КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КВЕД)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
11.10.2010 N 457

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДК 009:2010

Чинний від 01.01.2012 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29 листопада 2010 року N 530

Додатково див. наказ
Державного комітету статистики України
від 23 грудня 2011 року N 396

ВСТУП

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними. Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем.

Статистичні класифікації мають бути базовані на ґрунтовних методологічних основах, щоб забезпечувати інформаційну єдність і цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування в процес міжнародного інформаційного обміну, що є неодмінною умовою входження в співтовариство розвинених країн світу.

Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в перегляді центральних статистичних класифікацій. Перегляд статистичних класифікацій здійснюють принаймні один раз на 5 – 10 років. Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) прийнято в 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках, Класифікації основних продуктів (CPC) – у 1989, 1997, 2002 роках.

Останній всесвітній перегляд Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) Статистична комісія ООН розпочала в 1999 році. Перегляд зініційовано у зв’язку зі швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та телекомунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній, поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних і адміністративних послуг. Також було враховано зростання попиту на більш повну й зіставну інформацію в деяких галузях, які представляють певний інтерес для міжнародних організацій у межах виконання міжнародних програм і державної політики, наприклад, програм щодо охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, охорони здоров’я людини тощо.

У межах Європейського статистичного простору, який, окрім країн – членів Європейського Союзу, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн Центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше почали збирати та розробляти за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA). NACE та CPA – це складова частина міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. NACE – похідна класифікація від ISIC і, задля задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, вона більш деталізована на нижчому рівні.

В Україні національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів створювали, використовуючи європейські класифікації в незмінному вигляді. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009-96), яку було побудовано на базі NACE (Rev. 1), відбувалось протягом 1997 – 2000 років згідно з розробленим планом заходів, а, починаючи з січня 2001 року, за цією Класифікацією здійснювали організування статистичних спостережень, формування зведеної інформації та публікацію статистичних даних. З 2006 року набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev. 1.1).

Подану Класифікацію видів економічної діяльності створено на основі NACE (Rev. 2), упровадженої Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

Основне призначення КВЕД – визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

Основний вид економічної діяльності – це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік.

Крім того, КВЕД призначений забезпечувати

– статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності;

– проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків – рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці “витрати-випуск”);

– зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій.

Тобто КВЕД – це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв’язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов’язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов’язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності – це припущення, а не доказ.

Використання КВЕД для статистичних потреб передбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв’язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу “зверху-вниз” (top-down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо.

Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій класифікації є посилання на такі нормативні документи:

– Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains)

– Господарський кодекс України

– Закон України “Про державну статистику”

– Методологічні положення щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об’єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців (далі – суб’єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі.

У Господарському кодексі України (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін “галузь” визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності.

Користуючись терміном “галузь”, треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість.

Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки.

Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД – розділ, група, клас – позначають цифровими кодами.

Структура кодового позначення об’єкта КВЕД

Y XX.XX,

деY– секція (літери латинської абетки від A до U)
XX– розділ
XX.X– група
XX.XX– клас

КВЕД згармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev. 4 – 2008) та на рівні Y XX.XX (клас) – з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 – 2006).

На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифікації NACE (Rev. 2). За результатами перегляду у КВЕД також немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталізацією класів у NACE (Rev. 2). З огляду на це КВЕД є національною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній статистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС – NACE (Rev. 2).

Кількісна структура КВЕД
за класифікаційними рівнями

СекціїРозділи (XX)Групи (XX.X)Класи (XX.XX)
A31339
B51015
C2495230
D138
E469
F3922
G32191
H51523
I278
J61326
K31018
L134
M71519
N61933
O139
P1611
Q3912
R4515
S3619
T233
U111
2188272615

Задля відображення зв’язків національної статистичної класифікації з міжнародними у КВЕД наведено коди NACE (Rev. 1.1, 2002) та ISIC (Rev. 4, 2008).

Ведення КВЕД здійснює Держкомстат.

Підставою для внесення змін до КВЕД є відповідні зміни в базовій міжнародній статистичній класифікації NACE.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому розділі наведено основні терміни та визначення понять, що їх використовують у контексті КВЕД. В інших контекстах ці терміни можуть мати інше значення.

Аутсорсинг – угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжні функції.

Термін “аутсорсинг” також використовують, якщо підрядник здійснює допоміжну діяльність, і не залежить від того, чи виконують такі завдання на ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть бути розташовані в межах однієї економічної території чи в різних економічних територіях. Фактичне місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб’єктів.

Замовник – це суб’єкт, який вступає в договірні відносини з іншим суб’єктом (підрядником), що передбачають виконання підрядником певних завдань, зокрема, частини виробничого процесу або повного виробничого процесу, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжних функцій.

Підрядник (субпідрядник) – це суб’єкт, що виконує певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції.

Діяльність замовників і підрядників класифікують за встановленими правилами.

Валову додану вартість за основною ціною визначають як різницю між випуском продукції за основною ціною та проміжним споживанням за цінами покупців.

Виключний побічний продукт – це продукт, технологічно пов’язаний із виробництвом інших продуктів однієї класифікаційної групи, але не вироблений у жодній іншій групі (наприклад, виробництво меляси пов’язане з виробництвом цукру). Виключні побічні продукти використовують як вхідні матеріали (сировину) для виробництва інших продуктів.

Виробництво – це економічна діяльність, результатом якої є продукція. Це поняття використовують для позначення всіх видів економічної діяльності.

Термін “виробництво” призначено не тільки стосовно сільського господарства, добувної або переробної промисловості. Його використовують також стосовно сфери послуг. Для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення тощо залежно від сфери діяльності. Обсяг виробництва вимірюють за допомогою різних методів у натуральному чи вартісному вираженні.

Готова продукція – це продукція, процес перероблення якої завершено.

Допоміжні види економічної діяльності – це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб’єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Другорядні види економічної діяльності – це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб’єкта з виробництва товарів або надання послуг.

Економічна діяльність – процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Засоби виробництва – це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. До засобів виробництва належать виробничі приміщення, машини й устатковання, транспортні засоби, трактори тощо. Землю не розглядають як засіб виробництва.

Звичайний (ординарний) побічний продукт – це продукт, технологічно пов’язаний з виробництвом інших продуктів, але класифікований у різних класифікаційних групах (наприклад, водень, одержаний унаслідок очищення сирої нафти, технологічно пов’язаний з воднем, отриманим у процесі виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, і є ідентичним водневі, одержаному в результаті виробництва інших основних хімічних речовин).

Напівфабрикати – це продукція, яка вже зазнала певного перероблення, але яка ще не готова до застосування. Напівфабрикати можуть бути передані іншим виробникам чи підрядникам для подальшого перероблення (наприклад, литі заготовки, що їх передають для кінцевого перероблення).

Оброблення – це процес, який виконують, щоб зберегти певні види продукції, надати їм деяких властивостей або запобігти шкідливому впливові, який може виявлятися внаслідок їх використання (наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів).

Основний вид економічної діяльності – це вид діяльності суб’єкта, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший визначений критерій).

Перероблення – це технологічний процес, виконання якого змінює форму, властивості чи склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції, задля отримання нової продукції.

