Пленум ВГСУ: Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17 грудня 2013 року          м. Київ                    № 15

Про затвердження Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство

Відповідно до статей 5,  6 Закону України “Про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-УІ) пленум Вищого господарського суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство (додається).

Голова Вищого

господарського суду України       (підпис)              В. Татьков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 №15

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про

банкрутство

І.  Загальні положення

 • Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон), Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України).
 • Положення визначає порядок проведення санації боржника до порушення провадження у справі про його банкрутство (далі – досудова санація).
 • Досудова санація – це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство.
 • Метою проведення досудової санації є:
 • добровільне врегулювання питань погашення заборгованості між кредиторами та боржником, між незабезпеченими кредиторами, а також між незабезпеченими та забезпеченими кредиторами;
 • досягнення взаємовигідних (паритетних) умов щодо врегулювання заборгованості;
 • використання недорогої процедури врегулювання заборгованості;
 • забезпечення процесуально економного механізму врегулювання заборгованості боржника;
 • забезпечення справедливого задоволення вимог кредиторів;
 • запобігання порушенню прав кредиторів під час погашення їх грошових вимог;
 • встановлення додаткових гарантій для кредиторів щодо задоволення їх грошових вимог;
 • збереження господарюючого суб’єкта та його господарської діяльності.
 • Наведені у Положенні терміни вживаються в такому значенні:

види грошових вимог – грошові вимоги за характером правовідносин (цивільно-правові, податкові, трудові тощо); за типом зобов’язань (основні зобов’язання, штрафні санкції); за підставою виникнення (договірні, не договірні);

 

види кредиторів – кредитори, вимоги яких виникли до прийняття рішення власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника про надання згоди на проведення досудової санації боржника; кредитори, вимоги яких виникли до затвердження судом плану досудової санації; забезпечені кредитори;

загроза неплатоспроможності – виникнення конкуренції грошових вимог кредиторів у виконавчому провадженні, внаслідок якої задоволення вимог одного або кількох кредиторів у розмірі не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами. При цьому дотримання заявником тримісячного строку, передбаченого частиною третьою статті 10 Закону, не вимагається;

категорії кредиторів – групи кредиторів, що об’єднані за видом грошових вимог, наявністю (відсутністю) забезпечення грошових вимог;

план досудової санації – план санації, складений боржником та (або) кредиторами з метою проведення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

процедура досудової санації – позасудова процедура, що застосовується до боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

учасники процедури досудової санації – боржник, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитори, вимоги яких виникли до затвердження судом плану досудової санації, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, керуючий санацією (за його наявності), а також у випадках, передбачених чинним законодавством, – інші особи, які беруть участь у процедурі досудової санації;

інші терміни вживаються у значенні Закону.

 1. Ініціювання процедури досудової санації
 • Право ініціювати процедуру досудової санації мають боржник або кредитор (кредитори).

Волевиявлення щодо проведення досудової санації може бути виражене незалежно від часу виникнення заборгованості (як до, так і після її виникнення).

Застосування процедури досудової санації може бути передбачено у правочині (договорі), зокрема у тому, на підставі якого виникло грошове зобов’язання боржника.

 • Підставою ініціювання процедури досудової санації є наявність:
 • відповідної письмової згоди власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника;
 • відповідної письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п’ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку;
 • плану досудової санації, який повинен бути письмово погоджений усіма забезпеченими кредиторами та схвалений загальними зборами кредиторів боржника;
 • ознак неплатоспроможності боржника або її загрози.

 

з

 • Згода власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника на проведення досудової санації боржника має бути оформлена відповідним рішенням.

У рішенні власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника щодо надання згоди на проведення досудової санації боржника можуть бути встановлені конкретні умови проведення досудової санації, у тому числі порядок задоволення вимог для кредиторів різних категорій, заходи щодо відновлення платоспроможності боржника тощо.

 • Боржник повинен довести загальний розмір його кредиторської заборгованості. Подання боржником недостовірних відомостей про кредиторську заборгованість є підставою для відмови у затвердженні плану досудової санації.

Розмір заборгованості боржника підлягає визначенню виходячи з даних бухгалтерського обліку боржника.

Дані бухгалтерського обліку боржника визначаються на підставі документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності боржника, поданих у встановленому порядку до відповідних органів державної влади.

Заборгованість боржника також повинна бути підтверджена первинними документами (договорами, актами виконаних робіт, актами приймання- передачі, видатковими накладними тощо).

