Посадова інструкція юрисконсульта

КБВ (кінцевий бенефіціарний власник). Які відомості та в які строки подавати, починаючи з 2020 року.

________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)________________________________________ 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_________________________________________
(керівник установи, організації, інша посадова особа,
_________________________________________
уповноважена затверджувати
_________________________________________
посадову інструкцію)

________ ____________________
 (підпис)           (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

  1. 1. Загальні положення

1.1. Юрисконсульт належить до професійної групи “Професіонали”.

1.2. Призначення на посаду юрисконсульта та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ____________________________________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _________________________________.

1.4. За відсутності юрисконсульта його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.5. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

  1. Завдання та обов’язки

Юрисконсульт:

2.1. Розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру.

2.2. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей у разі відхилення претензій.

2.3. Готує за участю інших підрозділів підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші правопорушення для подання їх до арбітражних, слідчих і судових органів, здійснює облік і зберігання судових і арбітражних справ, які перебувають у виконанні або закінчені судочинством.

2.4. Бере участь розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності, боротьби з розтратами й розкраданнями.

2.5. Аналізує і узагальнює результати розгляду претензій судових і арбітражних справ, а також вивчає практику укладання і виконання договорів із метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2.6. Відповідно до заданого порядку оформляє матеріали щодо притягнення працівників до дисциплінарної й матеріальної відповідальності.

2.7. Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.

2.8. Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії.

2.9. Готує разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані на підприємстві.

2.10. Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів, застосовуючи технічні засоби, а також облік чинного законодавства, інших нормативних актів, робить позначки про їх скасування, зміни та доповнення.

2.11. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності підприємства, проектів нормативних актів, які надходять на відгук, а також у розробленні пропозицій для удосконалення діяльності підприємства.

2.12. Провадить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

2.13. Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру.

2.14. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Посадова інструкція головного інженера

2.15. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

  1. Права

Юрисконсульт має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників) та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

3.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.7. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Посадова інструкція секретаря-раферента

  1. Відповідальність

Юрисконсульт несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених діючим законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

  1. Юрисконсульт повинен знати:

5.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності підприємства.

5.2. Чинне законодавство.

5.3. Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право.

5.4. Технічні засоби механізації й автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів.

5.5. Порядок ведення обліку й складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві.

5.6. Порядок укладання й оформлення господарських договорів.

5.7. Основи економіки, організації праці, виробництва й управління.

5.8. Правила та норми охорони праці.

5.9. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Посадова інструкція економіста

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Провідний юрисконсульт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією юрисконсульта І категорії не менше 2 років.

6.2. Юрисконсульт I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією юрисконсульта II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

6.3. Юрисконсульт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією юрисконсульта не менше 2 років.

6.4. Юрисконсульт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.