Переробна промисловість – усі види економічної діяльності, віднесені до секції C “Переробна промисловість”. До неї належать як кустарно-ремісничі промисли, так I серійне виробництво. Використання машин і устатковання для виконання економічної діяльності характерне не тільки для секції C.

Продукція – це результат економічної діяльності. Це загальний термін, який використовують як для позначення товарів, так і послуг.

Товари – це матеріальні об’єкти, на які є попит та щодо яких можна встановити права власності. Товари придатні для транспортування, їх долучають до обміну, тобто вони є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета з програмним забезпеченням). Виробництво товарів і обмін ними є різними видами економічної діяльності.

Послуги – це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

Проміжне споживання – це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), що їх використовують суб’єкти для виробничих потреб.

Процес промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B “Добувна промисловість та розроблення кар’єрів”, C “Переробна промисловість”, D “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря”, E “Водопостачання; каналізація, поводження з відходами” та F “Будівництво”.

Устатковання виробничого призначення – це машини й обладнання, призначені для виробництва продукції (наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень).

Устатковання побутового призначення – це машини й обладнання, призначені для споживання домашніми господарствами (наприклад, побутові пральні машини).

У тексті КВЕД вжито скорочення: н. в. і. у. – не віднесено до інших угруповань.

5 СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КодНазваNACE
(Rev. 1.1)
ISIC
(Rev. 4)
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО A
01Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 01
01.1Вирощування однорічних і дворічних культур 011
01.11Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур01.11*0111
01.12*0111
01.12Вирощування рису01.11*0112
01.13Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів01.11*0113
01.12*0113
01.14Вирощування цукрової тростини01.11*0114
01.15Вирощування тютюну01.11*0115
01.16Вирощування прядивних культур01.11*0116
01.19Вирощування інших однорічних і дворічних культур01.11*0119
01.12*0119
01.2Вирощування багаторічних культур 012
01.21Вирощування винограду01.13*0121
01.22Вирощування тропічних і субтропічних фруктів01.13*0122
01.23Вирощування цитрусових01.13*0123
01.24Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів01.13*0124
01.25Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів01.12*0125
01.13*0125
01.26Вирощування олійних плодів01.11*0126
01.13*0126
01.27Вирощування культур для виробництва напоїв01.13*0127
01.28Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур01.11*0128
01.12*0128
01.13*0128
01.29Вирощування інших багаторічних культур01.11*0129
02.01*0129
01.3Відтворення рослин 013
01.30Відтворення рослин01.12*0130
01.4Тваринництво 014
01.41Розведення великої рогатої худоби молочних порід01.21*0141*
01.42Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів01.21*0141*
01.43Розведення коней та інших тварин родини конячих01.22*0142
01.44Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих01.25*0143
01.45Розведення овець і кіз01.22*0144
01.46Розведення свиней01.23*0145
01.47Розведення свійської птиці01.24*0146
01.49Розведення інших тварин01.22*0149
01.25*0149
01.5Змішане сільське господарство 015
01.50Змішане сільське господарство01.300150
01.6Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 016
01.61Допоміжна діяльність у рослинництві01.41*0161
01.62Допоміжна діяльність у тваринництві01.420162
92.72*0162
01.63Післяурожайна діяльність01.11*0163
01.13*0163
01.41*0163
01.64Оброблення насіння для відтворення01.11*0164
01.12*0164
01.13*0164
01.41*0164
01.7Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 017
01.70Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг01.50*0170
02Лісове господарство та лісозаготівлі 02
02.1Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 021
02.10Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві01.12*0210
  02.01*0210
02.2Лісозаготівлі 022
02.20Лісозаготівлі02.01*0220
02.3Збирання дикорослих недеревних продуктів 023
02.30Збирання дикорослих недеревних продуктів01.12*0230
01.13*0230
02.01*0230
02.4Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 024
02.40Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві02.020240
74.14*0240
03Рибне господарство 03
03.1Рибальство 031
03.11Морське рибальство05.01*0311
03.12Прісноводне рибальство05.01*0312
03.2Рибництво (аквакультура) 032
03.21Морське рибництво (аквакультура)05.02*0321
03.22Прісноводне рибництво (аквакультура)01.25*0322
05.02*0322
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ B
05Добування кам’яного та бурого вугілля 05
05.1 Добування кам’яного вугілля   051 
05.10Добування кам’яного вугілля10.10*0510
05.2Добування бурого вугілля 052
05.20Добування бурого вугілля10.20*0520
06Добування сирої нафти та природного газу 06
06.1Добування сирої нафти 061
06.10Добування сирої нафти11.10*0610
06.2Добування природного газу 062
06.20Добування природного газу11.10*0620
07Добування металевих руд 07
07.1Добування залізних руд 071
07.10Добування залізних руд13.10*0710
07.2Добування руд кольорових металів 072
07.21Добування уранових і торієвих руд12.00*0721
07.29Добування руд інших кольорових металів13.20*0729
08Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 08
08.1Добування каменю, піску та глини 081
08.11Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю14.11*0810*
14.12*0810*
14.13*0810*
08.12Добування піску, гравію, глин і каоліну14.21*0810*
14.22*0810*
08.9Добування корисних копалин і розроблення кар’єрів, н. в. і. у. 089
08.91Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив14.30*0891
08.92Добування торфу10.30*0892
08.93Добування солі14.40*0893
08.99Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів, н. в. і. у.14.50*0899
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів 09
09.1Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 091
09.10Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу11.10*0910
11.200910
09.9Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 099
09.90Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів10.10*0990
10.20*0990
10.30*0990
12.00*0990
13.10*0990
13.20*0990
14.11*0990
14.12*0990
14.13*0990
14.21*0990
14.22*0990
14.30*0990
14.40*0990
14.50*0990
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ C
10Виробництво харчових продуктів 10
10.1Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 101
10.11Виробництво м’яса15.111010*
15.12*1010*
10.12Виробництво м’яса свійської птиці15.12*1010*
10.13Виробництво м’ясних продуктів15.13*1010*
10.2Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 102
10.20Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків15.20*1020
10.3Перероблення та консервування фруктів і овочів 103
10.31Перероблення та консервування картоплі15.311030*
10.32Виробництво фруктових і овочевих соків15.321030*
10.39Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів01.41*1030*
15.33*1030*
51.31*1030*
10.4Виробництво олії та тваринних жирів 104
10.41Виробництво олії та тваринних жирів01.13*1040*
15.411040*
15.421040*
10.42Виробництво маргарину і подібних харчових жирів15.431040*
10.5Виробництво молочних продуктів 105
10.51Перероблення молока, виробництво масла та сиру15.511050*
10.52Виробництво морозива15.521050*
10.6Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 106
10.61Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості15.611061
10.62Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів15.62*1062
10.7Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 107*
10.71Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання15.81*1071*
10.72Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання15.821071*
10.73Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів15.85*1074
10.8Виробництво інших харчових продуктів 107*
10.81Виробництво цукру15.831072
10.82Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів15.841073
10.83Виробництво чаю та кави15.861079*
10.84Виробництво прянощів і приправ14.40*1079*
15.871079*
10.85Виробництво готової їжі та страв15.13*1075
15.20*1075
15.33*1075
15.81*1075
15.85*1075
10.86Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів15.881079*
10.89Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.15.13*1079*
15.62*1079*
15.81*1079*
15.891079*
10.9Виробництво готових кормів для тварин 108
10.91Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах15.711080*
10.92Виробництво готових кормів для домашніх тварин15.721080*
11 Виробництво напоїв   11 
11.0Виробництво напоїв 110
11.01Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв15.911101
15.92*1101
51.34*1101
11.02Виробництво виноградних вин01.13*1102*
15.931102*
51.34*1102*
11.03Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин15.941102*
11.04Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів15.951102*
11.05Виробництво пива15.961103*
11.06Виробництво солоду15.971103*
11.07Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки15.981104
12Виробництво тютюнових виробів 12
12.0Виробництво тютюнових виробів 120
12.00Виробництво тютюнових виробів16.001200
13Текстильне виробництво 13
13.1Підготування та прядіння текстильних волокон 131*
13.10Підготування та прядіння текстильних волокон17.111311
17.121311
17.131311
17.141311
17.151311
17.161311
17.171311
13.2Ткацьке виробництво 131*
13.20Ткацьке виробництво17.211312
17.221312
17.231312
17.241312
17.251312
18.30*1312
13.3Оздоблення текстильних виробів 131*
13.30Оздоблення текстильних виробів17.301313
52.74*1313
13.9Виробництво інших текстильних виробів 139
13.91Виробництво трикотажного полотна17.601391
18.30*1391
13.92Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу17.40*1392
13.93Виробництво килимів і килимових виробів17.511393
13.94Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток17.52*1394
13.95Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу17.531399*
13.96Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення17.54*1399*
13.99Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.17.54*1399*
36.63*1399*
14Виробництво одягу 14
