Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності ч.7

ч. 1   ч. 2   ч. 3   ч. 4   ч. 5   ч. 6   ч. 7   ч. 8   ч. 9

51. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ГАЗІВ У МЕТАЛАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Визначає гази в металах на вакуумних установках методом вакуум-нагрівання. Готує зразки і зважує їх на аналітичних терезах. Готує вакуумні установки до роботи. Заміряє температуру за допомогою термопари. Проводить холості досліди. Визначає вміст газу в металах за розрахунковою формулою. Проводить вимірювання вакууму за допомогою вакуумметрів. Чистить і промиває скляні і кварцеві вироби. Збирає пролиту ртуть. Очищає ртуть способом фільтрації, механічним способом і сублімацією.

Повинен знати: принцип роботи насосів попереднього розрідження (форвакуумних), високовакуумних (дифузійних), ртутних манометрів; коротку характеристику методів визначення кисню, водню; вплив газу на властивості металів; фізикохімічні основи методу вакуум-нагрівання; методи аналізу газів; хімічні основи методу низькотемпературної конденсації; будову електричної печі опору; правила поводження з хімічними реактивами, ртуттю і рідким азотом; інструкції щодо роботи на скляних ртутно-вакуумних установках.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Визначає гази в металах на різних установках методом вакуум-плавлення, мас-спектральним і хроматографічним методами. Підбирає масу зразків під час проведення аналізу ізотопним методом. Проводить ізотопний обмін. Включає і розганяє мас-спектрометр. Збирає гази для наступного аналізу на мас-спектрометрі і хроматографі. Виявляє течу у вакуумних установках. Проводить хімічне очищення ртуті.

Повинен знати: будову установок вакуум-плавлення, хроматографів, насосів попереднього розрідження (форвакуумних), високовакуумних (дифузійних); правила користування іонізаційними і магніторозрядними манометрами; фізико-хімічні основи методу вакуум-плавлення і хроматографії; властивості різних ізотопів; метод ізотопного розбавлення; фізичні основи високочастотного індукційного нагріву; температуру плавлення основних металів; способи вбирання газів, які виділяються з металу, металевими субліматами; методи боротьби з субліматом; застосування ізотопного методу для аналізу газів у металах; властивості вакуумних матеріалів: скла, ртуті, мастильного матеріалу, масла тощо; взаємодію газів з металами і вакуумними матеріалами; фізичні основи вимірювання вакууму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує нестандартні визначення газів у металах методом вакуум-плавлення. Проводить одночасне визначення вмісту декількох газів із застосуванням мас-спектрометра, хроматографа. Оцінює похибку визначення на установках вакуум-плавлення. Вибирає умови аналізу: температуру, тривалість ведення аналізу тощо. Проводить заміри ізотопних і хроматографічних піків. Записує і обробляє результати вимірів. Підготовляє мас-спектрометр до виконання замірів: створює необхідний вакуум у вакуумних системах, прогріває блоки, настроює підсилювачі. Розраховує ізотопний склад аналізованого газу. Розраховує вміст газу в аналізованому зразку. Проводить ізотопний аналіз газів на мас-спектрометрі. Розшифровує фонові піки. Виконує кількісне визначення вмісту газів у газових сумішах на мас-спектрометрах.

Повинен знати: принцип роботи вакуумметрів з іонізаційними і магніторозрядними манометрами, хроматографічних колонок, pH-метрів-дефекторів; основні закономірності в процесі взаємодії газів з металами; основні принципи сорбції розчинення; реактивні і стабільні ізотопи; основи електроніки; сутність методу ізотопного розбавлення, застосування його для аналізу газів у металах; фізичні основи мас-спектрометрії; вакуумну гігієну; правила роботи на мас-спектрометрі; особливості одночасного визначення змісту декількох газів на установках вакуум-плавлення; методи визначення похибки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Складає еталонні газові суміші. Настроює хроматограф, мас-спектрометр стосовно ртуті, окису вуглецю, азоту, водню та еталонним газовим сумішам. Виявляє течу на мас-спектрометрі та усуває її. Визначає склад газової суміші. Виготовляє дозувальні зразки, які використовуються під час визначення газу в металах методом ізотопного розбавлення. Готує газові суміші для градуювання. Здійснює градуювання за допомогою газів мас-спектрометрів і хроматографів. Розраховує масові та атомні проценти в дозувальних зразках. Проводить калібрування об’ємів вакуумних систем. Виконує поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: блок-схему мас-спектрометра; систему напускання аналізованого газу, іонне джерело, магнітний аналізатор, приймач іонів, вимірювальну систему, систему одержання і вимірювання високого вакууму; ізотопний і загальний аналіз газів на мас-спектрометрі; методи поділу ізотопів; основи металознавства; систему “кисень-метал”, систему “водень-метал”, систему “азот-метал”; вплив газів на властивості металів; методи визначення газів у металах; методи відновлення окислів у металах; температуру відновлення окислів у металах; температуру розкладання гідридів, термічну дисоціацію нітридів; розкладання нітридів вуглецем; методи виявлення течі та її усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 4 розряду – не менше 1 року.

52. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ЛЮМІНОФОРІВ

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить аналізи люмінофорів для кольорового телебачення за встановленими методиками. Визначає густину порошкової проби пікнометричним методом. Проводить розрахунок часу осаджування різних фракцій. Знімає криву осадження порошкової проби в рідині. Обробляє криву осадження та обчислює гранулометричний склад люмінофора. Визначає яскравість люмінофорів на розбірній електронно-променевій трубці або на розбірній електронній гарматі. Здійснює спектральні характеристики люмінофорів, вимірює і розраховує його колірні координати. Обслуговує устаткування з високим вакуумом.

Повинен знати: основи оптики, електрики, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи аналізу; схеми джерел збудження; будову і порядок користування застосовуваними приладами і апаратами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи у виробництві та обслуговуванні установок та апаратури для радіо, телебачення і зв’язку за професією 3 розряду – не менше 1 року.

53. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ФОРМУВАЛЬНИХ ТА ШИХТОВИХ СУМІШЕЙ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Випробовує на спеціальних приладах формувальні, шихтові, стрижневі суміші, будівельні і вогнетривкі матеріали на вологість, механічну міцність, зернистість, газопроникність. Визначає м’якість помелу, рівномірність вимірювання об’єму, ступінь усихання та усадки, об’ємну масу та інші необхідні показники. Готує зразки для випробувань. Перевіряє якість формувальних, шихтових, стрижневих і будівельних матеріалів на робочих місцях. Контролює правильність застосування у виробництві матеріалів і додержання встановлених технологічних режимів. Записує результати випробувань за встановленими формами.

Повинен знати: властивості і призначення формувальних, шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів; принцип роботи приладів і апаратів, застосовуваних для випробувань; методику проведення випробувань; методи контролю і правильного дослідження зразків; правила поводження з електронагрівальними приладами; порядок запису результатів проведених випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Випробовує шихтові і формувальні суміші для жароміцних сплавів. Налагоджує прилади та апарати, застосовувані для випробувань. Складає рецепти приготування формувальних, шихтових і стрижневих сумішей для чавунних, стальних, кольорових відливок і жароміцних сплавів, будівельних і вогнетривких матеріалів.

Повинен знати: властивості і характеристики найрізноманітніших формувальних, шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів; будову приладів і апаратів, застосовуваних для випробувань, і способи їх налагодження; технологічний процес приготування формувальних, шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів; види браку відливок через неякісне приготування формувальних, шихтових і стрижневих матеріалів та сумішей; режими сушіння форм і стрижнів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2 розряду – не менше 1 року.

54. ЛАБОРАНТ З ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Визначає в’язкість рідких матеріалів. Готує, згідно з технічними інструкціями, зразки лаків, клеїв і компаундів з попереднім проведенням робіт з підготовлення їх компонентів: вакуумне сушіння, випалювання, просіювання та інші операції. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із поліетилену, фторопласту та інших пластмас. Проводить дослідні процеси ізолювання електроелементів простої конструкції лаками, емалями, компаундами. Виконує роботу на автоклавах та в барокамерах. Забезпечує температурні режими під час випробування. Веде записи виконуваних робіт. Читає креслення на деталі, які підлягають ізолюванню, склеюванню, пресуванню. Готує зразки згідно з вимогами державних стандартів, проводить контрольні вимірювання діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових плівок, рідких діелектриків. Контролює якість ізолювання електроелементів. Проводить тривалі кліматичні випробування на вологість та інші випробування діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх електричних властивостей. Проводить випробування зразків електроматеріалів у камерах теплоти.

Повинен знати: призначення основних компонентів лаків; клеїв, компаундів та інших ізоляційних матеріалів, які готуються; принцип роботи автоклавів, барокамер, вакуум-просочувальних установок, гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування; правила користування технічними та аналітичними терезами; правила роботи з приладами для вимірювання: температур; технологічні інструкції на основні процеси ізолювання електроелементів лаками, емалями і компаундами; вимоги державних стандартів і технічних умов на ізоляційні матеріали та електроелементи, які контролюються; технічні дані і правила роботи зі спеціальним устаткуванням і приладами для тривалих випробувань; призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; загальні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить досліди в процесі відпрацювання технологічних режимів ізолювання електроелементів. Готує вакуумні камери та автоклави. Проводить дослідне ізолювання електроелементів складної конструкції. Контролює якість ізольованих елементів, перевіряє на відсутність обривів, вимірює опір ізоляції тощо. Склеює точні вироби. Пресує зразки і деталі із різних пластмас. Веде робочі записи в журналах; складає протоколи і графічні залежності за результатами вимірювань. Готує зразки для вимірювання діелектричних характеристик. Проводить вимірювання і розрахунки ємності, електричної міцності, питомих (об’ємного і поверхневого) опорів. Проводить випробування діелектриків згідно з вимогами державного стандарту і технічних умов. Складає прості електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні знання з органічної хімії та електротехніки; призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості; призначення та основні властивості лаків, емалі та інших ізоляційних матеріалів; будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; розрахункові формули державних стандартів з методики випробування діелектриків; будову автоклавів, барокамер, гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє технологічні властивості нових ізоляційних матеріалів і клеїв згідно з виробничою інструкцією. Проводить контрольні випробування ізоляційних матеріалів відповідно до вимог державних стандартів і технічних умов. Вибирає технологічні режими ізолювання, склеювання і пресування виробів та електроелементів. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави і пресове устаткування. Проводить вимірювання і розрахунки всіх діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів. Проводить тривалі випробування матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температур, зниженого тиску. Досліджує електричними методами процеси полімеризації компаундів тощо. Аналізує та обробляє результати випробувань, складає протоколи і графічні залежності. Виявляє та усуває прості несправності вимірювальної апаратури. Працює із самописними, регулювальними приладами для вимірювання температури. Складає електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основи органічної хімії та основні фізико-механічні та діелектричні властивості лаків, емалі, компаундів, клеїв і пластмас; технічні вимоги і методики випробувань згідно з державним стандартом на застосовувані матеріали; технічні характеристики схем; будову вакуум-просочувальних установок; основні діелектричні властивості ізоляційних матеріалів; державні стандарти і технічні умови за методиками діелектричних випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє властивості нових ізоляційних матеріалів і бере участь у розробленні технологічних процесів ізолювання нових виробів різної складності. Працює нарізному технологічному устаткуванні лабораторії. Проводить вимірювання та опрацювання діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів. Вибирає методики і проводить випробування в різних умовах згідно з технічними завданнями. Оформляє та аналізує результати випробувань. Працює з апаратурою високих класів точності. Збирає, градуює, налагоджує і складає електричні схеми і нескладну нестандартну апаратуру. Виготовляє різні пристрої.

Повинен знати: властивості і призначення різних ізоляційних матеріалів; вимоги до ізольованих елементів; технологічні інструкції на процеси просочування, заливання, облицювання, склеювання і пресування ізоляційних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 4 розряду – не менше 1 року.

55. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Розраховує, виготовляє, узгоджує і випробовує ультразвукові перетворювачі. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом оброблення. Веде методичну документацію. Виконує заданий комплекс робіт за експериментальними схемами з ультразвуковими електроакустичними перетворювачами однопакетного виконання з плоским фронтом хвилі. Розраховує, виготовляє і випробовує узгоджувальні елементи акустичних систем згідно з методикою на проведення експерименту і чинною нормативною документацією під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову і правила настроювання енергетичного, акустичного, електровимірювального, механічного, спеціального лабораторного устаткування, приладів і апаратури, передбачених методикою на проведення експерименту; технологію виготовлення електроакустичних перетворювачів спеціального технологічного призначення однопакетного виконання з плоским фронтом хвилі; технологію монтажу і правила узгодження елементів акустичних систем відповідно до вимог і методики на проведення експерименту; правіша узгодження елементів експериментальної схеми в режимах на обробку виробів; правила узгодження, калібрування і регулювання електровимірювальних приладів та фіксуючих пристроїв, які є елементами експериментальної схеми; призначення, технологію обробки ізоляційних матеріалів, лаків, клеїв, припоїв, присадок, флюсів, розчинників, реактивів, правила користування ними в процесі виконання робіт; характеристику, призначення, технологію обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення ультразвукових електроакустичних перетворювачів; правила виконання поточного ремонту енергетичного, електровимірювального і механічного устаткування; основи електротехніки, промислової електроніки, технології приладобудування; знання про допуски і посадки; елементарні основи фізики металів, металознавства, неорганічної і органічної хімії; фізичні основи теорії коливань, електроакустики, гідроакустики, електро- і радіовимірювання, дефектоскопії, оптичних лінійних вимірювань і кутових величин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом обробки під час виконання заданого комплексу робіт в електроакустичних системах однопакетного виконання зі складним фронтом хвилі. Виконує роботи в гідродинамічних перетворювачах з розрахунком, виготовленням, узгодженням і випробуванням та електроакустичних системах багатопакетного виконання з плоским або об’ємно-симетричним характером фронту хвилі під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Розраховує, виготовляє і випробовує узгоджувальні елементи акустичних систем.

Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і електроакустичних систем спеціального технологічного призначення, однопакетного виконання зі складним фронтом хвилі, багатопакетного виконання, з плоским або об’ємно-симетричним фронтом хвилі; технологію виготовлення узгоджувальних елементів акустичних систем зі спряжуваними поверхнями відбиття і випромінювання експонента, катоіда тощо, які задаються в координатних осях за формулами, передбаченими методикою на проведення експерименту; технологію обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення гідродинамічних ультразвукових перетворювачів; методи випробування акустичного устаткування на експлуатаційну надійність; систему допусків і посадок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з ультразвукової техніки 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом оброблення під час виконання заданого комплексу робіт в гідродинамічних перетворювачах і електроакустичних системах багатопакетного виконання з плоским або об’ємно-симетричним характером фронту хвилі і зі складним фронтом хвилі, який складається поелементно або сукупно із вузлів, виготовлених на базі п’єзоелектричних, магнітострикційних або феритових перетворювачів.

Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і електроакустичних систем спеціального технологічного призначення багатопакетного виконання з об’ємо-симетричним і складним фронтом хвилі, який складається поелементно або сукупно із вузлів, виготовлених на базі п’єзоелектричних, магнітострикційних або феритових перетворювачів; технологію виготовлення акустичних елементів із з’єднаними поверхнями відбиття і випромінювання типу сфери, тору, гіперболи, параболи, евольвенти, які задаються в координатних осях за формулами, передбаченими методикою; основи фізики металів, металознавства, органічної і неорганічної хімії.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з ультразвукової техніки 4 розряду – не менше 1 року.

56. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить фізико-механічні випробування металів, сировини, виробів, сплавів, різних матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на міцність, розтяг, вигин, термостійкість, стиск, зусилля знімання і проштовхування, розрив, твердість, повітронепроникність, в’язкість, мушкуватість, скручування, товщину, вологість, водотривкість, замаслюваність та інші якісні показники на контрольно-перевірних установках, на приладах Роквелла, Бринелля та інших відповідно до чинних інструкцій. Вимірює електричний опір мостовим методом і методом ампервольтметра. Визначає густину гідростатичним зважуванням.

Перевіряє розміри комірок та щільність вузлів і з’єднань. Визначає процент усадки та приклею. Веде встановлені контрольно-облікові записи випробувань. Готує і знежирює проби зразків для випробувань. Підбирає і готує прилади та апарати до випробувань. Налагоджує прилади та апарати під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує проявник і фіксаж за заданою рецептурою, обробляє фотопапір, плівку і пластинки, виготовляє відбитки із фотонегативів.

Повинен знати: класифікацію фізико-механічних випробувань; основні фізико-механічні властивості випробуваних металів і матеріалів; елементарні знання про електричні властивості металів і неметалевих матеріалів; питомий електричний опір; способи визначення густини електроліту; методику підготовки зразків для випробувань; основи електротехніки в межах виконуваної роботи; правила зберігання і використання фотоматеріалів: хімічних реактивів, фотопаперу, фотопластинок; способи приготування проявника і фіксажу за рецептом; порядок відбирання та оформлення зразків за видами і властивостями аналізованих матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції; принцип роботи обслуговуваного устаткування і правила поводження з ним у процесі проведення аналізу і випробувань; систему запису результатів випробувань; державні стандарти і технічні умови на проведення випробувань; призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструментів і правила користування ними.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить фізико-механічні випробування сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції з виконанням робіт щодо опрацювання і узагальнення результатів проведених випробувань. Виконує розрахунки для визначення показників якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Визначає відповідність випробуваних зразків до державних стандартів і технічних умов. Готує дослідні зразки в лабораторних умовах. Визначає тонкість помелу, рівномірність змінювання об’єму, строки тужавіння і об’ємну масу матеріалів. Підраховує величини навантажень за розмірами зразків. Визначає температури за допомогою термопар під час випробування зразків на термостійкість. Монтує термопари. Вносить поправки на температуру холодного спаю. Визначає модуль нормальної пружності і модуль зсуву радіотехнічним методом, проводить еталонування установки для визначення модулів. Вимірює магнітну проникність на балістичній установці. Вносить поправки на геометричні розміри зразка. Регулює рівномірність нагрівання зразка по довжині, контролює температуру нагрівання термопарами. Проводить вимірювання термопарним вакуумметром розрідження до 174 – 1,3 Па (до 1,31 – 10 -2 мм рт. ст.). Замінює масло в форвакуумному насосі. Перевіряє і налагоджує лабораторне устаткування в процесі проведення випробувань. Стежить за проходженням дослідної партії сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництві. Виконує графічне зображення результатів випробувань.

Повинен знати: будову обслуговуваного устаткування; рецептуру, види, призначення та особливості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, що підлягають випробуванню; правила визначення фізико-механічних випробувань різної складності з виконанням робіт щодо їх опрацювання та узагальнення; принцип дії балістичних установок для визначення магнітної проникності; основні вузли вакуумних систем форвакуумних і дифузійних насосів, термопарного вакуумметра; основні методи визначення фізичних властивостей зразків; основні властивості магнітних тіл; термічне розширення сплавів; методику визначення коефіцієнтів лінійного розширення і критичних точок на дилатометрах; методику визначення температури за допомогою високо- і низькотемпературних термометрів; пружні властивості металів і сплавів; правила внесення поправок на геометричні розміри зразка; методи побудови графіків; систему записів проведених випробувань і методику узагальнення результатів випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить визначення магнітної сприйнятливості, магнітної проникності, залишкової індукції, коерцитивної сили. Знімає петлю гістерезису на термометрі. Перевіряє дріт на гомогенність і на термоелектрорушійну силу з еталонами. Виконує термостатування холодних спаїв термопар. Знімає термічні цикли охолодження і нагрівання зразків. Створює в установках високий вакуум, заміряє його вакуумметрами. Визначає теплопровідність, теплоємність і електричну провідність. Визначає коефіцієнти термічного розширення і критичних точок на вакуумному дилатометрі. Здійснює юстирування застосовуваних приладів та їх настроювання. Визначає границю текучості металу за діаграмою. Складає розрахункові таблиці. Виконує градуювання термопар і дилатометрів для виготовлення та уточнення температурних шкал. Проводить вимірювання температури ґрунтів ртутними інерційними термометрами. Проводить контрольні випробування. Працює зі світлопроменевими осцилографами. Вибирає необхідний вібратор, установлює його в магнітний блок. Підраховує залишкові напруги методом кільця за даними замірів. Здійснює юстирування оптичної системи і відмітника часу осцилографа. Обробляє осцилограми.

Повинен знати: будову пермеаметрів, установок для визначення магнітних властивостей металів у постійних магнітних полях, потенціометрів для температурного контролю, установок для визначення теплопровідності, теплоємності та електричної провідності, світлопроменевих осцилографів, іонізаційних і магніторозрядних манометрів; феро-, діа- і парамагнітні матеріали; залежність магнітної проникності від поля; основні методи визначення магнітних властивостей; методики роботи на пермеаметрі, феротестері, установці для визначення магнітної сприйнятливості; основи матеріалознавства; методи вимірювання високого вакууму; методи визначення течі та її усунення; теплові властивості металів і сплавів; методи визначення теплопровідності, теплоємності; основи металознавства і термічної обробки; величини допустимих навантажень і напруги на випробовуваний матеріал; границі міцності і текучості під час розтягання і вигину, границі втомленості; максимальні напруги.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить фізико-механічні випробування усіх видів зварних з’єднань, труб різного діаметра, листового і профільного прокату з одержанням усіх характеристик відповідно до технічних умов і вимог. Проводить різні нестандартні випробування. Випробовує готові вузли, вироби і ланцюги, здійснює тарування спеціальних пристроїв, які регулюються на крутний момент. Складає схему і прилади для нестандартних випробувань. Здійснює тарування реєструючої і записуючої апаратури. Проводить випробування із застосуванням різних тензометрів. Виконує зняття кривих розпаду і переохолодженого аустеніту на анізометрі і температурних кривих під час виготовлення контрольних термопар. Визначає коефіцієнти лінійного розширення на автоматичних високотемпературних дилатометрах. Визначає теплові властивості речовин на калориметрі з електронним нагрівом. Проводить визначення декременту затухання зразків в інтервалі низьких частот. Визначає чистоту металів після зонної плавки методом вимірювання залишкового опору при температурі рідкого гелію. Наповнює посудини стисненими і зрідженими газами. Проводить поточний ремонт і настроювання застосовуваного устаткування.

Повинен знати: методику проведення механічних випробувань різних зварних швів, труб, прокату, готових вузлів і виробів; принцип розрахунку і складання схем для нестандартних випробувань; будову світлопроменевих осцилографів, тензометрів і тензометричної апаратури; будову автоматичних високотемпературних дилатометрів, установок для визначення внутрішнього тертя в металах, калориметрів, різних типів установок для визначення залишкового електроопору металів і сплавів, анізометрів; основи дилатометрії в межах виконуваної роботи; діаграму стану залізовуглецю; вплив легуючих елементів на фізичні властивості металів і сплавів; методику визначення термічного розширення на високотемпературних дилатометрах у середовищі інертних газів; правіша зняття діаграм ізотермічного розпаду переохолодженого аустеніту при низьких і високих температурах у разі використання ванни із рідкого азоту, масла і рідкого олова: властивості матеріалів при низьких температурах; властивості зріджених газів; методику визначення залишкового електроопору; математичне опрацювання експериментальних даних; правила роботи з рідким азотом; методику визначення фізичних властивостей матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить фізико-механічні випробування для визначення електропровідності і температурного коефіцієнта опору в зразках мікронного перерізу підвищеної складності. Здійснює зняття термокінематичних кривих на анізометрі і дилатометрі при температурах від – 196° C і вище. Визначає теплові властивості речовин методом електронного бомбардування. Вмикає, обслуговує і вимикає високотемпературні нагрівачі. Вимірює електропровідність, теплопровідність, коефіцієнт термічного розширення, коефіцієнт чорноти при високих температурах у вакуумі та інертних середовищах. Знімає характеристики температурних матеріалів при кріогенних температурах. Визначає декремент затухання у сфері високих частот і високих температур. Бере участь у розробленні методик на нові сплави і метрологічній атестації установок.

Повинен знати: принцип високотемпературного нагріву; залежність температури нагрівання від споживаної потужності; матеріали для високотемпературних нагрівачів; роль теплозахисних екранів; принцип нагріву речовин електронним бомбардуванням; основні закономірності електронного нагріву і розподілу температур уздовж зразка під час бомбардування його електронами; методики визначення фізичних властивостей матеріалів при температурах понад 1000° C; методу вимірювання високих температур за допомогою еталонних пірометрів; методи градуювання термопар за еталонними пірометрами; особливості будови високотемпературних установок; шляхи зменшення тепловитрат; методи обліку тепловитрат і уведення поправок на тепловтрати під час математичного опрацювання результатів вимірювання.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 5 розряду – не менше 1 року.

57. ЛАБОРАНТ-КРИСТАЛООПТИК

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить аналіз електроліту на кріолітове відношення. Визначає фазовий склад глинозему точковим підрахунком на лейкоцитарній машині, мінералогічний склад бокситу і структуру аналізованих речовин. Визначає величини отворів сит. Готує тонкі шліфи. Здійснює візуальний підрахунок зерен під мікроскопом при інтенсивному освітленні поля зору. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи. Записує результати аналізу в журнал.

Повинен знати: основи фізичної хімії і кристалооптики; методи і технічні умови проведення кристалооптичних аналізів; основні властивості електроліту, глинозему, бокситу, кріоліту, хлористого кальцію, фтористого алюмінію, застосовуваних солей, реактивів і кислот; правила поводження з реактивами і кислотами та правила виготовлення шліфів; будову мікроскопів, шліфувальних верстатів, тигельних печей, сушильних шаф, електроприладів, аналітичних і технічних терезів; методи контролю правильності проведення аналізів; правила поводження з платиновим посудом і зважування на аналітичних і технічних терезах; порядок запису проведених аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Визначає імерсійним методом фазовий і гранулометричний склад спецглиноземів різних марок. Визначає мінералогічний і гранулометричний склад продуктів абразивного виробництва. Проводить дисперсійний мінералогічний (кількісний і якісний) і структурний аналіз. Готує якісні шліфи і поліровки із різних мінералів збагачувального і металургійного виробництва. Виконує нестандартні комплексні аналізи під час проведення дослідних робіт у процесі одержання глинозему різних марок і корунду. Відпрацьовує режим роботи печей кальцинації в глиноземному виробництві і технологічний цикл седиментації, гідрокласифікації, дроблення; розсівання в абразивному виробництві. Записує результати аналізу в журнал.

Повинен знати: основи мінералогії; методику, технічні вимоги і умови проведення мінералогічного, структурного аналізів, систематизації та обробки досліджень продуктів металургійного, збагачувального виробництва і виробництва глинозему; технологію виробництва та основні властивості досліджуваних продуктів; техніку приготування шліфів і поліровок, розміри зерен мінералів; правила набирання і склад імерсійних рідин; способи визначення розподілу цінних компонентів по мінералах, а також між вільними зернами, зростками мінералів; технічні вимоги під час систематизації та обробки результатів випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-кристалооптика 3 розряду – не менше 1 року.

58. ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРІЇ ШТУЧНОГО СТАРІННЯ СКЛОВИРОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде процес штучного старіння виробів із скла (термометрів технічних, хімічних, контактних метеорологічних тощо) в електропечі старіння. Завантажує вироби в електропіч. Регулює температурний режим печей за показаннями приладів і залежно від конструкції термометра і марки скла.

Повинен знати: принцип роботи електропечі; температурний режим старіння; вплив температурних коливань на якість старіння; елементарні основи з електротехніки в межах виконуваної роботи; основні марки скла, застосовувані в процесі виробництва приладів із скла.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

59. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить металографічний аналіз спецсплавів вуглецевих сталей, чавунів і сплавів на алюмінієвій, магнієвій та мідній основах. Готує зразки спецсплаву до металографічних випробувань. Виконує травлення зразків у лужних і кислотних розчинах. Визначає основні структурні складові металів і дефекти за еталонами. Перевіряє твердість контрольних термооброблених зразків на приладах Роквелла, Бринелля і Віккерса. Визначає глибини зневуглецьованого шару і розміри зерна. Визначає альфа-фази в сталях аустенітного та аустеніто-феритного класів методом магнітної металографії.

