Наказ про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві

НАКАЗ

по _______________________________________________
(найменування підприємства)

м. ________________ «__» _________ 20__ р.

Про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення  своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності наказую:

1. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покласти на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером.

2. Застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахунків.

3. Облік витрат підприємства вести на рахунках класу 9 «Витрати діяльності» з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

4. Бухгалтерський облік вести з використанням комп’ютерної програми «XXX».

5. Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію активів та зобов’язань підприємства станом на 1 грудня поточного року. Провадити один раз на місяць раптову ревізію каси. Для проведення інвентаризації створити постійно діючу комісію. Склад комісії наведено в додатку 1 до цього наказу.

6. Завдання з визначення строку корисного використання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів,  а також довгострокових біологічних активів покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію.

7. Перелік осіб, уповноважених підписувати первинні документи, наведено в додатку 2. Зазначені особи несуть відповідальність за достовірність таких документів та своєчасність їх складання.

8. Перелік осіб, уповноважених отримувати товарно-матеріальні цінності від імені підприємства, наведено в додатку 3 до цього наказу.

9. Затвердити графік документообігу (додаток 4 до цього наказу).*

10. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємства передають бухгалтерські документи в центральну бухгалтерію для ведення обліку.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на фінансового директора та головного бухгалтера підприємства.

Керівник підприємства _____________
(підпис)
__________________
(ініціали, прізвище)

З наказом ознайомлені:

Фінансовий директор _____________
(підпис)
__________________
(ініціали, прізвище)

(дата)

Головний бухгалтер _____________
(підпис)
__________________
(ініціали, прізвище)

(дата)