14.1Виробництво одягу, крім хутряного 141
14.11Виробництво одягу зі шкіри18.10*1410*
14.12Виробництво робочого одягу18.211410*
14.13Виробництво іншого верхнього одягу18.221410*
14.14Виробництво спіднього одягу18.231410*
14.19Виробництво іншого одягу й аксесуарів17.71*1410*
18.24*1410*
14.2Виготовлення виробів із хутра 142
14.20Виготовлення виробів із хутра18.30*1420
14.3Виробництво трикотажного та в’язаного одягу 143
14.31Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів17.71*1430*
14.39Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу17.721430*
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 15
15.1Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 151
15.11Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра18.30*1511
19.101511
15.12Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів19.20*1512
36.63*1512
15.2Виробництво взуття 152
15.20Виробництво взуття19.30*1520
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 16
16.1Лісопильне та стругальне виробництво 161
16.10Лісопильне та стругальне виробництво02.01*1610
20.101610
16.2Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 162
16.21Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону20.201621
16.22Виробництво щитового паркету20.30*1622*
16.23Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів20.30*1622*
16.24Виробництво дерев’яної тари20.40*1623
16.29Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння19.30*1629
20.51*1629
20.52*1629
36.63*1629
17Виробництво паперу та паперових виробів 17
17.1Виробництво паперової маси, паперу та картону 170*
17.11Виробництво паперової маси21.111701*
17.12 Виробництво паперу та картону 21.12 1701* 
17.2Виготовлення виробів з паперу та картону 170*
17.21Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари21.211702
17.22Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення17.54*1709*
21.22*1709*
17.23Виробництво паперових канцелярських виробів21.231709*
22.22*1709*
17.24Виробництво шпалер21.241709*
17.29Виробництво інших виробів з паперу та картону21.25*1709*
36.63*1709*
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 18
18.1Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 181
18.11Друкування газет22.211811*
18.12Друкування іншої продукції21.22*1811*
21.25*1811*
22.22*1811*
18.13Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг22.241812*
22.251812*
18.14Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг22.231812*
18.2Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 182
18.20Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення22.311820
22.321820
22.331820
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19
19.1Виробництво коксу та коксопродуктів 191
19.10Виробництво коксу та коксопродуктів23.101910
24.14*1910
19.2Виробництво продуктів нафтоперероблення 192
19.20Виробництво продуктів нафтоперероблення10.10*1920
10.20*1920
10.30*1920
23.201920
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20
20.1Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 201
20.11Виробництво промислових газів24.112011*
20.12Виробництво барвників і пігментів24.122011*
20.13Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин23.30*2011*
24.132011*
20.14Виробництво інших основних органічних хімічних речовин15.92*2011*
24.14*2011*
20.15Виробництво добрив і азотних сполук24.15*2012
20.16Виробництво пластмас у первинних формах24.162013*
20.17Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах24.172013*
20.2Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 202*
20.20Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції24.202021
20.3Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 202*
20.30Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик24.302022
20.4Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 202*
20.41Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування24.51*2023*
20.42Виробництво парфумних і косметичних засобів24.51*2023*
24.522023*
20.5Виробництво іншої хімічної продукції 202*
20.51Виробництво вибухових речовин24.612029*
36.63*2029*
20.52Виробництво клеїв24.62*2029*
20.53Виробництво ефірних олій24.632029*
20.59Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.24.62*2029*
24.642029*
24.66*2029*
20.6Виробництво штучних і синтетичних волокон 203
20.60Виробництво штучних і синтетичних волокон24.702030
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21
21.1Виробництво основних фармацевтичних продуктів 210*
21.10Виробництво основних фармацевтичних продуктів24.412100*
21.2Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 210*
21.20Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів23.30*2100*
24.42*2100*
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 22
22.1Виробництво гумових виробів 221
22.11Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок25.112211
25.122211
22.19Виробництво інших гумових виробів19.30*2219
25.13*2219
36.62*2219
36.63*2219
22.2Виробництво пластмасових виробів 222
22.21Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас25.21*2220*
22.22Виробництво тари з пластмас25.222220*
22.23Виробництво будівельних виробів із пластмас25.23*2220*
36.63*2220*
22.29Виробництво інших виробів із пластмас19.30*2220*
25.24*2220*
36.63*2220*
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 23
23.1Виробництво скла та виробів зі скла 231
23.11Виробництво листового скла26.112310*
23.12Формування й оброблення листового скла26.122310*
23.13Виробництво порожнистого скла26.132310*
23.14Виробництво скловолокна26.142310*
23.19Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних26.15*2310*
23.2Виробництво вогнетривких виробів 239*
23.20Виробництво вогнетривких виробів26.262391
23.3Виробництво будівельних матеріалів із глини 239*
23.31Виробництво керамічних плиток і плит26.302392*
23.32Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини26.40*2392*
23.4Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 239*
23.41Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів26.212393*
23.42Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів26.222393*
23.43Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури26.232393*
23.44Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення26.242393*
31.62*2393*
23.49Виробництво інших керамічних виробів26.252393*
23.5Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 239*
23.51Виробництво цементу26.512394*
23.52Виробництво вапна та гіпсових сумішей26.522394*
26.532394*
23.6Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 239*
23.61Виготовлення виробів із бетону для будівництва26.612395*
23.62Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва26.622395*
23.63Виробництво бетонних розчинів, готових для використання26.632395*
23.64Виробництво сухих будівельних сумішей26.642395*
23.65Виготовлення виробів із волокнистого цементу26.652395*
23.69Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу26.662395*
23.7Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 239*
23.70Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю26.702396
23.9Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 239*
23.91Виробництво абразивних виробів26.81*2399*
23.99Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.26.822399*
24Металургійне виробництво 24
24.1Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 241*
24.10Виробництво чавуну сталі та феросплавів27.102410*
24.2Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 241*
24.20Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі27.222410*
24.3Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі 241*
24.31Холодне волочіння прутків і профілів27.312410*
24.32Холодний прокат вузької штаби27.322410*
24.33Холодне штампування та гнуття27.332410*
28.11*2410*
24.34Холодне волочіння дроту27.342410*
24.4Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів 242
24.41Виробництво дорогоцінних металів27.412420*
24.42Виробництво алюмінію27.422420*
24.43Виробництво свинцю, цинку й олова27.432420*
24.44Виробництво міді27.442420*
24.45Виробництво інших кольорових металів27.452420*
24.46Виробництво ядерних матеріалів23.30*2420*
24.5Лиття металів 243
24.51Лиття чавуну27.212431*
27.512431*
24.52Лиття сталі27.522431**
24.53Лиття легких кольорових металів27.532432*
24.54Лиття інших кольорових металів27.542432*
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 25
25.1Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 251*
25.11Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій28.11*2511*
25.12Виробництво металевих дверей і вікон28.12*2511*
25.2Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 251*
25.21Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення28.22*2512*
25.29Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів28.21*2512*
25.3Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 251*
25.30Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення28.30*2513
25.4Виробництво зброї та боєприпасів 252
25.40Виробництво зброї та боєприпасів29.60*2520
25.5Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 259*
25.50Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія28.402591
25.6Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 259*
25.61Оброблення металів та нанесення покриття на метали28.512592*
25.62Механічне оброблення металевих виробів28.52*2592*
25.7Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення 259*
25.71Виробництво столових приборів28.61*2593*
28.75*2593*
25.72Виробництво замків і дверних петель28.63*2593*
25.73Виробництво інструментів28.62*2593*
29.56*2593*
25.9Виробництво інших готових металевих виробів 259*
25.91Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів28.71*2599*
25.92Виробництво легких металевих паковань28.722599*
25.93Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин28.732599*
28.74*2599*
25.94Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів28.74*2599*
25.99Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.28.75*2599*
31.62*2599*
36.63*2599*
26Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 26
26.1Виробництво електронних компонентів і плат 261
26.11Виробництво електронних компонентів24.66*2610*
31.10*2610*
31.20*2610*
31.30*2610*
32.10*2610*
32.30*2610*
26.12Виробництво змонтованих електронних плат32.10*2610*
26.2Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання 262
