Посадова інструкція завідуючого складом

_______________________________

(назва установи, організації)

_______________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА СКЛАДУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(керівник установи,організації,

 інша посадова особа,

____________________________

уповноважена затверджувати

____________________________

посадову інструкцію)

 

________ ____________________

    (підпис)            (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

 

 1. Загальні положення
 2. Завідувач складу належить до професійної групи “Керівники”.
 3. Призначення на посаду завідувача складу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням __________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 4. Завідувач складу безпосередньо підпорядковується __________________

______________________________________________________________________.

 1. ______________________________________________________________.
 2. ______________________________________________________________.

 

 1. Завдання та обов’язки

Завідувач складу:

 1. Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і відпуск товарно-матеріальних цінностей на складі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо.
 2. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, веде облік складських операцій.
 3. Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.
 4. Стежить за наявністю і справжністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.
 5. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.
 6. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.
 7. Керує працівниками складу.
 8. ______________________________________________________________.
 9. ______________________________________________________________.
 10. _____________________________________________________________.

 

Посадова інструкція директора

III. Права

Завідувач складу має право:

 1. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.
 2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 3. Вносити пропозиції керівництву підприємства:

 

– про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки;

– про заохочення за зразкове виконання трудових обов’язків підпорядкованих йому працівників.

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються складського господарства.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання діяльності складу.
 3. ______________________________________________________________.
 4. ______________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Завідувач складу несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. ______________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________.

 

Посадова інструкція менеджера з персоналу

 1. Завідувач складу повинен знати:
 2. Положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи з організації складського господарства.
 3. Стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності.
 4. Види, розмір, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норм їх витрат.
 5. Правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік.
 6. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
 7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Основи трудового законодавства.
 9. Правила пожежної безпеки.
 10. ______________________________________________________________.
 11. _____________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

– Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією комірника не менше 2 років.

– _______________________________________________________________.

 

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. За відсутності завідувача складу його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених на нього обов’язків.
 2. Для виконання обов’язків та реалізації прав завідувач складу взаємодіє:

2.1. З начальниками виробничих підрозділів з питань:

Посадова інструкція начальнику відділу кадрів

2.1.1. Отримання:

– заявок на сировину та матеріали;

– _______________________________________________________________.

2.1.2. Надання:

– відомостей про запаси сировини та матеріалів;

– _______________________________________________________________.

2.2. З головним бухгалтером з питань:

2.2.1. Отримання:

– відомостей про рух сировини та матеріалів;

– норм запасів сировини та матеріалів на складі;

– підсумків інвентаризації;

– _______________________________________________________________.

2.2.2. Надання:

– документації складського обліку;

– звітів про відпущені матеріали та сировину;

– актів про списання сировини та матеріалів;

– _______________________________________________________________.

2.3. З ______________________ з питань:

________________________________________________________________.

2.4. З ______________________ з питань:

________________________________________________________________.

2.5. З ______________________ з питань:

________________________________________________________________.

Посадова інструкція головного бухгалтера

 

Керівник
структурного підрозділу:

______
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

______
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.