Посадова інструкція інженера-програміста

_________________________________

(назва установи, організації)

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ІНЖЕНЕРА-ПРОГРАМІСТА

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________ ____________________

(підпис)            (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

І. Загальні положення

 1. Інженер-програміст належить до професійної групи “Професіонали”.
 2. Призначення на посаду інженера-програміста та звільнення з неї здійснюється наказом начальника обчислювального (інформаційно-обчислювального центру) з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Інженер-програміст підпорядковується безпосередньо _______________.
 4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов’язки

Інженер-програміст:

 1. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів (постановок економічних та інших задач) розроблює програми, які реалізують розв’язання задачі.
 2. Розроблює технологію розв’язання задачі на усіх етапах.
 3. Здійснює вибір мови програмування і перекладання на неї алгоритмів задач.
 4. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її контролю.
 5. Визначає обсяги і зміст даних тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.
 6. Виконує роботи під час підготовки програм до налагодження і проводить їх налагодження.
 7. Розроблює інструкції на роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.
 8. Визначає можливість використання готових програмних засобів.
 9. Здійснює супроводження упроваджених програм і програмних засобів.
 10. Розроблює і впроваджує методи і засоби автоматизації програмування, типові і стандартні програмні засоби.
 11. Бере участь у проектних роботах.
 12. На основі логічного аналізу проводить камеральну перевірку програм.
 13. Визначає сукупність даних, що забезпечують урахування максимального числа умов, які включені до програми, виконує роботи з її підготовки до налагодження.
 14. Проводить налагодження розроблених програм, коригує їх у процесі доопрацювання.
 15. Розроблює інструкції щодо роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.
 16. Визначає можливість використання готових програм, розроблених іншими підприємствами (установами).
 1. Розроблює і впроваджує методи автоматизації програмування, типові і стандартні програми, програмуючі програми, транслятори, вхідні алгоритмічні мови.
 2. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.
 3. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, у розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, в проектних роботах, що стосуються розширення сфери застосування обчислювальної техніки.
 4. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
 5. _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

III. Права

Інженер-програміст має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівництва підприємства у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
 7. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.
 1. Відповідальність

Інженер-програміст несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.
 1. Інженер-програміст повинен знати:
 2. Керівні і нормативні матеріали, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації.
 3. Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.
 4. Технологію механізованого оброблення інформації.
 5. Види технічних носіїв інформації.
 6. Методи класифікації і кодування інформації.
 7. Формалізовані мови програмування.
 8. Чинні стандарти, системи числення, шифрів і кодів.
 9. Методи програмування.
 10. Порядок оформлення технічної документації.
 11. Передовий вітчизняний і світовий досвід програмування і використання обчислювальної техніки.
 12. Основи економіки, організації праці і виробництва.
 13. Правила та норми охорони праці.
 14. _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________.
 1. Кваліфікаційні вимоги

– Провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста І категорії не менше 2 років.

– Інженер-програміст І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста ІІ категорії: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

– Інженер-програміст II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера-програміста III категорії не менше 2 років.

– Інженер-програміст III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста: для спеціаліста – не менше 1 року, бакалавра – не менше 2 років.

– Інженер-програміст: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

– _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. За відсутності інженера-програміста його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 2. Для виконання обов’язків та реалізації прав інженер-програміст взаємодіє:

2.1. З _____________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.2. З _____________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
________ _____________________(підпис)          (прізвище, ініціали) 

“___” ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

________ _____________________(підпис)        (прізвище, ініціали) 

“___” ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:________ _____________________

(підпис)        (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.