26.20Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання30.02*2620
32.30*2620
26.3Виробництво обладнання зв’язку 263
26.30Виробництво обладнання зв’язку31.62*2630
32.20*2630
32.30*2630
26.4Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 264
26.40Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення32.30*2640
36.50*2640
26.5Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 265
26.51Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації31.62*2651
33.20*2651
26.52Виробництво годинників33.50*2652
26.6Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 266
26.60Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання33.10*2660
26.7Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 267
26.70Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання32.30*2670
33.20*2670
33.40*2670
26.8Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 268
26.80Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних24.652680
27Виробництво електричного устатковання 27
27.1Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 271
27.11Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів31.10*2710*
31.62*2710*
27.12Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури31.20*2710*
27.2Виробництво батарей і акумуляторів 272
27.20Виробництво батарей і акумуляторів31.402720
27.3Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 273
27.31Виробництво волоконно-оптичних кабелів31.30*2731
33.40*2731
27.32Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів31.30*2732
27.33Виробництво електромонтажних пристроїв25.23*2733
25.24*2733
31.20*2733
27.4Виробництво електричного освітлювального устатковання 274
27.40Виробництво електричного освітлювального устатковання31.502740
31.61*2740
31.62*2740
27.5Виробництво побутових приладів 275
27.51Виробництво електричних побутових приладів29.71*2750*
27.52Виробництво неелектричних побутових приладів29.72*2750*
27.9Виробництво іншого електричного устатковання 279
27.90Виробництво іншого електричного устатковання29.43*2790
31.20*2790
31.30*2790
31.62*2790
32.10*2790
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 28
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 281*
28.11Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів29.11*2811
29.12*2811
34.30*2811
28.12Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання29.12*2812
29.13*2812
28.13Виробництво інших помп і компресорів29.12*2813*
28.14Виробництво інших кранів і клапанів29.13*2813*
28.15Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів29.14*2814
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 281*
28.21Виробництво печей і пічних пальників29.21*2815
29.71*2815
29.72*2815
28.22Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання29.22*2816
35.50*2816
28.23Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і периферійного устатковання30.012817
32.30*2817
36.12*2817
28.24Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів29.41*2818
28.25Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання29.23*2819*
29.71*2819*
28.29Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.29.24*2819*
29.43*2819*
33.20*2819*
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 282*
28.30Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства29.31*2821
29.32*2821
29.53*2821
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 282
28.41Виробництво металообробних машин28.62*2822*
29.42*2822*
28.49Виробництво інших верстатів28.62*2822*
29.43*2822*
31.62*2822*
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 282*
28.91Виробництво машин і устатковання для металургії29.51*2823
28.92Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва28.62*2824
29.52*2824
34.10*2824
28.93Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну29.53*2825
28.94Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів29.54*2826
29.56*2826
28.95Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону29.55*2829*
28.96Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми29.56*2829*
28.99Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.29.56*2829*
31.62*2829*
33.20*2829*
33.40*2829*
35.30*2829*
36.50*2829*
36.63*2829*
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 29
29.1Виробництво автотранспортних засобів 291
29.10Виробництво автотранспортних засобів34.10*2910
29.2Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 292
29.20Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів34.20*2920
29.3Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 293
29.31Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів31.61*2930*
29.32Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів34.30*2930*
36.11*2930*
30Виробництво інших транспортних засобів 30
30.1Будування суден і човнів 301
30.11Будування суден і плавучих конструкцій35.11*3011
36.11*3011
30.12Будування прогулянкових і спортивних човнів35.12*3012
30.2Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 302
30.20Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу31.62*3020
35.20*3020
36.11*3020
30.3Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 303
30.30Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання29.60*3030
35.30*3030
36.11*3030
30.4Виробництво військових транспортних засобів 304
30.40Виробництво військових транспортних засобів29.60*3040
30.9Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 309
30.91Виробництво мотоциклів34.10*3091
35.413091
30.92Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок35.423092
35.43*3092
36.63*3092
30.99Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.35.50*3099
31Виробництво меблів 31
31.0Виробництво меблів 310
31.01Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі35.50*3100*
36.11*3100*
36.12*3100*
31.02Виробництво кухонних меблів36.11*3100*
36.13*3100*
31.03Виробництво матраців36.153100*
31.09Виробництво інших меблів36.11*3100*
36.14*3100*
32Виробництво іншої продукції 32
32.1Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 321
32.11Карбування монет36.213211*
32.12Виробництво ювелірних і подібних виробів33.50*3211*
36.223211*
32.13Виробництво біжутерії та подібних виробів33.50*3212
36.613212
32.2Виробництво музичних інструментів 322
32.20Виробництво музичних інструментів36.30*3220
32.3Виробництво спортивних товарів 323
32.30Виробництво спортивних товарів36.40*3230
32.4Виробництво ігор та іграшок 324
32.40Виробництво ігор та іграшок36.50*3240
32.5Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 325
32.50Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів17.40*3250
24.42*3250
25.13* 
29.24* 
33.10* 
33.20* 
33.40* 
32.9Виробництво продукції, н. в. і. у. 329
32.91Виробництво мітел і щіток36.62*3290*
32.99Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.18.10*3290*
18.24*3290*
19.20*3290*
20.51*3290*
20.52*3290*
22.11*3290*
25.13*3290*
25.24*3290*
28.75*3290*
33.10*3290*
36.40*3290*
36.63*3290*
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 33
33.1Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання 331
33.11Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів28.11*3311
28.21*3311
28.22*3311
28.30*3311
28.61*3311
28.62*3311
28.63*3311
28.71*3311
28.75*3311
29.60*3311
34.20*3311
35.50*3311
33.12Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення28.52*3312
29.11*3312
29.12*3312
29.13*3312
29.14*3312
29.21*3312
29.22*3312
29.23*3312
29.24*3312
29.31*3312
29.32*3312
29.41*3312
29.42*3312
29.43*3312
29.51*3312
29.52*3312
29.53*3312
29.54*3312
29.55*3312
29.56*3312
72.50*3312
33.13Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання29.24*3313
31.10*3313
31.62*3313
32.10*3313
32.30*3313
33.10*3313
33.20*3313
33.40*3313
33.50*3313
33.14Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання27.91*3314
31.10*3314
31.20*3314
31.62*3314
33.10*3314
33.20*3314
33.15Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів35.11*3315*
35.12*3315*
33.16Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів35.30*3315*
33.17Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів35.20*3315*
35.43*3315*
35.50*3315*
33.19Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання17.40*3319
17.52*3319
20.40*3319
20.51*3319
25.13*3319
25.21*3319
25.24*3319
26.15*3319
26.40*3319
26.81*3319
36.30*3319
36.50*3319
33.2Установлення та монтаж машин і устатковання 332
33.20Установлення та монтаж машин і устатковання25.21*3320
26.15*3320
26.40*3320
26.81*3320
28*3320
29*3320
30*3320
31*3320
32*3320
33*3320
33.303320
34*3320
35*3320
36*3320
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ D
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 35
35.1Виробництво, передача та розподілення електроенергії 351
35.11Виробництво електроенергії40.11*3510*
35.12Передача електроенергії40.123510*
35.13Розподілення електроенергії40.13*3510*
35.14Торгівля електроенергією40.13*3510*
35.2Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 352
35.21Виробництво газу40.213520*
35.22Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи40.22*3520*
35.23Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи40.22*3520*
35.3Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря353 
35.30Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря40.303530
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ E
36Забір, очищення та постачання води 36
36.0Забір, очищення та постачання води 360
36.00Забір, очищення та постачання води41.003600
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 37
37.0Каналізація, відведення й очищення стічних вод 370
37.00Каналізація, відведення й очищення стічних вод90.013700
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 38
38.1Збирання відходів 381
38.11Збирання безпечних відходів90.02*3811
90.03*3811
38.12Збирання небезпечних відходів23.30*3812
40.11*3812
90.02*3812
38.2Оброблення та видалення відходів 382
38.21Оброблення та видалення безпечних відходів14.50*3821
24.15*3821
90.02*3821
38.22Оброблення та видалення небезпечних відходів23.30*3822
90.02*3822
38.3Відновлення матеріалів 383
38.31Демонтаж (розбирання) машин і устатковання37.10*3830*
38.32Відновлення відсортованих відходів37.10*3830*
37.20*3830*
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 39
39.0Інша діяльність щодо поводження з відходами 390
39.00Інша діяльність щодо поводження з відходами90.03*3900
FБУДІВНИЦТВО F
41Будівництво будівель 41