При визначенні розміру заборгованості боржника враховуються тільки зобов’язання, строк виконання яких вже настав, та не враховуються зобов’язання, забезпечені заставою майна боржника.

 • Усі забезпечені кредитори повинні надати письмову згоду на впровадження плану досудової санації, незалежно від розміру їх грошових вимог.

Відомості про забезпечених кредиторів встановлюються на підставі даних державних реєстрів відповідних прав.

Погодження плану досудової санації забезпеченими кредиторами може бути здійснено шляхом вчинення відповідних написів безпосередньо на самому плані досудової санації або шляхом оформлення відповідного рішення забезпеченого кредитора у вигляді окремого документа. У разі якщо такий напис або рішення підписано представником забезпеченого кредитора, до плану досудової санації додається довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника.

Відсутність згоди хоча б одного забезпеченого кредитора є підставою для відмови у затвердженні плану досудової санації.

 • План досудової санації
 • План досудової санації повинен передбачати відновлення платоспроможності боржника.

У плані досудової санації встановлюються способи та засоби відновлення платоспроможності боржника.

План досудової санації може містити умови плану санації та мирової угоди, передбачені в частинах першій і другій статті 29 та в частині четвертій статті 79 Закону.

 

Крім того, план досудової санації обов’язково має містити умови щодо погашення та врегулювання грошових вимог, які виникли після прийняття рішення власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника про надання згоди на проведення досудової санації боржника до затвердження судом плану досудової санації.

 • План досудової санації може передбачати поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії кредиторів. У залежності від категорії кредиторів у плані досудової санації може встановлюватися черговість задоволення вимог кредиторів, відмінна від черговості, передбаченої статтею 45 Закону.

Умови плану досудової санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти схвалення плану досудової санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення цього плану.

План досудової санації не може містити умов, що будь-яким чином обмежують виплату заробітної плати і нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

 • Здійснення процедури досудової санації боржника організовує керівник боржника, якщо інше не передбачено планом досудової санації.
 • Процедура досудової санації може здійснюватися за участю керуючого санацією.

Керуючий санацією призначається з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Участь керуючого санацією, порядок призначення та його повноваження визначаються у плані досудової санації.

Повноваження керуючого санацією припиняються з дня припинення процедури досудової санації.

 • План досудової санації повинен містити строк процедури досудової санації, який не може перевищувати 12 місяців з дня затвердження судом цього плану.

План досудової санації може містити умови щодо відстрочення або розстрочення заборгованості на строк, що перевищує 12 місяців.

 1. Порядок проведення зборів кредиторів
 • Обов‘язок щодо скликання загальних зборів кредиторів покладається на боржника.

Про проведення загальних зборів кредиторів кредитори повідомляються боржником шляхом:

 • персонального письмового повідомлення кожного кредитора за даними бухгалтерського обліку боржника;
 • офіційного оприлюднення оголошення на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України.
 • Офіційне оприлюднення оголошення про проведення загальних зборів кредиторів на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України здійснюється за 10 днів до проведення таких зборів у порядку, передбаченому Положенням про порядок офіційного оприлюднення відомостей

про справу про банкрутство. Оголошення має містити найменування боржника і його ідентифікаційний код, місцезнаходження боржника та його поштову адресу, а також час та місце проведення загальних зборів кредиторів.

 • Загальні збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають не менше ніж дві третини голосів.
 • Право вирішального голосу на загальних зборах кредиторів мають кредитори, крім забезпечених, з грошовими вимогами, що виникли до прийняття рішення власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника про надання згоди на проведення досудової санації боржника.
 • Кредитори мають на загальних зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів за даними бухгалтерського обліку боржника та кратну одній тисячі гривень.

Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода.

 • У загальних зборах кредиторів можуть брати участь із правом дорадчого голосу керівник боржника, представник власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника, забезпечені кредитори, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, керуючий санацією (за його наявності).
 • Загальними зборами кредиторів має бути прийняте рішення про:
 • надання згоди на проведення досудової санації боржника;
 • схвалення плану досудової санації.
 • Рішення загальних зборів кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували кредитори, які мають право вирішального голосу, загальна сума вимог яких перевищує п’ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку.
 • Прийняті за результатами загальних зборів кредиторів рішення оформлюються протоколом засідання загальних зборів кредиторів.

До протоколу додаються письмові заяви кредиторів про надання згоди на проведення досудової санації боржника та схвалення плану досудової санації. У разі якщо заяву підписано представником, до неї додається довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника.

