Класифікатор будівель та споруд

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Ч. 2

ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію
наказом Держстандарту України
від 17 серпня 2000 р. N 507

Державний класифікатор будівель та споруд
ДК 018-2000

Чинний від 01.01.2001 р.

1. ВСТУП

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.98 р. N 971 “Про Програму реформування державної статистики на період до 2002 року”.

ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань:

– виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики, включаючи статистику цін на будівельну продукцію;

– проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд;

– проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;

– проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, забезпечення житлом і різними послугами населення України;

– розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України.

Об’єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.

Споруди – це будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Будівлі – це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устатковання, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.

Інженерні споруди – це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об’єкта.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та т. ін.

Одиницею класифікації в класифікаторі в основному є окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо, наприклад, комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку, то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263, тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте, якщо дані не деталізовані чи відсутні, то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263.

Як констатовано вище, будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинне бути визначене таким чином:

– обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання;

– потім будівля класифікується за методом “згори – донизу”. Будівлю спочатку відносять до розділу (один розряд коду), що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу (два розряди коду) – житлові будівлі, нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група (три розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті, вибирається належність будівлі до класу (чотири розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах групи.

Ця методика може бути проілюстрована за допомогою наступного теоретичного прикладу.

Розглянемо будівлю, загальна площа якої складається з таких приміщень:

Тип використання% від загальної площіКлас ДК БС
4 квартири301122
Офіси кредитної установи101220
Магазин201230
Бібліотека301262
Кабінет лікаря101264

У цьому випадку будівля класифікується таким чином:

– на рівні двох розрядів коду будівля відноситься до підрозділу 12 “Будівля нежитлова”, оскільки офіси, магазин, бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цього підрозділу, займають найбільший відсоток (70 %) загальної площі;

– на рівні трьох розрядів – до групи 126 “Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення”, тому що бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цієї групи, займають найбільший відсоток (40 %) загальної площі в межах розділу;

– нарешті на рівні чотирьох розрядів – до класу 1262 – “Музеї та бібліотеки”, тому що бібліотека займає найбільший відсоток (30 %) загальної площі в межах групи.

Таким чином означену будівлю належить віднести до нежитлових приміщень, до класу 1262 – “Музеї та бібліотеки”.

ДК БС побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування.

Кожна позиція у ДК БС містить п’ятизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Загальна структура цифрового коду ДК БС відповідає такій схемі:

X– розділ;
XX– підрозділ;
XXX– група;
XXXX– клас;
XXXX.X– підклас.

Цифрові коди ДК БС, що охоплюють класифікаційні угруповання “розділ – клас”, повністю відповідають Класифікації типів споруд Євростату (СС).

Гармонізація ДК БС з СС на рівні чотирьох знаків дасть змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних таблиць, а також забезпечить можливість входження через систему перехідних ключів до центральної класифікації товарів ООН (СРС).

На рівні класифікаційного угруповання “підклас” забезпечується деталізація класифікаційних угруповань з урахуванням вимог національної економіки та статистики. Рівень підкласу має значення від “1” до “9”, причому значення “9” завжди визначає іншу продукцію в межах конкретного класу.

У цілях забезпечення однозначного віднесення об’єктів класифікації до певних класифікаційних угруповань, полегшення та зручності використання ДК БС у практичній діяльності, на рівні класів в ДК БС до класифікаційних угруповань даються пояснення, що за будівлі чи споруди включає чи не включає конкретний клас.

Введення в дію ДК БС в Україні припиняє чинність “Общесоюзного классификатора строительной продукции” (ОКСП – 1-88-17), а також групи 45.6 – “Будинки, будівлі, промислові та інженерні споруди” (Державний класифікатор продукції та послуг – ДК 016-97).

Таблиці відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП та кодів ОКСП кодам ДК БС подані відповідно в довідкових додатках А та Б.

Ведення Державного класифікатора будівель та споруд здійснює Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві Держбуду України. Підставою для змін ДК БС можуть бути зміни в Європейській класифікації СС та пропозиції міністерств і відомств, внесені та погоджені за встановленим порядком згідно з ДСТУ 3856-96 “Положення про ведення державних класифікаторів”.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