41.1Організація будівництва будівель 410
41.10Організація будівництва будівель70.11*4100*
41.2Будівництво житлових і нежитлових будівель 410*
41.20Будівництво житлових і нежитлових будівель20.30*4100*
25.23*4100*
28.11*4100*
45.21*4100*
45.23*4100*
42Будівництво споруд70.11*42
42.1Будівництво доріг і залізниць 421
42.11Будівництво доріг і автострад45.23*4210*
42.12Будівництво залізниць і метрополітену45.21*4210*
45.23*4210*
42.13Будівництво мостів і тунелів45.21*4210*
42.2Будівництво комунікацій 422
42.21Будівництво трубопроводів45.21*4220*
45.24*4220*
45.25*4220*
42.22Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій45.21*4220*
42.9Будівництво інших споруд 429
42.91Будівництво водних споруд45.24*4290*
42.99Будівництво інших споруд, н. в. і. у.45.21*4290*
45.23*4290*
43Спеціалізовані будівельні роботи 43
43.1Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 431
43.11Знесення45.11*4311
43.12Підготовчі роботи на будівельному майданчику45.11*4312*
43.13Розвідувальне буріння45.124312*
43.2Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 432
43.21Електромонтажні роботи45.31*4321
45.34*4321
43.22Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування45.31*4322
45.334322
43.29Інші будівельно-монтажні роботи29.22*4329
45.31*4329
45.324329
45.34*4329
43.3Роботи із завершення будівництва 433
43.31Штукатурні роботи45.414330*
43.32Установлення столярних виробів20.30*4330*
25.23*4330*
28.12*4330*
45.424330*
43.33Покриття підлоги й облицювання стін45.434330*
43.34Малярні роботи та скління45.444330*
43.39Інші роботи із завершення будівництва45.45*4330*
43.9Інші спеціалізовані будівельні роботи 439
43.91Покрівельні роботи20.30*4390*
45.22*4390*
43.99Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.45.21*4390*
45.22*4390*
45.24*4390*
45.25*4390*
45.45*4390*
45.504390*
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ G
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 45
45.1Торгівля автотранспортними засобами 451
45.11Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами50.10*4510*
45.19Торгівля іншими автотранспортними засобами50.10*4510*
45.2Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 452
45.20Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів50.20*4520
45.3Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 453
45.31Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів50.30*4530*
45.32Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів50.30*4530*
45.4Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 454
45.40Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів50.404540
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 46
46.1Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 461
46.11Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами51.114610*
46.12Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами51.124610*
46.13Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами51.134610*
46.14Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками51.144610*
46.15Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами51.154610*
46.16Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами51.164610*
46.17Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами51.174610*
46.18Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами51.184610*
46.19Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту51.194610*
46.2Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами 462
46.21Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин51.214620*
51.254620*
46.22Оптова торгівля квітами та рослинами51.224620*
46.23Оптова торгівля живими тваринами51.234620*
46.24Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою51.244620*
46.3Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 463
46.31Оптова торгівля фруктами й овочами51.31*4630*
51.38*4630*
46.32Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами51.324630*
46.33Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами51.334630*
46.34Оптова торгівля напоями51.34*4630*
46.35Оптова торгівля тютюновими виробами51.354630*
46.36Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами51.364630*
46.37Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами51.374630*
46.38Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками51.38*4630*
46.39Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами51.394630*
46.4Оптова торгівля товарами господарського призначення 464
46.41Оптова торгівля текстильними товарами51.414641*
46.42Оптова торгівля одягом і взуттям51.424641*
46.43Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення51.43*4649*
51.47*4649*
46.44Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення51.44*4649*
46.45Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами51.454649*
46.46Оптова торгівля фармацевтичними товарами51.464649*
46.47Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям51.43*4649*
51.47*4649*
46.48Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами51.47*4649*
46.49Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення51.44*4649*
51.47*4649*
46.5Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням 465
46.51Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням51.844651
46.52Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього51.43*4652
51.864652
46.6Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 466*
46.61Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням51.884653
46.62Оптова торгівля верстатами51.814659*
46.63Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва51.824659*
46.64Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва51.834659*
46.65Оптова торгівля офісними меблями51.85*4659*
46.66Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням51.85*4659*
46.69Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням51.874659*
46.7Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 466*
46.71Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами51.514661
46.72Оптова торгівля металами та металевими рудами51.524662
46.73Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням51.44*4663*
51.47*4663*
51.534663*
46.74Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього51.544663*
46.75Оптова торгівля хімічними продуктами51.55*4669*
46.76Оптова торгівля іншими проміжними продуктами51.55*4669*
51.564669*
46.77Оптова торгівля відходами та брухтом51.574669*
46.9Неспеціалізована оптова торгівля 469
46.90Неспеціалізована оптова торгівля51.904690
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 47
47.1Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 471
47.11Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами52.114711
47.19Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах52.124719
47.2Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 472
47.21Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах52.214721*
52.274721*
47.22Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах52.224721*
47.23Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах52.234721*
47.24Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах52.244721*
47.25Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах52.254722
47.26Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах52.264723
47.29Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах52.27*4721*
47.3Роздрібна торгівля пальним 473
47.30Роздрібна торгівля пальним50.504730
47.4Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 474
47.41Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах52.48*4741*
47.42Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах52.48*4741 *
47.43Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення52.45*4742
47.5Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах 475
47.51Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах52.414751
47.52Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах52.464752
47.53Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах52.44*4753
52.48*4753
47.54Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах52.45*4759*
47.59Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах52.44*4759*
52.45*4759*
52.48*4759*
47.6Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах 476
47.61Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах52.47*4761*
47.62Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах52.47*4761*
47.63Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах52.45*4762
47.64Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах52.48*4763
47.65Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах52.48*4764
47.7Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах 477
47.71Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах52.424771*
47.72Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах52.434771*
47.73Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах52.314772*
47.74Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах52.324772*
47.75Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах52.334772*
47.76Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах52.48*4773*
47.77Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах52.48*4773*
47.78Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах52.48*4773*
47.79Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах52.504774
52.63*4774
47.8Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 478
47.81Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами52.62*4781
47.82Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям52.62*4782
47.89Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами52.62*4789
47.9Роздрібна торгівля поза магазинами 479
47.91Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет52.614791
52.63*4791
47.99Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами52.63*4799
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ H
49Наземний і трубопровідний транспорт 49
49.1Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 491*
49.10Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення60.10*4911
49.2Вантажний залізничний транспорт 491*
49.20Вантажний залізничний транспорт60.10*4912
49.3Інший пасажирський наземний транспорт 492*
49.31Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення60.21*4921
49.32Надання послуг таксі60.224922*
49.39Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.60.21*4922*
60.234922*
