Посадова інструкція начальника цеху

 

_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________ 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

 інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)              (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

 

 1. I. Загальні положення
 2. Начальник цеху належить до професійної групи “Керівники”.
 3. Призначення на посаду начальника цеху та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 4. Начальник цеху безпосередньо підпорядковується __________________
  ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.
 6. ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Начальник цеху:

 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.
 2. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних фондів.
 3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку, з підвищення якості виробів, економії усіх видів ресурсів, атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці, а також підвищення рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості продукції.
 4. Організує планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху, роботу з розвитку та укріплення господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення і розповсюдження передових прийомів та методів праці, вивчення і упровадження передового вітчизняного та світового досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва.
 5. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг з умов праці.
 6. Координує роботу майстрів і цехових служб.
 7. Здійснює підбір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання.
 8. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 9. Подає пропозиції про заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.
 10. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників у досягненні високих результатів роботи.
 11. Надає підтримку і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі.

 

 

 1. _____________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.
 2. _____________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.

 

III. Права

Начальник цеху має право:

 1. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 2. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 3. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 4. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, а також інших документів, пов’язаних з функціонуванням цеху.
 5. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів необхідну інформацію.
 6. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до його компетенції.
 7. ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.
 8. ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Начальник цеху несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _____________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.

 

 1. Начальник цеху повинен знати:
 2. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності цеху.
 3. Перспективи технічного розвитку цеху, підприємства.
 4. Технічні вимоги до продукції цеху (дільниці), технологію її виробництва.
 5. Устаткування цеху і правила його технічної експлуатації.
 6. Порядок і методи техніко-економічного та виробничого планування.
 7. Методи господарського розрахунку.
 8. Чинні положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва аналогічної продукції.
 9. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.
 10. Основи трудового законодавства.
 11. _____________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.

 

 

 

 1. _____________________________________________________________
  ______________________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

– Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

– _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. За відсутності начальника цеху його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
 2. Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник цеху взаємодіє:

2.1. З головним технологом з питань:

2.1.1. Отримання:

– вказівок про внесення змін в технологію виробництва;

– креслень, специфікацій;

– консультацій про застосування технологій виробництва;

– _______________________________________________________________.

2.1.2. Надання:

– звітів про дотримання технології виробництва;

– пропозицій про вдосконалення технології виробництва;

– _______________________________________________________________.

2.2. З головним конструктором з питань:

2.2.1. Отримання:

– креслень окремих деталей;

– допомоги в освоєнні випуску продукції;

– _______________________________________________________________.

2.2.2. Надання:

– зауважень по конструкції;

– _______________________________________________________________.

2.3. З головним механіком з питань:

2.3.1. Отримання:

– вказівок про внесення змін в технологію виробництва;

– експертної оцінки пропозицій;

– креслень, специфікацій;

– _______________________________________________________________.

2.3.2. Надання:

– звітів про дотримання технології виробництва;

– пропозицій про вдосконалення технології виробництва;

– _______________________________________________________________.

2.4. З _____________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2.5. З _____________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

2.6. З _____________________ з питань:

________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.