Наказ про проведення щорічної інвентаризації

НАКАЗ
по _______________________________________________
(найменування підприємства)
від ________________ № ____
(дата і номер наказу)

Про проведення щорічної інвентаризації в 20__ році

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, а також іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації та складання річної фінансової звітності, наказую:

Посадова інструкція головного бухгалтера

 1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на «___»_____________ 20___ року.
  2. Організацію інвентаризації та контроль за її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену наказом від «___»  _____________ 20___ року № ___.
  3. Проведення інвентаризації здійснити силами робочої інвентаризаційнної комісії, затвердженої наказом від «___»  _____________ 20___ року № ___.
  4. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб:
  ___________________________;
  (посада, П.І.П.)
  ___________________________;
  (посада, П.І.П.)
  ___________________________;
  (посада, П.І.П.)
  ___________________________;
  (посада, П.І.П.)
  ___________________________;
  (посада, П.І.П.)
  ___________________________.
  (посада, П.І.П.)
 2. Інвентаризацію окремих об’єктів провести в такі терміни:

Посадова інструкція директора

5.1. Товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та готовій продукції, а також відвантажених і тих, що перебувають у дорозі, – ____________________ 20___ року;

5.2. Грошових коштів у касі, цінних паперів, бланків суворої звітності – ____________________ 20___ року;

5.3. Основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень – ____________________ 20___ року;

5.4. Розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами – ____________________ 20___ року.

 1. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п’ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.
  8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор____________
(підпис)
_______________________
(П.І.П.)

З наказом ознайомлені:

____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________;
(П.І.П., підпис)
____________________________.
(П.І.П., підпис)