49.4Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 492*
49.41Вантажний автомобільний транспорт60.24*4923*
49.42Надання послуг перевезення речей (переїзду)60.24*4923*
49.5Трубопровідний транспорт 493
49.50Трубопровідний транспорт60.304930
50Водний транспорт 50
50.1Пасажирський морський транспорт 501*
50.10Пасажирський морський транспорт61.10*5011
50.2Вантажний морський транспорт 501*
50.20Вантажний морський транспорт61.10*5012
50.3Пасажирський річковий транспорт 502*
50.30Пасажирський річковий транспорт61.20*5021
50.4Вантажний річковий транспорт 502*
50.40Вантажний річковий транспорт61.20*5022
51Авіаційний транспорт 51
51.1Пасажирський авіаційний транспорт 511
51.10Пасажирський авіаційний транспорт62.10*5110
62.20*5110
51.2Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт 512
51.21Вантажний авіаційний транспорт62.10*5120*
62.20*5120*
51.22Космічний транспорт62.30*5120
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52
52.1Складське господарство 521
52.10Складське господарство63.125210
52.2Допоміжна діяльність у сфері транспорту 522
52.21Допоміжне обслуговування наземного транспорту11.10*5221
50.20*5221
60.10*5221
63.215221
52.22Допоміжне обслуговування водного транспорту11.10*5222
61.10*5222
61.20*5222
63.22*5222
52.23Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту62.30*5223
63.23*5223
52.24Транспортне оброблення вантажів63.115224
52.29Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту63.40*5229
53Поштова та кур’єрська діяльність 53
53.1Діяльність національної пошти 531
53.10Діяльність національної пошти64.11*5310
53.2 Інша поштова та кур’єрська діяльність   532 
53.20Інша поштова та кур’єрська діяльність64.125320
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ I
55Тимчасове розміщування 55
55.1Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 551*
55.10Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування55.105510*
55.2Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 551*
55.20Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання55.21*5510*
55.23*5510*
55.3Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 552
55.30Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів55.21*5520
55.225520
55.9Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 559
55.90Діяльність інших засобів тимчасового розміщування55.23*5590
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 56
56.1Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 561
56.10Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування55.305610
56.2Постачання готових страв 562
56.21Постачання готових страв для подій55.52*5621
56.29Постачання інших готових страв55.515629
55.52*5629
56.3Обслуговування напоями 563
56.30Обслуговування напоями55.405630
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ J
58Видавнича діяльність 58
58.1Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 581
58.11Видання книг22.11*5811
72.40*5811
58.12Видання довідників і каталогів22.11*5812
72.40*5812
58.13Видання газет22.125813*
72.40*5813*
58.14Видання журналів і періодичних видань22.135813*
72.40*5813*
58.19Інші види видавничої діяльності22.155819
22.22*5819
72.40*5819
58.2Видання програмного забезпечення 582
58.21Видання комп’ютерних ігор72.21*5820*
72.40*5820*
58.29Видання іншого програмного забезпечення72.21*5820*
72.40*5820*
59Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 59
59.1Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 591
59.11Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм92.11*5911
92.20*5911
59.12Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм92.11*5912
59.13Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм92.125913
59.14Демонстрація кінофільмів92.135914
59.2Видання звукозаписів 592
59.20Видання звукозаписів22.145920
72.40*5920
74.87*5920
92.11*5920
92.20*5920
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 60
60.1Діяльність у сфері радіомовлення 601
60.10Діяльність у сфері радіомовлення64.20*6010
72.40*6010
92.20*6010
60.2Діяльність у сфері телевізійного мовлення 602
60.20Діяльність у сфері телевізійного мовлення64.20*6020
72.40*6020
92.20*6020
61Телекомунікації (електрозв’язок) 61
61.1Діяльність у сфері проводового електрозв’язку 611
61.10Діяльність у сфері проводового електрозв’язку64.20*6110
61.2Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку 612
61.20Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку64.20*6120
61.3 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку   613 
61.30Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку64.20*6130
61.9Інша діяльність у сфері електрозв’язку 619
61.90інша діяльність у сфері електрозв’язку64.20*6190
62Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 62
62.0Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 620
62.01Комп’ютерне програмування72.21*6201
72.22*6201
72.40*6201
62.02Консультування з питань інформатизації72.106202*
72.22*6202*
62.03Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням72.30*6202*
62.09Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем30.02*6209
72.22*6209
72.606209
63Надання інформаційних послуг 63
63.1Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали 631
63.11Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність72.30*6311
72.40*6311
63.12Веб-портали72.40*6312
63.9Надання інших інформаційних послуг 639
63.91Діяльність інформаційних агентств92.40*6391
63.99Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.74.87*6399
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ K
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 64
64.1Грошове посередництво 641
64.11Діяльність центрального банку65.116411
64.19Інші види грошового посередництва65.126419
64.2Діяльність холдингових компаній 642
64.20Діяльність холдингових компаній65.23*6420
74.15*6420
64.3Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти 643
64.30Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти65.23*6430
64.9Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 649
64.91Фінансовий лізинг65.216491
64.92Інші види кредитування65.22*6492
64.99Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.65.22*6499
65.23*6499
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування 65
65.1Страхування 651
65.11Страхування життя66.01*6511
65.12Інші види страхування, крім страхування життя66.03*6512
65.2Перестрахування 652
65.20Перестрахування66.01*6520
66.02*6520
66.03*6520
65.3Недержавне пенсійне забезпечення 653
65.30Недержавне пенсійне забезпечення66.02*6530
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 66
66.1Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 661
66.11Управління фінансовими ринками67.116611
66.12Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах67.12*6612
67.13*6612
66.19Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення67.13*6619
66.2Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 662
66.21Оцінювання ризиків та завданої шкоди67.20*6621
66.22Діяльність страхових агентів і брокерів67.20*6622
66.29Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення67.20*6629
66.3Управління фондами 663
66.30Управління фондами67.12*6630
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ L
68Операції з нерухомим майном 68
68.1Купівля та продаж власного нерухомого майна 681*
68.10Купівля та продаж власного нерухомого майна70.126810*
68.2Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 681*
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна70.206810*
68.3Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 682
68.31Агентства нерухомості70.316820*
68.32Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту70.32*6820*
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ M
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 69
69.1Діяльність у сфері права 691
69.10Діяльність у сфері права74.116910
69.2Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 692
69.20Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування74.126920
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 70
70.1Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 701
70.10Діяльність головних управлінь (хед-офісів)74.15*7010
70.2Консультування з питань керування 702
70.21Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю74.14*7020*
70.22Консультування з питань комерційної діяльності й керування05.01*7020*
74.14*7020*
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 71
71.1Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 711
71.11Діяльність у сфері архітектури74.20*7110*
71.12Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах74.20*7110*
71.2Технічні випробування та дослідження 712
71.20Технічні випробування та дослідження74.307120
72Наукові дослідження та розробки 72
72.1Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук 721
72.11Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій73.10*7210*
72.19Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук73.10*7210*
72.2Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 722
72.20Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук73.10*7220
73.20*7220
73Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку 73
73.1Рекламна діяльність 731
73.11Рекламні агентства74.40*7310*
73.12Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації74.40*7310*
73.2Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 732
73.20Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки74.137320
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 74
74.1Спеціалізована діяльність із дизайну 741
74.10Спеціалізована діяльність із дизайну74.87*7410
74.2Діяльність у сфері фотографії 742
74.20Діяльність у сфері фотографії74.20*7420
74.817420
92.40*7420
74.3Надання послуг перекладу 749*
74.30Надання послуг перекладу74.85*7490*
74.9Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 749*
74.90Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.63.40*7490*
74.14*7490*
74.20*7490*
74.60*7490*
74.87*7490*
75Ветеринарна діяльність 75
75.0Ветеринарна діяльність 750
75.00Ветеринарна діяльність85.207500
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ N
77Оренда, прокат і лізинг 77
77.1Надання в оренду автотранспортних засобів 771
77.11Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів71.107710*
77.12Надання в оренду вантажних автомобілів71.21*7710*