КодНазваКод СРС
1БУДІВЛІ
11Будівлі житлові
111Будинки одноквартирні
1110Будинки одноквартирні52 111.p1
Цей клас включає:
– відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
– спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
– нежитлові сільськогосподарські будинки (1271)
1110.1Будинки одноквартирні масової забудови
1110.2Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності
1110.3Будинки садибного типу
1110.4Будинки дачні та садові
112Будинки з двома та більше квартирами
1121Будинки з двома квартирами52 111.p2
Цей клас включає:
– відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
– спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110)
1121.1Будинки двоквартирні масової забудови
1121.2Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності
1122Будинки з трьома та більше квартирами52 119.p1
Цей клас включає:
– інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
– гуртожитки (1130)
– готелі (1211)
– туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212)
1122.1Будинки багатоквартирні масової забудови
1122.2Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
1122.3Будинки житлові готельного типу
113Гуртожитки
1130Гуртожитки52 119.p2
Цей клас включає:
– житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
– лікарні, клініки (1264)
– в’язниці, казарми (1274)
1130.1Гуртожитки для робітників та службовців
1130.2Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів
1130.3Гуртожитки для учнів навчальних закладів
1130.4Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів
1130.5Будинки дитини та сирітські будинки
1130.6Будинки для біженців, притулки для бездомних
1130.9Будинки для колективного проживання інші
12Будівлі нежитлові
121Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211Будівлі готельні52 124.p1
Цей клас включає:
– готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
– окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
– ресторани в житлових будинках (1122)
– туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
– ресторани в торгових центрах (1230)
1211.1Готелі
1211.2Мотелі
1211.3Кемпінги
1211.4Пансіонати
1211.5Ресторани та бари
1212Інші будівлі для тимчасового проживання52 124.p2
Цей клас включає:
– туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
– готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
– парки для дозвілля та розваг (2412)
1212.1Туристичні бази та гірські притулки
1212.2Дитячі та сімейні табори відпочинку
1212.3Центри та будинки відпочинку
1212.9Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
122Будівлі офісні
1220Будівлі офісні52 122.p1
Цей клас включає:
– будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
– центри для з’їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
– офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
1220.1Будівлі органів державного та місцевого управління
1220.2Будівлі фінансового обслуговування
1220.3Будівлі органів правосуддя
1220.4Будівлі закордонних представництв
1220.5Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
1220.9Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
123Будівлі торговельні
1230Будівлі торговельні52 122.p2
Цей клас включає:
– торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
– підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
– приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
– підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
– невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
– ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
– лазні та пральні (1274)
1230.1Торгові центри, універмаги, магазини
1230.2Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків
1230.3Станції технічного обслуговування автомобілів
1230.4Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.
1230.5Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування
1230.6Будівлі підприємств побутового обслуговування
1230.9Будівлі торговельні інші
124Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі52 122.p3
Цей клас включає:
– будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
– будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
– ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
– телефонні кіоски
– будівлі маяків
– диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
– станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
– резервуари, силоси та товарні склади (1252)
– залізничні колії (2121, 2122)
– злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
– телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
– нафтотермінали (2303)
1241.1Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту
1241.2Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту
1241.3Будівлі міського електротранспорту
1241.4Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту
1241.5Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі
1241.6Будівлі станцій підвісних та канатних доріг
1241.7Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
1241.8Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо
1241.9Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші
1242Гаражі52 122.p4
Цей клас включає:
– гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
– навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
– автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
– станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
1242.1Гаражі наземні
1242.2Гаражі підземні
1242.3Стоянки автомобільні криті
1242.4Навіси для велосипедів
125Будівлі промислові та склади
1251Будівлі промислові52 121.p1
Цей клас включає:
– криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
– резервуари, силоси та склади (1252)
– будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
– комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230)
1251.1Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
1251.2Будівлі підприємств чорної металургії
1251.3Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості
1251.4Будівлі підприємств легкої промисловості
1251.5Будівлі підприємств харчової промисловості
1251.6Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості
1251.7Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості
1251.8Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості
1251.9Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне
1252Резервуари, силоси та склади52 121.p2
Цей клас включає:
– резервуари та ємності
– резервуари для нафти та газу
– силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
– холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
– складські майданчики
Цей клас не включає:
– сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
– водонапірні башти (2222)
– нафтотермінали (2303)
1252.1Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
1252.2Резервуари та ємності інші
1252.3Силоси для зерна
1252.4Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів
1252.5Склади спеціальні товарні
1252.6Холодильники
1252.7Складські майданчики
1252.8Склади універсальні
1252.9Склади та сховища інші
126Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261Будівлі для публічних виступів52 123
Цей клас включає:
– кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
– зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
– казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
– музеї, художні галереї (1262)
– спортивні зали (1265)
– парки для відпочинку та розваг (2412)
1261.1Театри, кінотеатри та концертні зали
1261.2Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
1261.3Цирки
1261.4Казино, ігорні будинки
1261.5Музичні та танцювальні зали, дискотеки
1261.9Будівлі для публічних виступів інші
1262Музеї та бібліотеки52 125.p1
Цей клас включає:
– музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
– будівлі архівів
– будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
– пам’ятки історії (1273)
1262.1Музеї та художні галереї
1262.2Бібліотеки, книгосховища
1262.3Технічні центри
1262.4Планетарії
1262.5Будівлі архівів
1262.6Будівлі зоологічних та ботанічних садів
1263Будівлі навчальних та дослідних закладів52 125.p2
Цей клас включає:
– будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
– будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
– спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
– заклади для фахової перепідготовки
– метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
– гуртожитки для студентів та учнів (1130)
– бібліотеки (1262)
– лікарні навчальних закладів (1264)
1263.1Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ
1263.2Будівлі вищих навчальних закладів
1263.3Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів
1263.4Будівлі професійно-технічних навчальних закладів
1263.5Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів
1263.6Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами
1263.7Будівлі закладів з фахової перепідготовки
1263.8Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій
1263.9Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
1264Будівлі лікарень та оздоровчих закладів52 126
Цей клас включає:
– заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
– санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
– лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в’язниць та збройних сил
– будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
– будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130)
1264.1Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів
1264.2Лікарні профільні, диспансери
1264.3Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки
1264.4Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації
