Посадова інструкція агронома

_________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АГРОНОМА
ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник  установи, організації, інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)                  (прізвище, ініціали)

“___” ____________ ____ р.

 

  1. Загальні положення

1.1. Агроном належить до професійної групи “Професіонали”.

1.2. Призначення на посаду агронома та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ______________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.3. Агроном підпорядковується безпосередньо _______________________.

1.4. За відсутності агронома його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.5. Агроном у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. ____________________________________________________________.

 

  1. Завдання та обов’язки

Агроном:

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва.

2.2. З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.

2.3. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

2.4. Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур.

2.5. Веде книгу історії полів.

2.6. Упроваджує інтенсивну технологію і передовий досвід вирощування сільськогосподарських культур, заготівлі, реалізації і зберігання продукції землеробства.

2.7. Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання.

2.8. Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві.

2.9. Бере участь в організації реалізації продукції рослинництва в умовах ринкової економіки.

2.10. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності.

2.11. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.

 

2.12. Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. ___________________________________________________________.

 

  1. Права

Агроном має право:

3.1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

3.5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.7. ____________________________________________________________.

 

  1. Відповідальність

Агроном несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

  1. Агроном повинен знати:

5.1. Постанови з питань агропромислового комплексу.

5.2. Накази, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничої діяльності в галузі рослинництва.

5.3. Агротехніку і передову технологію вирощування сільськогосподарських культур.

5.4. Насінництво, системи добрив, методи захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

5.5. Стандарти на товарну продукцію рослинництва.

5.6. Досягнення науки і передовий досвід у галузі рослинництва.

5.7. Основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління.

5.8. Основи трудового і земельного законодавства.

5.9. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.10. ___________________________________________________________.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Провідний агроном: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома І категорії – не менше 2 років.

 

6.2. Агроном І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією агронома II категорії – не менше 2 років.

6.3. Агроном II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома – не менше 2 років.

6.4 Агроном: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

 

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.