Повинен знати: способи приготування макро- і мікрошліфів; перевідні таблиці твердості; будову настільних металографічних мікроскопів і правила догляду за ними; будову приладів Роквелла, Брінелля і Віккерса для визначення твердості; правила роботи на лабораторних електропечах і ваннах; основні реактиви, застосовувані для травлення макро- і мікрошліфів; елементарні основи металографії; діаграму стану залізовуглецевих сплавів; будову аналітичних терез, догляд за ними і правила роботи на них.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Кваліфікаційні вимоги. Проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктури легованих сталей, проб чорних і кольорових металів. Виготовляє мікро- і макрошліфи і маркує їх. Установлює ступінь забрудненості металу неметалевими включеннями. Проводить класифікацію дефектів сталі за макро- і мікроструктурою та зломом згідно з еталонами і балами, встановленими технічними умовами і стандартами. Контролює глибину газонасиченого шару в сплавах. Контролює температуру оптичним пірометром під час плавлення, гнуття, кування і штампування. Проводить випробування на схильність до міжкристалітної корозії. Установлює характер і розмір дефектів під час травлення підготовлених місць безпосередньо на виробах. Настроює мікроскопи для дослідження структур і фотозйомки. Здійснює фотографування макро- і мікроструктур. Проводить термообробку зразків і деталей у печах для визначення категорії міцності.

Повинен знати: марки сталі та їх хімічний склад; методику металографічних аналізів різних металів, сплавів і технологію їх проведення; державні стандарти на випробовувані матеріали; будову металографічних мікроскопів, оптичних пірометрів, фотоапаратів, бінокулярних луп, контрольно-вимірювальних приладів, правила настроювання і догляд за ними; принцип роботи гальванометра і термопари, вольтметра і амперметра; характеристики типових макро- і мікроструктур легованих сталей; способи визначення величини зерна; основні види термообробки; характеристики міцності сталей за результатами механічних випробувань; взаємозв’язок між термообробкою і структурою металу; різновиди дефектів сталі, відливок, поковок, штампованих заготовок, зварних з’єднань, прокату.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктури високолегованих і спеціальних сталей, а також сплавів із кольорових металів. Складає режим термічної і хіміко-термічної обробки металів і сплавів за результатами експериментальних робіт. Аналізує причини дефектів, що виникають після термічної і хіміко-термічної обробки металів і сплавів, причини поломок металевих конструкцій і робить за ними висновки. Контролює плавки високолегованих та інструментальних сплавів сталей. Визначає лабораторними методами прогартовуваність сталі і схильність її до відпускної крихкості. Систематизує та обробляє результати досліджень. Проводить контрольні арбітражні аналізи.

Повинен знати: основи металографії; фізико-хімічні властивості матеріалів; принцип роботи застосовуваних тепловимірювальних приладів; порядок виготовлення макро- і мікрошліфів та реактивів для травлення; основи термічної обробки сталі, чавуну, кольорових металів і сплавів; технологічні процеси термічної і хіміко-термічної обробки вищевказаних матеріалів; основні властивості сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; визначення величини зерна, зон цементації, азотування, сульфідування тощо; методи поверхневого гартування, їх особливості та сферу застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить металографічний аналіз макро- і мікроструктури спецсплавів і тугоплавких металів. Складає висновки і рекомендації за результатами досліджень. Визначає вторинні фази в жароміцних сплавах методом вакуумного забарвлювання. Досліджує структуру металів і сплавів методом високотемпературної “вакуумної металографії” на установках. Визначає кінетику зростання аустенітного зерна. Визначає мартенситну точку. Досліджує зразки при високих температурах у вакуумі в процесі розтягу. Проводить кінозйомку процесів перетворення.

Повинен знати: основи фізики металів; будову високотемпературних вакуумних установок і високотемпературних камер; підготовку вакуумних установок до випробувань; правила випробування зразків на розтягання при високих температурах у вакуумі; будову і настроювання високотемпературних мікроскопів; правила користування вакуумметром, потенціометром, мікрофотонасадками і кінокамерами.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 4 розряду – не менше 1 року.

60. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує живильні середовища, розчини реактивів, установлює орієнтувальні титри, виконує монтаж колб для сіяння спорового матеріалу і проведення аналізів. Проводить визначення рівня pH, стерильності, активності за йодометрією і полярометрією біологічним та іншими методами. Розливає живильні середовища в чашки Петрі, пробірки. Готує посівний матеріал. Розміщує устаткування, проводить фармакологічну перевірку і випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і пірогенність під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує до стерилізації посуд і допоміжні матеріали. Веде документацію за встановленою формою.

Повинен знати: основи мікробіології; способи установки орієнтувальних титрів; властивості застосовуваних реактивів і вимоги до них; технологічний процес приготування живильного середовища; правила роботи в стерильних умовах; правила регулювання аналітичних терезів, фотокалориметрів, поляриметрів та інших аналогічних приладів; вимоги до тварин, які підлягають випробуванню, до якості проб і аналізів, що проводяться; умови проведення фармакологічних випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде процес ферментації! антибіотиків та інших препаратів біосинтезу в лабораторних умовах. Виконує встановлення і перевірку точних або складних титрів. Складає лабораторне устаткування. Проводить фармакологічну перевірку і випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і пірогенність. Проводить потенціометричні і мікробіологічні випробування. Визначає активність готового продукту і напівпродукту біологічним методом. Додержується стерильності препаратів і допоміжних матеріалів. Оформляє і розраховує результати аналізів.

Повинен знати: основи мікробіології, мікрології і хімії в межах виконуваної роботи; призначення і властивості застосовуваних реактивів; правила складання лабораторних установок; методи встановлення точних і складних титрів; будову і правила користування контрольно-вимірювальними приладами; технічні умови і державні стандарти на аналізи, що проводяться; правила ведення технічної документації на виконувані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-мікробіолога 3 розряду – не менше 1 року.

61. ЛАБОРАНТ МІНЕРАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує середні проби для мінералогічного аналізу. Проводить дезінтеграцію і відмулювання глинистого матеріалу на шліх. Здійснює аналіз крихких або дезінтегрованих порід на комплекті сит методом струшування. Виділяє магнітну і електромагнітну фракції за допомогою різних магнітів. Зважує і розраховує виходи за класами крупності, а також підраховує вихід магнітної, електромагнітної і немагнітної фракції.

Повинен знати: елементарні знання про мінералогію; способи приготування середніх проб; методику проведення ситових аналізів; будову і правила обслуговування технічних терезів, магнітів і сушильних шаф.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виділяє мінерали із шліху у важких рідинах за допомогою ділильної лійки і у фарфорових чашках. Скорочує проби за допомогою струменястого ділильника або квартуванням. Проводить звільнення фракції від плівок гідроокислів заліза шляхом кип’ятіння їх у кислотах. Виділяє в мономінеральну фракцію основний мінерал родовища. Візуально визначає домішки в мономінеральній фракції під бінокулярним мікроскопом. Оформляє і записує результати аналізу.

Повинен знати: основи мінералогії; властивості мінералів; застосовуваних важких рідин; кислот та інших реактивів і правила поводження з ними; будову бінокулярного мікроскопа; правила оформлення результатів аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного аналізу 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить кількісний мінералогічний аналіз проб, вихідної сировини, проміжних продуктів, готової продукції титано-цирконієвих руд згідно із затвердженими методиками. Виконує мінералогічний аналіз дистенсиліманітової суміші із застосуванням люмінесцентного освітлювача. Проводить розділення шліхів з визначенням кількісних співвідношень між мінералами. Виділяє мономінеральні фракції і визначає густість мінералу. Одержує важкі рідини з різною питомою вагою. Визначає мінерали імерсійним методом. Перераховує вміст усіх мінералів на відповідні окисли по всіх продуктах. Підраховує результати аналізів і записує в журнал.

Повинен знати: основи геології і кристалографії; фізико-хімічні властивості мінералів; методики проведення мінералогічних аналізів; властивості важких та імерсійних рідин і правила поводження з ними; технічні умови і державні стандарти на аналізи, що проводяться.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного аналізу 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Вибирає методику і проводить повний кількісний мінералогічний аналіз нестандартних багатокомпонентних проб титано-цирконієвих руд під мікроскопами різних типів. Аналізує проби штучного рутилу і нових видів продукції, одержуваних на основі концентратів. Проводить кількісний мінералогічний аналіз шліхів і продуктів збагачення з візуальним визначенням вмісту мінералів і повним їх описом. Проводить контрольні аналізи. Настроює мікроскоп. Бере участь у розробленні нових методів мінералогічного аналізу.

Повинен знати: основи кристалооптики; основи розробки і вибору методики проведення аналізів; магнітні властивості мінералів і методи їх вивчення; будову і принцип дії застосовуваних під час виконання аналізів приладів і установок; методи визначення питомої ваги мінералів; правила опису мінералів; правила ведення документації на виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного аналізу 4 розряду – не менше 1 року.

62. ЛАБОРАНТ-ПОЛЯРОГРАФІСТ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить прості однорідні двох-трьох видів аналізи сухих проб і розчинів полярографічним методом за встановленою методикою. Виконує якісне і кількісне визначення електроліту за формою одержаних кривих, записує результати аналізів.

Повинен знати: основні властивості матеріалів проб і розчинів; методику проведення аналізу; правила запису результатів аналізів.

Кваліфікаційні вимоги Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить нестандартні аналізи сухих проб і розчинів полярографічним методом за встановленою методикою із застосуванням апаратури, яка працює під глибоким вакуумом або високим тиском. Визначає концентрацію іонів у розчині. Проводить аналізи металевих проб (чушковий цинк, кадмій тощо). Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: Будову полярографів різних типів, аналітичних терезів і електроприладів; основи аналітичної хімії та полярографічного аналізу; методику проведеним аналізів; вимоги до якості проб; правила проведення поточного ремонту обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-полярографіста 3 розряду – не менше 1 року.

63. ЛАБОРАНТ ПРОБІРНОГО АНАЛІЗУ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить прості та середньої складності аналізи на вміст коштовних металів у виробах; сплавах, припоях, напівфабрикатах і відходах виробництва. Аналізує припої із кольорових металів, золи; одержаної від спалювання відходів виробництва, на вміст у ній коштовних металів за прийнятою методикою. Готує титровані і процентні розчини та оксидувальні суміші. Веде процеси шихтування, випалювання, плавлення, розчинення, фільтрування, шерберування і купелювання проб. Зважує коштовні метали. Обслуговує нагрівальні прилади. Записує результати аналізу.

Повинен знати: методи проведення аналізу на вміст коштовних металів; призначення і властивості застосовуваних реактивів; будову муфельних печей, електроприладів і лабораторного устаткування; правила користування технічними й аналітичними терезами; віскозиметрами, ареометрами та ін.; температурні режими процесів; режими спалювання палива і подавання повітря.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить складні аналізи на вміст коштовних металів у виробах, сплавах, напівфабрикатах, матеріалах і відходах виробництва. Проводить контрольні хімічні аналізи розчинів, одержаних із виробничих дільниць (травильних, пасивувальних, лужних), аналізує ванни золочення, сріблення і промислові води гальванічного відділення тощо. Випробовує вироби, які містять коштовні метали, на корозію, термостійкість і хімічну стійкість. Виконує контрольні аналізи проб на різних стадіях технологічного процесу плавлення і оброблення коштовних металів.

Повинен знати: технологічний процес плавлення та оброблення коштовних металів; методи аналізу кольорових металів; режими золочення і сріблення; механічні, фізичні та хімічні властивості металів; кінематичні схеми і правила перевірки на точність однотипних моделей лабораторного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта пробірного аналізу 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить особливо складні пробірні аналізи золотих і платинових сплавів та відходів від них, а також припоїв на вміст коштовних металів у них.

Повинен знати: методи пробірного аналізу коштовних металів; кінематичні, електричні схеми і способи перевірки на точність різних моделей устаткування; конструкцію обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта пробірного аналізу 4 розряду – не менше 1 року.

64. ЛАБОРАНТ-РАДІОМЕТРИСТ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить радіометричні вимірювання проб на різних установках. Знімає характеристики лічильників. Здійснює графічну побудову лічильних характеристик і вибирає робочу точку. Вимірює натуральний фон і еталон. Веде записи в журналі. Виконує всі розрахунки щодо визначення питомої активності проб різного ізотопного складу.

Повинен знати: основи теорії радіоактивності і радіоактивного розпаду; взаємодію радіоактивних випромінювань з речовиною; основи методу відносного вимірювання активності; принцип роботи і основні вузли перерахункових установок; принцип роботи лічильників радіоактивних випромінювань; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами; правила безпечної роботи з електронною апаратурою і радіоактивними джерелами випромінювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить комплексні радіометричні вимірювання радіоактивних випромінювань. Обробляє результати контрольних вимірювань. Здійснює і будує криві вбирання та розпаду. Одержує на амплітудних аналізаторах спектри радіоактивних випромінювань. Веде в журналі записи і розрахунки, пов’язані зі зняттям амплітудних спектрів радіоактивних випромінювань. Здійснює графічну побудову спектра.

Повинен знати: основні відомості про спектри радіоактивних випромінювань і спектрометричні методи; фізичні основи методу сцинтиляційної спектрометрії; основні вузли і принцип роботи амплітудних аналізаторів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить ідентифікацію радіоізотопів за їх спектрами з використанням багатоканальних амплітудних аналізаторів та схем збігів і антизбігів. Розраховує активність радіоізотопів за простими спектрами (не більше трьох компонентів) і розраховує поправки під час визначення активності проби абсолютним методом. Проводить ідентифікацію радіоізотопів за кривими розпаду і вбирання. Обробляє результати аналізів методами математичної статистики.