1264.5Шпиталі виправних закладів, в’язниць та збройних сил
1264.6Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації
1264.9Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші
1265Зали спортивні52 279.p1
Цей клас включає:
– будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
– багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
– спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411)
1265.1Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.
1265.2Басейни криті для плавання
1265.3Хокейні та льодові стадіони криті
1265.4Манежі легкоатлетичні
1265.5Тири
1265.9Зали спортивні інші
127Будівлі нежитлові інші
1271Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства52 129.p1
Цей клас включає:
– будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
– споруди зоологічних та ботанічних садів (2412)
1271.1Будівлі для тваринництва
1271.2Будівлі для птахівництва
1271.3Будівлі для зберігання зерна
1271.4Будівлі силосні та сінажні
1271.5Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства
1271.6Будівлі тепличного господарства
1271.7Будівлі рибного господарства
1271.8Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва
1271.9Будівлі сільськогосподарського призначення інші
1272Будівлі для культової та релігійної діяльності52 129.p2
Цей клас включає:
– церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
– цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
– світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
– культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам’ятками історії та архітектури (1273)
1272.1Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.
1272.2Похоронні бюро та ритуальні зали
1272.3Цвинтарі та крематорії
1273Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою52 129.p3
Цей клас включає:
– будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
– старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
– будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
– музеї (1262)
1273.1Пам’ятки історії та архітектури
1273.2Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою
1273.3Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї
1274Будівлі інші, не класифіковані раніше52 129.p4
Цей клас включає:
– виправні заклади, в’язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
– будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
– телефонні кіоски (1241)
– госпіталі виправних закладів, в’язниць, збройних сил (1264)
– військові інженерні споруди (2420)
1274.1Казарми збройних сил
1274.2Будівлі міліцейських та пожежних служб
1274.3Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів
1274.4Будівлі лазень та пралень
1274.5Будівлі з облаштування населених пунктів
2ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
21Транспортні споруди
211Автостради, вулиці та дороги
2111Автостради52 211.p1
Цей клас включає:
– автомобільні шляхи та дороги для магістральних трас, включаючи перехрестя та транспортні розв’язки в різних рівнях
Цей клас включає також:
– пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок
Цей клас не включає:
– станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
– мости та естакади (2141)
– тунелі та метро (2142)
2111.1Дороги автомобільні магістральні
2111.2Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах
2112Вулиці та дороги52 211.p2
Цей клас включає:
– міські та сільські вулиці, позаміські дороги та будь-які шляхи (включаючи відкриті транспортні розв’язки, стоянки, перехрестя, об’їзні та окружні дороги), наприклад, проспекти, алеї, провулки, обхідні дороги, під’їзні дороги, польові дороги, доріжки для верхової та велосипедної їзди, майдани, тротуари та пішохідні зони
Цей клас включає також:
– пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок
2112.1Вулиці та дороги міст і населених пунктів
2112.2Позаміські, об’їзні та окружні дороги
2112.3Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств
2112.4Доріжки для велосипедної та верхової їзди
2112.5Майдани, тротуари та пішохідні зони
2112.6Польові дороги
2112.7Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств
2112.8Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах
2112.9Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші
212Залізниці
2121Залізниці магістральні52 212.p1
Цей клас включає:
– залізничні колії магістральні, під’їзні колії, стрілки, залізничні переїзди, станційні та сортувальні колії
Цей клас включає також:
– пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
– залізничні вокзали (1241)
– залізничні мости (2141)
– залізничні тунелі (2142)
2121.1Залізничні колії магістральні
2121.2Під’їзні, станційні та сортувальні колії
2121.3Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
2121.9Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші
2122Залізниці місцеві52 212.p2
Цей клас включає:
– залізничні колії метрополітенів (підземні, наземні, надземні); залізниці підвісні та на естакадах, міські системи доріг для громадського рейкового транспорту, наприклад, трамвайні колії
Цей клас включає також:
– пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
2122.1Залізничні колії метрополітенів
2122.2Трамвайні колії
2122.3Залізниці підвісні та на естакадах
2122.4Залізничні колії промислових підприємств
2122.5Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
2122.9Споруди місцевого рейкового транспорту інші
213Злітно-посадкові смуги
2130Злітно-посадкові смуги52 213
Цей клас включає:
– злітно-посадкові смуги для злету, посадки або маневрування та стоянки літальних апаратів
Цей клас включає також:
– пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
– будівлі аеродромів (1241)
2130.1Злітно-посадкові смуги для злету та посадки
2130.2Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів
2130.3Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг
2130.9Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші
214Мости, естакади, тунелі та метро
2141Мости та естакади52 221 + 52 222
Цей клас включає:
– автодорожні та залізничні мости з металу, залізобетону або інших матеріалів, включаючи конструкції естакад
Цей клас включає також:
– пересувні мости, віадуки, мости польових доріг, пішохідні мости
– пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
2141.1Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні
2141.2Залізничні мости та естакади надземні
2141.3Мости комбіновані
2141.4Мости польових доріг
2141.5Мости пересувні, наплавні та пороми
2141.6Мости пішохідні
2141.7Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад
2141.9Мости та естакади інші
2142Тунелі та метро52 223 + 52 224
Цей клас включає:
– тунелі автомобільних доріг, залізниць та метрополітенів
Цей клас включає також:
– пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
2142.1Тунелі автодорожні
2142.2Тунелі залізничні
2142.3Тунелі комбіновані
2142.4Тунелі метрополітенів
2142.5Тунелі пішохідні
2142.6Переходи підземні
2142.7Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро
2142.9Тунелі та подібні споруди інші
215Порти, канали, греблі та інші водні споруди
2151Порти та судноплавні канали52 232
Цей клас включає:
– морські та річкові портові споруди (причали, доки, пристані, моли тощо)
– судноплавні канали
– споруди на ріках та каналах (шлюзи, мости-канали, тунелі-канали, обладнання берегів)
Цей клас включає також:
– військові порти
– водні споруди суднобудівної промисловості (стапелі, камери, басейни та т. ін.)
Цей клас не включає:
– будівлі маяків (1241)
– дамби та подібні споруди для утримання води (2152)
– берегові та прибережні нафтові термінали (2303)
2151.1Портові споруди морські
2151.2Портові споруди річкові
2151.3Канали судноплавні
2151.4Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах
2151.5Споруди суднобудівної промисловості
2151.6Порти військові
2151.9Портові та судноплавні споруди інші
2152Дамби52 233
Цей клас включає:
– дамби та подібні водозахисні споруди таких галузей, як гідроенергетика, зрошення, регулювання водних потоків, захист від паводків
Цей клас включає також:
– захисні дамби, загати, захисні насипні споруди
Цей клас не включає:
– шлюзи (2151)
– гідроелектростанції (2302)
2152.1Дамби гідроенергетичні
2152.2Дамби для зрошення і регулювання водних потоків
2152.3Водозахисні споруди теплових електростанцій
2152.4Водозахисні споруди атомних електростанцій
2152.5Дамби, загати та інші водозахисні насипні споруди
2153Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди52 231 + 52 234
Цей клас включає:
– зрошувальні канали та інші споруди, що постачають воду у землеробстві
– акведуки
Цей клас включає також:
– дренажні та зливові споруди
Цей клас не включає:
– акведуки, що є історичними пам’ятками (1273)
– дамби (2152)
– водопроводи (2212, 2222)
2153.1Акведуки, дюкери
2153.2Канали магістральні зрошувальних систем
2153.3Споруди систем водозабезпечення землеробства
2153.4Споруди осушувальних систем
2153.5Споруди зливових мереж
2153.9Споруди зрошувального та осушувального господарства інші
22Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
221Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
2211Магістральні нафтопроводи та газопроводи52 241.p2
Цей клас включає:
– магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування нафтопродуктів та газу
Цей клас включає також:
– насосні станції
Цей клас не включає:
– водопроводи (2212, 2222)
– міські газові мережі (2221)
– споруди для завантаження та зберігання нафтопродуктів (2303)
2211.1Нафтопроводи магістральні
2211.2Газопроводи магістральні
2211.3Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні
2211.4Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах
2211.5Споруди зв’язку на магістральних нафто- та газопроводах
2211.9Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші
2212Магістральні водопроводи52 241.p1
Цей клас включає:
– магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування води
Цей клас включає також:
– насосні, фільтраційні станції та станції по відведенню води
Цей клас не включає:
– зрошувальні канали та акведуки (2153)
– місцеві трубопроводи для води (2222)
2212.1Водоводи магістральні та відводи від них
2212.2Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах
2212.3Споруди зв’язку та обслуговування на магістральних водопроводах
2213Магістральні телекомунікаційні лінії52 242
Цей клас включає:
– магістральні надземні, підземні або підводні телекомунікаційні лінії, релейні системи радіо і телебачення та кабельні мережі, релейні вишки та споруди для радіокомунікацій
Цей клас не включає:
– магістральні лінії електропередачі (2214)
– міські телекомунікаційні мережі (2224)
2213.1Лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку
2213.2Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі
2213.3Споруди та системи радіозв’язку
2213.9Споруди телекомунікацій інші
2214Магістральні лінії електропередачі52 243
Цей клас включає:
– магістральні електричні лінії (повітряні та підземні) високої напруги або електричні розподільні лінії середньої напруги
Цей клас включає також:
– трансформаторні станції та підстанції, опори
Цей клас не включає:
– системи освітлення доріг (2111, 2112)
– місцеві електричні розподільні лінії та допоміжні пристрої (2224)
2214.1Магістральні лінії електропередачі кабельні – КЛЕП високої напруги
2214.2Магістральні лінії електропередачі повітряні – ЛЕП високої напруги
2214.3Лінії електричні розподільні середньої напруги
2214.4Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі
2214.9Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші
222Місцеві трубопроводи та комунікації
2221Місцеві газорозподільні системи52 250.p1
Цей клас включає:
– місцеві надземні та підземні трубопроводи для транспортування газу
2221.1Місцеві трубопроводи для транспортування газу
2221.2Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем
2222Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів52 250.p2
Цей клас включає:
– місцеві трубопроводи для транспортування води, пари або стисненого повітря
Цей клас включає також:
– водонапірні башти, колодязі, фонтани
Цей клас не включає:
– зрошувальні установки (2153)
– водоочисні установки (2223)
2222.1Місцеві водопровідні мережі
2222.2Місцеві теплові мережі
2222.3Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря
2222.4Водяні свердловини, колодязі, бювети
2222.5Водонапірні башти, фонтани
2222.9Споруди місцевих трубопровідних систем інші
2223Місцеві каналізаційні системи52 250.p3
Цей клас включає:
– водостічні мережі та каналізаційні колектори
Цей клас включає також:
– установки для перероблення стічних вод
2223.1Місцеві каналізаційні та водостічні мережі
2223.2Колектори каналізаційні
2223.3Установки для перероблення стічних вод
2224Місцеві електро- та телекомунікаційні системи52 250.p4
Цей клас включає:
– місцеві електромережі і телекомунікаційні лінії (повітряні або підземні) та допоміжні споруди (трансформаторні станції і підстанції, телеграфні стовпи та т. ін.)
Цей клас включає також:
– місцеві телевізійні кабельні мережі та колективні антени
2224.1Місцеві електросилові мережі
2224.2Тролейбусні лінії
2224.3Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж
2224.4Місцеві телекомунікаційні лінії
2224.5Місцеві телевізійні кабельні мережі
2224.9Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші
23Комплексні промислові споруди
230Комплексні промислові споруди
Ця група включає:
– комплексні промислові споруди (електростанції, збагачувальні фабрики тощо), що не мають характерних ознак будинків
2301Споруди гірничопромислових та добувних підприємств52 261
Цей клас включає:
– установки та споруди для шахт, видобування вуглеводневих покладів, розробки гірських порід, добування, перероблення та збагачення рудної сировини, гравійних кар’єрів та т. ін. (наприклад, завантажувальні та розвантажувальні станції, копри шахт та т. ін.)
– гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.
Цей клас включає також:
– споруди підприємств лісозаготівельної промисловості
Цей клас не включає:
– офісні будівлі (1220)
– виробничі будівлі заводів, майстерень з дахом (1251)
2301.1Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості
2301.2Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю
2301.3Споруди підприємств торф’яної промисловості
2301.4Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів
2301.5Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів
2301.6Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів
2301.7Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.)
2301.8Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості
2301.9Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші
2302Споруди підприємств електроенергетики52 262
Цей клас включає:
– гідравлічні або теплові електростанції та установки для виробництва електроенергії, наприклад, електростанції, що працюють на вугіллі, атомні та вітрові електростанції
Цей клас включає також:
– підприємства зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів
– печі для спалювання відходів
Цей клас не включає:
– дамби (2152)
– електролінії, включаючи трансформаторні станції та підстанції (2214)
2302.1Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні
2302.2Електростанції теплові
2302.3Електростанції атомні
2302.4Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії
2302.5Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів
2302.6Споруди підприємств зі спалювання відходів
2302.9Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
2303Споруди підприємств хімічної промисловості52 263
Цей клас включає:
– установки, що утворюють хімічні, нафтохімічні або нафтопереробні підприємства
Цей клас включає також:
– портові термінали для нафтопродуктів
– коксохімічні заводи
2303.1Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас
2303.2Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії
2303.3Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств
2303.4Споруди коксохімічних заводів
2303.5Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку
2303.6Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні
2303.9Споруди підприємств хімічної промисловості інші
2304Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше52 269
Цей клас включає:
– установки, що утворюють підприємства металургійної промисловості, такі як доменні печі, прокатні стани, ливарні цехи та т. ін.
2304.1Споруди агломераційного та доменного виробництва
2304.2Споруди сталеплавильного виробництва
2304.3Споруди прокатного виробництва
2304.4Споруди трубного та метизного виробництва
2304.5Споруди феросплавного виробництва
2304.6Споруди вогнетривкого виробництва
2304.7Споруди підприємств кольорової металургії
2304.9Споруди підприємств металургійної промисловості інші
24Інші інженерні споруди
241Споруди спортивного та розважального призначення
2411Стадіони, спортивні поля та майданчики52 271
Цей клас включає:
спортивні майданчики, обладнані для занять спортом на відкритому повітрі, такими як футбол, бейсбол, регбі, водний спорт тощо; треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту
Цей клас не включає:
– зали спортивні (1265)
– ігрові майданчики, парки відпочинку та розваг, майданчики для гри в гольф, причальні пристрої для яхтсменів (2412)
2411.1Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі
2411.2Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту
2411.3Споруди для занять водним спортом
2412 Інші споруди спортивного та розважального призначення 52 279.p2
Цей клас включає:
– парки відпочинку і розваг та інші споруди під відкритим небом, включаючи установки для сходження (лижні тропи тощо), майданчики для гри в гольф, льотні поля, кінні центри, причальні пристрої для яхтсменів, споруди, що використовуються головним чином для мореплавного спорту та пляжів
Цей клас включає також:
– громадські сади і парки, зоологічні та ботанічні сади
Цей клас не включає:
– гірські притулки (1212)
– станції підвісних та канатних доріг (1241)
– будівлі, що використовуються для публічних виступів (1261)
– будівлі зоологічних та ботанічних садів (1262)
– зали спортивні (1265)
2412.1Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку
2412.2Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку
2412.3Льотні поля та поля для парашутного спорту
2412.4Споруди кінних центрів
2412.5Громадські сади та парки для розваг і відпочинку
2412.6Споруди зоологічних та ботанічних садів
2412.7Майданчики для гри в гольф
242Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше
2420Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше52 290
Цей клас включає:
– військові інженерні споруди, наприклад, форти, блокгаузи, бункери, стрільбища, військові випробувальні центри тощо
– інженерні споруди, не класифіковані раніше, включаючи ділянки для запуску супутників
Цей клас включає також:
– відвали гірничих розробок
– полігони складування побутових відходів
Цей клас не включає:
– будівлі аеропортів (1241)
– казарми (1274)
– військові порти (2151)
2420.1Військові випробувальні центри
2420.2Військові полігони та стрільбища
2420.3Військові інженерні фортифікаційні споруди
2420.4Космодроми та дільниці для запуску супутників
2420.5Полігони складування побутових відходів
2420.6Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів
2420.7Відвали гірничих розробок