77.2Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 772
77.21Прокат товарів для спорту та відпочинку71.40*7721
77.22Прокат відеозаписів і дисків71.40*7722
77.29Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку71.40*7729
77.3Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 773
77.31Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання71.317730*
77.32Надання в оренду будівельних машин і устатковання71.32*7730*
77.33Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів71.337730*
77.34Надання в оренду водних транспортних засобів71.227730*
77.35Надання в оренду повітряних транспортних засобів71.237730*
77.39Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.71.21*7730*
71.32*7730*
71.347730*
77.4Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 774
77.40Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами74.87*7740
78Діяльність із працевлаштування 78
78.1Діяльність агентств працевлаштування 781
78.10Діяльність агентств працевлаштування74.50*7810
92.72*7810
78.2Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 782
78.20Діяльність агентств тимчасового працевлаштування74.50*7820
78.3Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 783
78.30Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами74.50*7830
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 79
79.1Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 791
79.11Діяльність туристичних агентств63.30*7911
79.12Діяльність туристичних операторів63.30*7912
79.9Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 799
79.90Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність63.30*7990
69.32*7990
92.34*7990
92.62*7990
92.72*7990
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 80
80.1Діяльність приватних охоронних служб 801
80.10Діяльність приватних охоронних служб74.60*8010
80.2Обслуговування систем безпеки 802
80.20Обслуговування систем безпеки45.31*8020
74.60*8020
80.3Проведення розслідувань 803
80.30Проведення розслідувань74.60*8030
81Обслуговування будинків і територій 81
81.1Комплексне обслуговування об’єктів 811
81.10Комплексне обслуговування об’єктів70.32*8110
75.14*8110
81.2Діяльність із прибирання 812
81.21Загальне прибирання будинків74.70*8121
81.22Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів74.70*8129*
81.29Інші види діяльності із прибирання74.70*8129*
90.03*8129*
81.3Надання ландшафтних послуг 813
81.30Надання ландшафтних послуг01.41*8130
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 82
82.1Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 821
82.11Надання комбінованих офісних адміністративних послуг74.85*8211
82.19Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність64.11*8219
74.85*8219
82.2Діяльність телефонних центрів 822
82.20Діяльність телефонних центрів74.868220
82.3Організування конгресів і торговельних виставок 823
82.30Організування конгресів і торговельних виставок74.87*8230
82.9Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 829
82.91Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій74.87*8291
82.92Пакування74.828292
82.99Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.74.85*8299
74.87*8299
75.13*8299
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ O
84Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 84
84.1Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління 841
84.11Державне управління загального характеру75.118411
75.14*8411
84.12Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування75.128412
84.13Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності75.13*8413
84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому   842 
84.21Міжнародна діяльність75.21*8421
84.22Діяльність у сфері оборони75.228422
84.23Діяльність у сфері юстиції та правосуддя75.238423*
84.24Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки75.248423*
84.25Діяльність пожежних служб75.258423*
84.3 Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування   843 
84.30Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування75.308430
PОСВІТА P
85Освіта 85
85.1Дошкільна освіта 851
85.10Дошкільна освіта80.10*8510*
85.2Початкова освіта 851
85.20Початкова освіта80.10*8510*
85.3Середня освіта 852
85.31Загальна середня освіта80.218521
85.32Професійно-технічна освіта63.22*8522
63.23*8522
80.228522
80.42*8522
85.4Вища освіта 853
85.41Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу80.30*8530*
85.42Вища освіта80.30*8530*
85.5Інші види освіти 854
85.51Освіта у сфері спорту та відпочинку80.42*8541
92.62*8541
93.05*8541
85.52Освіта у сфері культури80.42*8542
92.34*8542
85.53Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів80.418549*
85.59Інші види освіти, н. в. і. у.80.42*8549*
85.6Допоміжна діяльність у сфері освіти 855
85.60Допоміжна діяльність у сфері освіти74.14*8550
QОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ Q
86Охорона здоров’я 86
86.1Діяльність лікарняних закладів 861
86.10Діяльність лікарняних закладів85.11*8610
86.2Медична та стоматологічна практика 862
86.21Загальна медична практика85.12*8620*
86.22Спеціалізована медична практика85.12*8620*
86.23Стоматологічна практика85.13*8620*
86.9Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 869
86.90Інша діяльність у сфері охорони здоров’я85.14*8690
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 87
87.1Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 871
87.10Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання85.14*8710
87.2Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію 872
87.20Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію85.11*8720
85.14*8720
85.31*8720
87.3Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 873
87.30Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів85.14*8730
85.31*8730
87.9Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 879
87.90Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання85.31*8790
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 88
88.1Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 881
88.10Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів85.32*8810
88.9Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання 889
88.91Денний догляд за дітьми85.32*8890*
88.99Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.75.21*8890*
85.32*8890*
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК R
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 90
90.0Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 900
90.01Театральна та концертна діяльність92.31*9000*
92.34*9000*
90.02Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів92.31*9000*
92.32*9000*
92.34*9000*
90.03Індивідуальна мистецька діяльність92.31*9000*
92.40*9000*
90.04Функціювання театральних і концертних залів92.32*9000*
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 91
91.0Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 910
91.01Функціювання бібліотек і архівів75.14*9101
92.519101
91.02Функціювання музеїв92.52*9102*
91.03Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури92.52*9102*
91.04Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників92.539103
92Організування азартних ігор 92
92.0Організування азартних ігор 920
92.00Організування азартних ігор92.719200
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 93
93.1Діяльність у сфері спорту 931
93.11Функціювання спортивних споруд92.619311*
92.62*9311*
93.12Діяльність спортивних клубів92.62*9312
93.13Діяльність фітнес-центрів93.04*9311*
93.19Інша діяльність у сфері спорту92.62*9319
93.2Організування відпочинку та розваг 932
93.21Функціювання атракціонів і тематичних парків92.339321
93.29Організування інших видів відпочинку та розваг92.34*9329
92.62*9329
92.72*9329
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ S
94Діяльність громадських організацій 94
94.1Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій 941
94.11Діяльність організацій промисловців і підприємців91.119411
94.12Діяльність професійних громадських організацій91.129412
94.2Діяльність професійних спілок 942
94.20Діяльність професійних спілок91.209420
94.9Діяльність інших громадських організацій 949
94.91Діяльність релігійних організацій91.319491
94.92Діяльність політичних організацій91.329492
94.99Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.01.50*9499
91.339499
95Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 95
95.1Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку 951
95.11Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання72.50*9511
95.12Ремонт обладнання зв’язку32.20*9512
52.74*9512
95.2Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 952
95.21Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення52.72*9521
95.22Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання29.32*9522
52.72*9522
95.23Ремонт взуття та шкіряних виробів52.719523
52.74*9523
95.24Ремонт меблів і домашнього начиння36.11*9524
36.12*9524
36.13*9524
36.14*9524
95.25Ремонт годинників і ювелірних виробів52.739529*
95.29Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку17.40*9529*
36.30*9529*
52.74*9529*
96Надання інших індивідуальних послуг 96
96.0Надання інших індивідуальних послуг 960
96.01Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів93.019601
96.02Надання послуг перукарнями та салонами краси93.029602
96.03Організування поховань і надання суміжних послуг93.039603
96.04Діяльність із забезпечення фізичного комфорту93.04*9609*
96.09Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.93.05*9609*
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ T
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 97
97.0Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 970
97.00Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги95.009700
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 98
98.1Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 981
98.10Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання96.009810
98.2 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання   982 
98.20Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання97.009820
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ U
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 99
99.0Діяльність екстериторіальних організацій і органів 990
99.00Діяльність екстериторіальних організацій і органів99.009900