Повинен знати: основи ядерної фізики, радіохімії і теорії взаємодії радіоактивних випромінювань з речовиною; фізичні основи спектрометрії радіоактивних випромінювань за допомогою напівпровідникових детекторів; прості прийоми інтерпретації спектрів радіоактивних випромінювань; процеси і параметри технологічних режимів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить інтерпретацію різних спектрів радіоактивних випромінювань. Складає схеми для експериментальних робіт із вузлів радіометричної апаратури. Освоює та впроваджує апаратуру й нові методи радіометричного аналізу. Готує робочі еталонні джерела і рідинні сцинтилятори. Готує препарати і проводить їх вимірювання на 4П-лічильнику з наступною обробкою результатів. Здійснює поточний ремонт радіометричної апаратури. Контролює вимірювання проб і розрахунки, виконані лаборантами більш низьких розрядів. Працює з дистанційними маніпуляторами в гарячих камерах. Розраховує активність радіоізотопів за спектрами (понад три компоненти).

Повинен знати: основи радіотехніки, радіоелектроніки і вищої математики; будову основних вузлів радіометричної апаратури; методи інтерпретації амплітудних спектрів радіоактивних випромінювань; будову дистанційних маніпуляторів і гарячих камер.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення, кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 5 розряду – не менше 1 року.

65. ЛАБОРАНТ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує зразки (проби) до аналізу і рентгеноспектральний апарат до роботи. Виконує аналіз за прийнятими методиками під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Розраховує градуювальні залежності. Виконує розрахунки з визначення концентрацій аналізованих елементів. Веде записи в журналі.

Повинен знати: принцип рентгеноспектрального аналізу; призначення окремих вузлів апаратів і принцип їх дії; правила роботи на апаратах із простою реєстрацією; способи реєстрації рентгенівського випромінювання; способи підготовки проб до аналізу; вимоги до якості проб; основні знання про структуру металів і сплавів; прийоми простих розрахунків процентного вмісту компонентів аналізованих зразків (проб); правила поводження з реактивами і кислотами; загальні знання з електротехніки, оптики; правила безпечної роботи на рентгеноспектральних приладах.

Кваліфікаційні вимоги Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить якісний і кількісний рентгеноспектральний аналіз серії проб за прийнятою методикою. Готує і контролює якість зразків (проб) для аналізу. Готує синтетичні еталони і розчини. Складає план проведення аналізу серії проб. Проводить градуювання рентгеноспектрального апарату. Здійснює коригування аналітичних графіків за еталонами. Стежить за роботою апаратури. Опрацьовує показання приладів за градуйованими графіками або таблицями. Опрацьовує та оформляє результати аналізу. Переключає рентгеноспектральний апарат на різні режими роботи.

Повинен знати: загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування; властивості рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами; основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні основи кристал-дифракційних вимірів; принципові схеми високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і типи рентгенівських трубок; призначення кенотронів, захисних кожухів і окремих елементів пульта керування; характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектральному аналізі; основні прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах; метод побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів; вимоги до якості проб, еталонів і аналізів; методики та еталони проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить за прийнятими методиками серійні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи на декілька компонентів для двох-трьох видів матеріалів. Вибирає методики і оптимальний режим вимірювання проб відповідно до концентрації аналізованого елементу. Підбирає еталони і будує за ними аналітичні графіки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи та аналізи невідомих матеріалів. Аналізує розчини абсорбційним рентгеноспектральним методом. Перевіряє правильність установлення режимів дискримінації. Усуває дрібні несправності рентгеноспектральних апаратів, проводить заміну рентгенівських трубок, окремих блоків реєструючих систем. Бере участь в опрацюванні та оформленні метрологічних звітів і методичній роботі. Визначає робочу характеристику лічильника імпульсів. Підбирає робочий час і проводить заміну лічильника в разі несправності. Підбирає і здійснює заміну щілини в лічильнику. Аналізує помилкові та аварійні ситуації під час роботи на спектрометрах і ЕОМ.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії; будову, призначення і принцип роботи блоків рентгеноспектральних апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів у кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об’єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектрального аналізу; чутливість аналізу і межі його застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення та обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і поопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує нестандартні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи підвищеної складності на короткохвильових і довгохвильових рентгенівських спектрометрах, квантометрах і аналізаторах способами внутрішнього стандарту та стандарт-фону. Аналізує об’єкти складного хімічного і фазового складу (окисли, солі, фториди, флюси, шлаки, метали, сплави, лігатури). Проводить рентгеноспектральний аналіз у тонких шарах. Виготовляє синтетичні еталони і контрольні проби на декілька елементів. Виконує локальний рентгеноспектральний аналіз зварних швів. дефектів у сплавах. Вибирає метод і оптимальні умови аналізу. Проводить монтаж і налагодження стаціонарних і переносних рентгеноспектральних апаратів. Перезаряджає аналізатори радіоактивними ізотопами. Проводить перевірку лічильно-реєструючих трактів спектрометрів. Бере участь в освоєнні нової апаратури і розробленні методик з використанням різних методів рентгеноспектрального аналізу. Опрацьовує результати аналізів на електронних і клавішних обчислювальних машинах. Проводить комплексне вимірювання інтенсивності аналітичних ліній елементів. Проводить якісний аналіз на скануючому спектрометрі.

Повинен знати: основи рентгенотехніки і програмування; будову, принцип роботи та основні вузли рентгеноспектральних апаратів; санітарні правила роботи з радіоактивними ізотопами; відомості про будову атому, радіоактивність, взаємодію рентгенівського випромінювання з речовинами; методики рентгеноспектрального аналізу; точність і чутливість різних методів; класифікацію помилок; порядок установлення та юстирування кристалів; загальні і спеціальні методи рентгеноспектрального аналізу (зовнішнього стандарту, стандарт-фону).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує кількісні та якісні аналізи проб різного агрегатного стану з використанням автоматизованих рентгенівських аналітичних систем (квантометр плюс обчислювальна машина) і обслуговує ці системи. Виконує нестандартні визначення елементів у складних за хімічним і фазовим складом об’єктах. Визначає концентрації елементів з використанням різних способів розрахунку на основі рішення рівнянь зв’язку. Застосовує рентгеноспектральний аналіз під час дослідження тонкої структури спектра. Контролює проведені вимірювання і розрахунки. Освоює і впроваджує нові методи рентгеноспектрального аналізу. Усуває дрібні несправності обчислювальної машини. Передає інформацію до автоматизованої системи керування технологічним процесом. Освоює нову апаратуру для рентгеноспектрального аналізу.

Повинен знати: структуру побудови автоматизованих рентгенівських аналітичних систем; основи побудови метрологічної бази рентгенівських лабораторій; принцип роботи обчислювальних машин і їх зв’язок з рентгеноспектральними аналізаторами; основи рентгенівської фізики, математичної статистики, електроніки, обчислювальної техніки і програмування в обсязі програми підготовки кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 5 розряду – не менше 1 року.

66. ЛАБОРАНТ-РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИК

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує фотореєструючі рентгенівські апарати до роботи та обслуговує їх у процесі роботи. Готує зразки, які підлягають контролю. Готує до роботи камери. Проводить фотообробку рентгенівської плівки. Робить експозиції під час зйомки фотометодом.

Повинен знати: будову рентгенівських трубок; правила догляду за рентгенівськими трубками і кенотронами; правила підключення апаратів до мережі; прийоми роботи з рентгенівською установкою; зарядку камер (симетрично й асиметрично); принцип виготовлення зразків і юстирування їх у камерах; оброблення рентгенограм – фотообробка; промір рентгенограм на компараторі; правила проявлення, фіксування, промивання і сушіння рентгенівських плівок; умови зберігання рентгенівських плівок; розрахунок дебаєграм і знаходження ряду d за графіком.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

 1. Трубки рентгенівські – тренування.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виготовляє зразки металів, сплавів тощо і готує їх для дослідження. Виконує юстирування зразків у камерах і приставках під пучком рентгенівських променів. Обслуговує рентгенівські установки. Обробляє рентгенограми і діаграмні стрічки – проводить запис на іонізаційних апаратах.

Повинен знати: природу рентгенівських променів; дію рентгенівських променів на організм; умови існування відбиття від системи кристалографічних площин (рівняння Вульфа-Брегга); початкові знання про міжплощинні відстані, параметри решітки, сингонії; призначення окремих елементів пульта керування, а також призначення кенотронів, захисних кожухів системи рентгенівських апаратів; основні прийоми роботи на рентгеноструктурній та іонізаційній установках, апаратах; метод асиметричної зйомки; метод зйомки плоских зразків у рентгенівських камерах (для односторонніх рентгенограм); метод зворотної зйомки Закса; правила приготування проявників і фіксажів; промір рентгенограм і їх розрахунок; розшифрування дебаєграм; методику фотометрування рентгенограм.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 2 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

 1. Апарати типу УРС-60 – установлення рентгенівських трубок і кенотронів.
 2. Камери рентгенівські – установлення на апараті, юстирування відносно пучка.
 3. Зразки металів, сплавів тощо – установлення на іонізаційних апаратах.
 4. Зразки порошкові – виготовлення.
 5. Зразки циліндричні – встановлення та юстирування в рентгенівських камерах.
 6. Плівки рентгенівські і лічильники – визначення якості.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує рентгеноструктурну апаратуру і проводить її профілактичний ремонт. Вибирає режим експозиції згідно з характеристиками досліджуваного матеріалу. Розшифровує рентгенограми і дифрактограми. Проводить фазовий аналіз. Розраховує параметри елементарних комірок і матеріалів кубічних та середніх сингоній. Досліджує на рентгенограмах зворотної зйомки процеси рекристалізації.

Повинен знати: властивості рентгенівських променів; природу виникнення рентгенівських спектрів; дифракції рентгенівських променів у кристалі; будову і призначення високовольтних генераторів, пультів керування, охолодних пристроїв; характеристики апаратів, застосовуваних у рентгеноструктурних дослідженнях; конструкції рентгенівських камер; методи приготування деяких селективно-поглинаючих фільтрів; обробку рентгенограм; будову мікрофотометрів, прийоми роботи на них; фотометрування рентгенограм візуально і з записом інтенсивності на фотоматеріал; вимірювання інтегральної ширини лінії за допомогою планіметра; прийоми роботи і основні несправності іонізаційної установки; визначення робочої характеристики лічильника імпульсів; підбирання робочого часу і заміну лічильника в разі несправності; підбирання і заміну щілини в трубці і лічильнику; встановлення різних швидкостей діаграмної стрічки на потенціометрі; запис розподілу інтенсивності по перетину лінії “по точках”; загальне уявлення про викривлення і напруження кристалічних ґрат.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 3 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

 1. Валки прокатних верстатів – визначення кількості залишкового аустеніту.
 2. Дебаєграми із симетричною і асиметричною закладкою плівки і рентгенограми зворотної зйомки – замір на компараторі.
 3. Дифрактограми – зйомка із записом на потенціометрі.
 4. Лічильники імпульсів – установлення і перевірка їх положень.
 5. Трубки – монтаж на іонізаційну установку.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж і налагодження стаціонарних та переносних апаратів і установок для досліджень фотометодом, рентгенівських дифрактометрів для рентгеноструктурного аналізу. Проводить юстирування різних камер і приставок для структурного аналізу. Вибирає метод, режим і схеми зйомок під час проведення дослідження із застосуванням звичайних температурних, текстурних, малокутових камер і приставок. Проводить рентгенографічні роботи з вивчення і контролю структури, складу матеріалів та аналізу макро- і мікронапружень. Одержує рентгенограми в монохроматизованому випромінюванні та розраховує їх. Опрацьовує і оформляє одержані результати.

Повинен знати: властивості рентгенівських променів і основи кристалографії; теорію дифракції рентгенівських променів; основи будови металів і сплавів; принципи механічної, термічної та інших методів обробки металів і вплив на рентгенодифракційну картину зміни складу та структури металів і сплавів; загальні і спеціальні методи рентгеноструктурного аналізу; будову рентгенівських апаратів, дифрактометрів; конструкцію камер монохроматорів, температурних малокутових, текстурних камер і приставок; конструкцію рентгенівських гоніометрів; порядок їх установлення та юстирування; методи розрахунків і розшифрування рентгенограм із застосуванням графіків, таблиць і номограм з уведенням різних поправок; визначення інтенсивності; методи аналізу форми і ширини дифракційних ліній.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 4 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

 1. Блоки – визначення розміру і мікровикривлень наклепаного зразка металу.
 2. Зразки радіоактивні – дослідження.
 3. Сплави, що старіють, – визначення параметрів ґрат при різних температурах.
 4. Фігури для об’єктів полюсні – побудова.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує рентгеноструктурні дослідження із застосуванням керованих комплексів дефрактометр – ЕОМ. Здійснює рентгеноструктурний аналіз складних за хімічним і фазовим складом зразків. Проводить дослідження на крупногабаритних об’єктах за допомогою спеціалізованої малогабаритної апаратури. Готує поверхні об’єкта до дослідження. Вибирає умови для одержання рентгенограм. Одержує і опрацьовує експериментальні дані, робить висновки і складає звіти.

Повинен знати: принцип дії і правила обслуговування керованих комплексів дифрактометр – ЕОМ; основи побудови методологічної бази рентгеноструктурних досліджень з використанням керованих комплектів; методику одержання експериментальних даних під час “безперервного запису”; вимірювання в режимі “інтегральний”, “по точках” і “вимірювання фону”.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 5 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт:

 1. Апарати переносні – вибір умов контролю, юстирування.
 2. Комплекси керовані – аналіз текстур.
 3. Об’єкти крупногабаритні – визначення макронапружень.

67. ЛАБОРАНТ-СЕНСИТОМЕТРИСТ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки; визначає фотографічні показники: світлочутливість, коефіцієнт контрастності оптичної і густої підкладки, оптичної густини вуалі, фотографічної ширини, максимальної оптичної густини та інших фотопоказників під керівництвом лаборанта-сенситометриста вищої кваліфікації. Проводить сенситометричні випробування позитивних сортів кінофотовиробів. Готує зразки плівки до випробувань.

