Посадова інструкція головного технолога

_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________ 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

 інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________ ____________________

    (підпис)          (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

 

 1. I. Загальні положення
 2. Головний технолог належить до професійної групи “Керівники”.
 3. Призначення на посаду головного технолога та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 4. Головний технолог безпосередньо підпорядковується головному інженеру підприємства.
 5. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 1. 5. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

 1. II. Завдання та обов’язки

Головний технолог:

 1. Організує розробку і впровадження прогресивних, економічно обгрунтованих ресурсозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускає підприємство, виконання робіт (послуг), які забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки і технічного переоснащення виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, трудових затрат, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) та прискорення темпів зростання продуктивності праці.
 2. Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень..
 3. Керує складанням планів упровадження нової техніки і технології, підвищення ефективності виробництва, розробкою технологічної документації, організує контроль за забезпеченням нею цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів підприємства.
 4. Розглядає і затверджує зміни, що вносяться в технічну документацію у зв’язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва.
 5. Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання встановлених технологічних процесів.
 6. Виявляє порушення технологічної дисципліни та вживає заходів щодо їх усунення.
 7. Керує роботою з організації та планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, розробки та перегляду технічних умов і вимог до сировини, основних та допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, упровадження прогресивних норм трудових витрат, витрачання технологічного палива і електроенергії, сировини та матеріалів, заходів щодо запобігання і усунення браку, зниження матеріаломісткості продукції виробництва.
 8. Забезпечує удосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій, проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, нестандартного устаткування, технологічної оснастки, пристроїв та інструменту, своєчасне освоєння проектних потужностей, додержання нормативів використання устаткування.
 9. Здійснює заходи щодо атестації робочих місць.
 10. Бере участь у роботі з визначення номенклатури параметрів і оптимальних норм точності вимірювань, з вибору необхідних засобів їх виконання, удосконалення методів контролю якості продукції.
 11. Розглядає проекти конструкцій виробів або складу продукту, державних і галузевих стандартів, а також складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи щодо технології виробництва, готує висновки про їх відповідність вимогам економічної технології виробництва.
 12. Узгоджує складні питання щодо технологічної підготовки виробництва з підрозділами підприємства, проектними, дослідними організаціями, представниками замовників.
 13. Забезпечує упровадження систем автоматизованого проектування, організаційної та обчислювальної техніки, автоматизованих систем управління устаткуванням і технологічними процесами.
 14. Бере участь у розробці проектів реконструкції підприємства, заходів щодо скорочення строків освоєння нової техніки і технології, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- і матеріаломісткості виробництва, підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції.
 15. Керує проведенням дослідних і експериментальних робіт з освоєння розроблених технологічних процесів, бере участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів, засобів механізації та автоматизації виробництва, в роботі комісій з приймання систем і устаткування в експлуатацію.
 16. Забезпечує визначення ефективності впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, складання звітів про впровадження досягнень науки та передового досвіду.
 17. Керує працівниками відділу, координує і направляє діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технологічну підготовку виробництва.
 18. Організує роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу.
 19. 19. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 1. 20. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 1. 21. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

III. Права

Головний технолог має право:

 1. Діяти від імені відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, іншими організаціями та органами державної влади.
 2. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємства.

 

 1. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію.
 2. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до його компетенції.
 3. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань виробничої діяльності підприємства.
 4. Давати керівникам структурних підрозділів підприємства, фахівцям вказівки з питань технологічної підготовки виробництва.
 5. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; видавати за своїм підписом розпорядження по підприємству з питань технологічної підготовки виробництва.
 6. Зупиняти виробництво при відходженні від затвердженого технологічного процесу з обов’язковим повідомленням про це головного інженера.
 7. Вносити пропозиції керівництву підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.
 8. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства в сфері технологічної підготовки виробництва.
 9. 11. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 1. 12. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

 1. Відповідальність

Головний технолог несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. 4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

 1. Головний технолог повинен знати:
 2. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва.
 3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.
 4. Перспективи технічного розвитку галузі та підприємства.
 5. Технологію виробництва продукції.
 6. Системи і методи проектування.
 7. Організацію технологічної підготовки виробництва в галузі та на підприємстві.
 8. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації.
 9. Порядок і методи планування технологічної підготовки виробництва.
 10. Технічні вимоги щодо сировини, матеріалів і готової продукції.

 

 1. Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розробки і оформлення технічної документації.
 2. Засоби механізації та автоматизації виробничих процесів.
 3. Методи визначення ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
 4. Порядок атестації якості промислової продукції.
 5. Можливості застосування засобів обчислювальної техніки і методи проектування технологічних процесів з їх використанням.
 6. Порядок введення устаткування в експлуатацію.
 7. Досягнення науки і техніки в країні та за кордоном у відповідній галузі виробництва.
 8. Передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва аналогічної продукції.
 9. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.
 10. Трудове законодавство.
 11. 20. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 1. 21. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги

– Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

– _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. За відсутності головного технолога його обов’язки виконує заступник (за відсутності останнього – особа, призначена у відповідному порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
 2. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний технолог взаємодіє:

2.1. З головним конструктором з питань:

2.1.1. Отримання:

– креслень виробів;

– технічної документації для проектування технологічних процесів;

– технічної документації для розробки нових технологій виробництва;

– _______________________________________________________________.

2.1.2. Надання:

– висновків щодо конструкції виробів, технічних умов;

– узгодження окремих вузлів та деталей виробів;

– пропозицій щодо технологічних питань;

– технологічної документації;

– _______________________________________________________________.

2.2. З начальником відділу технічного контролю з питань:

2.2.1. Отримання:

– висновків про відповідність матеріальних ресурсів вимогам стандартів;

– відомостей про якість продукції, що випускається;

– повідомлень про порушення технологічних процесів;

– _______________________________________________________________.

2.2.2. Надання:

– матеріальних ресурсів на аналіз їх відповідності вимогам стандартів;

– технологічних процесів на узгодження операції контролю якості;

– _______________________________________________________________.

2.3. З _____________________ з питань:

________________________________________________________________.

2.4. З _____________________ з питань:

________________________________________________________________.

2.5. З _____________________ з питань:

________________________________________________________________.

 

 

Керівник

структурного підрозділу:

 

______  ______________________

(підпис)         (прізвище, ініціали)

 

“___” __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

 

______  ______________________

(підпис)         (прізвище, ініціали)

 

“___” __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:______  ______________________

(підпис)         (прізвище, ініціали)

“___” __________ ____ р.