Посадова інструкція менеджера

____________________________
(назва підприємства, установи, організації)____________________________

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

МЕНЕДЖЕРА

     ЗАТВЕРДЖУЮ

 

____________________________
(керівник установи, організації, інша посадова особа,
____________________________
уповноважена затверджувати
____________________________
посадову інструкцію)

________ ____________________
 (підпис)           (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

  1. Загальні положення

1.1. Менеджер належить до професійної групи “Керівники”.

1.2. Призначення на посаду менеджера та звільнення з неї здійснюється наказом директора автотранспортного підприємства за поданням ______________________________________________________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Менеджер безпосередньо підпорядковується ______________________________________________________________________.

1.4. За відсутності менеджера його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.5. Менеджер у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. ______________________________________________________________.

  1. Завдання та обов’язки

Менеджер:

2.1. Розробляє стратегічні цілі діяльності автотранспортного підприємства, забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень з метою його стабільного функціонування на короткострокову та довгострокову перспективу.

2.2. Здійснює контроль за розробкою і реалізацією бізнес-планів і угод, контрактів, що укладаються, оцінює ступінь можливого ризику.

2.3. Розробляє і надає керівнику підприємства пропозиції з організаційно-технічних, економічних, кадрових і соціально-психологічних питань з метою збільшення обсягу прибутку, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, ощадливого й ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

2.4. Встановлює раціональні господарські зв’язки з діловими партнерами, систему пошуку необхідної інформації для розширення зв’язків і обміну досвідом.

2.5. Здійснює аналіз попиту на автотранспортні послуги за допомогою вивчення й оцінки потреб замовників.

2.6. Залучає до вирішення задач консультантів і експертів з різних питань (правових, технічних, фінансових і ін.).

2.7. Організовує рекламну діяльність.

2.8. ______________________________________________________________.

  1. Права

Менеджер має право:

3.1. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

3.2. Вимагати від директора підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства:

– про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки;

– про заохочення за зразкове виконання трудових обов’язків підпорядкованих йому працівників.

3.5. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.6. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.7. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.8. ______________________________________________________________.

  1. Відповідальність

Менеджер несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ______________________________________________________________.

  1. Менеджер повинен знати:

5.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства.

5.2. У випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів – основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту.

5.3. Чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність.

5.4. Перспективи та світові тенденції розвитку галузі.

5.5. Основи організації процесу надання транспортних послуг.

5.6. Ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу.

5.7. Кон’юнктуру ринку транспортних послуг, порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу.

5.8. Теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки.

5.9. Порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику актово-претензійної роботи.

5.10. Теорію управлінських рішень та комунікацій.

5.11. Порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод.

5.12. Етику ділового спілкування.

5.13. Методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки.

5.14. Теорію і практику роботи з персоналом.

5.15. _____________________________________________________________.

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом “Менеджмент”.

6.1. ______________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.