Повинен знати: принцип роботи обслуговуваних приладів: денситометрів, сенситометрів, проявних приладів, резольвометрів, спектрографів, дензографів тощо; загальні відомості про синтез фотоемульсій, полив світлочутливих шарів; підбір композиції за рецептурою; правила поводження з вогненебезпечними речовинами і отрутами під час роботи в темряві.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару плівки, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки. Проводить сенситометричні випробування оборотних плівок і реверсивного фотопаперу. Вимірює товщини фотографічних шарів. Перевіряє неактинічність отсвітлення в темних кімнатах. Перевіряє правильність розміщення та розмір кадру зображення і звуку у фільмокопіях. Проводить сенситометричні випробування дослідних зразків, стабільності емульсій, осей напівфабрикату і готової продукції. Виконує експонування зразків у сенситометрі. Обробляє зразки фоторозчинами. Проміряє оптичні густини на денситометрах. Будує характеристичні криві залежності оптичних густин від логарифма експозиції. Визначає фотографічні показники світлочутливості, коефіцієнт контрастності, оптичну густину підкладки, вуалі, фотографічної ширини, максимальної і оптичної густини та інші фотопоказники. Регулює оптичні прилади. Записує результати випробувань.

Повинен знати: будову обслуговуваних приладів: денситометрів, сенситометрів, проявних приладів; резольвометрів, спектрографів, дензографів тощо; основи хімії та фотохімії; правила і способи синтезу фотоемульсій, поливу світлочутливих шарів, підбору композиції за рецептурою; правила оброблення плівок фоторозчинами; ведення графічних розрахунків; технічні умови на кінофотоплівки і фільмокопії; державні стандарти на розміщення кадрів зображення і звуку фільмокопій та геометричні розміри кіноплівок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-сенситометриста 3 розряду – не менше 1 року.

68. ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить якісний і кількісний спектральні аналізи. Готує електроди і проби до аналізу. Готує стандартні розчини проявника і фіксажу. Здійснює підготовку спектральної апаратури, зйомки, фотооброблення фотопластинок і вимірювання спектрограм. Вмикає і вимикає квантометр. Виконує фотографічний кількісний спектральний аналіз чавуну, вуглецевих і середньолегованих сталей на легуючі елементи, кольорових металів і сплавів на їх основі під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: загальні знання з оптики, фотографії, електрики і хімії; метод спектрального аналізу; сутність методу трьох еталонів; хімічне позначення легуючих елементів; призначення різних електродів для спектрального аналізу; правила поводження з реактивами і кислотами; вимоги до якості проб і аналізів; основні положення кількісних і якісних методів аналізу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Складає план зйомки і знімає спектрограми з метою виконання якісного фотографічного спектрального аналізу простих об’єктів. Перевіряє правильність роботи фотоелектричної апаратури: логарифмічність, електричну і фотоелектричну відтворюваність. Переводить проби в розчин або в окисел. Виконує фотографічний кількісний спектральний аналіз чавунів, вуглецевих і середньолегованих сталей на вміст легуючих елементів, кольорових металів і сплавів на їх основі. Проводить напівкількісний аналіз середньолегованих сталей на стилоскопах.

Повинен знати: основи оптики, фотографії, електрики і хімії; оптичні схеми і типи спектральних приладів; будову мікрофотометра; принципові схеми джерел збудження; методи вимірювання інтенсивності; методи побудови Градуйованих графіків; допустимий розбіг між паралельними аналізами; методи фотометрування спектрів; основні знання про структуру металів і сплавів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи електрохімічним способом. Контролює якість підготовки металевих проб, електродів. Здійснює хімічну підготовку проб для проведення електрохімічних методів аналізу малих концентрацій і домішкових елементів згідно з робочими інструкціями. Здійснює процес одержання окислів металів. Готує синтетичні еталони і стандартні розчини. Виконує кількісний аналіз проб методами електрохімії. Здійснює якісне і кількісне визначення складових у жароміцних корозійностійких сталях, сплавах і в титанових сплавах. Виконує кількісний фотографічний і фотоелектричний спектральний аналіз за робочими інструкціями гірських порід, руд, продуктів їх збагачення і металургійної переробки, легованих сталей, алюмінієвих і мідних сплавів на легуючі елементи. Проводить аналіз проб кобальтового порошку на кремній. Проводить аналіз проб нікелю (аноди, плавки, основи). Вимірює довжину хвиль спектральних ліній за допомогою спектра заліза. Виконує аналіз на вміст водню і кисню в сплавах. Здійснює стилоскопічний аналіз кольорових сплавів. Виконує локальний спектральний аналіз кольорових сплавів і середньолегованих сталей.

Повинен знати: умови збудження спектральних ліній; залежність інтенсивності спектральних ліній від концентрації елемента, що визначається; джерела світла; основні характеристики спектральних призмових і дифракційних приладів; характеристику кривої фотоемульсії; аналіз розчинів і сплавів; сутність методів аналізу чистих речовин; будову та електричну схему генераторів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищений кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи фотоелектричними, фотографічними методами. Аналізує окисли, солі, фториди, флюси і шлаки. Виготовляє синтетичні еталони на солі, окисли, флюси і шлаки. Готує титровані розчини. Виконує локальний спектральний аналіз зварних швів, дефектів у сплавах. Бере участь у методичних роботах з використанням фотографічних, електрохімічних, фотоелектричних, локальних та інших спектральних методів аналізу.

Повинен знати: причини збудження спектрів; спектральні прилади; методи реєстрації спектрів; характеристики спектральних ліній, якісні і кількісні методи аналізу сплавів, розчинів, окислів, солей, фторидів, флюсів, шлаків; визначення малих домішок; способи готування титрованих розчинів, метод добавок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує якісний аналіз невідомих зразків. Здійснює метрологічну оцінку виконаних нестандартних аналізів з використанням обчислювальної техніки. Виконує атестаційний аналіз матеріалу стандартних зразків методом глобульної дути з виготовленням попередньо первинних окисних еталонів. Проводить арбітражний аналіз. Здійснює встановлення, юстирування, фокусування і налагодження спектрографів, мікрофотолекторів, квантометрів, спектропроекторів та іншого спектрального устаткування і проекційних приладів. Виконує міжлабораторний контроль готової продукції. Керує роботою лаборантів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: будову спектральних приладів та їх оптичні схеми; основні метрологічні поняття; формули розрахунку точності і відтворюваності методик аналізу; методи реєстрації спектрів; методи попереднього збагачення проб; способи визначення малих домішок; атлас аналітичних ліній; правила юстирування і налагодження обслуговуваного спектрального устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 5 розряду – не менше 1 року.

69. ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує проби до випробувань і аналізів. Проводить лабораторні випробування зразків сировини, вати на вміст вологи, визначення поглинальної здатності, капілярності. Проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Визначає за кольором дозрілість тростини. Проводить аналіз на вологість і засміченість тростини.

Повинен знати: порядок відбирання та оформлення проб; основні властивості матеріалів; сировини і напівфабрикатів, які підлягають аналізу; призначення лабораторного устаткування і правила поводження з ним.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками. Визначає кислотність, густину вмісту жирових вуглецевих речовин, солей тощо, капілярність, наявність хлористих, сірчанокислих і кальцієвих солей, вміст жирових і воскоподібних речовин тощо. Веде контрольно-облікові записи.

Повинен звати: основи хімії та елементарні основи бактеріології в межах виконуваної роботи; вимоги державних стандартів до проведення хіміко-бактеріологічних аналізів; порядок відбирання зразків та їх підготовки до випробувань; необхідний обсяг випробувань; способи приготування робочих і титрових розчинів, стерилізації бактеріологічних середовищ; систему записів результатів випробувань і методи їх статистичного опрацювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу 2 розряду – не менше 1 року.

70. ЛАБОРАНТ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить прості однорідні аналізи за затвердженою методикою без попереднього відокремлення компонентів. Виконує краплинний аналіз електроліту та інших речовин за допомогою реактивів, фільтрувального паперу, фарфорової пластинки. Визначає вміст води за Дином і Старком, питому вагу рідин вагами Мора і Вестфеля, температури спалаху у відкритому тиглі і за Мартенс-Пенським, в’язкість за Енглером, склад газу на апараті Орса. Проводить розганяння нафтопродуктів та інших рідких речовин за Енглером. Проводить випробування простих лакофарбових продуктів на спеціальних приладах. Визначає кількість вуглецю шляхом спалювання стружки в апараті Вюртиця (у потоці кисню). Проводить хімічний аналіз вуглецевих і низьколегованих сталей. Визначає густину рідких речовин ареометром, лужність середовища і температуру краплепадіння. Визначає температуру плавлення і застигання пальних матеріалів. Бере участь у приготуванні титрованих розчинів і паяльних флюсів. Визначає процентний вміст вологи в аналізованих матеріалах із застосуванням хіміко-технічних терезів. Проводить аналіз хімічного складу сплавів на мідній основі. Готує середні проби рідких і твердих матеріалів для аналізу. Визначає концентрації латексів і просочувальних розчинів, злив за сухим залишком. Визначає залишок на ситі під час просівання інгредієнтів. Готує пластифікатор, змішує його з порошком твердого сплаву. Стежить за роботою лабораторної установки, записує її показання під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: методику проведення простих аналізів; елементарні основи загальної та аналітичної хімії; правила обслуговування лабораторного устаткування, апаратури і контрольно-вимірювальних приладів; кольори, властиві тому чи іншому елементу, який знаходиться в аналізованій речовині; властивості кислот, лугів, індикаторів та інших застосовуваних реактивів; правила приготування середніх проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить аналіз середньої складності за затвердженою методикою без попереднього відокремлення компонентів. Визначає процентний вміст речовини в аналізованих матеріалах різними методами. Визначає в’язкість, розчинність, питому вагу матеріалів і речовин піктометром, пружність парів за Рейдом, індукційний період, кислотність і коксівність аналізованих продуктів, температури спалаху в закритому тиглі та застигання нафти і нафтопродуктів. Установлює і перевіряє нескладні титри. Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних проб руди, хромистих, нікелевих, хромонікелевих сталей, чавунів; алюмінієвих сплавів, продуктів металургійних процесів, флюсів, палива і мінеральних масел. Визначає вміст сірки і хлоридів у нафті і нафтопродуктах. Проводить складні аналізи і визначає фізико-хімічні властивості лакофарбових продуктів і цементу на спеціальному устаткуванні. Підбирає розчинники для лакофарбових матеріалів. Зважує аналізовані матеріали на аналітичних терезах. Налагоджує лабораторне устаткування. Складає лабораторні установки за наявними схемами під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Стежить за роботою лабораторної установки і записує її показання.

Повинен знати: основи загальної та аналітичної хімії; способи установки і перевірки титрів; властивості застосовуваних реактивів і вимоги до них; методику проведення аналізів середньої складності і властивості застосовуваних реагентів; державні стандарти на виконувані аналізи і товарні продукти по обслуговуваній дільниці; правила користування аналітичними терезами, електролізною установкою, фотокалориметром, рефрактометром та іншими аналогічними приладами; вимоги до якості проб і проведених аналізів; процеси розчинення, фільтрації, екстракції і кристалізації; правила налагодження лабораторного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить складні аналізи суміші пульпи, розчинів, реактивів, концентратів, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів, готової продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив, кислот, лугів за встановленою методикою. Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових сплавів, феросплавів, високолегованих сталей. Визначає кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на основі титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію за встановленими методиками. Встановлює і перевіряє складні титри. Визначає нітрозність, міцність кислот. Виконує аналіз ситовим або електроваговим методом за ступенем концентрації розчинів. Аналізує сильнодіючі яди, вибухові речовини. Проводить повний аналіз газів на апаратах ВТІ, газофракційних апаратах і хроматографах. Готує складні реактиви і перевіряє їх придатність. Проводить у лабораторних умовах синтез за заданою методикою. Визначає ступінь конверсії аміаку або окисності нітрозних газів. Визначає теплотворну спроможність палива. Оформляє і розраховує результати аналізу. Складає лабораторні установки за наявними схемами. Проводить випробування покриття виробів на спеціальних приладах: везерометрі, камері тропічного клімату, приладі Мегера тощо. Проводить арбітражні аналізи прості та середньої складності.

Повинен знати: загальні основи аналітичної і фізичної хімії; призначення і властивості застосовуваних реактивів; правила складання лабораторних установок; способи визначення маси і об’єму хімікатів; способи приготування складних титрованих розчинів; правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення необхідних розрахунків за результатами аналізу; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів; технічні умови і державні стандарти на проведені аналізи, правила ведення технічної документації на виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить особливо складні аналізи сплавів на нікелевій, кобальтовій, титановій і ніобієвій основах із застосуванням приладів і апаратів за встановленими методиками. Проводить аналізи рідкісних, рідкісноземельних і благородних металів. Здійснює аналізи із застосуванням радіоактивних елементів. Проводить аналізи суміші вибухонебезпечних органічних речовин із застосуванням різних типів і конструкцій хроматографів методом, побудованим на використанні електронних схем, із вживанням складного розрахунку хромаграм. Бере участь у розробленнях нових методик для хімічних аналізів. Проводить аналізи атомно-абсорбційним методом. Проводить складні арбітражні аналізи. Виконує метрологічне оцінювання результатів нестандартних аналізів. Апробує методики, рекомендовані до стандартизування. Налагоджує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: конструкцію і порядок користування застосовуваними приладами та апаратами; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи аналізу; основи розроблення і вибору методики проведення аналізів; способи відокремлення і визначення благородних металів; властивості радіоактивних елементів і правила роботи з ними.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 4 розряду – не менше 1 року.

71. ЛЕБІДНИК

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує та обслуговує барабанні лебідки для переміщення вантажів із застосуванням вантажо-захоплювальних пристроїв з приводом від електродвигунів потужністю до 100 кВт. Регулює швидкість руху канатів, тросів. Перевіряє гальма, шківи і барабани. Подає попереджувальні сигнали. Зрощує і зв’язує троси та стропи різними вузлами. Змазує і виконує поточний ремонт механізмів.

