Зразок нового статуту ТОВ 2018 р.

Додатково дивіться: 

 Увага: обов’язково в статуті зазначити:  повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього (інші дані за бажанням).
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 РІШЕННЯМ ЗАСНОВНИКА

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___________»

  
  
  

 СТАТУТ

товариства з обмеженою

відповідальністю

«__________________»

Україна

м. Кропивницький

2018 рік

 СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________», іменоване в подальшому “Товариство”, створено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю“, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про інвестиційну діяльність”, іншого чинного в Україні законодавства.

1.2. Товариство створено та діє на підставі Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством України.

1.3. Учасники та Засновники.

1.3.1. Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про його створення, затвердили умови та положення Статуту Товариства.

Учасниками Товариства є особи, що визнають та зобов’язуються виконувати умови та положення Статуту Товариства. Засновники та Учасники зобов’язані внести відповідні внески в Статутний капітал Товариства.

Засновники не користуються якимись особливими правами у порівнянні з Учасниками.

Засновники та Учасники надалі іменуються „Учасники”.

1.3.2. Учасником Товариства є:

Фізична особа – громадянин України ______________, паспорт серія ___________, виданий _______________________ ________ ______ р., ідентифікаційний номер 2521010657, проживає: ____________________________________________________________________.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Повне найменування Товариства:

– українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________»;

– російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «__________»;

англійською мовою – «____________» Limited Liabilily Company

– 1.4.2. Скорочене найменування Товариства:

– українською мовою – ТОВ «___________»;

англійською мовою «______________»

– російською мовою – ООО «_____________»;

англійською мовою – «_____________» Ltd

СТАТТЯ 2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ВКЛАД УЧАСНИКА. ФОНДИ

2.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

2.2. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

2.3. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

2.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

2.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

2.6. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

2.7. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

2.8. Статутний капітал.

2.8.1 Статутний капітал Товариства складає _______________________ гривень.

2.8.2. Частка Учасника у Статутному капіталі Товариства, розподіл прибутку та покриття збитків:

Учасники ТоваристваВклад Учасника до Статутного капіталу% при розподілу прибутку% при покритті збитків 
в гривняхв %
1.________________________*100100100 
Разом:_______100100100 

2.8.3. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

СТАТТЯ  3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

 3.1. Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

3.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

 1. 3. Питання, передбачені частиною другою цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з цього Закону.

3.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

3.5. Виконавчий орган Товариства.

 1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
 2. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.
 3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників/учасника та організовує виконання їхніх рішень.
 4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є “директор”. Директором Товариства може бути обраний Учасник (представник учасника – юридичної особи) Товариства або будь-яка інша особа.
 5. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

4.1. Рішення про вступ нових Учасників (Учасника) в Товариство приймає вищий орган Товариства на основі узгоджених з новими Учасниками (Учасником) пропозицій. Нові учасники вступають до Товариства шляхом придбання частки (частини частки), що належить Учаснику або Товариству, а також прийому у порядку збільшення Статутного капіталу Товариства. У товаристві, що має одного учасника, рішення приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

4.2. Вихід учасника з товариства:

 1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
 2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
 3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.
 4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
 5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
 6. У товаристві, що має одного учасника, рішення приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

4.3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників/учасника. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

 СТАТТЯ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 За порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством України. Сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування завданих збитків не звільняють Товариство без згоди споживача від виконання зобов’язань щодо поставок продукції, проведення робіт чи надання послуг.

5.2. Товариство зобов’язане:

– охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;

– забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його працівників, населення і споживачів продукції;

5.3. Товариство несе відповідальність за боргами всім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернуто стягнення.

5.4. Товариство не відповідає за боргами держави; держава не відповідає за боргами Товариства.

5.5. Учасники Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями також у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

5.6. Ризик випадкового знищення або ушкодження майна, переданого в користування Товариству, несе Товариство.

5.7. Матеріальна відповідальність посадових осіб та інших працівників Товариства здійснюється за правилами та в порядку, встановленому законодавством України про працю.

СТАТТЯ 6. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

6.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

Підпис Учасника Товариства:

__________________                                                                     ______________________________