Елементи облікової політики

Складові облікової політики Можливі варіантиПідстава
Методи оцінки вибуття запасів– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів
– середньозваженої собівартості
– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)
– нормативних витрат
– ціни продажу
п. 16 П(С)БО 9 «Запаси»;
п 2.15 Методрекомендацій № 2
Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів– оцінка за щомісячною середньозваженою собівартістю
– оцінка за періодичною середньозваженою собівартістю на дату здійснення операції з вибуття
п. 18, 19 П(С)БО 9 «Запаси»;
п. 2.18 Методрекомендацій № 2
Порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат– із застосуванням окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат
– із застосуванням оцінки товарів за цінами продажу та окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат (на підприємствах роздрібної торгівлі)
додаток до П(С)БО 9 «Запаси»;
п. 5.5, 5.6 Методрекомендацій № 2
Методи амортизації основних засобів 1*– прямолінійний
– зменшення залишкової вартості
– прискореного зменшення залишкової вартості
– кумулятивний
– виробничий 2*
п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби»
Методи амортизації нематеріальних активів 3*– прямолінійний
– зменшення залишкової вартості
– прискореного зменшення залишкової вартості
– кумулятивний
– виробничий 2*
п. 27 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів– прямолінійний
– виробничий 2*
– метод нарахування 50 % амортизованої вартості в першому місяці використання об’єкта і решти 50 % амортизованої вартості в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)
– метод нарахування 100 % вартості в першому місяці використання об’єкта
п. 27 П(С)БО 7 «Основні засоби»
Методи амортизації довгострокових біологічних активів, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю– прямолінійний
– зменшення залишкової вартості
– прискореного зменшення залишкової вартості
– кумулятивний
– виробничий 2*
п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби»;
п. 11 П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Методи амортизації інвестиційної нерухомості, у разі якщо вона обліковуються за первісною вартістю– прямолінійний
– зменшення залишкової вартості
– прискореного зменшення залишкової вартості
– кумулятивний
– виробничий 2*
п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби»;
п. 36.1 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»
Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активівсамостійно встановлюється підприємством п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби»
Підходи до переоцінки необоротних активівcамостійно встановлюється підприємствомп. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби»
Застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291– використання класу 9 “Витрати діяльності”
– використання класу 8 “Витрати за елементами” (для суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності)
– одночасне використанням рахунків класу 8  “Витрати за елементами” і 9 “Витрати діяльності”
Інструкція № 291;
п. 2.8 Методрекомендацій № 635
Підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку– під час вибуття переоцінених необоротних активів
– поступово (щомісячно, щоквартально або щорічно)
п. 21 П(С)БО 7 «Основні засоби»
Метод обчислення резерву сумнівних боргів– застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості
– застосування коефіцієнта сумнівності
п. 8 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
Спосіб визначення коефіцієнта сумнівності (за необхідності)– визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході
– класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення
– визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3–5 років
п. 8 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів– на виплату відпусток працівникам підприємства
– на додаткове пенсійне забезпечення
– на виконання гарантійних зобов’язань
– на реструктуризацію
– на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами тощо
п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»
Порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для державних і комунальних підприємств)– на розвиток виробництва
– на матеріальне заохочення
– на створення інших фондів
розд. IV Положення № 1213
Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг– вивчення виконаних робіт
– визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані
– визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат
п. 11 П(С)БО 15 «Дохід»
Сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках– географічний виробничий
– географічний збутовий
– господарський
П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витратсамостійно обираються підприємствомп. 16 П(С)БО 16 «Витрати»
База розподілу загальновиробничих змінних та розподілених постійних загальновиробничих витрат– години роботи
– заробітна плата
– обсяг діяльності
– прямі витрати тощо
п. 16 П(С)БО 16 «Витрати»
База розподілу загальновиробничих витрат при нормальній потужності– прямі витрати
– обсяги доходів
– прямі витрати на оплату праці
– відпрацьований будівельними машинами і механізмами час
тощо
п. 14 П(С)БО 18 «Будівельні контракти»
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)самостійно обираються підприємствомп. 11 П(С)БО 16 «Витрати»
Порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом– вимірювання та оцінка виконаної роботи
– співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі
– співвідношення фактичних витрат із початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом
п. 4 П(С)БО 18 «Будівельні контракти»
Дата визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів– на дату укладення контракту
– на дату виконання контракту
п. 43.2 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»;
п. 2.18 Методрекомендацій № 635
База розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу– кількість акцій
– сума операції
тощо
п. 27 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»
Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітностівизначаються керівництвом підприємства, якщо такі критерії не встановлені П(С)БО, іншими нормативно-правовими актами, виходячи з потреб користувачів такої інформаціїп. 2.20 Методрекомендацій № 635
Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань– щокварталу, на дату проміжної фінансової звітності
– раз на рік, на дату річної фінансової звітності
п. 15 П(С)БО 17 «Податок на прибуток»
Критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомостісамостійно визначаються підприємствомп. 6 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»
Підходи до класифікації пов’язаних сторін– підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб
– підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи
п. 3 П(С)БО 23 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»;
п. 2.23 Методрекомендацій № 635
Дата включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу– якщо оплата випуску здійснюватиметься грошовими коштами, – дата виникнення дебіторської заборгованості