 

Додаток А
(довідковий)

Таблиця відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП

Код ДК БСНазва класифікаційного угруповання ДК БСКод ОКСП
1БУДІВЛІ
11Будівлі житлові
111Будинки одноквартирні8401
1110Будинки одноквартирні
1110.1Будинки одноквартирні масової забудови
1110.2Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності
1110.3Будинки садибного типу
1110.4Будинки дачні та садові
112Будинки з двома та більше квартирами8401
1121Будинки з двома квартирами
1121.1Будинки двоквартирні масової забудови
1121.2Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності
1122Будинки з трьома та більше квартирами
1122.1Будинки багатоквартирні масової забудови
1122.2Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
1122.3Будинки житлові готельного типу
113Гуртожитки
1130Гуртожитки8460
1130.1Гуртожитки для робітників та службовців
1130.2Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів9115
1130.3Гуртожитки для учнів навчальних закладів
1130.4Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів9096
1130.5Будинки дитини та сирітські будинки9163, 9166
1130.6Будинки для біженців, притулки для бездомних
1130.9Будинки для колективного проживання інші
12Будівлі нежитлові
121Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211Будівлі готельні
1211.1Готелі8480
1211.2Мотелі8480
1211.3Кемпінги8480
1211.4Пансіонати9001, 9002, 9004
1211.5Ресторани та бари7947
1212Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1Туристичні бази та гірські притулки9003, 9006, 9007, 9009
1212.2Дитячі та сімейні табори відпочинку9005, 9011
1212.3Центри та будинки відпочинку
1212.9Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
122Будівлі офісні
1220Будівлі офісні
1220.1Будівлі органів державного та місцевого управління9401
1220.2Будівлі фінансового обслуговування9403, 9404
1220.3Будівлі органів правосуддя9405, 9407
1220.4Будівлі закордонних представництв9406
1220.5Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств6659, 6660
1220.9Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші7783, 8201, 8202, 8204, 8206, 8208, 8470
123Будівлі торговельні
1230Будівлі торговельні
1230.1Торгові центри, універмаги, магазини7901, 7903, 7906, 7909, 7910, 7912, 7914, 7919, 7922, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7943, 8952, 8953, 8954, 8955
1230.2Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків7935, 7938, 7939, 7941, 7944, 9206
1230.3Станції технічного обслуговування автомобілів8726
1230.4Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.7945, 7949, 7954, 7956, 7958, 7960
1230.5Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування7965, 7968, 7972, 7974, 7975, 8131
1230.6Будівлі підприємств побутового обслуговування8708, 8718, 8720, 8722, 8732, 8734, 8738, 8742
1230.9Будівлі торговельні інші
124Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту7201, 7210, 7220, 7232, 7245, 7249, 7252, 7257, 7258, 7259, 7260, 7810, 7820
1241.2Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту6930, 6932, 6934, 6935, 6937, 6939, 6941, 6944, 6947, 6950, 6967, 6991, 6992, 6994, 7785, 7787
1241.3Будівлі міського електротранспорту7420
1241.4Аеропорти та інші будівлі повітряного транспорту7501, 7546, 7567, 7571, 7787
1241.5Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі7025, 7045, 7162, 7163, 7164, 7184
1241.6Будівлі станцій підвісних та канатних доріг7479
1241.7Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.7713, 7719, 7723, 7725, 7727, 7728, 7731, 7733, 7734, 7741, 7742, 7744, 7747, 7755, 7758, 7761, 7763, 7775, 7789
1241.8Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо6930, 6932, 6934, 6935, 6937, 6939, 7409, 7411, 7569
1241.9Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші7423
1242Гаражі
1242.1Гаражі наземні6832
1242.2Гаражі підземні
1242.3Стоянки автомобільні криті7237
1242.4Навіси для велосипедів
125Будівлі промислові та склади
1251Будівлі промислові
1251.1Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2601, 2603, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2619, 2623, 2628, 2629, 2631, 2633, 2636, 2639, 2645, 2647, 2650, 2651, 2654, 2655, 2658, 2661, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2801, 2803, 2807, 2811, 2814, 2816, 2819, 2821, 2824, 2826, 2827, 2830, 2833, 2835, 2839, 2840, 2842, 2844, 2848, 2855, 2860, 2863, 2866, 2870, 2872, 2875, 2878, 2880, 2885, 2888, 2890, 2901, 2903, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2952, 2954, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 3001, 3004, 3008, 3012, 3016, 3020, 3024, 3030, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3101, 3103, 3106, 3109, 3111, 3113, 3116, 3119, 3125, 3129, 3132, 3135, 3138, 3141, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3201, 3208, 3214, 3222, 3230, 3236, 3243, 3249, 3252, 3255, 3260, 3263, 3270, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3301, 3305, 3308, 3310, 3312, 3314, 3320, 3335, 3337, 3339, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3350, 3353, 3356, 3359, 3362, 3367, 3371, 3373, 3375, 3377, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3508, 3510, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550, 3553, 3556, 3559, 3563, 3566, 3569, 3572, 3575, 3577, 3581, 3582, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3701, 3704, 3708, 3712, 3716, 3720, 3724, 3728, 3732, 3736, 3740, 3744, 3748, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3801, 3805, 3807, 3810, 3813, 3818, 3822, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3856, 3858, 3861, 3863, 3865, 3867, 3869, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4011, 4012, 4013, 4014, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4101, 4102, 4104, 4106, 4108, 4110, 4301, 4302, 4304, 4306, 4308, 4310, 4312, 4314, 4316, 4350, 4353, 4356, 4359, 4360, 4362, 4365, 6601, 6603, 6607, 6610, 6611, 6614, 6616, 6620, 6622, 6628, 6629, 6633, 6634, 6636, 6638, 6642, 6644, 6646, 6648, 6650, 6652, 6656, 6661, 6662, 6664, 6665, 6666, 6668, 6669, 6670, 6672, 6676, 6681, 6683, 6685, 6781, 6820, 6836, 7159, 7161, 7413, 7416, 7418, 7801, 8104, 9560, 9561, 9562
1251.2Будівлі підприємств чорної металургії
1251.3Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості
1251.4Будівлі підприємств легкої промисловості5101, 5102, 5104, 5106, 5110, 5112, 5115, 5117, 5119, 5121, 5123, 5125, 5130, 5132, 5134, 5136, 5138, 5155, 5157, 5159, 5161, 5163, 5165, 5170, 5172, 5174, 5178, 5181, 5183, 5185, 5187, 5190, 5192, 5194, 5196, 5197, 5198, 5201, 5210, 5212, 5214, 5216, 5222, 5224, 5228, 5230, 5232, 5234, 6824, 9566, 9567
1251.5Будівлі підприємств харчової промисловості5501, 5505, 5510, 5512, 5514, 5516, 5519, 5520, 5521, 5523, 5526, 5528, 5530, 5531, 5538, 5540, 5542, 5547, 5551, 5553, 5701, 5704, 5705, 5708, 5709, 5712, 5715, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727, 5729, 5731, 5733, 5735, 5801, 5803, 5821, 5825, 5827, 5829, 5831, 5833, 5835, 5837, 5839, 5841, 5894, 5896, 6001, 6003, 6007, 6010, 6015, 6020, 6028, 6060, 6063, 6066, 7951, 7953, 7980, 8117, 8119, 8129, 9565
1251.6Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5901, 5903, 5905, 5915, 5918, 5922, 5924, 5928, 5930, 5932, 5934, 5936, 6101, 6106, 6108, 6115, 6117, 6118, 6120, 6122, 6124, 6126, 8133, 9569
1251.7Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості4413, 4414, 4415, 4420, 4421, 4423, 4429, 4431, 4433, 4437, 4439, 4441, 4443, 4445, 4447, 4449, 4451, 4453, 4459, 4461, 4463, 4465, 4466, 4467, 4469, 4471, 4473, 4474, 4475, 4479, 4487, 4489, 4491, 4501, 4502, 4505, 4507, 4509, 4511, 4513, 4515, 4517, 4519, 4521, 4523, 4525, 4527, 6812, 6816, 7861, 7863, 8109, 9563
1251.8Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості4622, 4623, 4626, 4629, 4631, 4634, 4636, 4639, 4641, 4643, 4645, 4648, 4651, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4667, 4670, 4672, 4801, 4805, 4810, 4812, 4814, 4816, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 7813, 7816, 7818, 7824, 7827, 7839, 7842, 7844, 7846, 7848, 9564
1251.9Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне6201, 6202, 6204, 6206, 6210, 6213, 6215, 6217, 6219, 6220, 6221, 6228, 6230, 6301, 6302, 6304, 6308, 6311, 6313, 6315, 6317, 6319, 6321, 6323, 6325, 6327, 6329, 6331, 6333, 6335, 6339, 8101, 8106, 8111, 8113, 8115, 8127, 8135, 8137, 8151, 8152, 8158, 8160, 8162, 8177, 8535, 8548, 8608, 8638, 9570
