Посадова інструкція начальника відділу збуту

_______________________________

(назва установи, організації)

_______________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗБУТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(керівник установи, організації,

 інша посадова особа,

____________________________

уповноважена затверджувати

____________________________

посадову інструкцію)

 

________ ____________________

   (підпис)           (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення
 2. Начальник відділу збуту належить до професійної групи “Керівники”.
 3. Призначення на посаду начальника відділу збуту та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ____________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 4. Начальник відділу збуту безпосередньо підпорядковується ______________

_________________________________________________________________________.

 1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 

 1. II. Завдання та обов’язки

Начальник від ділу збуту:

 1. 1. Організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цінна продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції.
 2. Здійснює розроблення коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством.
 3. Організує дослідження споживчої властивості продукції та факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон’юнктури.
 4. Розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту і якості продукції, обгрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів.
 5. Визначає стратегію і тактику збуту продукції.
 6. Організує роботи з аналізу ефективності використання каналів збуту, найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції, послуг посередників.
 7. Бере участь в організації виставок, ярмарків, рекламуванні продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про виробника та його можливості.
 8. 8. Бере участь у внесенні відповідних коректив до діяльності підприємства в разі зміни зовнішнього середовища чи зіткнення з певними проблемами, в розробленні заходів захисту від конкурентів.
 9. Здійснює організацію збуту продукції підприємства згідно з плановими завданнями та укладеними договорами, вчасного її відвантаження споживачам у встановлених обсягах реалізації.
 10. Забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт щодо вивчення попиту на продукцію підприємства, одержання замовлень, узгодження умов і укладання договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів готової продукції, планування її постачання споживачам.
 11. 11. Вживає заходів щодо виконання плану реалізації продукції, своєчасного одержання нарядів, специфікацій та інших документів на постачання, а також реалізації продукції, яка не розподілена за планом і не знаходить збуту за нарядами.
 12. Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, договірних зобов’язань у встановлені строки, за обсягом реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за станом запасів готової продукції на складах.
 13. Організує приймання готової продукції від виробничих підрозділів на склади, раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам, визначення потреби в транспортних засобах, механізованих навантажуючих засобах, тарі та робочій силі для відвантаження готової продукції.
 14. Здійснює розробку і упровадження стандартів підприємства щодо організації зберігання, збуту та транспортування готової продукції, а також заходів удосконалення роботи зі збуту, скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних залишків готової продукції та прискорення операцій у збуті.
 15. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію.
 16. Бере участь у розгляданні претензій споживачів, які надходять на підприємство, у підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій споживачам за порушення ними умов договорів.
 17. Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), виконання плану реалізації.
 18. Бере участь в організації обслуговування реалізованої продукції.
 19. Координує діяльність складів готової продукції, керує працівниками відділу.
 20. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 1. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 1. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 

III. Права

Начальник відділу збуту має право:

 1. 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності відділу збуту.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення діяльності відділу.
 3. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 4. Вносити на розгляд керівника підприємства подання про призначення, переведення та звільнення працівників відділу, пропозиції про їх заохочення або про накладення на них стягнень.
 5. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 6. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 7. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 8. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Начальник відділу збуту несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 

 1. Начальник відділу збуту повинен знати:
 2. 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту і постачання готової продукції.
 3. Теорію і практику маркетингу, методи досліджень та аналіз у галузі маркетингу (виробнича, торгова, збутова, рекламна, цінова та інша діяльність підприємства).
 4. Методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту, порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін.
 5. Способи і методи рекламування продукції.
 6. Методи і порядок розроблення перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції.
 7. Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення.
 8. Прейскуранти оптових цін на продукцію, що випускається підприємством.
 9. Економіку виробництва.
 10. Методи і порядок розробки нормативів запасів готової продукції.
 11. Порядок визначення загального обсягу постачання, потреби у вантажних і транспортних засобах.
 12. 11. Методи вивчення попиту на продукцію підприємства.
 13. Умови постачання, зберігання та транспортування продукції, правила оформлення матеріалів для укладання договорів на постачання, документації зі збуту.
 14. 13. Порядок підготовки претензій до споживачів і відповідей на претензії, що надходять.
 15. Стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається підприємством.
 16. 15. Організацію складського господарства і збуту продукції.
 17. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.
 18. Вітчизняне та зарубіжне митне законодавство.
 19. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 20. Організацію обліку операцій із збуту і складання звітності про виконання плану реалізації.
 21. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
 22. 21. Трудове законодавство.
 23. Основи менеджменту.
 24. Правила та норми охорони праці.
 25. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 1. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 

 1. VI. Кваліфікаційні вимоги

– Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі збуту за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

– __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. 1. За відсутності начальника відділу збуту його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
 2. Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник відділу збуту взаємодіє:

2.1. З головним бухгалтером з питань:

2.1.1. Отримання:

– бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції;

– підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;

– _________________________________________________________________.

2.1.2. Надання:

– звітів про витрати на маркетингові дослідження;

– розрахунків витрат на післяпродажне обслуговування продукції;

– _________________________________________________________________.

2.2. З начальником відділу технічного контролю з питань:

2.2.1. Отримання:

– відомостей про дефекти виготовленої продукції;

– узагальнених результатів рекламаційної роботи;

– _________________________________________________________________.

2.2.2. Надання:

– відомостей по рекламаціях;

– інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійного терміну;

2.3. З ________________________________ з питань:

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

2.4. З ________________________________ з питань:

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

2.5. З ________________________________ з питань:

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.