План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Клас 1. Необоротні активи

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
10Основні засоби100Інвестиційна нерухомістьУсі види діяльності
101Земельні ділянки
102Капітальні витрати на поліпшення земель
103Будинки та споруди
104Машини та обладнання
105Транспортні засоби
106Інструменти, прилади та інвентар
107Тварини
108Багаторічні насадження
109Інші основні засоби
11Інші необоротні матеріальні активи111Бібліотечні фондиУсі види діяльності
112Малоцінні необоротні матеріальні активи
113Тимчасові (нетитульні) споруди
114Природні ресурси
115Інвентарна тара
116Предмети прокату
117Інші необоротні матеріальні активи
12Нематеріальні активи121Права користування природними ресурсамиУсі види діяльності
122Права користування майном
123Права на комерційні позначення
124Права на об’єкти промислової власності
125Авторське право та суміжні з ним права
127Інші нематеріальні активи
13Знос (амортизація) необоротних активів131Знос основних засобівУсі види діяльності
132Знос інших необоротних матеріальних активів
133Накопичена амортизація нематеріальних активів
134Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
135Знос інвестиційної нерухомості
14Довгострокові фінансові інвестиції141Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталіУсі види діяльності
142Інші інвестиції пов’язаним сторонам
143Інвестиції непов’язаним сторонам
15Капітальні інвестиції151Капітальне будівництвоУсі види діяльності
152Придбання (виготовлення) основних засобів
153Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
154Придбання (створення) нематеріальних активів
155Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
16Довгострокові біологічні активи161Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістюСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
162Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
163Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
164Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
165Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
166Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю
17Відстрочені податкові активи За видами відстрочених податкових активівУсі види діяльності
18Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи181Заборгованість за майно, що передано у фінансову орендуУсі види діяльності
182Довгострокові векселі одержані
183Інша дебіторська заборгованість
184Інші необоротні активи
19Гудвіл За видами об’єктів інвестуванняУсі види діяльності
191Гудвіл при придбанні
193Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Клас 2. Запаси

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
20Виробничі запаси201Сировина й матеріалиУсі види діяльності
202Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203Паливо
204Тара й тарні матеріали
205Будівельні матеріали
206Матеріали, передані в переробку
207Запасні частини
208Матеріали сільськогосподарського призначення
209Інші матеріали
21Поточні біологічні активи211Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістюСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
212Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
213Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
22Малоцінні та швидкозношувані предмети За видами предметівУсі види діяльності
23Виробництво За видами виробництваУсі види діяльності
24Брак у виробництві За видами продукціїГалузі матеріального виробництва
25Напівфабрикати За видами напівфабрикатівПромисловість
26Готова продукція За видами готової продукціїПромисловість, сільське господарство та ін.
27Продукція сільськогосподарського виробництва За видами продукціїСільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
28Товари281Товари на складіУсі види діяльності
282Товари в торгівлі
283Товари на комісії
284Тара під товарами
285Торгова націнка
286Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
30Готівка301Готівка в національній валютіУсі види діяльності
302Готівка в іноземній валюті
31Рахунки в банках311Поточні рахунки в національній валютіУсі види діяльності
312Поточні рахунки в іноземній валюті
313Інші рахунки в банку в національній валюті
314Інші рахунки в банку в іноземній валюті
315Спеціальні рахунки в національній валюті
316Спеціальні рахунки в іноземній валюті
33Інші кошти331Грошові документи в національній валютіУсі види діяльності
332Грошові документи в іноземній валюті
333Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
335Електронні гроші, номіновані в національній валюті 
34Короткострокові векселі одержані341Короткострокові векселі, одержані в національній валютіУсі види діяльності
342Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
35Поточні фінансові інвестиції351Еквіваленти грошових коштівУсі види діяльності
352Інші поточні фінансові інвестиції
36Розрахунки з покупцями та замовниками361Розрахунки з вітчизняними покупцямиУсі види діяльності
362Розрахунки з іноземними покупцями
363Розрахунки з учасниками ПФГ
364Розрахунки за гарантійним забезпеченням
37Розрахунки з різними дебіторами371Розрахунки за виданими авансамиУсі види діяльності
372Розрахунки з підзвітними особами
373Розрахунки за нарахованими доходами
374Розрахунки за претензіями
375Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
377Розрахунки з іншими дебіторами
378Розрахунки з державними цільовими фондами
379Розрахунки за операціями з деривативами
38Резерв сумнівних боргів За дебіторамиУсі види діяльності
39Витрати майбутніх періодів За видами витратУсі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
40Зареєстрований (пайовий) капітал401Статутний капіталУсі види діяльності
402Пайовий капітал
403Інший зареєстрований капітал
404Внески до незареєстрованого статутного капіталу
41Капітал у дооцінках411Дооцінка (уцінка) основних засобівУсі види діяльності
412Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
413Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
414Інший капітал у дооцінках
42Додатковий капітал421Емісійний дохідУсі види діяльності
422Інший вкладений капітал
423Накопичені курсові різниці
424Безоплатно одержані необоротні активи
425Інший додатковий капітал
43Резервний капітал За видами капіталуУсі види діяльності
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)441Прибуток нерозподіленийУсі види діяльності
442Непокриті збитки
443Прибуток, використаний у звітному періоді
45Вилучений капітал451Вилучені акціїУсі види діяльності
452Вилучені вклади й паї
453Інший вилучений капітал
46Неоплачений капітал За видами капіталуУсі види діяльності
47Забезпечення майбутніх витрат і платежів471Забезпечення виплат відпустокУсі види діяльності
472Додаткове пенсійне забезпечення
473Забезпечення гарантійних зобов’язань
474Забезпечення інших витрат і платежів
475Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
476Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
477Забезпечення матеріального заохочення
478Забезпечення відновлення земельних ділянок
48Цільове фінансування і цільові надходження За об’єктами фінансуванняУсі види діяльності
481Кошти, вивільнені від оподаткування
482Кошти з бюджету та державних цільових фондів
483Благодійна допомога
484Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень
49Страхові резерви491Технічні резервиСтрахова діяльність
492Резерви із страхування життя
493Частка перестраховиків у технічних резервах
494Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
495Результат зміни технічних резервів
496Результат зміни резервів із страхування життя