1252Резервуари, силоси та склади
1252.1Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу1394, 7669, 8125
1252.2Резервуари та ємності інші
1252.3Силоси для зерна6039
1252.4Силоси для цементу та інших сипких матеріалів7833, 7837
1252.5Склади спеціальні товарні6232, 6234, 6687, 7155, 7157, 8121
1252.6Холодильники5850, 5854, 5863, 5865, 5868
1252.7Складські майданчики8123
1252.8Склади універсальні6989, 7011
1252.9Склади та сховища інші5873, 5876, 5883, 5886, 5890, 6068, 6709, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 7835
126Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261Будівлі для публічних виступів
1261.1Театри, кінотеатри та концертні зали9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9216, 9217, 9250, 9256, 9257, 9262, 9266, 9267, 9270, 9271, 9283
1261.2Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів9272, 9280
1261.3Цирки9273, 9276
1261.4Казино, ігорні будинки
1261.5Музичні та танцювальні зали, дискотеки9208
1261.9Будівлі для публічних виступів інші9281, 9282
1262Музеї та бібліотеки
1262.1Музеї та художні галереї9204
1262.2Бібліотеки, книгосховища9201, 9203, 9277
1262.3Технічні центри
1262.4Планетарії9218
1262.5Будівлі архівів9202, 9350
1262.6Будівлі зоологічних та ботанічних садів
1263Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ9301, 9303, 9306, 9308, 9310, 9312, 9314, 9316, 9318, 9322, 9324, 9326, 9328, 9351, 9352, 9353
1263.2Будівлі вищих навчальних закладів9101, 9102, 9104, 9107, 9110
1263.3Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів9120, 9121, 9129, 9132, 9134, 9138, 9140, 9142
1263.4Будівлі професійно-технічних навчальних закладів9125, 9146
1263.5Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів9064, 9151, 9155, 9157, 9159, 9168, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9219
1263.6Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами9144, 9160, 9161, 9162
1263.7Будівлі закладів з фахової перепідготовки9113, 9122, 9123
1263.8Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій9355, 9357, 9359, 9360, 9362
1263.9Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші9370, 9372, 9374, 9376
1264Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8915, 8916, 8917, 8923, 8925
1264.2Лікарні профільні, диспансери8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8918, 8919, 8921, 8922, 8926, 8927, 8930, 8931, 8932
1264.3Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки8928, 8946
1264.4Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації8933, 8934, 8936, 8937, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8957
1264.5Шпиталі виправних закладів, в’язниць та збройних сил
1264.6Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації8908, 8909, 8971, 8972, 8973, 8974, 8976, 8979, 8980, 8981, 8983, 9573
1264.9Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші8736, 8944, 8945, 8948, 8949, 8950, 8951
1265Зали спортивні
1265.1Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.9031, 9063, 9065, 9068, 9073
1265.2Басейни криті для плавання9036
1265.3Хокейні та льодові стадіони криті9052
1265.4Манежі легкоатлетичні9066
1265.5Тири9061, 9062, 9067
1265.9Зали спортивні інші
127Будівлі нежитлові інші
1271Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
1271.1Будівлі для тваринництва6401, 6402, 6405, 6407, 6409, 6411, 6413, 6415, 6417, 6419, 6421, 6424, 6426, 6428, 6429, 6430, 6431, 6433, 6435, 6437, 6438, 6439, 6442, 6444, 6446, 6448, 6450, 6451, 6454, 6455, 6456, 6457, 6459, 6477, 6741, 6742, 6746
1271.2Будівлі для птахівництва6460, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6469, 6470, 6471, 6472, 9568
1271.3Будівлі для зберігання зерна6701, 6704, 6709
1271.4Будівлі силосні та сінажні6747, 6748, 6750
1271.5Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства6594, 6595, 6596, 6597
1271.6Будівлі тепличного господарства6583, 6585, 6587, 6591, 6592, 6593, 8534
1271.7Будівлі рибного господарства6765, 6767, 6769, 6771, 6775, 6777, 6784, 6785
1271.8Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва6801, 6803, 6804, 6805, 6806, 6810, 6840, 8156, 8171
1271.9Будівлі сільськогосподарського призначення інші6476, 6702, 6703, 6706, 6707, 6708, 6743, 6744, 6745, 6749, 8164, 8166, 8168, 8169, 8170, 8173, 8175
1272Будівлі для культової та релігійної діяльності
1272.1Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо
1272.2Похоронні бюро та ритуальні зали
1272.3Цвинтарі та крематорії8724
1273Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
1273.1Пам’ятки історії та архітектури
1273.2Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою
1273.3Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї
1274Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.1Казарми збройних сил
1274.2Будівлі міліцейських та пожежних служб
1274.3Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів
1274.4Будівлі лазень та пралень8701, 8702, 8704, 8740
1274.5Будівлі з облаштування населених пунктів
2ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
21Транспортні споруди
211Автостради, вулиці та дороги
2111Автостради
2111.1Дороги автомобільні магістральні7312, 8501
2111.2Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах
2112Вулиці та дороги
2112.1Вулиці та дороги міст і населених пунктів7301, 7306, 8503, 8506, 8512, 8518
2112.2Позаміські, об’їзні та окружні дороги7301, 7306, 8522
2112.3Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств
2112.4Доріжки для велосипедної та верхової їзди
2112.5Майдани, тротуари та пішохідні зони
2112.6Польові дороги
2112.7Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств
2112.8Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах
2112.9Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші
212Залізниці
2121Залізниці магістральні
2121.1Залізничні колії магістральні6912, 6916
2121.2Під’їзні, станційні та сортувальні колії6901, 6908, 6920, 6924, 6927
2121.3Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації6955, 6968, 6971, 6975, 6978, 6981
2121.9Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші6954, 6956, 6957, 6959, 6961, 6963, 6965, 6966, 6985, 6986, 6988, 6993
2122Залізниці місцеві
2122.1Залізничні колії метрополітенів7450, 7457, 7464, 7472, 7474
2122.2Трамвайні колії7401, 7402
2122.3Залізниці підвісні та на естакадах7479
2122.4Залізничні колії промислових підприємств
2122.5Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
2122.9Споруди місцевого рейкового транспорту інші
213Злітно-посадкові смуги
2130Злітно-посадкові смуги
2130.1Злітно-посадкові смуги для злету та посадки7512, 7527, 7536
2130.2Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів
2130.3Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг7549, 7551, 7553, 7555, 7557, 7559, 7562, 7564, 7573
2130.9Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші
214Мости, естакади, тунелі та метро
2141Мости та естакади
2141.1Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні7353
2141.2Залізничні мости та естакади надземні7351
2141.3Мости комбіновані7370
2141.4Мости польових доріг
2141.5Мости пересувні, наплавні та пороми
2141.6Мости пішохідні7368
2141.7Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад
2141.9Мости та естакади інші
2142Тунелі та метро
2142.1Тунелі автодорожні7378
2142.2Тунелі залізничні7375
2142.3Тунелі комбіновані7380
2142.4Тунелі метрополітенів
2142.5Тунелі пішохідні7382
2142.6Переходи підземні
2142.7Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро
2142.9Тунелі та подібні споруди інші
215Порти, канали, греблі та інші водні споруди
2151Порти та судноплавні канали
2151.1Портові споруди морські7101, 7104, 7108, 7112, 7116, 7120, 7124, 7128, 7132, 7136, 7140, 7146, 7165, 7168, 7177, 7182, 9509
2151.2Портові споруди річкові4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 7001, 7005, 7008, 7020, 7035, 7038, 7040
2151.3Канали судноплавні4048
2151.4Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах6561, 7015, 7030, 8527, 8528
2151.5Споруди суднобудівної промисловості4015, 4017, 4018, 4033, 4034, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4049, 4050, 4051, 4052, 4080
2151.6Порти військові
2151.9Портові та судноплавні споруди інші
2152Дамби
2152.1Дамби гідроенергетичні
2152.2Дамби для зрошення і регулювання водних потоків6558
2152.3Водозахисні споруди теплових електростанцій
2152.4Водозахисні споруди атомних електростанцій
