Посадова інструкція головного інженера

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА
ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації, інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)             (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

Посадова інструкція начальника цеху

  1. Загальні положення

1.1. Головний інженер належить до професійної групи “Керівники”.

1.2. Призначення на посаду головного інженера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ____________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Головний інженер підпорядковується безпосередньо _______________
______________________________________________________________________.

1.4. За відсутності головного інженера його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.5. Головний інженер у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. Головному інженеру підпорядковується технічний персонал підприємства.

1.7. Розпорядження головного інженера є обов’язковими для виконання технічним персоналом підприємства.

1.8. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

Посадова інструкція інструктора з праці

  1. Завдання та обов’язки

Головний інженер:

2.1. Визначає і координує інвестиційну та інноваційну політику, напрямки технічного розвитку підприємства, шляхи його реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння.

2.2. Організовує роботу технічної служби з метою забезпечення технічної готовності рухомого складу підприємства.

2.3. Забезпечує ефективність роботи технічної служби, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат під час виконання ремонтних робіт, високу їх якість.

2.4. Керує розробкою та реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, контролює їх виконання.

2.5. Організовує роботу з удосконалення організації і проведення технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.

2.6. Забезпечує впровадження нової техніки і технологій в підпорядкованих службах.

2.7. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

2.8. Організовує впровадження нової техніки і новітніх технологій.

2.9. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, раціоналізації робочих місць.

Посадова інструкція юрисконсульта

2.10. Вживає заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих і безпечних умов праці.

2.11. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів.

2.12. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи працівників технічної служби, забезпечує навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

2.13. Керує діяльністю технічної служби підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

2.14. Несе відповідальність за результати та ефективність діяльності технічної служби.

2.15. Забезпечує постійне вдосконалення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, організовує проведення атестації та раціоналізації робочих місць за умовами праці.

2.16. ____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

  1. Права

Головний інженер має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

3.6. Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.

3.7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.10. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

3.11. ____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

Посадова інструкція головного технолога

  1. Відповідальність

Головний інженер несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

  1. Головний інженер повинен знати:

5.1. Закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства.

5.2. Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства.

5.3. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

5.4. Виробничі потужності підприємства.

5.5. Методи господарювання та управління підприємством.

5.6. Порядок укладення і виконання господарських договорів.

5.7. Технологію виконання технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу.

5.8. Призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, обладнання і устаткування.

5.9. Правила технічної експлуатації автотранспортних засобів.

5.10. Основні досягнення науки в галузі автомобілебудування.

5.11. Основи економіки, організацію ремонтного виробництва, праці та управління.

5.12. Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності.

5.13. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

5.14. Основи екологічного законодавства.

5.15. Основи трудового законодавства.

5.16. ____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 Посадова інструкція начальника технічного відділу

  1. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування – не менше 5 років.

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.