Повинен знати: будову барабанних лебідок; типи захоплювальних та інших пристроїв, застосовуваних під час переміщення вантажів; умовну сигналізацію; способи визначення несправностей у роботі лебідки та їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує та обслуговує барабанні лебідки з приводом від електродвигунів потужністю понад 100 кВт, від двигунів внутрішнього згоряння і пересувних установок, оснащених спеціальними лісовантажними стрілами (фермами) для переміщення вантажів із застосуванням вантажозахоплювальних пристроїв. Керує і обслуговує лебідки канатно-підвісних доріг на вугільних та сланцевих шахтах і розрізах. Регулює швидкість руху канатів, тросів і стропів. Перевіряє гальма, шківи і барабани. Налагоджує барабанні лебідки.

Повинен знати: будову лебідок різних типів; типи захватних та інших пристроїв; визначення несправностей у роботі лебідок і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лебідника 2 розряду – не менше 1 року.

Примітка. На підприємствах коксохімічного виробництва чорної металургії професію “Лебідник” іменувати “Лебідник (кабестанник)'”.

72. МАЛЯР

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Фарбує деталі в налагоджених барабанах, автоматах методом занурювання і щіткою без шпаклювання і ґрунтування. Промиває деталі лугом, водою та розчинниками. Знежирює поверхні. Покриває оліфою та ґрунтує. Перетирає лакофарбові матеріали на ручних фарботерках. Фільтрує лакофарбові матеріали. Сушить пофарбовані вироби. Промиває та очищає вживані інструменти, щітки, трафарети, тару, деталі фарборозпилювачів, апаратів безповітряного розпилювання, шлангів. Одержує і відносить на робоче місце лакофарбові матеріали. Навішує деталі, вироби на спеціальні пристрої і знімає їх після фарбування. Готує фарби, лаки, мастики, шпаклівки, ґрунтовки, замазки, згідно із заданою рецептурою, під керівництвом маляра вищої кваліфікації.

Повинен знати: прийоми фарбування деталей у барабанах, автоматах і методом занурювання; загальні відомості про корозію, окалину, захист дерев’яних поверхонь від деревоточців і способи захисту від них; найменування та види фарб, лаків, емалей, ґрунтовок, шпаклівок; склад шпаклювальних матеріалів; правила обслуговування сушильних камер і шаф та режими сушіння виробів; способи перетирання фарб вручну; призначення та умови застосування малярного інструменту; склад і способи промивання та очищення застосовуваних інструментів, щіток різних типів, тари і фарборозпилювальних апаратів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

 1. Арматура, ізолятори – покриття асфальтовим лаком.
 2. Баки – фарбування.
 3. Вила – фарбування.
 4. Деталі машин простої конфігурації – фарбування.
 5. Кільця і лопаті роторів – фарбування.
 6. Ключі гайкові, торцеві і спеціальні, плоскогубці, гострозубці та інші інструменти – фарбування.
 7. Комінгси, кожухи, настили, набір деталей корпусу, стакани шахт, труби, фундаменти нескладні – знежирювання.
 8. Ланцюги якірні – фарбування кам’яновугільним лаком методом занурювання.
 9. Огорожі, грати, ворота, захисні засоби – фарбування.
 10. Палуби – протирання соляровим маслом.
 11. Пластини трансформаторні – фарбування лаком у барабані.
 12. Станини, щити підшипникові та запобіжні зварні конструкції, відливки чавунні і сталеві для електромашин – очищення та ґрунтування поверхонь.
 13. Тара різна – фарбування.
 14. Теплоізоляція стара в корабельних приміщеннях – знімання.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Фарбує поверхні, які не потребують високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок та ґрунтувальних шарів. Готує вироби для лакування по лаковій шпаклівці і для пофарбування під рисунок різних порід дерева, каменю та мармуру. Вирівнює поверхні шпаклівкою із замазуванням дефектів. Наносить цифри, літери та малюнки за трафаретами в один тон. Фарбує деталі і вироби пульверизатором. Очищає, згладжує, підмазує, протравлює фарбовані поверхні від корозії, окалини, обростань, старого лакофарбового покриття, пилу та інших нальотів щітками, скребками, шпателями та іншими ручними інструментами, ганчіркою, пилососом, повітряним струменем від компресора. Змішує і розтирає на фарботерних машинах фарби, лаки, шпаклівки, ґрунтовки і замазки за заданою рецептурою.

Повинен знати: будову фарботерних машин; призначення та умови застосування механізмів, пристроїв і інструментів, які застосовуються під час малярних робіт; способи виконання лакофарбового покриття деталей та виробів із різних матеріалів; способи шліфування; шліфувальні матеріали, які застосовуються для різних видів лакофарбових матеріалів та їх фізичні властивості; рецепти готування фарб, лаків, мастик, шпаклівок та замазок; способи змішування фарб за заданою рецептурою для одержання необхідного кольору і визначення якості застосовуваних фарб і лаків; правила зберігання розчинників, фарб, лаків та емалей; режим сушіння лакофарбового покриття; особливості очищення поверхонь із залізобетону та склопластику; правила готування поверхонь для фарбування; вимоги до якості очищуваної поверхні.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 1 розряду – не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

 1. Арматура і деталі електричні, армовані ізолятори, розрядники – ґрунтування та фарбування.
 2. Балони – фарбування.
 3. Втулки радіаторні та редукторні шестерні – покриття мастикою.
 4. Деталі середньої та складної конфігурації і вузли машин, суден та устаткування – фарбування.
 5. Електродвигуни, електромашини, турбогенератори – ґрунтування, шпаклювання і фарбування.
 6. Колони, ферми, підкранові балки, форми для залізобетонних виробів – фарбування.
 7. Конструкції сталеві – очищення від корозії.
 8. Корпус судна всередині та зовні – очищення поверхонь.
 9. Кришки, плати, пластини – фарбування пульверизатором.
 10. Кронштейни, сектори, корпуси рульових машинок, трансформатори – фарбування.
 11. Круги рятувальні – шпаклювання та фарбування.
 12. Ліжка металеві – фарбування.
 13. Люки, трюми, фундаменти – заливання цементним розчином.
 14. Машини гірничі, устаткування і верстати – фарбування після ремонту, нанесення написів за трафаретом.
 15. Панелі, футляри, кожухи – фарбування кілька разів пульверизатором.
 16. Покрівлі, рами, візки, деталі гальма, дошки підлоги, ящики акумуляторні та пожежні, дефлектори локомотивів і вагонів – фарбування.
 17. Скриньки поштові металеві – очищення, ґрунтування і фарбування.
 18. Стіни, підлоги та інші поверхні – очищення, згладжування, протравлення.
 19. Трактори, катки, асфальтозмішувачі – фарбування корпусів.
 20. Труби вентиляції – ізоляція мастиковими матеріалами.
 21. Труби різних діаметрів – фарбування.
 22. Хвилеводи і хвилеводні секції із латуні та міді – суцільне шпаклювання, шліфування, фарбування.
 23. Шафи, лімби – фарбування.
 24. Шпунти та гребені обшивок вантажних вагонів – ґрунтування.
 25. Ящики і корпуси приладів – нанесення трафарету.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Фарбує поверхні, які потребують високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок і ґрунтувальних шарів фарбами і лаками в декілька тонів, здійснює шліфування, ґрунтування, прооліфлення та полірування їх різними інструментами. Виконує пофарбування поверхонь під простий рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю. Наносить малюнки і написи за трафаретами у два-три тони; цифри та літери без трафаретів. Фарбує деталі та поверхні на електростатичних установках і електростатичними фарборозпилювачами. Обробляє поверхні набризкуванням. Обробляє поверхні сповільнювачами корозії. Регулює подавання повітря і фарби у розпилювачі. Покриває вироби лаками на основі бітуму та нітролаками. Очищає замкнені об’єми (циліндри, відсіки). Фарбує та очищає (обшкрябує) судна в доках. Виконує міжопераційний захист фосфатованими ґрунтовками листового матеріалу та профільного прокату для суднових конструкцій, крім цистерн питної, дистильованої і поживної води, медичного і технічного жиру. Наносить лакофарбові покриття у місця розташування змінної ватерлінії суден, до оброблення яких не висуваються високі вимоги. Виготовляє нескладні трафарети. Готує суміші з масляних фарб і лаків, нітрофарб, нітролаків та синтетичних емалей. Підбирає колір за заданими зразками. Підналагоджує механізми і пристрої, які застосовуються під час виконання малярних робіт.

Повинен знати: принцип дії і способи підналагодження механізмів та пристроїв, які застосовуються під час малярних робіт; будову електростатичних установок поля та електростатичних фарборозпилювачів, правила їх регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила захисту листового матеріалу та профільного прокату для судових конструкцій; способи фарбування та лакування виробів із різних матеріалів і процес готування виробів для оброблення; процес пофарбування поверхонь під простий рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю; властивості декоративних та ізоляційних лаків і емалей, рецепти їх виготовлення; способи готування фарб різних кольорів; хімічний склад фарб і правила підбирання кольорів; технічні умови на оброблення і сушіння виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 2 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

 1. Автомобілі вантажні – остаточне фарбування.
 2. Автомобілі легкові та автобуси – нанесення ґрунтового шару, шпаклювання, шліфування, первинне і вторинне фарбування кузова.
 3. Баржі – фарбування.
 4. Деталі відлиті і зварні для електромашин і апаратів – шліфування після шпаклювання та фарбування.
 5. Електродвигуни, електромашини, турбогенератори – остаточне фарбування.
 6. Ємності – покривання лаком внутрішньої поверхні.
 7. Касети зварні великоблокових станцій та щитів керування – фарбування.
 8. Касети кіно- і фотоапаратів – фарбування.
 9. Корпус судна всередині та зовні – фарбування.
 10. Корпуси, столи і диски регулювальних та випробувальних стендів – шліфування та фарбування емаллю.
 11. Крани, мости, опори ліній електропередач – фарбування.
 12. Кузови вантажних вагонів, котли цистерн і локомотивів, універсальні контейнери – фарбування.
 13. Лічильні, швацькі та друкарські машини – фарбування і полірування.
 14. Ланцюги якірні – фарбування.
 15. Машини, верстати, апарати, прилади та інше устаткування – фарбування.
 16. Палуби – нанесення мастик.
 17. Панелі металеві та дерев’яні для радіоприладів – фарбування і оброблення.
 18. Рами, двері, фрамуга – фарбування і покриття лаками.
 19. Стелі – очищення, згладжування, протравлення.
 20. Стіни, підлоги та інші поверхні – просте фарбування.
 21. Стіни, полиці, меблі всередині та зовні, стелі і покрівлі локомотивів та суцільнометалевих вагонів, вагонів з машинним охолодженням та ізометричних вагонів з металевим кузовом – шліфування, нанесення виявного шару щіткою, розпилювачем або валиком.
 22. Стовпи, щитки – пофарбування під простий рисунок різних порід дерева.
 23. Судна залізобетонні – фарбування.
 24. Тролейбуси і вагони метро – шліфування по суцільній шпаклівці, нанесення другого і третього шарів емалі щіткою і фарборозпилювачем.
 25. Труби вентиляційні – фарбування.
 26. Труби і металева арматура локомотивів та вагонів – фарбування.
 27. Футляри електроапаратури – лакування і полірування.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Фарбує поверхні сухими порошками, різними фарбами та лаками у кілька тонів, здійснює шліфування, лакування, полірування, шпаклювання, ґрунтування і прооліфлення їх механізованим інструментом. Торцює і флейцює фарбовані поверхні. Протягує фільонки з підтушовуванням. Наносить малюнки на поверхні за трафаретами в чотири і більше тонів, Виконує пофарбування поверхонь під складний рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю. Самостійно готує складні колери. Реставрує пофарбовані поверхні, лінкруст, лінолеум та інші матеріали. Здійснює лакофарбові покриття на склі та керамічній емалі. Виготовляє складні трафарети і гребінки для оздоблення фарбованих поверхонь. Фарбує після ґрунтування поверхні методом холодного безповітряного розпилення. Фарбує деталі, вироби, прилади в тропічному виконанні. Виконує міжопераційний захист фосфотованими ґрунтовками листового матеріалу та профільного прокату для суднових цистерн питної, дистильованої та поживної води, медичного і технічного жиру. Здійснює механізоване очищення корпусів суден від корозії, окалини, обростання і старого лакофарбового покриття дробоструминними апаратами із здаванням робіт за зразками та еталонами і водою під високим тиском. Визначає якість застосовуваних лакофарбових матеріалів. Лагодить механізми, які застосовуються під час виконання малярних робіт.

Повинен знати: будову та способи налагодження механізмів і пристроїв, які застосовуються під час виконання малярних робіт; способи виконання малярних робіт з високоякісним оздобленням; процес пофарбування поверхонь під складний рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю; особливості механізованого очищення поверхонь і корпусів суден від обростання і старого лакофарбового покриття; технічні умови та вимоги до лакування і фарбування; способи реставрації пофарбованих поверхонь, лінкрусту, лінолеуму та інших матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 3 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

 1. Автомобілі легкові та автобуси – остаточне фарбування, оздоблення і полірування.
 2. Електроприлади, електромашини крупногабаритні – фарбування і полірування.
 3. Катери – фарбування.
 4. Поверхні полотняні салонів літака – покриття багатошарове лаками і фарбами.
 5. Стеля – поліпшене оздоблення, фарбування.
 6. Стіни; підлоги та інші поверхні – високоякісне оздоблення, фарбування.
 7. Стіни, полиці, меблі зовні та всередині, стелі і покрівлі локомотивів, суцільнометалевих вагонів, вагонів з машинним охолодженням та ізотермічних вагонів з металевим кузовом і каюти суден – фарбування та покриття лаком щіткою, розпилювачем або валиком.
 8. Судна, фюзеляжі, крила літаків і стіни вагонів – нанесення розпізнавальних написів та маркувань.
 9. Тролейбуси і вагони метро – остаточне фарбування та оздоблення.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Фарбує поверхні різними фарбами з лакуванням, поліруванням, орнаментальним, художнім багатокольоровим і декоративним оздобленням. Виконує пофарбування поверхонь під цінні породи дерева. Фарбує після ґрунтування методом холодного безповітряного розпилювання. Здійснює ґрунтування, антикорозійне покриття, покриття необростаючими та протиобростаючими фарбами, анодний і катодний захист суден, які зазнають дії морської води, мінеральних кислот і лугів. Реставрує художні написи.