2152.5Дамби, загати та інші водозахисні насипні споруди8533, 9504, 9505
2153Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди
2153.1Акведуки, дюкери
2153.2Канали магістральні зрошувальних систем6563
2153.3Споруди систем водозабезпечення землеробства6501, 6509, 6517, 6520, 6522, 6534, 6537, 6538, 6540, 6546, 6548, 6553, 6565, 6567, 6570, 6572
2153.4Споруди осушувальних систем6525, 6528, 6531, 6549
2153.5Споруди зливових мереж
2153.9Споруди зрошувального та осушувального господарства інші6550, 8532
22Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
221Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
2211Магістральні нафтопроводи та газопроводи
2211.1Нафтопроводи магістральні7601
2211.2Газопроводи магістральні7601
2211.3Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні7601
2211.4Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах7635, 7638, 7640, 7654, 7657, 7660, 7663, 7666
2211.5Споруди зв’язку на магістральних нафто- та газопроводах7621, 7628
2211.9Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші7672, 7675, 7678, 7681, 7684
2212Магістральні водопроводи
2212.1Водоводи магістральні та відводи від них7685
2212.2Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах
2212.3Споруди зв’язку та обслуговування на магістральних водопроводах
2213Магістральні телекомунікаційні лінії7701
2213.1Лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку
2213.2Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі7752
2213.3Споруди та системи радіозв’язку7708, 7748, 7750
2213.9Споруди телекомунікаційні інші
2214Магістральні лінії електропередачі
2214.1Магістральні лінії електропередачі кабельні – КЛЕП високої напруги
2214.2Магістральні лінії електропередачі повітряні – ЛЕП високої напруги1132
2214.3Лінії електричні розподільні середньої напруги1132
2214.4Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі1101, 1106, 1109
2214.9Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші
222Місцеві трубопроводи та комунікації
2221Місцеві газорозподільні системи
2221.1Місцеві трубопроводи для транспортування газу8604
2221.2Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем8601, 8602
2222Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів
2222.1Місцеві водопровідні мережі8560, 8561, 8574, 8575, 9571
2222.2Місцеві теплові мережі1137, 8621, 8632, 8636, 9572
2222.3Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря
2222.4Водяні свердловини, колодязі, бювети
2222.5Водонапірні башти, фонтани
2222.9Споруди місцевих трубопровідних систем інші1104, 1194, 8576, 9508
2223Місцеві каналізаційні системи
2223.1Місцеві каналізаційні та водостічні мережі8580, 9501, 9502
2223.2Колектори каналізаційні8541, 8582, 8594
2223.3Установки для перероблення стічних вод8583, 8586, 8589, 8596, 9503, 9507
2224Місцеві електро- та телекомунікаційні системи
2224.1Місцеві електросилові мережі1132, 8550, 8552
2224.2Тролейбусні лінії7404
2224.3Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж1101, 1106, 1109, 8554
2224.4Місцеві телекомунікаційні лінії7705, 7737, 7766, 7777, 7778
2224.5Місцеві телевізійні кабельні мережі
2224.9Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші7406, 7711, 7712, 7735, 8555, 8556
23Комплексні промислові споруди
230Комплексні промислові споруди
2301Споруди гірничопромислових та добувних підприємств
2301.1Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1224, 1228, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1247, 1248, 1249, 1251, 1253, 1256, 1259, 1262, 1265, 1268, 1271, 1274, 1277, 1280, 1283, 1286, 1289, 1292, 1401, 1402, 1405, 1421, 1425, 1429, 1440, 1441, 1446, 1453, 1458, 1462, 1467, 1472, 1474, 1478, 1482, 1484, 1486, 1487, 9550, 9552
2301.2Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю1501, 1521, 1541, 1547, 1554, 1570, 1576, 1579, 1582
2301.3Споруди підприємств торф’яної промисловості1701, 1708, 1715, 1725, 1735, 1745
2301.4Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів1801, 1822, 1823, 1826, 1828, 1831, 1834, 1839, 1842
2301.5Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів2001, 2024
2301.6Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів2101, 2106, 2111, 2116, 2121
2301.7Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.)4601, 4603, 4607, 4610, 4613, 4615, 4617, 4619, 4661, 4663, 4665, 4666, 4825, 7803, 7806, 7808, 7831, 9557, 9564
2301.8Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості4401, 4407, 4409, 4416, 4417, 6828
2301.9Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші
2302Споруди підприємств електроенергетики
2302.1Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні1050, 1057
2302.2Електростанції теплові1001, 1018, 1028, 1031, 1071
2302.3Електростанції атомні1034, 1041, 1047, 1064, 1067
2302.4Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії
2302.5Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів
2302.6Споруди підприємств зі спалювання відходів8538, 8540, 8543, 9510, 9512
2302.9Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
2303Споруди підприємств хімічної промисловості
2303.1Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас2201, 2203, 2205, 2206, 2208, 2210, 2211, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2224, 2227, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2240, 2241, 2246, 2247, 2249, 2251, 2253, 2259, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2268, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 9564
2303.2Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2325, 2326, 2328, 2330, 2332, 2336, 2338, 2347, 2349, 2351, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399
2303.3Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств1301, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1315, 1317, 1319, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1380, 1384, 1386, 1388, 1390, 1398
2303.4Споруди коксохімічних заводів1866, 9556
2303.5Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418, 2419, 2420, 2423, 2425, 2427, 2441, 2446, 2447, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459
2303.6Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні
2303.9Споруди підприємств хімічної промисловості інші2501, 2509, 2511, 2513, 2515, 2516, 2519, 2521, 2523, 2525, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 9553, 9559
2304Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше
2304.1Споруди агломераційного та доменного виробництва1876, 9554
2304.2Споруди сталеплавильного виробництва1861, 1863, 1864, 1875, 1878, 1880, 1901, 1902, 9555
2304.3Споруди прокатного виробництва1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1918
2304.4Споруди трубного та метизного виробництва1914, 1916, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1935, 1965, 9506, 9551
2304.5Споруди феросплавного виробництва1963, 1968, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987
2304.6Споруди вогнетривкого виробництва1969, 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1989, 1991
2304.7Споруди підприємств кольорової металургії2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084
2304.9Споруди підприємств металургійної промисловості інші1868, 1872, 1873, 1874, 1936, 1966, 9558
24Інші інженерні споруди
241Будівлі спортивного та розважального призначення
2411Стадіони, спортивні поля та майданчики
2411.1Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060
2411.2Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту9045, 9048, 9050, 9051
2411.3Споруди для занять водним спортом9037, 9043, 9044
2412Інші споруди спортивного та розважального призначення
2412.1Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку9046
2412.2Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9047, 9049
2412.3Льотні поля та поля для парашутного спорту
2412.4Споруди кінних центрів
2412.5Громадські сади та парки для розваг і відпочинку9279
2412.6Споруди зоологічних та ботанічних садів9221
2412.7Майданчики для гри в гольф
242Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше
2420Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше
2420.1Військові випробувальні центри
2420.2Військові полігони та стрільбища
2420.3Військові інженерні фортифікаційні споруди
2420.4Космодроми та дільниці для запуску супутників
2420.5Полігони складування побутових відходів8542, 9511
2420.6Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів
2420.7Відвали гірничих розробок

