльністюДЧД
1507Документація щодо забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням
1507001Особиста справа інваліда для одержання спецтранспортуОСІ
1507002Заява на одержання спецавтотранспортуЗОТ
1507003Заява на виплату компенсацій для обслуговування спецавтотранспортуЗКВ
1507004Журнал реєстрації заяв на одержання автомобілів з ручним керуваннямЖРЗ
1507005Журнал обліку інвалідів на одержання автомобілів з ручним керуваннямЖОІА
1508Документація щодо забезпечення інвалідів і пенсіонерів санаторно-курортними путівками
1508001Заява для взяття на облікЗВО
1508002Заява на видавання путівкиЗВП
1508003Журнал обліку тих, хто бажає одержати путівку на санаторно-курортне лікуванняЖОБ
1508004Журнал обліку інвалідів і пенсіонерів, що одержали путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинкуЖОІП
1509Документація щодо забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами
1509001Карта протезуванняКП
17ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
1701Виробнича база
1701001Виробничі потужності й обладнанняВП
1701002Кількість підприємств і підрозділів побутового обслуговування населення та виробничі потужностіКП-П
1702Обсяг побутових послуг і характеристика мережі в регіонах
1702001Кількість ательє, майстерень, приймальних пунктівКАМ
1702002Характеристика мережі побутового обслуговування в колгоспах і радгоспах (району, області, республіки)ХМ
1702003Обсяг послуг, наданих населенню по районахОП
1703Мережа підприємств з видів побутових послуг
1703001Види побутових послуг, наданих ательє (цехами, майстернями) та приймальними пунктами побутового обслуговування населенняВПП
1704Обсяг реалізації
1704001Обсяг реалізації побутових послуг населеннюОРПП
1704002Обсяг реалізації послуг і продукції багатогалузевих підприємств, які перебувають на самостійному балансіОР-1
1704003Обсяг реалізації послуг і продукції, виконаних спеціалізованим підприємствомОР-2
1704004Обсяг реалізації послуг і продукції, які не враховуються в побутовому обслуговуванні населенняОР-3
1705Оборотні фонди
1705001Використання оборотних засобівВОЗ
1705002Ефективність використання оборотних засобівЕВОЗ
1705003Власні оборотні засобиОЗВ
1706Основні фонди
1706001Будівлі власні та орендованіБВО
1706002Наявність і віковий склад обладнанняНВС
1706003Транспортне господарствоТГ
1706004Основні фондиОФ
1707Введення в дію основних фондів
1707001Відтворена структура введених в дію основних фондівВСОФ
1707002Введення в дію основних фондів і структура капітальних вкладеньВДФК
1708Прибуток та собівартість
1708001Прибуток та собівартість побутових послугПСПП
1708002Прибуток та собівартість побутових послуг багатогалузевих підприємств, які перебувають на самостійному балансіПСППБП
1708003Прибуток (+), збиток (-) підприємствПЗ
1708004Собівартість реалізованих послуг та продукціїСРПП
1709Праця та заробітна плата
1709001Праця та заробітна плата спеціалізованих підприємствПЗСП
1709002Виробничі показники з праці та заробітної платиВППЗ
1709003Праця та заробітна плата в багатогалузевих підприємствах, які перебувають на самостійному балансіПЗБП
1709004Використання виробничого обладнанняВВО
1709005Стан трудових процесівСТП
1709006Удосконалення трудових процесівУТП
1709007Чисельність надомників, які працюють з неповним робочим днем, на договірній основі та за сумісництвомЧДС
1709008Праця та заробітна платаПЗП
1710Праця та заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу (АУП)
1710001Праця та заробітна плата апарату управління підприємств і організацій, а також управління цехів та аналогічних підрозділівПЗАУП
1711Характеристика кадрів
1711001Характеристика кадрів за рівнем освітиХК
1712Структура послуг
1712001Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття взуттяСПВ
1712002Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту та пошиття швейних виробівСПШВ
1712003Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту, пошиття та в’язання трикотажних виробівСПТВ
1712004Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту радіотелеапаратуриСПРТА
1712005Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту побутової технікиСППТ
1712006Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, які належать громадянамСПРТЗ
1712007Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту і виробництва меблівСПМ
1712008Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з хімічної чистки та прання білизниСПХП
1712009Структура послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділом з ремонту та будівництва житлаСПРБЖ
1712010Структура послуг фотосалонів, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділомСПФ
1712011Структура послуг лазень і душових, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділомСПЛ
1712012Структура послуг перукарень, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділомСПП
1712013Структура послуг прокату, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділомСППР
1712014Структура послуг транспорту, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділомСПТ
1712015Структура ритуальних послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділомСРП
1712016Структура інших послуг, що надаються об’єднанням (підприємством), підрозділомСІП
1713Мінеральні ресурси
1713001Потреба в мінеральних ресурсахПМР
1714Технічний рівень
1714001Показники технічної оснащеності праціПТО
1714002Використання обладнанняВО
1714003Показники ефективності використання технічної оснащеності праціПЕВ
1715Загальна характеристика функціювання галузі
1715001Показники стану побутового обслуговування населенняПСПО
1715002Показники стану побутового обслуговування населення багатогалузевих підприємствПОБП
1715003Показники стану побутового обслуговування населення спеціалізованих підприємствПОСП
1715004Обсяг побутових послуг у розрахунку на одного жителяОПЖ
1716Комплексна характеристика об’єктів побутового обслуговування
1716001Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту та пошиття взуттяОПВ
1716002Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту та пошиття швейних виробівСОПРПШВ
1716003Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту, пошиття та в’язання трикотажних виробівОПТВ
1716004Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту радіотелеапаратуриОПРТА
1716005Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту побутової технікиОППТ
1716006Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, які належать громадянамСОПРОТЗ
1716007Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту та виробництва меблівОПМ
1716008Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з хімічної чистки та прання білизниОПХП
1716009Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з ремонту та будівництва житлаОПРБЖ
1716010Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з послуг фотосалонівОПФ
1716011Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з послуг лазень і душовихОПЛ
1716012Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з послуг перукареньОПП
1716013Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства) з послуг прокатуОППР
1716014Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства), які надають транспортні послуги населеннюСОПТО
1716015Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства), які надають ритуальні послуги населеннюОПРП
1716016Структура та основні показники підрозділів об’єднання (підприємства), яке надає інші види побутових послугОПІВ
1717Працевлаштування населення
1717001Звіт про працевлаштування населення за ________ місяць ____ рокуЗПН (місячна)
1717002Звіт про працевлаштування населення за __ квартал ____ рокуЗПН (квартальна)
1717003Звіт про працевлаштування населення за рікЗПР (річна)
1717004Накопичувальна відомість з обліку робітників, направлених на підприємства і в організаціїНВ
1718Проектування підприємства
1718001Облікова картка підприємства, що проектується до розміщенняОКРП
1718002Облікова картка підприємства, що проектується до розширення та реконструкціїОКРРП
18БУХГАЛТЕРСЬКО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1801Бухгалтерська звітність для госпрозрахункових підприємств
1801001Баланс підприємства для квартальної звітностіФорма 1 (квартальна)
1801002Баланс підприємства для річної звітностіФорма 1 (річна)
1801003Звіт про фінансові результати та їх використання для квартальної звітностіФорма 2 (квартальна)
1801004Звіт про фінансові результати та їх використання для річної звітностіФорма 2 (річна)
1801005Звіт про фінансово-майновий стан підприємстваФорма 3 (майно)
20ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
2001Декадна звітність
2001001Звіт про надходження та використання коштів Пенсійного фонду УкраїниЗ-20
2001002Дані про фінансування і виплати пенсій та допомогД-21
2001003Довідка про кількість зареєстрованих платників страхових внесківД-40
2002Місячна звітність
2002001Оперативний звіт про надходження страхових внесків до Пенсійного фонду УкраїниЗ-41
2002002Оперативна звітність про наявність недоїмки із страхових внесків до Пенсійного Фонду УкраїниО-42
2002003Дані про забезпечення фінансування потреби в коштах на виплату пенсій та допомогиД-43
2002004Звіт про виконання кошторису видатків до бюджету2-мдб
2002005Оперативні дані про видатки на виплату пенсій та допомогиОД-45
2003Квартальна звітність
2003001Баланс виконання бюджету Пенсійного фонду України1-ПФ
2003002Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України2-ПФ
2003003Звіт про нарахування страхових внесків та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду України за ____________ 19__ р.4-ПФ
21СЛОВНИКОВО-ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
2101Паспорти інформаційних об’єктів
2101001Паспорт бази данихПБД
2101002Паспорт уніфікованої форми документаПУФД
2101003Паспорт інформаційних потоківПІП
2101004Паспорт техніко-економічних та соціальних показниківПТЕСП
2101005Паспорт задачіПЗ

(Державний класифікатор із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.07.2014 р. N 886)