Повинен знати: способи виконання малярних робіт із художнім та орнаментальним оздобленням і методом холодного безповітряного розпилювання; процес пофарбування поверхонь під цінні породи дерева; рецептуру, фізико-хімічні властивості різноманітних фарбувальних матеріалів і сумішей для художнього фарбування та оздоблення; види складного малювання і шрифтів; властивості та сорти різних пігментів, розчинників, масел, лаків, силікатів, смол та інших застосовуваних у малярній справі матеріалів; методи випробування лаків та фарб на стійкість і в’язкість; технічні умови на остаточне оздоблення виробів, деталей і поверхонь; режими сушіння лакофарбового покриття; вимоги до готування поверхонь під антикорозійний, анодний і катодний захист, захисні схеми ґрунтування та фарбування підводної частини суден, що зазнають дії морської води, мінеральних кислот і лугів; способи реставрації художніх написів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 4 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

 1. Автомобілі легкові – остаточне фарбування, покривання лаками та емалевими фарбами.
 2. Герби, орнаменти, складні написи – художнє виконання за ескізами та малюнками.
 3. Надбудови пасажирських суден – фарбування.
 4. Панелі, щити, схеми – художнє оздоблення поверхонь.
 5. Стіни, стелі та інші поверхні – високоякісне фарбування, багатокольорове і декоративне оздоблення.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує рельєфне, фактурне та експериментальне фарбування та аерографічне оздоблення виробів та поверхонь під час упровадження нових фарбувальних речовин і синтетичних матеріалів. Реставрує художні розписи і малюнки. Виконує декоративне лакування, полірування поверхонь внутрішніх приміщень. Фарбує після ґрунтування поверхні методом гарячого безповітряного розпилювання на установках. Наносить необростаючі термопластичні фарби апаратами. Захищає необростаючі фарби консервуючими фарбами за спеціальною схемою. Малює за рисунками та ескізами від руки і після припорошення. Виконує орнаментальне і об’ємне малювання.

Повинен знати: способи виконання та вимоги до якості експериментального; рельєфного і фактурного фарбування та аерографічного оздоблення виробів і поверхонь; будову та способи налагодження установок для гарячого безповітряного розпилювання лакофарбових матеріалів і апаратів для нанесення термопластичних фарб; схеми захисту необростаючими фарбами; способи реставрації художнього малювання та рисунків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 5 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

 1. Експонати виставкових машин, апаратів і приладів – багатошарове і багатокольорове фарбування, лакування, шліфування та полірування.
 2. Конструкції суден – нанесення товстошарового покриття.
 3. Поверхні внутрішніх стін пасажирських суден, літаків, вагонів – малювання за рисунками та ескізами вручну.
 4. Салони, вестибюлі, каюти “Люкс” пасажирських суден, літаків, вагонів та прогулянкових яхт – художнє оздоблення, захисне покриття.
 5. Стіни, стелі та інші поверхні – рельєфне і фактурне фарбування, малювання за рисунками та ескізами.

73. МАРКУВАЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Маркує різні вантажі, вироби, деталі, напівфабрикати, готову продукцію, пакувальну тару шляхом клеймування, штемпелювання, пломбування, наклеювання етикеток, навішування бирок вручну або із застосуванням спеціальних маркувальних верстатів, пресів і автоматів. Наносить на поверхню виробів, тари або бирки маркувальні надписи фарбами певних кольорів від руки, за трафаретом, за допомогою пістолетів та інших розпилювальних пристроїв; закріплює маркувальні надписи шляхом сушіння або покривання лаком. Виготовляє трафарети для маркування продукції; металеві знаки. Штемпелює етикетки і бандеролі з занесенням до них адреси та інших надписів. Заготовляє квитки для відвідування видовищних установ ручним штампом. Готує фарби і клейкі речовини, підбирає клейма і визначає їх придатність. Перевіряє якість клеймування і виправляє брак. Промиває і чистить трафарети. Налагоджує і регулює маркувальні верстати і преси. Оформляє документи на марковану продукцію.

Повинен знати: державні стандарти і технічні умови на маркування продукції; шифр і умовні позначення, правила і способи маркування; шрифти для надписів; способи приготування фарб і клейких речовин; будову і принцип роботи устаткування і пристроїв, застосовуваних для маркування; номенклатуру, види, сорти, марки, вагу і розміри продукції, яка піддягає маркуванню; застосовувані клейма, їх розміри і форми; призначення розмічального інструменту; причини бракованого нанесення клейма і способи його усунення; порядок оформлення документів на марковану продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

74. МАСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Змащує частини машин, механізмів, двигунів, приводів агрегатів, автомашин, тракторів та іншого устаткування і машин в установлені строки. Здійснює заміну та заливання мастильних матеріалів у редуктори і коробки передач, у лубрикатори та інші автоматично діючі прилади для змащування під тиском. Заливає масло в маслянки. Збирає відпрацьоване масло для очищення. Очищає трансмісійні вали від пилу та бруду.

Повинен знати: розташування обслуговуваного устаткування на дільниці; тертьові частини, які піддягають змащуванню; види, сорти і призначення мастильних матеріалів; схему маслопроводів обслуговуваного устаткування і машин; правила, терміни і періодичність змащування та чищення машин та устаткування; прийоми встановлення драбин, сходів та інших пристосувань для підйому до рухомих частин устаткування; призначення найбільш розповсюджених простих інструментів та пристроїв, які застосовуються під час змащування, чищення та промивання.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Змащує тертьові частини механізмів устаткування, апаратів і приладів з прочищенням та промиванням їх в установлені строки. Спостерігає на обслуговуваній дільниці або в цеху за справним станом маслопровідних систем. Оглядає, заправляє та змащує вагонні букси та інші тертьові деталі рухомого складу. Змінює несправні маслянки та усуває дефекти в маслопроводах. Підбирає мастильні матеріали залежно від їх властивостей і призначення. Одержує, зберігає та веде облік мастильних і обтиральних матеріалів.

Повинен знати: схеми маслопроводів, змащуючих пристроїв і періодичність змащування різноманітного устаткування; склад і властивості мастильних матеріалів; види мастильних систем: кільцеву, набивну, під тиском; будову масляних насосів, фільтрів і правила їх регулювання; правила зберігання, обліку мастильних матеріалів; основні знання про регенерацію відпрацьованого масла.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мастильника 1 розряду – не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Змащує тертьові частини механізмів цінного, відповідального, унікального устаткування, апаратів і механізмів за допомогою різних складних пристроїв та приладів. Змащує важкодоступні місця устаткування під час його роботи. Визначає придатність масла за результатами лабораторного аналізу згідно з експлуатаційними вимогами. Підбирає мастильні матеріали залежно від їх властивостей та призначення. Заправляє густим та рідким мастильним матеріалом резервуари, автоматичні і ручні станції.

Повинен знати: види монтажних схем змащування; будову апаратури напівавтоматичного та автоматичного змащування; технічні умови на якість масел для відповідних типів устаткування; правила відбирання проб експлуатаційних масел; хімічні аналізи масел, що подаються лабораторією.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мастильника 2 розряду – не менше 1 року.

75. МАШИНІСТ АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧА

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує однотипними автомобілерозвантажувачами під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Пускає в роботу і зупиняє автомобілерозвантажувач. Стежить за розвантаженням автомашин. Контролює стан маслопроводу, насосів і нагнітальної лінії гідросистеми. Чистить фільтри. Проводить технічний огляд автомобілерозвантажувача.

Повинен знати: будову автомобілерозвантажувача; правила підготовки агрегату до роботи; правила заправляння гідросистеми маслом і змазування двигунів та підйомних механізмів; правила проведення технічного огляду автомобілерозвантажувачів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує різними типами автомобілерозвантажувачів під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Перевіряє правильність заземлення рам і двигуна підйомника. Перевіряє роботу вала і лопаток у пазах ротора. Виявляє несправності в роботі гідросистеми і усуває їх. Проводить поточний ремонт і бере участь у середньому і капітальному ремонтах агрегату.

Повинен знати: будову автомобілерозвантажувачів різних типів; правила підготовки агрегату до роботи і проведення поточного ремонту агрегату; способи виявлення та усунення несправностей у роботі автомобілерозвантажувачів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста автомобілерозвантажувача 3 розряду – не менше 1 року.

76. МАШИНІСТ ВАГОНОПЕРЕКИДАЧА

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує вагоноштовхачами і електролебідками під час подавання та установлення вагонів у вагоноперекидач та прибирає їх після розвантаження. Заклинює автозчепи. Стежить за насадженням затискних гаків. Подає сигнали машиністу про готовність вагона до перекидання. Чистить вагони від вантажу, який залишився. Закриває двері і люки за світлофорами під час в’їзду у вагоноперекидач. Чистить і змазує механізми. Бере участь у заміні канатів і проведенні ремонтних робіт.

Повинен знати: принцип дії вагоноштовхачів і електролебідок; місцеву сигналізацію; правила встановлення вагонів; види мастильних матеріалів; інструкцію із сигналізації на залізниці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує вагоноперекидачами під час розвантаження або перевантаження вагонеток. Пускає в роботу і зупиняє вагоноперекидач. Стежить за станом вагонеток, гальм і кріплень тросів. Приймає І подає сигнали, пов’язані з роботою вагоноперекидача,. Змазує, чистить і прибирає вагоноперекидач. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову вагоноперекидача; правила підготовки вагоноперекидача до роботи; місцеву сигналізацію; види і властивості застосовуваних мастильних матеріалів; способи виявлення та усунення несправностей у роботі вагоноперекидача.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоноперекидача 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує вагоноперекидачами всіх систем під час розвантаження вагонів. Перевіряє стан вагонів, кріплення тросів, гальм. Приймає і подає сигнали, пов’язані з роботою вагоноперекидача. Заміняє канати і механізми затискача. Обслуговує і змазує механізми. Проводить поточний ремонт агрегату. Керує одночасно з пульта розвантаження вагонів: вагоноперекидачем, вагоноштовхачем і установленням вагонів, або вагоноперекидачем і вагоноштовхачем, або вагоноперекидачем і установленням вагонів під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

Повинен знати: електричні схеми обслуговуваного устаткування і механізмів; інструкцію із сигналізації на залізницях; види і властивості застосовуваних мастильних матеріалів; технічні характеристики обслуговуваних механізмів; способи керування і принцип робота: автоматики та блокування; правила руху і сигналізації на залізничному транспорті; правила проведення поточного ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоноперекидача 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує одночасно з пульта розвантаження вагонів: вагоноперекидачем, вагоноштовхачем і установленням вагонів:, або вагоноперекидачем і вагоноштовхачем, або вагоноперекидачем і установленням вагонів. Перевіряє стан вагонів, гальм і кріплень тросів. Веде заданий режим роботи механізмів за показаннями сигнальних пристроїв. Обслуговує і змазує механізми. Бере участь у середньому і капітальному ремонтах устаткування. Керує роботами з розчеплення, зчеплення, гальмування і кріплення вагонів. Веде облік тривалості роботи і кількості вивантажених вагонів.

Повинен знати: кінематичні схеми обслуговуваного устаткування, механізмів і пускової апаратури; основи електротехніки; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і сигналізацією пульта керування; види і правила обліку витрат мастильних матеріалів; правила обліку роботи агрегатів; особливості участі в середньому і капітальному ремонтах устаткування відповідно до технологічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоноперекидача 4 розраду – не менше 1 року.

77. МАШИНІСТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ТА АСПІРАЦІЙНОЇ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує вентиляційні та аспіраційні установки, фільтри, циклони і димососи з потужністю електродвигунів до 100 кВт. Пускає, змащує, виконує профілактичний огляд устаткування. Періодично чистить аспіраційні труби і циклони. Транспортує установки на нове місце. Стежить за циркуляцією води, що охолоджує підшипники, герметизацією місць, які виділяють пил, та асіпіраційними установками, за роботою контрольно-вимірювальних приладів і пускових пристроїв. Бере участь у ремонті обслуговуваного устаткування. Чистить, змазує і підналагоджує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: приклади роботи димососів, вентиляційних і аспіраційних установок та допоміжного устаткування; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів і пускових пристроїв; місця змащування і застосовувані мастильні матеріали.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує вентиляційні та аспіраційні установки, фільтри, циклони і димососи з потужністю електродвигунів понад 100 кВт та допоміжне устаткування. Регулює частоту обертання димососів і роботу вентиляційних та аспіраційних установок за допомогою шиберів у трубах фільтрів. Налагоджує обслуговуване устаткування. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Транспортує установки на нове місце з розбиранням їх і складанням.

Повинен знати: будову вентиляційних, аспіраційних установок, димососів і допоміжного устаткування; схему розташування повітропровідної мережі; режим роботи установки; будову контрольно-вимірювальних приладів і пускових пристроїв: правила регулювання частоти обертання димососів; правила настроювання і регулювання аспіраційної мережі; можливі несправності в роботі установок і двигунів, заходи щодо їх запобігання і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вентиляційної та аспіраційної установок 2 розряду – не менше 1 року.

78. МАШИНІСТ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЇ СТАНЦІЇ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує газогенераторну станцію малої продуктивності з установками типу “Сіменс”, “Дахрост” тощо, які працюють на твердому паливі. Перевіряє перед пуском, пускає обслуговуване устаткування і регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Змащує рухомі частини механізмів. Стежить за роботою устаткування та усуває дрібні несправності. Працює як помічник машиніста під час обслуговування газогенераторних установок високої продуктивності. Бере участь у ремонті обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: принцип роботи компресорів, насосів, вентиляторів, двигунів та інших обслуговуваних механізмів газогенераторних станцій; відомості про технологічний процес одержання енергетичного газу під час газифікації твердого палива; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів, схему газових, пароводяних і повітряних комунікацій, властивості газів, що виробляються і умови їх зберігання; мастильну систему устаткування і номенклатуру мастильних матеріалів; причини нагрівання підшипників і способи усунення перегріву; правила надання першої допомоги в разі вчадіння або отруєння газом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує газогенераторну станцію великої продуктивності з установками типу “Коллер”, “Гут-Ретгер”, ПД-7, “Гіпромез” тощо, які працюють на твердому паливі. Перевіряє, пускає і зупиняє обслуговуване устаткування та регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає несправності в роботі устаткування та усуває їх. Стежить за системами охолодження рухомих механізмів та мастильною. Виконує поточний ремонт устаткування станції і бере участь у середньому і капітальному ремонтах. Веде контрольні та облікові записи про роботу устаткування газогенераторних установок.

