Посадова інструкція інструктора з праці

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ІНСТРУКТОРА З ПРАЦІ
ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________
(керівник  установи, організації, інша посадова особа,

______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

(підпис)                  (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

 

  1. Загальні положення

1.1. Призначення на посаду інструктора з праці та звільнення з неї здійснюється наказом завідувача відділу освіти __________________________ за поданням керівника освітнього закладу з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.2. Інструктор із праці безпосередньо підпорядковується ______________.

1.3. У процесі своєї діяльності інструктор із праці керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства освіти та науки України, органів управління освітою, іншими нормативними документами, а також локальними правовими актами освітнього закладу та цією посадовою інструкцією.

1.4. На період тимчасової відсутності інструктор із праці може бути замінений іншим інструктором.

1.5. Інструктор із праці отримує від адміністрації освітнього закладу матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.

1.6. Інструктор із праці систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією та педагогічними працівниками освітнього закладу.

1.7. ____________________________________________________________.

 

  1. Завдання та обов’язки

Інструктор із праці:

2.1. Здійснює трудову підготовку учнів, вихованців в інтернатних навчально-виховних закладах, що спрямовується на формування практичних умінь і навичок, розвиток творчості дітей, їх здатності примножувати матеріальні цінності.

2.2. Забезпечує створення необхідних умов для розвиваючої особистість продуктивної праці, організовує трудову діяльність дітей у позанавчальний час, несе персональну відповідальність за охорону їх праці.

2.3. Своєчасно готує засоби та об’єкти праці (інструменти, заготовки, матеріали, технологічну документацію), визначає індивідуальні завдання, надає необхідну диференційовану допомогу дітям.

2.4. Виховує в них працелюбство, повагу та інтерес до різних видів трудової діяльності, морально-вольової якості, дисциплінованість, акуратність у роботі.

2.5. Сприяє підготовці дітей до самостійного трудового життя, до праці в нових соціально-економічних умовах, професійному самовизначенню.

2.6. Прищеплює учням, вихованцям прагнення збагачувати трудові традиції українського народу.

2.7. Організовує й проводить обслуговування, ремонт обладнання, техніки.

2.8. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.9. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

2.10. ___________________________________________________________.

 

  1. Права

Інструктор з праці має право:

3.1. За погодженням з адміністрацією закладу вибирати та використовувати методики навчання та виховання, учбові посібники та матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

3.2. Давати учням обов’язкові до виконання розпорядження, що стосуються організації занять та дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому статутом та правилами, що діють у закладі.

3.3. Брати участь в управлінні освітнім закладом у порядку, визначеному статутом закладу.

3.4. Захищати свою професійну честь та гідність всіма засобами в межах чинного законодавства.

3.5. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

3.6. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву освітнього закладу про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.7. Вимагати від керівництва освітнього закладу сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.9. Проходити у встановленому порядку атестацію на отримання чергової кваліфікаційної категорії.

3.10. ___________________________________________________________.

 

  1. Відповідальність

Інструктор з праці несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За реалізацію освітніх програм у відповідності з учбовим планом та графіком учбового процесу – згідно статуту та інших внутрішніх нормативних документів освітнього закладу, а також чинного законодавства про працю.

4.5. За життя та здоров’я учнів під час учбового процесу – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.6. За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку – в межах, визначених чинним адміністративним законодавством.

4.7. За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.8. ____________________________________________________________.

 

  1. Інструктор з праці повинен знати:

5.1. Знання в обсязі відповідної вищої освіти.

5.2. Предмет та методики трудової підготовки.

5.3. Дисципліни психолого-педагогічного циклу.

5.4. Цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки.

5.5. Форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення.

5.6. Індивідуальні характеристики учнів.

5.7. Соціальні, культурні, інші умови навчання.

5.8. Основні напрями і перспективи розвитку освіти, педагогічної науки, теорії й практики в галузі техніки, технології, виробництва.

5.9. Закон України “Про освіту”, законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання.

5.10. Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

5.11. ___________________________________________________________.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Інструктор з праці вищої категорії має відповідну вищу освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, творчість, досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічного процесу, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років.

6.2. Інструктор з праці I категорії має відповідну вищу освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу, досяг значних результатів, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років.

6.3. Інструктор з праці II категорії має вищу освіту, достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи організації педагогічного процесу, досяг вагомих результатів у педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років.

6.4. Інструктор з праці має вищу освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчання та виховання, задовольняє загальним етичним, моральним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.5. ____________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали))
“___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.