 1. Розгляд плану досудової санації судом
 • Заява про затвердження плану досудової санації подається до місцевого господарського суду за місцезнаходженням боржника представником кредиторів, уповноваженим загальними зборами кредиторів, або боржником протягом п’яти днів з дня схвалення кредиторами такого плану санації.

Зазначений строк відновленню не підлягає.

 • Заяви про затвердження плану досудової санації розподіляються між суддями з додержанням правил частини другої статті 2і ГПК України та з присвоєнням їм відповідних номерів.

За наслідками розгляду заяви про затвердження плану досудової санації формуються матеріали судової справи, які зберігаються у відповідному місцевому господарському суді в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в господарських судах України.

 • У разі пропуску строку на подання заяви про затвердження плану досудової санації застосовуються правила, передбачені статтею 15 Закону, і така заява повертається господарським судом без розгляду.

Пропуск строку не є перешкодою для повторного отримання згоди власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника на проведення досудової санації боржника і повторного схвалення плану досудової санації загальними зборами кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства та звернення до суду із заявою про його затвердження.

 • До заяви про затвердження плану досудової санації додаються:
 • план досудової санації;
 • протокол засідання загальних зборів кредиторів, на якому прийнято рішення про надання згоди на проведення процедури досудової санації та схвалення плану досудової санації;
 • список кредиторів із зазначенням найменувань кредиторів, їх поштових адрес, ідентифікаційних кодів (номерів) та суми заборгованості;
 • письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану досудової санації (за наявності);
 • документи, які підтверджують наявність заборгованості боржника;
 • докази письмового повідомлення кредиторів про проведення загальних зборів кредиторів (належним чином завірені копії повідомлення та описи вкладення в поштове відправлення);
 • рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про надання згоди на проведення процедури досудової санації;
 • рішення забезпеченого кредитора про погодження плану досудової санації (у разі незазначення на плані досудової санації);
 • документи, які свідчать про неплатоспроможність боржника або її загрозу (рішення судів про задоволення вимог кредиторів, що набрали законної сили, відповідні постанови органів державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредиторів);
 • докази сплати судового збору за подання цієї заяви.
 • У разі відсутності документів (доказів), зазначених у пункті 5.4 Положення, застосовуються правила, передбачені статтею 15 Закону, та заява про затвердження плану досудової санації і додані до неї документи протягом п’яти днів з дня її отримання повертаються господарським судом без розгляду, про що виноситься ухвала.
 • Затвердження плану досудової санації господарським судом відбувається в судовому засіданні за участю боржника та кредиторів, зазначених у заяві.

Господарський суд протягом п’яти днів з дня отримання заяви про затвердження плану досудової санації боржника виносить ухвалу про прийняття її до розгляду, в якій зазначається час та місце проведення судового засідання. Копія ухвали надсилається боржнику та всім кредиторам, зазначеним у заяві.

Ухвала про прийняття заяви про затвердження плану досудової санації до розгляду оскарженню не підлягає.

 • Офіційне оприлюднення повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану досудової санації боржника здійснюється на

офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет у порядку, передбаченому Положенням про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство. Повідомлення має містити найменування боржника і його ідентифікаційний код, номер справи, найменування господарського суду, у провадженні якого перебуває справа, а також час та місце першого судового засідання у справі.

 • Заява про затвердження плану досудової санації боржника підлягає розгляду господарським судом протягом одного місяця з дня прийняття відповідної заяви до розгляду.

Господарський суд зобов’язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, який має заперечення щодо плану досудової санації, навіть якщо на засіданні загальних зборів кредиторів такий кредитор голосував за схвалення цього плану, а також усіх кредиторів, грошові вимоги яких виникли після прийняття рішення власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника про надання згоди на проведення досудової санації боржника до затвердження судом плану досудової санації.

Господарський суд виносить ухвалу про відмову в затвердженні плану досудової санації боржника у разі:

 • допущення при схваленні плану досудової санації порушень законодавства, що вплинули на результат голосування загальних зборів кредиторів;
 • доведення кредитором, який не брав участі в голосуванні або голосував проти схвалення плану досудової санації, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному Законом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов цього плану;
 • відсутності письмового погодження плану досудової санації усіма забезпеченими кредиторами;
 • надання боржником недостовірних даних щодо кредиторської заборгованості;
 • відсутності ознак неплатоспроможності боржника або її загрози;
 • план досудової санації не містить умов щодо погашення та врегулювання грошових вимог, які виникли після прийняття рішення власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника про надання згоди на проведення досудової санації боржника до затвердження судом плану досудової санації.