Повинен знати: будову компресорів, насосів, вентиляторів, двигунів та інших обслуговуваних механізмів газогенераторних станцій; основи технологічного процесу газифікації твердого палива; схему комунікацій газогенераторної станції; будову контрольно-вимірювальних приладів; властивості газів, що виробляються і умови їх транспортування і зберігання; способи визначення та усунення несправностей у роботі устаткування газогенераторних станцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газогенераторної станції – 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує газогенераторну станцію, обладнану потужними установками типу ГІАП тощо, які працюють на твердому паливі, а також високопродуктивні газогенераторні станції, що мають газгольдерне господарство та установки тонкої очистки газу. Пускає і зупиняє всі механізми машинного відділення газогенераторних станцій, приводних пристроїв, систем передач компресорів, насосів, вентиляторів. Стежить за роботою парових, водяних, повітряних і газових трубопроводів, очищувальної апаратури, скруберів і контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує нормальну роботу газгольдерів, конденсатовідвідників, інжекторів і регуляторів тиску газу. Стежить за опалювальною системою газольдерів і рівнем масла на затворі шайби. Визначає за шумом, стуком і нагріванням несправності в роботі обслуговуваного устаткування і усуває їх. Виконує поточний ремонт і бере участь у середньому і капітальному ремонтах устаткування станції. Веде контрольні та облікові записи про роботу устаткування газогенераторних і газоочисних установок.

Повинен знати: будову складних газогенераторних установок, газоочисної та іншої апаратури; технологічний процес газифікації різних видів палива та очистки газів; способи одержання енергетичного газу і його зберігання; правила органів державного нагляду щодо експлуатації посудин, які працюють під тиском; способи визначення і усунення несправностей у роботі устаткування газогенераторних станцій і установок очистки газу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газогенераторної станції 3 розряду – не менше 1 року.

79. МАШИНІСТ ГАЗОДУВНИХ МАШИН

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує машини різноманітних типів для стискання і переміщення технологічних газів і повітря: турбогазодувки, повітрогазодувки тощо з подаванням до 3000 м 3/год. Стежить і регулює їх роботу. Пускає і зупиняє машини. Контролює тиск і температуру газу, змащування тертьових частин, охолодження масла. Контролює справність комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів. Виконує огляд і поточний ремонт устаткування, визначає і усуває несправності в машинах, комунікаціях, арматурі і контрольно-вимірювальних приладах під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування. Веде облік витрат електроенергії і мастильних матеріалів. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: будову обслуговуваних машин і двигунів; основи електротехніки в межах виконуваної роботи; схеми комунікацій; основні властивості мастильних матеріалів; правила змащування; причини виникнення несправностей у роботі устаткування і заходи щодо їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

– у разі обслуговування газо- і повітродувних машин з подаванням більше 3000 до 15000 м 3/год.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна. загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газодувних машин 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

– у разі обслуговування газо- і повітродувних машин з подаванням понад 15000 до 75000 м 3/год.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газодувних машин 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

– у разі обслуговування газо- і повітродувних машин з подаванням понад 75000 м 3/год.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газодувних машин 4 розряду – не менше 1 року.

Примітки:

 1. Помічник машиніста газодувних машин тарифікується на два розряди нижче машиніста, під керівництвом якого він працює, але не нижче 2 розряду.
 2. У разі одночасного виконання функцій з обслуговування електрофільтрів, трубчастих і зрошувальних холодильників машиністи тарифікуються на один розряд вище за умови такої ж подачі газодувної машини.

80. МАШИНІСТ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю до 73,5 кВт (до 100 к. с.). Обслуговує установки (станції), обладнані декількома двигунами внутрішнього згоряння всіх систем сумарною потужністю понад 73,5 до 735 кВт (понад 100 до 1000 к. с.) як помічник машиніста. Пускає, зупиняє, регулює роботу двигунів. Заправляє двигуни, змащує вузли і допоміжні механізми.

Повинен знати: принцип роботи двигунів; правила пуску, зупинки та обслуговування двигунів; схему змазування, живлення й охолодження двигунів; призначення і правила користування простими і середньої складності контрольно-вимірювальними приладами; сорти горючих і мастильних матеріалів; розміщення трубопроводів і арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю понад 73,5 до 147 кВт (понад 100 до 200 к. с.). Обслуговує установки (станції), обладнані декількома двигунами внутрішнього згоряння всіх систем сумарною потужністю від 735 до 2205 кВт (від 1000 до 3000 к. с.) як помічника машиніста. Регулює роботу двигунів відповідно до технології обслуговуваного виробничого об’єкта або дільниці. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: будову обслуговуваних двигунів; правила обслуговування двигунів, генераторів, паливних насосів і допоміжних механізмів; основні знання з теплотехніки та електротехніки; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; правила обліку роботи двигунів і витрат горючих та мастильних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві,

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю понад 147 до 551,2 кВт (понад 200 до 750 к. с.) або установок (станцій), обладнаних декількома двигунами сумарною потужністю понад 147 до 735 кВт (понад 200 до 1000 к. с.). Обслуговує декілька двигунів внутрішнього згоряння всіх систем сумарною потужністю понад 2205 кВт (понад 3000 к. с.) як помічник машиніста. Контролює роботу і справність агрегатів, генераторів, паливних насосів і допоміжних механізмів. Виконує поточний ремонт і бере участь у середньому та капітальному ремонтах двигунів. Розкриває, оглядає, складає і розбирає двигуни під час ревізії.

Повинен знати: будову двигунів різних типів; будову складних контрольно-вимірювальних приладів; способи контролю роботи і справності агрегатів, генераторів, паливних насосів і допоміжних механізмів; правила розбирання, огляду, складання, ревізії і ремонту двигунів і допоміжних механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 3 розряду – не менше 1 року

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю понад 551,2 кВт (понад 750 к. с.) або установок станцій, обладнаних декількома двигунами сумарною потужністю від 735 до 2205 кВт (понад 1000 до 3000 к. с.). Виявляє та усуває несправності в роботі двигунів і окремих його вузлів.

Повинен знати: конструкцію, електричні і кінематичні схеми обслуговуваних двигунів та допоміжних механізмів; правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів; методи виявлення несправностей у роботі двигунів і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує установки або станції, обладнані групою двигунів внутрішнього згоряння різних систем сумарною потужністю понад 2205 кВт (понад 3000 к. с.). Бере участь у монтажі, демонтажі і випробуванні двигунів.

Повинен знати: конструкцію, електричні і кінематичні схеми двигунів різних типів; правила монтажу, демонтажу і випробування двигунів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 5 розряду – не менше 1 року.

81. МАШИНІСТ ЕКСГАУСТЕРА

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує ексгаустери та допоміжне устаткування: живильні механізми, шиберні пристрої, блокування, ланцюги вторинної комунікації і приводи, масляні насоси, вісцинові фільтри тощо під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Бере участь у ремонті устаткування.

Повинен знати: будову устаткування, механізмів і пускової апаратури, що обслуговується; періодичність та порядок змащування механізмів; правила установленої світлової та звукової сигналізації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує ексгаустери та допоміжне устаткування: живильні механізми, шиберні пристрої, блокування, ланцюги вторинної комунікації і приводи, масляні насоси, весцинові фільтри тощо. Розігріває ексгаустери і центрує їх після ремонту. Виконує регулювання насосів для відсмоктування газів і підтримує розрідження для створення тяги в печах, для переміщення легковагих матеріалів: волосся, шерсті, деревної стружки тощо. Веде записи показань контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: кінематику та електричні схеми устаткування, механізмів і пускової апаратури, що обслуговується; будову високовольтних двигунів змінного струму; сорти мастильних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста ексгаустера 3 розряду – не менше 1 року.

82. МАШИНІСТ ІЗ ПРАННЯ ТА РЕМОНТУ СПЕЦОДЯГУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює прання спецодягу та інших предметів виробничого призначення, рушників, штор, білизни тощо вручну і на машинах. Готує розчини для прання, крохмалення, підсинення. Сушить у сушильних барабанах (камерах) або в природних умовах, прасує на пресах, каландерах або вручну. Виконує дрібний ремонт спецодягу і білизни вручну та на швейній машині, нашиває мітки. Укорочує рукава, штани, комбінезони спецодягу. Приймає, сортує і видає спецодяг та інші предмети. Оформляє встановлену документацію.

Повинен знати: технологію оброблення спецодягу із різних матеріалів; будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування; види, властивості застосовуваних мийних і вибілювальних засобів, способи їх застосування та приготування; правила ведення встановленої документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

83. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см 2); з подачею до 5 м 3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів, здійснює пуск, регулювання та зупинку компресорів. Спостерігає за роботою компресорів і допоміжного устаткування. Виконує змащування та охолодження тертьових частин механізмів компресорів. Запобігає та усуває несправності в роботі компресорів і контролює роботу його запобіжних пристроїв. Обслуговує приводні двигуни. Заправляє і відкачує масло у видаткові та аварійні баки. Бере участь у ремонті устаткування компресорної станції.

Повинен знати: принцип дії поршневих компресорів, парових машин і електродвигунів; способи запобігання та усунення неполадок у роботі компресорів і двигунів; призначення і способи застосування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики керування; схеми трубопроводів компресорної станції; робочий тиск за ступенями і відповідну температуру повітря; допустиму температуру нагрівання вузлів обслуговуваних агрегатів, заходи щодо запобігання і ліквідації перегріву; сорти і марки масел, що застосовуються для змащування механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (10 кгс/см 2) з подачею понад 5 до 100 м 3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см 2), з подаванням до 5 м 3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см 2), з подаванням до 5 м 3/хв. кожен. Здійснює пуск і регулювання режимів роботи компресорів та двигунів. Підтримує потрібні параметри роботи компресорів і перемикає окремі агрегати. Виявляє несправності та запобігає їх. появі в роботі компресорної станції. Веде звітно-технічну документацію про роботу обслуговуваних компресорів, машин та механізмів. Бере участь у ремонті агрегатів компресорної станції.

Повинен знати: будову поршневих компресорів, турбокомпресорів, двигунів внутрішнього згоряння, парових машин та електродвигунів, їх технічні характеристики і правила обслуговування; схему трубопроводів; будову простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних апаратів і арматури; звітно-технічну документацію компресорної станції; основи термодинаміки і електротехніки; властивості газів, що виникають під час роботи компресорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 2 розряду – не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см 2), з подачею понад 100 до 500 м 3/хв. або тиском понад 5 до 100 м 3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (10 кгс/см 2), з подачею понад 5 до 100 м 3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см 2), з подачею до 5 м 3/хв. кожен. Установлює і підтримує найпродуктивніший режим роботи компресорів. Спостерігає за справністю двигунів, компресорів; приладів, допоміжних механізмів та іншого устаткування. Бере участь в огляді та ремонті устаткування компресорних установок у межах кваліфікації слюсаря 3 розряду.

Повинен знати: конструктивні особливості, будову різних типів компресорів, турбокомпресорів, двигунів внутрішнього згоряння, парових машин, парових турбін та електродвигунів, допоміжних механізмів, складних контрольно-вимірювальних приладів, апаратів та арматури; схеми розташування паропроводів, циркуляційних конденсаційних трубопроводів, арматури і резервуарів компресорної станції; схеми розташування автоматичних пристроїв для регулювання роботи і блокування устаткування; основні технічні характеристики обслуговуваних компресорів; норми витрат електроенергії та експлуатаційних матеріалів для вироблення стиснутого повітря або газів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см 2), з подачею понад 500 до 1000 м 3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см 2), з подачею понад 100 до 250 м 3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см 2), з подачею понад 100 до 250м 3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см 2), з подачею понад 5 до 100 м 3/хв. кожен. Обслуговує автоматизовані компресорні станції продуктивністю до 100 м 3/хв. Перемикає і виводить у резерв та на ремонт устаткування компресорної станції. Регулює технологічний процес вироблення продукції станції. Складає дефектні відомості на ремонт устаткування компресорної станції. Здійснює ремонт устаткування компресорної станції в межах кваліфікації слюсаря 4 розряду. Ремонтує компресори і двигуни внутрішнього згоряння в польових умовах.

Повинен знати: кінематичні схеми обслуговуваних компресорів, турбокомпресори, парові машини, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння; будову компресорів високого тиску; експлуатаційні характеристики компресорних і турбокомпресорних установок, парових та електричних двигунів до них і допоміжного устаткування; схеми технологічних процесів виробництва продукту станції; коефіцієнт корисної дії роботи компресорів застосовуваних систем і конструкцій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см 2), з подачею понад 1000 м 3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см 2), з подачею понад 250 м 3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (10 кгс/см 2), з подачею понад 250 м 3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см 2), з подачею понад 100 м 3/хв. кожен. Обслуговує автоматизовані компресорні станції з подаванням понад 100 м 3/хв. Спостерігає за роботою всього устаткування компресорної станції. Регулює технологічний процес вироблення продуктів станції. Складає дефектні відомості на ремонт устаткування компресорної станції. Здійснює ремонт устаткування компресорної станції в межах кваліфікації слюсаря 5 розряду.

Повинен знати: кінематичні схеми і конструкцію турбокомпресорів різних систем та типів силового устаткування; електродвигунів, парових машин, двигунів внутрішнього згоряння; експлуатаційні характеристики компресорів і силових установок до них.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 5 розряду – не менше 1 року.

Примітки:

 1. Помічник машиніста компресорної або турбокомпресорної станції тарифікується на два розряди нижче розряду машиніста, під керівництвом якого він працює, але не нижче 2 розряду.

2. Машиністи пересувних компресорних установок тарифікуються за Випуском 64 ДКХП “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”.

ч. 1   ч. 2   ч. 3   ч. 4   ч. 5   ч. 6   ч. 7   ч. 8   ч. 9