– якщо оплата здійснюватиметься іншими, ніж грошові кошти, активами, – дата визнання активу товариством
– якщо оплата здійснюватиметься наданням послуг товариству, – дата надання послуг
– якщо призначені для виплати дивідендів акціями, – дата виконання зобов’язань щодо виплати дивідендів акціонерам
– якщо призначені для конвертації фінансового зобов’язання або для сплати відсотків за цим фінансовим зобов’язанням, – дата припинення нарахування відсотків або (у разі відсутності відсотків) дата погашення фінансового зобов’язання
– якщо призначені для погашення зобов’язання товариства, – дата погашення зобов’язання
– якщо призначені для часткової оплати придбання іншого підприємства, – дата придбання
– якщо випуск залежить від виконання певних умов (акції з відкладеним розміщенням), – дата виконання необхідних умов
п. 6 П(С)БО 24 «Прибуток на акцію»
Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу– дата, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються наступні умови: економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у їх теперішньому стані; їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу; умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів; здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості
– дата оприбуткування активів, придбаних з метою продажу
п. 3 П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
Cкладання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємствапідприємство самостійно визначає необхідність складання окремого балансуп. 2.26 Методрекомендацій № 635
Періодичність та об’єкти проведення інвентаризаціївизначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавствомп. 2.27 Методрекомендацій № 635
Визначення одиниці аналітичного обліку запасів– найменування
– однорідна група (вид)
п. 7 П(С)БО 9 «Запаси»
Спосіб складання звіту про рух грошових коштів– за прямим методом
– за непрямим методом
п. 2.29 Методрекомендацій № 635
Підходи до віднесення витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта основних засобів– віднесення витрат до первісної вартості об’єкта основних засобів
– віднесення до витрат звітного періоду
п. 2.30 Методрекомендацій № 635
Тривалість операційного циклусамостійно встановлюється підприємствомп. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Строк корисного використання основних засобів 4*самостійно встановлюється підприємствомп. 23 П(С)БО 7 «Основні засоби»
Строк корисного використання нематеріальних активів  самостійно встановлюється підприємствомп. 26 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
Класифікація дебіторської заборгованості за строками погашеннясамостійно встановлюється підприємствомп. 9 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
Суттєвий вплив– володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства
– представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства
– участь у прийнятті рішень
– взаємообмін управлінським персоналом
– забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією
п. 3 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
Методи відображення фінансових інвестицій на дату балансу– за справедливою вартістю
– за собівартістю інвестиції з урахуванням зменшення корисності
– участі в капіталі
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
Застосування середньозваженого валютного курсу відповідного місяця для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштівпідприємство самостійно визначає необхідність застосування середньозваженого валютного курсуп. 10.2 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
Методи оцінки активів чи зобов’язань в операціях пов’язаних сторін– порівнюваної неконтрольованої ціни
– ціни перепродажу
– «витрати плюс»
– балансової вартості
п. 6 П(С)БО 23 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»
Програми виплат працівникамсамостійно визначаються підприємством відповідно до чинного законодавствап. 3 П(С)БО 26 «Виплати працівникам»
Суттєвий час (час, який для цілей класифікації активу як кваліфікаційного є суттєвим)самостійно обирається підприємством:
– час, що перевищує три місяці 5*
п. 3 П(С)БО 31 «Фінансові витрати»
Кваліфікаційні активисамостійно визначаються підприємством з урахуванням суттєвості часу, необхідного для їх створенняп. 3 П(С)БО 31 «Фінансові витрати»
Методи оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості– за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити
– за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення
п. 16 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату здійснення господарської операції– в межах господарської операції
– за всією статтею
п. 8 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
Порядок застосування курсу НБУ для обліку господарських операцій за безготівковими розрахунками в іноземній валюті – на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат)
– у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курс
п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» 
Проведення перерахунку залишків на кінець дня за тими монетарними статтями, за якими протягом дня здійснювалися операції із застосуванням курсу НБУ– перерахунок не проводиться
– перерахунок проводиться
п. 8 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
Методи оцінки додаткових біологічних активів при первісному визнанні– за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу
– за виробничою собівартістю
п. 9 П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Методи оцінки сільськогосподарської продукції при первісному визнанні– за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу
– за виробничою собівартістю
п. 12 П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Методи калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)– позамовний
– попередільний (попроцесний)
– простий
п. 11 П(С)БО 16 «Витрати»

Перелік нормативно-правових актів

  • ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
  • Методрекомендації № 2 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.
  • Методрекомендації № 635 – Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635.
  • Положення № 1213 – Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.12.2006 р. № 1213.
  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

*******

До відома

1*зміна методу амортизації вважається зміною облікової оцінки (лист Мінфіну від 02.11.2009 р. № 31-34000-20-23-5535/5708).

2* Виробничий метод амортизації основних засобів або нематеріальних активів для цілей податкового обліку не застосовується (пп. 138.3.1 ПКУ).

3* Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу (п. 27 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

4* Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів наведені в пп. 138.3.3 ПКУ. Якщо строки корисного використання в бухгалтерському обліку відрізняються від строків, встановлених ПКУ, то для розрахунку податкової амортизації застосовуються ті строки, які більші.

5* Вважати суттєвим час, що перевищує три місяці, запропонував Мінфін у листі від 01.06.2006 р. № 31-34000-10-5/11601.