Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 19 квітня 2001 року N 186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2001 р. за N 389/5580

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2006 року N 1176,
від 31 травня 2011 року N 664,
від 26 вересня 2011 року N 1204,
від 27 червня 2013 року N 627,
від 8 лютого 2014 року N 48

Відповідно до статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (далі – спрощений План рахунків), що додається.
  2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі – підприємства). Суб’єкти підприємницької діяльності спрощений План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382.
  3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов’язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185.
  4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.
  5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.

 

Заступник МіністраВ. М. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 19 квітня 2001 р. N 186

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 травня 2001 р. за N 389/5580

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва

Синтетичні рахункиПризначення
КодНазва
123
10Основні засобиОблік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи
13Знос необоротних активівОблік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів
14Довгострокові фінансові інвестиціїОблік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції
15Капітальні інвестиціїОблік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції
16Довгострокові біологічні активиОблік та узагальнення інформації про довгострокові біологічні активи
18Інші необоротні активиОблік та узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи
20Виробничі запасиОблік та узагальнення інформації про сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати
21Поточні біологічні активиОблік та узагальнення інформації про поточні біологічні активи рослинництва (які оцінені за справедливою вартістю) і тваринництва
23ВиробництвоОблік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробничий брак
26Готова продукціяОблік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку
30ГотівкаОблік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи
31Рахунки в банкахОблік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів та грошові кошти в дорозі
35Поточні фінансові інвестиціїОблік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції
37Розрахунки з різними дебіторамиОблік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів
39Витрати майбутніх періодівОблік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів
40Власний капіталОблік та узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, у дооцінках, резервний, неоплачений і вилучений капітали
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку
47Забезпечення майбутніх витрат і платежівОблік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження
48Цільове фінансування і цільові надходженняОблік та узагальнення інформації про залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток, та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства
55Інші довгострокові зобов’язанняОблік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди та інші довгострокові зобов’язання
64Розрахунки за податками й платежамиОблік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов’язковими платежами, про податкові зобов’язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням та страхуванням майна
66Розрахунки з оплати праціОблік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці
68Розрахунки за іншими операціямиОблік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями і розрахунки за іншими операціями
69Доходи майбутніх періодівОблік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів
70Доходи від реалізаціїОблік та узагальнення інформації про загальний дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
74Інші доходиОблік та узагальнення інформації про суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
79Фінансові результатиОблік та узагальнення інформації про фінансові результати
84Рахунок виключено 
85Рахунок виключено 
90Собівартість реалізаціїОблік та узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів
91Загальновиробничі витратиОблік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування
96Інші витратиОблік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші витрати діяльності, а також обліковуються належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (обов’язкових платежів)

 

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у
виробничій сфері
 
 
В. М. Пархоменко

(План рахунків із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
від 31.05.2011 р. N 664,
від 26.09.2011 р. N 1204,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)