Закон щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження (МаскиШоуСтоп 1)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
від 21 червня 2018 року N 2469-VIII

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
  2. У статті 387 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 – 26, ст. 131):

абзац перший частини першої після слів “Розголошення без” доповнити словом “письмового”;

у частині другій:

в абзаці першому слова “якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність” виключити;

в абзаці другому слова “або виправними роботами на строк до двох років” виключити, а після слів “або арештом на строк до шести місяців” доповнити словами “або обмеженням волі на строк до трьох років”;

доповнити частиною третьою такого змісту:

“3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, –

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років”.

  1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 – 13, ст. 88):

1) у частині першій статті 3:

доповнити пунктом 16 1 такого змісту:

“16 1) інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, – особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом”;

пункт 25 після слова “арешт” доповнити словами “інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування”;

2) у статті 27:

назву викласти в такій редакції:

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій“;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“5. Під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом”;

3) частину шосту статті 28 після слова “потерпілий” доповнити словами “інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування”;

4) частину другу статті 60 доповнити пунктом 1 1 такого змісту:

“1 1) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань”;

5) частину третю статті 87 доповнити пунктами 3 і 4 такого змісту:

“3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов’язаний довести в суді під час судового провадження;

4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання”;

6) частину четверту статті 99 викласти в такій редакції:

“4. Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа”;

7) частину другу статті 104 доповнити абзацом третім такого змісту:

“Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні”;

8) у статті 107:

у частині першій:

слова “в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею” виключити;

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

“Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту”;

у частині четвертій:

перше речення після слів “кримінального провадження” доповнити словами “під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та”;

доповнити абзацом другим такого змісту:

“Слідчий суддя, суд може обмежити чи заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування у разі, якщо на обґрунтування клопотання про проведення обшуку слідчий, прокурор надали результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій”;

9) пункт 7 частини другої статті 160 після слів “речей і” доповнити словами “оригіналів або копій”;

10) у пункті 6 частини першої статті 164 слова “речі і документи” замінити словами “речі і оригінали або копії документів”;

11) у статті 165:

частину третю після слів “речей і” доповнити словами “оригіналів або копій”;

у частині четвертій:

перше речення після слова “вилучених” доповнити словом “оригіналів”;

у другому реченні слова “вилучених документів” замінити словами “документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються”;

12) частину другу статті 168 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

“Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста”;

13) у першому реченні частини першої статті 214 слово “та” виключити, а після слів “розпочати розслідування” доповнити словами і цифрами “та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань”;

14) у статті 222:

частину першу після слів “розголошувати лише з” доповнити словом “письмового”;

у частині другій слова “У необхідних випадках слідчий” замінити словом “Слідчий”;

15) у статті 236:

частину першу після слова “представник” доповнити словом “адвокат”;

частину третю після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: “Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку”;

16) у статті 284:

частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:

“10) існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності”;

абзац другий частин четвертої і сьомої після цифри “9” доповнити цифрою “10”;

17) у частині першій статті 303:

пункт 1 доповнити словами “іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування”;

доповнити пунктом 9 1 такого змісту:

“9 1) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування – особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником”;

18) частину першу статті 308 після слова “потерпілий” доповнити словами “інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування”;

19) пункт 2 частини третьої статті 314 після цифр “4 – 8” доповнити цифрою “10”;

20) пункт 4 частини другої статті 315 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні”.

  1. Пункт 3 розділу І втратив чинність
(у зв’язку з втратою чинності Законом України від 19.06.2003 р. N 975-IV згідно із Законом України від 21.06.2018 р. N 2469-VIII)
  1. Прикінцеві та перехідні положення
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
  3. Допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Законом, визначається у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
  4. Кабінету Міністрів України:

1) протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

вжити заходів щодо забезпечення судів, органів досудового розслідування, прокуратури засобами аудіо-, відеофіксації судових засідань та процесуальних дій.

  1. Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент УкраїниП. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 листопада 2017 року
N 2213-VIII