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
50Довгострокові позики501Довгострокові кредити банків у національній валютіУсі види діяльності
502Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505Інші довгострокові позики в національній валюті
506Інші довгострокові позики в іноземній валюті
51Довгострокові векселі видані511Довгострокові векселі, видані в національній валютіУсі види діяльності
512Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
52Довгострокові зобов’язання за облігаціями521Зобов’язання за облігаціямиУсі види діяльності
522Премія за випущеними облігаціями
523Дисконт за випущеними облігаціями
53Довгострокові зобов’язання з оренди531Зобов’язання з фінансової орендиУсі види діяльності
532Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів
54Відстрочені податкові зобов’язання За видами зобов’язаньУсі види діяльності
55Інші довгострокові зобов’язання За видами зобов’язаньУсі види діяльності

Клас 6. Поточні зобов’язання

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
60Короткострокові позики601Короткострокові кредити банків у національній валютіУсі види діяльності
602Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
604Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605Прострочені позики в національній валюті
606Прострочені позики в іноземній валюті
61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями611Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валютіУсі види діяльності
612Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті
62Короткострокові векселі видані621Короткострокові векселі, видані в національній валютіУсі види діяльності
622Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
63Розрахунки з постачальниками та підрядниками631Розрахунки з вітчизняними постачальникамиУсі види діяльності
632Розрахунки з іноземними постачальниками
633Розрахунки з учасниками ПФГ
64Розрахунки за податками й платежами641Розрахунки за податкамиУсі види діяльності
642Розрахунки за обов’язковими платежами
643Податкові зобов’язання
644Податковий кредит
65Розрахунки за страхуванням651За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхуванняУсі види діяльності
652За соціальним страхуванням
654За індивідуальним страхуванням
655За страхуванням майна
66Розрахунки за виплатами працівникам661Розрахунки за заробітною платоюУсі види діяльності
662Розрахунки з депонентами
663Розрахунки за іншими виплатами
67Розрахунки з учасниками671Розрахунки за нарахованими дивідендамиУсі види діяльності
672Розрахунки за іншими виплатами
68Розрахунки за іншими операціями680Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажуУсі види діяльності
681Розрахунки за авансами одержаними
682Внутрішні розрахунки
683Внутрішньогосподарські розрахунки
684Розрахунки за нарахованими відсотками
685Розрахунки з іншими кредиторами
69Доходи майбутніх періодів За видами доходівУсі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
70Доходи від реалізації701Дохід від реалізації готової продукціїУсі види діяльності
702Дохід від реалізації товарів
703Дохід від реалізації робіт і послуг
704Вирахування з доходу
705Перестрахування
71Інший операційний дохід710Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістюУсі види діяльності
711Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
712Дохід від реалізації інших оборотних активів
713Дохід від операційної оренди активів
714Дохід від операційної курсової різниці
715Одержані штрафи, пені, неустойки
716Відшкодування раніше списаних активів
717Дохід від списання кредиторської заборгованості
718Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719Інші доходи від операційної діяльності
72Дохід від участі в капіталі721Дохід від інвестицій в асоційовані підприємстваУсі види діяльності
722Дохід від спільної діяльності
723Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
73Інші фінансові доходи731Дивіденди одержаніУсі види діяльності
732Відсотки одержані
733Інші доходи від фінансових операцій
74Інші доходи740Дохід від зміни вартості фінансових інструментівУсі види діяльності, крім торгівлі цінними паперами
741Дохід від реалізації фінансових інвестиційУсі види діяльності
742Дохід від відновлення корисності активів
744Дохід від неопераційної курсової різниці
745Дохід від безоплатно одержаних активів
746Інші доходи
76Страхові платежі За видами страхуванняСтрахова діяльність