____________
* Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між позиціями статистичних класифікацій.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

СТАНДАРТНІ УГРУПОВАННЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Таблиця A*10/11

Код A*10/11Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010Назва
1AСільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2B, C, D та EПереробна промисловість, добувна промисловість, розроблення кар’єрів та інша промисловість
2aCЗ них:
Переробна промисловість
3FБудівництво
4G, H та IОптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарство, тимчасове розміщування й організація харчування
5JІнформація та телекомунікації
6KФінансова та страхова діяльність
7LОперації з нерухомим майном 1
8M та NПрофесійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
9O, P та QДержавне управління й оборона, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
10R, S, T та UІнші послуги
____________
1 У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.

Таблиця A*38

 Код A*38Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010Розділи
1AСільське господарство, лісове господарство та рибне господарство01 – 03
2BДобувна промисловість і розроблення кар’єрів05 – 09
3CAВиробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів10 – 12
4CBТекстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів13 – 15
5CCВиготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність16 – 18
6CDВиробництво коксу та продуктів нафтоперероблення19
7CEВиробництво хімічних речовин і хімічної продукції20
8CFВиробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів21
9CGВиробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції22 + 23
10CHМеталургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання24 + 25
11CIВиробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції26
12CJВиробництво електричного устатковання27
13CKВиробництво машин і устатковання, н. в. і. у.28
14CLВиробництво транспортних засобів29 + 30
15CMІнші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устатковання31 – 33
16DПостачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря35
17EВодопостачання; каналізація, поводження з відходами36 – 39
18FБудівництво41 – 43
19GОптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів45 – 47
20HТранспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність49 – 53
21IТимчасове розміщування й організація харчування55 + 56
22JAВидавнича діяльність, радіомовлення та телебачення58 – 60
23JBТелекомунікації (електрозв’язок)61
24JCКомп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг62 + 63
25KФінансова та страхова діяльність64 – 66
26LОперації з нерухомим майном 268
27MAДіяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження69 – 71
28MBНаукові дослідження та розробки72
29MCІнша професійна, наукова та технічна діяльність73 – 75
30NДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування77 – 82
31OДержавне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування84
32PОсвіта85
33QAОхорона здоров’я86
34QBНадання послуг догляду та соціальної допомоги87 + 88
35RМистецтво, розваги та відпочинок90 – 93
36SНадання інших видів послуг94 – 96
37T 3Діяльність домашніх господарств97 + 98 2
38U 3Діяльність екстериторіальних організацій і органів99 2
____________
2 У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.

3 Уся секція U та частина секції T (розділ 98) не входять у межі виробничої діяльності за СНР і в поданні даних СНР будуть порожніми, але їх вносять до таблиці для повноти інформації.