 

Додаток Б
(довідковий)

Таблиця відповідності кодів ОКСП кодам ДК БС

Код ОКСПКод ДК БС
10012302.2
10182302.2
10282302.2
10312302.2
10342302.3
10412302.3
10472302.3
10502302.1
10572302.1
10642302.3
10672302.3
10712302.2
11012214.4, 2224.3
11042222.9
11062214.4, 2224.3
11092214.4, 2224.3
11322224.1, 2214.2, 2214.3
11372222.2
11942222.9
12012301.1
12042301.1
12052301.1
12062301.1
12072301.1
12092301.1
12112301.1
12122301.1
12142301.1
12162301.1
12182301.1
12202301.1
12242301.1
12282301.1
12332301.1
12342301.1
12362301.1
12412301.1
12432301.1
12472301.1
12482301.1
12492301.1
12512301.1
12532301.1
12562301.1
12592301.1
12622301.1
12652301.1
12682301.1
12712301.1
12742301.1
12772301.1
12802301.1
12832301.1
12862301.1
12892301.1
12922301.1
13012303.3
13022303.3
13042303.3
13062303.3
13082303.3
13102303.3
13122303.3
13152303.3
13172303.3
13192303.3
13222303.3
13242303.3
13262303.3
13282303.3
13302303.3
13322303.3
13342303.3
13362303.3
13382303.3
13402303.3
13422303.3
13442303.3
13462303.3
13482303.3
13512303.3
13532303.3
13552303.3
13572303.3
13592303.3
13612303.3
13632303.3
13652303.3
13672303.3
13692303.3
13712303.3
13732303.3
13752303.3
13772303.3
13802303.3
13842303.3
13862303.3
13882303.3
13902303.3
13941252.1
13982303.3
14012301.1
14022301.1
14052301.1
14212301.1
14252301.1
14292301.1
14402301.1
14412301.1
14462301.1
14532301.1
14582301.1
14622301.1
14672301.1
14722301.1
14742301.1
14782301.1
14822301.1
14842301.1
14862301.1
14872301.1
15012301.2
15212301.2
15412301.2
15472301.2
15542301.2
15702301.2
15762301.2
15792301.2
15822301.2
17012301.3
17082301.3
17152301.3
17252301.3
17352301.3
17452301.3
18012301.4
18222301.4
18232301.4
18262301.4
18282301.4
18312301.4
18342301.4
18392301.4
18422301.4
18612304.2
18632304.2
18642304.2
18662303.4
18682304.9
18722304.9
18732304.9
18742304.9
18752304.2
18762304.1
18782304.2
18802304.2
19012304.2
19022304.2
19042304.3
19062304.3
19082304.3
19092304.3
19102304.3
19112304.3
19122304.3
19132304.3
19142304.4
19162304.4
19182304.3
19202304.4
19212304.4
19222304.4
19232304.4
19242304.4
19252304.4
19262304.4
19272304.4
19282304.4
19292304.4
19302304.4
19332304.4
19352304.4
19362304.9
19632304.5
19652304.4
19662304.9
19682304.5
19692304.6
19702304.6
19712304.6
19752304.6
19762304.6
19772304.6
19782304.6
19792304.6
19802304.5
19812304.5
19832304.2
19852304.5
19862304.5
19872304.5
19892304.6
19912304.6
20012301.5
20242301.5
20342304.7
20362304.7
20382304.7
20402304.7
20422304.7
20442304.7
20462304.7
20482304.7
20502304.7
20522304.7
20542304.7
20562304.7
20582304.7
20602304.7
20622304.7
20642304.7
20662304.7
20682304.7
20702304.7
20722304.7
20742304.7
20762304.7
20782304.7
20802304.7
20822304.7

Ч. 2