79Фінансові результати791Результат операційної діяльностіУсі види діяльності
792Результат фінансових операцій
793Результат іншої діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
80Матеріальні витрати801Витрати сировини й матеріалівУсі види діяльності
802Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
803Витрати палива й енергії
804Витрати тари й тарних матеріалів
805Витрати будівельних матеріалів
806Витрати запасних частин
807Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
808Витрати товарів
809Інші матеріальні витрати
81Витрати на оплату праці811Виплати за окладами й тарифамиУсі види діяльності
812Премії та заохочення
813Компенсаційні виплати
814Оплата відпусток
815Оплата іншого невідпрацьованого часу
816Інші витрати на оплату праці
82Відрахування на соціальні заходи821Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняУсі види діяльності
824Відрахування на індивідуальне страхування
83Амортизація831Амортизація основних засобівУсі види діяльності
832Амортизація інших необоротних матеріальних активів
833Амортизація нематеріальних активів
84Інші операційні витрати За видами витратУсі види діяльності
85Інші затрати За видами затратУсі види діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
90Собівартість реалізації901Собівартість реалізованої готової продукціїУсі види діяльності
902Собівартість реалізованих товарів
903Собівартість реалізованих робіт і послуг
904Страхові виплати
91Загальновиробничі витрати За видами витратУсі види діяльності
92Адміністративні витрати За видами витратУсі види діяльності
93Витрати на збут За видами витратУсі види діяльності
94Інші витрати операційної діяльності940Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістюУсі види діяльності
941Витрати на дослідження і розробки
942Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
943Собівартість реалізованих виробничих запасів
944Сумнівні та безнадійні борги
945Втрати від операційної курсової різниці
946Втрати від знецінення запасів
947Нестачі і втрати від псування цінностей
948Визнані штрафи, пені, неустойки
949Інші витрати операційної діяльності
95Фінансові витрати951Відсотки за кредитУсі види діяльності
952Інші фінансові витрати
96Втрати від участі в капіталі961Втрати від інвестицій в асоційовані підприємстваУсі види діяльності
962Втрати від спільної діяльності
963Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
97Інші витрати970Витрати від зміни вартості фінансових інструментівУсі види діяльності, крім торгівлі цінними паперами
971Собівартість реалізованих фінансових інвестиційУсі види діяльності
972Втрати від зменшення корисності активів
974Втрати від неопераційних курсових різниць
975Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
976Списання необоротних активів
977Інші витрати діяльності
98Податок на прибуток За видами витратУсі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

Синтетичні рахунки
(відповідно до Плану рахунків)
Субрахунки
(відповідно до Інструкції № 291)
Сфера
застосування
Код Назва Код Назва 
01Орендовані необоротні активи За видами активівУсі види діяльності
02Активи на відповідальному зберіганні021Устаткування, прийняте для монтажуУсі види діяльності
022Матеріали, прийняті для переробки
023Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
024Товари, прийняті на комісію
025Матеріальні цінності довірителя
03Контрактні зобов’язання За видами зобов’язаньУсі види діяльності
04Непередбачені активи й зобов’язання041Непередбачені активиУсі види діяльності
042Непередбачені зобов’язання
05Гарантії та забезпечення надані За видами гарантій та забезпечень наданихУсі види діяльності
06Гарантії та забезпечення отримані За видами гарантій та забезпечень отриманихУсі види діяльності
07Списані активи071Списана дебіторська заборгованістьУсі види діяльності
072Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
08Бланки суворого обліку За видами бланківУсі види діяльності
09Амортизаційні відрахування  Усі види діяльності

Перелік нормативно-правових актів

  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291.
  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291.

*******

План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділеними на окремий баланс філіями, відділеннями та іншими відособленими підрозділами юридичних осіб. Субрахунки до синтетичних рахунків вводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.