Посадова інструкція менеджера з персоналу

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ
ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації, інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)             (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

 

  1. Загальні положення

1.1. Менеджер з персоналу належить до професійної групи “Керівники”.

1.2. Призначення на посаду менеджера з персоналу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Менеджер з персоналу підпорядковується безпосередньо ___________
______________________________________________________________________.

1.4. За відсутності менеджера з персоналу його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.5. Менеджер з персоналу у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. Менеджеру з персоналу підпорядковуються ______________________.

1.7. Розпорядження менеджера з персоналу є обов’язковими для виконання ______________________________________________________________________.

1.8. ____________________________________________________________.

 

  1. Завдання та обов’язки

Менеджер з персоналу:

2.1. Організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку автотранспортного підприємства та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу.

2.2. Забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

2.3. Безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, установи, організації, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології.

2.4. Вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами.

2.5. Організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку підприємства.

2.6. Розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах.

2.7. Інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом.

2.8. Очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників.

2.9. Організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад.

2.10. Забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок.

2.11. Організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами.

2.12. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів.

2.13. Контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.

2.14. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку.

2.15. Організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.16. Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

2.17. ___________________________________________________________.

 

  1. Права

Менеджер з персоналу має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

3.6. Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.

3.7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.10. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

3.11. ___________________________________________________________.

 

  1. Відповідальність

Менеджер з персоналу несе відповідальність:

 

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

  1. Менеджер з персоналу повинен знати:

5.1. Законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які регламентують діяльність підприємства з управління персоналом.

5.2. Цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства.

5.3. Трудове законодавство.

5.4. Основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу.

5.5. Кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг.

5.6. Методику планування і прогнозування потреби персоналу.

5.7. Методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих.

5.8. Сучасні концепції управління персоналом.

5.9. Систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів.

5.10. Основи технології виробництва та перспективи розвитку.

5.11. Структуру управління та кадровий склад.

5.12. Основи соціології та психології праці.

5.13. Етику ділового спілкування.

5.14. Передові технології кадрової роботи.

5.15. Стандарти та уніфіковані форми кадрової документації,

5.16. Методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки.

5.17. Правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

5.18. ___________________________________________________________.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж: роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом “Менеджмент”.

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.