Посадова інструкція економіста

_________________________________

 

(назва підприємства, установи,
організації)

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІСТА

 ЗАТВЕРДЖУЮ

 

______________________________

(керівник установи, організації,

 інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________ ____________________

    (підпис)           (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

  1. Загальні положення

1.1. Економіст належить до професійної групи “Професіонали”.

1.2. Призначення на посаду економіста та звільнення з неї здійснюється наказом директора автотранспортного підприємства за поданням ___________________________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Економіст безпосередньо підпорядковується ______________________

______________________________________________________________________.

1.4. За відсутності економіста його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.5. Економіст у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. ____________________________________________________________.

  1. Завдання та обов’язки

Економіст:

2.1. Виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності автотранспортного підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.2. Готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів автотранспортних послуг, що надаються підприємством, та збільшення прибутку.

2.3. Виконує розрахунки з необхідних матеріальних, трудових і фінансових витрат.

2.4. Здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності, конкурентоспроможності, продуктивності праці, зменшення витрат, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення додаткових можливостей.

2.5. Визначає економічну ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.6. Бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації.

2.7. Оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов’язань.

2.8. Здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів.

2.9. Бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства.

2.10. Виконує роботу, пов’язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій.

2.11. Веде облік економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів.

2.12. Готує періодичну звітність в установлені терміни.

2.13. Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.

2.14. Бере участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати економічно обґрунтовані системи оброблення економічної інформації.

2.15. ___________________________________________________________.

  1. Права

Економіст має право:

3.1. Вимагати від директора підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.3. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.5. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.6. ____________________________________________________________.

  1. Відповідальність

Економіст несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

  1. Економіст повинен знати:

5.1. Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з планування, обліку та аналізу діяльності автотранспортного підприємства.

5.2. Організацію планової роботи.

5.3. Порядок розроблення перспективних і річних планів господарсько-фінансової та виробничої діяльності підприємства.

5.4. Порядок розроблення бізнес-планів.

5.5. Планово-облікову документацію.

5.6. Порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат.

5.7. Методи економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства і його підрозділів.

5.8. Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

5.9. Методи і засоби проведення обчислювальних робіт.

5.10. Правила оформлення матеріалів для укладання договорів.

5.11. Організацію оперативного і статистичного обліку.

5.12. Порядок та терміни складання звітності.

5.13. Вітчизняний і зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності автотранспортного підприємства в умовах ринкової економіки.

5.14. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

5.15. Основи технології виробництва.

5.16. Ринкові методи господарювання.

5.17. Можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних розрахунків і аналізу господарської діяльності підприємства, правила її експлуатації.

5.18. Основи трудового законодавства.

5.19. Правила і норми охорони праці.

5.20. ___________________________________________________________.

  1. Кваліфікаційні вимоги

Провідний економіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста І категорії – не менше 2 років.

Економіст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією економіста II категорії – не менше 2 років.

Економіст II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста – не менше 1 року.

Економіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

– _______________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
 

 

________ ______________________

  (підпис)     (прізвище, ініціали)

 

 

“___” ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу

 

 

________ ______________________

  (підпис)     (прізвище, ініціали)

 

 

“___” ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:________ ______________________

 

  (підпис)     (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.