У разі відсутності підстав для відмови у затвердженні плану досудової санації боржника господарський суд виносить ухвалу про затвердження цього плану, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів та призначення керуючого санацією, визначеного в плані досудової санації (у разі участі в процедурі досудової санації керуючого санацією).

В ухвалі про затвердження плану досудової санації зазначаються грошові вимоги кредиторів, на які поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Ухвала про затвердження плану досудової санації надсилається учасникам процедури досудової санації, органу державної виконавчої служби та органу доходів і зборів за місцезнаходженням боржника.

 • Учасники процедури досудової санації, а також інші особи, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені планом досудової санації, мають право оскаржити ухвалу про затвердження плану досудової санації боржника в апеляційному порядку.
 • Винесення ухвали про відмову у затвердженні плану досудової санації боржника не є перешкодою для повторного схвалення відповідного нового плану загальними зборами кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства та звернення до суду із заявою про його затвердження.
 1. Правові наслідки введення процедури досудової санації
 • Ухвала про затвердження плану досудової санації є підставою для введення процедури досудової санації.
 • З дня винесення ухвали про затвердження плану досудової санації:
 • вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, які виникли до затвердження судом плану досудової санації;
 • встановлюється заборона на порушення справи про банкрутство боржника за його заявою або за заявою будь-кого з кредиторів, вимоги яких виникли до затвердження судом плану досудової санації, на строк, передбачений цим планом;
 • умови плану досудової санації боржника стають обов’язковими для всіх кредиторів, вимоги яких виникли до затвердження судом плану досудової санації.
 • У разі виникнення після затвердження судом плану досудової санації нової заборгованості, яка свідчить про неплатоспроможність боржника або її загрозу, застосовуються правила, передбачені частиною п’ятою статті 11 Закону, відповідно до яких боржник зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.
 • Господарський суд за заявою кредитора (кредиторів), вимоги якого (яких) виникли після затвердження судом плану досудової санації, може порушити провадження у справі про банкрутство боржника.
 • До процедури досудової санації можуть бути застосовані положення статті 28 Закону щодо арешту майна боржника та його зняття.
 • Припинення процедури досудової санації
 • Процедура досудової санації припиняється достроково в разі:
 • розірвання мирової угоди, умови якої містяться в плані досудової санації;
 • визнання недійсною мирової угоди, умови якої містяться в плані досудової санації;
 • порушення справи про банкрутство боржника за заявою боржника або кредиторів на підставі заборгованості, яка виникла після затвердження судом плану досудової санації.
 • У разі якщо план досудової санації містить умови мирової угоди, передбачені в частині четвертій статті 79 Закону, мирова угода, умови якої містяться в плані досудової санації, може бути визнана господарським судом недійсною з підстав, передбачених цивільним законодавством, за заявою будь- якого кредитора, вимоги якого виникли до затвердження судом плану досудової санації, відповідно до частини другої статті 82 Закону.
 • У разі якщо план досудової санації містить умови мирової угоди, передбачені в частині четвертій статті 79 Закону, мирова угода, умови якої містяться в плані досудової санації, може бути розірвана господарським судом в разі невиконання боржником умов плану досудової санації щодо не менш як третини вимог кредиторів, передбачених планом досудової санації, відповідно до частини шостої статті 82 Закону.
 • Вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами плану досудової санації, вважаються погашеними за правилами, встановленими частиною четвертою статті 82 Закону.
 • У разі визнання мирової угоди, умови якої містяться в плані досудової санації, недійсною або її розірвання вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка та/або розстрочка платежів або прощення (списання) боргів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині за правилами, встановленими частиною восьмою статті 82 Закону.

Розгляд таких заяв не зупиняє процедуру досудової санації та здійснюється господарським судом, яким затверджено план досудової санації, в порядку, передбаченому для розгляду заяви про його затвердження.

За наслідками розгляду заяви про визнання мирової угоди, умови якої містяться в плані досудової санації, недійсною або її розірвання господарським судом виноситься ухвала.

 • У разі невиконання плану досудової санації кредитори можуть пред’явити свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цим планом. У разі порушення провадження у справі про банкрутство цього ж боржника обсяг вимог кредиторів, передбачених планом досудової санації, визначається в межах, передбачених цим планом, за правилами, встановленими частиною дев’ятою статті 82 Закону.
 • У разі порушення справи про банкрутство боржника за заявою боржника або кредиторів на підставі заборгованості, яка виникла після затвердження судом плану досудової санації, в такій ухвалі господарським судом зазначається про дострокове припинення процедури досудової санації.